G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 listopada 2005 godzina:11.33(Czytań: 1381)
:: PTASIA GRYPA - Wytyczne G?ównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymuj?cych drób ::
G?ówny Lekarz Weterynarii, bior?c pod uwag? konieczno?? wprowadzenia dzia?a? zapobiegawczych maj?cych na celu ochron? zdrowia ludzi i zwierz?t zwi?zan? z zagro?eniem wysoce zjadliw? gryp? ptaków oraz ograniczenie bardzo du?ych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umo?liwiaj?ce skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia si? choroby. G?ównym ?ród?em zagro?enia dla zdrowia ludzi i zwierz?t (drobiu) s? ptaki wolno ?yj?ce, b?d?ce bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy.

Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu s? ma?o charakterystyczne i zró?nicowane w zale?no?ci od zjadliwo?ci szczepu wirusa wywo?uj?cego chorob?, gatunku i wieku ptaków, zaka?e? towarzysz?cych oraz warunków ?rodowiskowych.

G?ówne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

- depresja,
- gwa?towny spadek/utrata produkcji jaj, mi?kkie skorupy jaj,
- objawy nerwowe,
- zasinienie i obrz?k grzebienia i dzwonków,
- silne ?zawienie, obrz?k zatok podoczodo?owych, kichanie,
- duszno??,
- biegunka.

Padni?cia mog? by? nag?e, bez widocznych objawów. ?miertelno?? mo?e dochodzi? do 100%. Przy zaka?eniu wirusem grypy o niskiej zjadliwo?ci mog? wyst?pi? objawy ze strony uk?adu oddechowego (z regu?y ?agodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zaka?one ptaki wydalaj? du?e ilo?ci wirusa z ka?em, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym ?ród?em zaka?enia drobiu domowego jest bezpo?redni lub po?redni kontakt (woda do picia) z migruj?cymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa mo?e nast?powa? równie? poprzez zanieczyszczon? pasz?, sprz?t, ?rodki transportu. Bardzo wa?n? rol? w rozprzestrzenianiu si? wirusa grypy odgrywa cz?owiek. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cz?stek i kropelek nie ma wi?kszego znaczenia.

G?ówne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej:

• izolacja drobiu od czynników zewn?trznych - przetrzymywanie ptaków w zamkni?ciu,
• ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
• szczelne przykrycie pojemników z karm? i wod? do picia lub przetrzymywanie ich wewn?trz budynków w celu ograniczenia dost?pu do nich dzikich ptaków, a tak?e unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszcze? wod? pochodz?c? spoza gospodarstwa (g?ównie ze zbiorników wodnych i rzek) oraz

- dla unikni?cia „przyci?gania" dzikiego ptactwa - nie poi? i nie karmi? drobiu na zewn?trz pomieszcze?,
- uniemo?liwienie przemieszczania si? osób oraz zwierz?t pomi?dzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierz?t, a obiektami, w których bytuje drób,

• ograniczenie liczby osób obs?uguj?cych fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem, czy osoby te nie utrzymuj? drobiu we w?asnych zagrodach,
• roz?o?enie przed wej?ciem do budynków fermy drobiu mat nas?czonych ?rodkiem dezynfekcyjnym,
• za?o?enie ?luz dezynfekcyjnych w wej?ciach do budynków fermy drobiu,
• zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza dzia?aniami koniecznymi, np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rze?ni lub przez zak?ad utylizacyjny,
• obowi?zkowa dezynfekcja pojazdów wje?d?aj?cych,
• roz?o?enie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wej?ciem na teren fermy,
• konieczno?? u?ywania odzie?y ochronnej przez wszystkie osoby znajduj?ce si? na fermie po wcze?niejszym pozostawieniu odzie?y w?asnej w szatni,
• konieczno?? przeprowadzania dok?adnego mycia i dezynfekcji r?k przed wej?ciem do obiektów, w których utrzymuje si? drób,
• osoby bezpo?rednio stykaj?ce si? z drobiem na fermach nie powinny mie? kontaktu z innym ptactwem, np. go??biami,
• wskazane jest zaopatrzenie pracowników bran?y drobiarskiej i lekarzy weterynarii w leki przeciwwirusowe oraz przeprowadzanie szczepie? u ludzi.

Nieprzestrzeganie wymienionych wy?ej zalece? mo?e powodowa? wzrost zagro?enia
ptasi? gryp?, a co za tym idzie, wi?ksze straty ekonomiczne powodowane szerzeniem
si? choroby w?ród ptaków, tj.:

• zamkni?cie granic pa?stw dla towarów z Polski, co spowoduje spadek eksportu handlu drobiem i produktami pochodz?cymi od drobiu,
• utrata miejsc pracy,
• co najmniej trzymiesi?czne wy??czenie obiektów gospodarskich z produkcji drobiu od wygaszenia ostatniego ogniska choroby,
• trudno?ci w odbudowie pog?owia drobiu po wybiciu stad reprodukcyjnych,
• straty ekonomiczne zwi?zane z ograniczeniami w ruchu i przemieszczaniu si? ludzi i zwierz?t,
• bankructwa producentów drobiu, w?a?cicieli ubojni i przetwórni drobiu.

Wirus grypy ptaków mo?e zachowywa? aktywno?? w ?rodowisku kurnika przez 5 tygodni. W kale prze?ywa przez co najmniej 35 dni w temperaturze 4°C, a w kurzu kurnika przez 2 tygodnie po usuni?ciu ptaków. W wodzie (stawy, jeziora) zachowuje zaka?no?? do 4 dni przy temperaturze 22°C i ponad 30 dni przy temperaturze O°C.

Wirus wykrywano w tuszkach pad?ych ptaków dzikich po 23 dniach w temp. 40°C. W tuszkach drobiu przechowywanych w temperaturze pokojowej wirusy grypy prze?ywa?y tylko kilka dni, natomiast w temperaturze lodówki - do 23 dni. Wirus mo?e utrzymywa? si? w drobiowych produktach mi?snych. Niszczy go obróbka termiczna. Lipidowa otoczka powoduje, i? wirusy grypy s? wra?liwe na powszechnie stosowane ?rodki dezynfekcyjne, w??czaj?c detergenty.

G?ówny Lekarz Weterynarii zapewnia, i? nie istnieje ?adne zagro?enie zaka?enia si? konsumentów ptasi? gryp? poprzez spo?ywanie mi?sa drobiowego i jego przetworów.

Wszystkie gatunki drobiu przed wysy?k? do ubojni maj? by? obowi?zkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiaj?cego ?wiadectwo zdrowia, a nast?pnie podlegaj? badaniu przed- i poubojowemu w ubojniach drobiu.
Źródło: Podkarpacki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.666 secs