G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 listopada 2005 godzina:14.59(Czytań: 2679)
:: Propozycje na weekend 4-6.11.2005r. ::
IMPREZY
RZESZÓW. Strefa chaosu

Nasze miasto nie oferuje zbyt wielu alternatywnych propozycji kulturalno-muzycznych. Luk? t? wype?ni? maj? przedsi?wzi?cia organizowane przez Euroregionalne Stowarzyszenie Promocji, Sportu i Kultury "Youth Progress". Listopadowa propozycja to"Strefa Chaosu" w studenckim klubie Pod Palm?. Pi?tkowe spotkanie b?dzie drug? ju? okazj? obcowania z undergroundowym mainstreamem. Gwiazd? tej edycji b?dzie pochodz?ca z ?odzi, tworz?ca punk - rock'n'rolla formacja 150 Watts. Maj? na swoim koncie ?wie?o wydany kr??ek "Letnia depresja" oraz klip do utworu "Najlepsze miejsce w tym mie?cie" prezentowany widzom polskiego MTV. Kolejna ods?ona wieczoru to graj?ca w nurcie niu metalu rzeszowska grupa Brown. Najd?u?szy sceniczny sta? (w tym roku 10-lecie), grane przez rozg?o?nie radiowe piosenki "Destroy", "Revolution" i "Zastanów si?", melodyjne punk - rockowe kompozycje to atuty rzeszowskiej formacji Anty Apartheid, która otworzy "Stref? Chaosu" II. Rol? DJ-a maj?cego na celu wprowadzenie mechanicznego chaosu Pod Palm? odegra Tomasz Szamot Rzeszutek, wokalista Jesus Chrysler Suicide. Wi?cej informacji pod adresem: http://www.youthprogress.pl

Tanie linie lotnicze z Rzeszowa - Rozk?ad przylotów i odlotów oraz inne przydatne informacje na stronie: Airport Rzeszów


Rzeszów, Studencki Klub Pod Palm?, ul. Cicha 2, pi?tek, godz. 19.30, bilety 6 z?

MIELEC, Koncert "Rzeszowiaków"
W niedziel? o godz. 18.30 w Samorz?dowym Centrum Kultury w Mielcu przy Al. Niepodleg?o?ci 7 wyst?pi Zespó? Pie?ni i Ta?ca "Rzeszowiacy". Wej?ciówki mo?na odbiera? w sekretariacie SCK.

TRZCIANA. Ta?ce ludowe
A? 230 tancerzy z ca?ej Polski wyst?pi na XXI Ogólnopolskim Konkursie Ta?ca Ludowego. Pocz?tek imprezy w sobot? o godz. 10 w Domu Kultury w Trzcianie. Koncert galowy i rozdanie nagród nast?pi w niedziel? o godz. 11 w WDK w Rzeszowie. W ramach konkursu zaprezentowane zostan? ta?ce obrz?dowe i zabawowe. Uczestnikami s? autentyczni, wiejscy tancerze, którzy swe pokazy przygotowali bez pomocy choreografów. Wst?p wolny.

JAS?O. Dni Wina
W hali MOSiR, przy. ul. Sikorskiego, w sobot? odb?d? si? Mi?dzynarodowe Dni Wina. Otwarcie imprezy o godz. 9, a nast?pnie, do godz. 19 zwiedzanie stoisk winiarskich, degustacja oraz sprzeda? win i potraw regionalnych, prezentacja sprz?tu winiarskiego. Przygrywa? b?d? kapele ludowe.

PRZEMY?L. Puchar dla tancerzy
Puchar Prezydenta Miasta to g?ówne trofeum dla zwyci?zców V Ogólnopolskiego Turnieju Ta?ca Towarzyskiego. Rozpocznie si? on w niedziel? , o godz.10, w hali sportowej.

W Filharmonii Rzeszowskiej
Requiem Mozarta 4.11.2005r. , pi?tek
W pi?tek o godz. 19.00 w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? niezwyk?y koncert w programie, którego znajdzie si? wybitne dzie?o W.A. Mozarta - Requiem.
W twórczo?ci Mozarta utwór ten stanowi pozycj? wyj?tkow? bior?c pod uwag? okoliczno?ci w jakich powsta?. W trakcie jego pisania utworu kompozytor umiera, a rozpocz?te dzie?o ko?czy ucze? i przyjaciel Mozarta dyrygent Franciszek Ksawery Süsmayer.
Mozart pisz?c Requiem na zamówienie tak naprawd? ?egna? si? z ?yciem maj?c ?wiadomo?? nadchodz?cej ?mierci. B?d?c w nastroju zadumy i wyciszenia tu? po ?wi?cie Zmar?ych z pewno?ci? wczujemy si? w nastró j tego wyj?tkowego utworu.

Na deskach teatru
RZESZÓW
Teatr "MASKA" - Rzeszów, 6.11.2005 r.
Tygrys Pietrek. W niedziel? o godz. 16.30 Teatr "Maska" w Rzeszowie zaprasza najm?odszych widzów na pe?ne humoru, zabawnych kostiumów i barw przedstawienie "Tygrys Pietrek".

Program 44 Rzeszowskich Spotka? Teatralnych
5-6 listopada 2005 r

Yukio Mishima "Madame de Sade" re?. Barbara Sass
Teatr Ateneum - Warszawa
15-16 listopada 2005 r
Maksym Kuroczkin "Transfer" re?. Maciej Englert
Teatr Wspó?czesny - Warszawa
19-20 listopada 2005 r
Arthur Miller "?mierc komiwoja?era" re?. Bart?omiej Wyszomirski,
Teatr im. W. Siemaszkowej - Rzeszów
24-25 listopada 2005 r
Johann Wolfgang von Goethe "Faust" re?. Janusz Wi?niewski
Teatr Nowy im. T. ?omnickiego - Pozna?
26-27 listopada 2005 r
Wies?aw Dymny "Skrzyneczka bez pud?a" re?. Andrzej Sadowski
Teatr im. A. Mickiewcza - Cz?stochowa

PRZEMY?L Piosenki Osieckiej
W niedziel? o godz.17 w Centrum Kulturalnym -inauguracja XIII Przemyskiej Jesieni Teatralnej. Obejrzymy widowsko muzyczne z piosenkami Agnieszki Osieckiej pt. "Caffe Sax".

WYSTAWY
Rzeszów
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zaprasza na trzy wystawy. W górnej sali pokaz 83 grafik trzech filarów wspó?czesnej sztuki ?wiatowej: Pabla Picassa, Henri'ego Matisse'a i Juana Miró. W Domu Sztuki w Rzeszowie wystawa konkursowa pt. "Pozosta? z nami Panie". Wystawa ta jest wspó?organizowana przez Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie i BWA w Rzeszowie. W Galerii Ma?ej BWA wystawa rysunków i instalacja Adama Sypla "By nigdy i na zawsze". Szkice i rysunki po?wi?cone powsta?y z okazji 65. rocznicy tragicznych wydarze? w Katyniu. Wszystkie wystawy potrwaj? do niedzieli, 13 listopada.

W Galerii Krajoznawczej PTTK "Rozmaito?ci" przy ul. Matejki 2 mo?na zwiedza? wystaw? "Stary cmentarz w Rzeszowie w obiektywie W?odzimierza Koz?o". S? to fotografie czarno-bia?e ze zbiorów córki autora zdj??. Wystawa potrwa do ko?ca listopada.

Przemy?l
W Galerii ARP w Przemy?lu od soboty b?dzie mo?na ogl?da? wystaw? grafiki i rysunku Marleny Makiel-H?drzak oraz Renaty Szyszlak-Niewiadomskiej.

Mielec
W Samorz?dowym Centrum Kultury w Mielcu trwaj? wystawy malarstwa Janusza Skowrona i Maksymiliana Starca oraz fotografii Tomasza Gudzowatego. W pi?tek otwarta zostanie wystawa pt.: Artystyczne inspiracje euro-wolontariuszy "Mixer".

KONCERTY
Rzeszów Klub Formalina, pi?tek, godz. 19
Mass-Kotki
Elektropunkowe dziewczyny z grupy Mass-Kotki wyst?pi? w pi?tek w pubie Formalina. Przed nimi zagra za?oga z Kosiny - S?odkie Lukrowane Dupcie. Po koncercie za gramofonem stanie TJ Terror. Impreza rozpocznie si? o godz. 19. Wst?p kosztuje 8 z?.

D?bica
Klub Meduza, ul. Sportowa 28, pi?tek, godz. 20
Misterium jazzowe Jaros?aw ?mietana, jeden z najznakomitszych polskich swinguj?cych jazzowych gitarzystów, zagra w pi?tek w D?bicy podczas rozpoczynaj?cych si? Zaduszek Jazzowych
W jego grze s?ycha? bebop, swing, a tak?e nowoczesne style. S?uchacz nie znajdzie tutaj zb?dnego gadulstwa czy efekciarskich popisów, lecz jazzowy koncert najwy?szej próby. Ka?da fraza swinguje, ma odpowiedni drive i feeling. ?mietanie uda?o si? stworzy? w?asny, oryginalny obraz artystyczny i rozpoznawalne brzmienie. Jest bardzo wyczulony na to, aby muzyka proponowana przez niego i jego zespo?y by?a na najwy?szym poziomie.
Pocz?tkowo grywa? w amatorskim zespole bluesowym Hall, z którym zdoby? wyró?nienie na festiwalu Jazz nad Odr? '72. Na scenie zawodowej karier? rozpocz?? od wspó?pracy z krakowskim zespo?em D?amble. Nagrywa? równie? z niemieckim big-bandem Klausa Lenza. W latach siedemdziesi?tych by? liderem legendarnej ju? grupy Extra Ball, nast?pnie zespo?ów Sounds, Symphonic Orchestra i Polish Jazz Stars. Mo?na by?o go tez us?ysze? podczas festiwali jazzowych - Jazz nad Odr? (1975-76), Jazz Jamboree (1975), czy Praga (1977). Wspó?pracowa?, gra? i nagrywa? z gwiazdami jazzowymi najwi?kszego formatu - Artem Farmerem, Freddim Hubbardem, Eddie Hendersonem, Garym Bartzem, Vincem Mendoz?, Johnem Abercrombie czy Idrisem Muhammadem. Wyst?puje tak?e z ca?? czo?ówk? polskiej sceny jazzowej - Wojciechem Karolakiem i Zbigniewem Namys?owskim. Najnowsze p?yty autorskie nagra? w presti?owych studiach Nowego Jorku. Od 2002 r. wspó?pracuje ze ?wiatowej s?awy skrzypkiem Nigelem Kennedym. Wyda? 31 p?yt autorskich, za "Songs and other ballads" w 1998 r. otrzyma? Fryderyka. Od ponad dwudziestu lat fachowe pisma muzyczne -"Jazz Forum", "Gitara i Bass"- uznaj? go w ankietach za najwybitniejszego gitarzyst? jazzowego nie tylko w Polsce.

Dzisiejszego wieczoru go?cinnie wyst?pi te? d?bicki zespó? Zbyszka Warcha?a "Chameleon".

Strzy?ów / D?bica Alians na ?ywo
Obchodz?cy jubileusz 15-lecia dzia?alno?ci zespó? Alians, mi?o?nik coverów punkowych herosów, które zamieszcza niemal na ka?dym swoim kr??ku - zawita w ten weekend na Podkarpacie
Pochodz? z Pi?y. Na pocz?tku dzia?alno?ci anga?owali si? w akcje przeciwko budowie tamy w Czorsztynie, czego wyrazem by? utwór "Czorsztyn 90".
Kilka lat pó?niej grali ju? regularne trasy po Czechach, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Anglii. To im przypad?o w udziale zagranie supportu przed punkow? legend? z Albionu - Chumbawamb?, podczas jej wyst?pu w naszym kraju. Potem by?y koncerty u boku The Ukrainians i fi?skiego Hitmen 3. Przez ten czas dorobili si? siedmiu albumów, z których ka?dy, prócz oryginalnej dawki d?wi?ków, zaskakuje równie? ok?adk?. Ich muzyka to punk rock wzbogacony pierwiastkami ska. Ka?dy z dziewi?ciu cz?onków Aliansu udziela si? równie? w innych grupach, takich jak Pid?ama Porno, Graba? i Strachy na Lachy, Globtroter, ?wiat Czarownic, Coram Publico, Druga Strefa, Jafia Namuel, Manla Sound.

Strzy?ów, Przysta?, sobota, godz. 19, support Stormage
D?bica, Woodstock Party II, klub Meduza, niedziela, godz. 19, support Akurat
Bilety 20 z? przedsprzeda?, 25 w dniu koncertu.

Stalowa Wola-Sanok-Rzeszów
Manewry szcz??cia Podkarpacka trasa Happysad
Happysad to finali?ci "KULTowni", przegl?du m?odych talentów zorganizowanego przez Kazika i jego menagment. Jej nagrod? by? kontrakt fonograficzny. Obecnie nagrywaj? pod skrzyd?ami Kazikowej wytwórni SP Records. Zaledwie kilka tygodni temu wydali swoje kolejne udane dzie?o "Podró?e z i pod pr?d". Temu wydarzeniu po?wi?cona jest listopadowa podkarpacka trasa pochodz?cego ze Skar?yska-Kamiennej zespo?u.

Stalowa Wola, klub Ultima, 4.11.2005. pi?tek, godz. 19.
Bilety 10 z? przedsprzeda?, 13 z? w dniu koncertu, sklepy muzyczne Gama, Virus

Sanok, 5 listopada 2005 , Cassanova , sobota, godz.20
bilety: 12 z? przedsprzeda?, 15 z? w dniu koncertu
Jako support zagra Koniec ?wiata

Rzeszów: 6 listopada klub Trygon, niedziela, godz. 20
bilety 12 z? przedsprzeda?, 15 w dniu koncertu

Krosno Los Agentos
Krosno, Klub K15, ul. Krakowska 15, ?roda, godz. 19.30
Niebanalne teksty, ró?norodno?? stylistyczna oraz muzyka wysokich lotów w wykonaniu zespo?u Los Agentos to prawdziwa gratka dla mi?o?ników akustycznych d?wi?ków. W ?rod? zespó? b?dzie mo?na us?ysze? w kro?nie?skim klubie K15
Los Agentos to nowa formacja za?o?ona przez muzyków z po?udniowo-wschodniej Polski, którzy maj? na swoim koncie wiele muzycznych do?wiadcze?. Premierowy koncert, jeszcze w niepe?nym sk?adzie, odby? si? w czerwcu 2005 roku w podlubelskich Be??ycach.
Bilety w cenie 15 z?, rezerwacja pod numerem telefonu 0 13 43 277 11

Jas?o Za?piewa Soyka.
W pi?tek w Jasielskim Domu Kuktury w ramach zaduszek jazzowych wyst?pi Stanis?aw Soyka. Koncert artysty jest cz??ci? akcji " Archiwizacja folkloru i twórców ludowych Jas?a i okolic". Pocz?tek o godz.18. Wst?p 12z?.
Przemy?l Jazz nad Sanem

Program kolejnego koncertu w ramach "XVII Jazzu nad Sanem" wype?ni zespó? East Wall Jazz Quartet. Spotkanie w pi?tek, o godz. 19 w klubie Nied?wiadek ,

DLA UCHA
PRZEMY?L. Kameralny start
XXII Przemysk? Jesie? Muzyczn? zainauguruje koncert Przemyskiej Orkiestry Kameralnej. Niedziela, godz.18 Zamek Kazimierski.

LUBACZÓW. Za?piewaj? i zagraj?
Miejski Dom Kultury w Lubaczowie zaprasza w pi?tek na XXII Festiwal Amatorskich Zespo?ów Wokalno-Instrumentalnych "Roztocze 2005". Przes?uchania konkursowe odb?d? si? o godz. 10, a og?oszenie wyników i wr?czenie nagród laureatom o godz. 18. Koncert zespo?u "Pizza Lomot" o godz. 19. Wst?p wolny.

Co s?ycha? w klubach
AKADEMIA
W pi?tek w klubie impreza, podczas której us?yszymy najwi?ksze przeboje lat 60., 70., 80. Pierwszych 200 osób ma wst?p wolny! W sobot? w Akademii odb?dzie si? Black Party. Mile widziane czarne stroje.

LE MADAME
Niedawno swoje podwoje otworzy? w Rzeszowie nowy klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8). Muzyka i wystój skierowany jest do osób powy?ej 21. roku ?ycia. W pi?tek klub zaprasza na Brown Suger Party - muzyka latynoameryka?ska i stare dobre disco. W sobot? noc w rytmach klubowych. Imprez? poprowadzi DJ Osa i jego go?cie z Krakowa DJ Black i DJ Pat Patent. W niedziel? wieczór z muzyk? taneczn?.

PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria, dyskoteka. W pi?tek i sobot? odbywaj? si? dyskoteki. Wst?p gratis. Pocz?tek o godz. 21. W czwartki karaoke; dla kibiców projekcja meczy. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat i... pyszna pizza.

PIANO
Rzeszowski Piano Club (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na soulow? muzyk? w rytmie Base Hot Night. Pokaz ta?ca breka. Wszystkie panie maj? do godz. 21.30 wst?p wolny. W sobot? impreza z hitami na czasie i niespodziankami. Jak zawsze nauka ta?ca i zabawa do bia?ego rana. W czwartek klub zaprasza na muzyk? latino hause power. W programie na ?ywo saksofon i konga oraz muzyczni go?cie.

MIRAMONTI
Rzeszowska restauracja (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na dyskotek? w rytmie lat 60.,70.,80. Pocz?tek o godz. 21. W sobot? dancing z muzyk? na ?ywo. Start o godz. 20.

ALIBI
Rzeszowski klub Alibi zaprasza w pi?tek i w sobot? na dyskotek?.

POD PALM?
Klub zaprasza w pi?tek o godz. 19.30 na koncert i imprez? pod nazw? "Strefa Chaosu". Jest to cykliczne wydarzenie, które ma za zadanie promowa? ciekawe, niezale?ne zespo?y. Na pierwszej w tym sezonie imprezie zagraj?: 150 WATTS, BROWN i ANTY- APARTHEID. Prowadzenie muzyczne przejmie DJ SZAMOT, czyli lider Jesus Chrysler Suicide.

TEMPERIUM
Klub Imperium w Bratkowicach zaprasza w sobot? na szalon? dyskotek?. Go?cinnie zagra DJ O-Mike. Dziewczyny do godz. 21.30 wst?p gratis. W niedziel? klub zaprasza na pizz?. W sobot?, 12 listopada impreza pod has?em Rodeo Party "Zmierz si? z bykiem, zosta? torreadorem klubu".

NA SPORTOWO
RZESZÓW Sobotni wypad za miasto
PTTK zaprasza w sobot? na w?drówk? widokowymi szlakami Pogórza. Trasa zaczyna si? w Niechobrzu a ko?czy w Babicy. Zbiórka uczestników na dworcu podmiejskim PKS o godz.8.30
KROSNO Festiwal Sportu i Zdrowia
Oratorium "Twój Dom" i MOSiR zapraszaj? na II Kro?nie?ski Festiwal Sportu i Zdrowia. Odbywa? si? b?dzie w pi?tek i sobot?, w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki.
W programie m.in. meeting sportowy (pi?tek, pocz?tek o godz.11)- pokazowy mecz koszykówki na wózkach, pokazy pierwszej pomocy, prezentacje policji, WOPR, GOPR, stoiska ze zdrow? ?ywno?ci?, konkursy i wiele innych atrakcji. O godz. 17.30- mecz II-ligowy koszykówki. W sobot? o godz.13 -pokazy grupy speedrowerowej

ZDROWIE
RZESZÓW Spotkanie z bioenergoterapeut?
W sobot? w pomieszczeniach biura podró?y "Atlantic" (pl.Wolno?ci 12), w godz. 15-18, na darmowe diagnozy zaprasza bioenergotereapeuta i kr?garz Dariusz Ugier.

HOBBY
PRZEMY?L Dla samochodziarzy
W niedziel? , w godz.10-13, na stadionie sportowym przy ul. Dworskiego , odb?dzie si? II Gie?da Motoryzacyjna. W programie m.in. zaj?cia szko?y bezpiecznej jazdy, prowadzone przez Marka Ryndaka, mistrza Polski w rajdach samochodowych.

RZESZÓW Gie?da Przyrodnicza
Ryby, ro?liny akwariowe, gady i p?azy b?dzie mo?na podziwia? i kupi? na gie?dzie. Pasjonatów przyrody zaprasza w niedziel? , od godz. 10 Zespó? Szkó? Energetycznych w Rzeszowie (al. Batalionów Ch?opskich 7)

WKRÓTCE
w Kro?nie i Stalowej Woli
DODA i ?ZY
Ju? nied?ugo wielki koncert gwiazd. Zagraj? zespó? VIRGIN I DODA oraz zespó? ?ZY. Koncerty odb?d? si? 10 listopada o godz. 19.00 w Kro?nie (hala MOSiR, ul. Bursaki) i 11 listopada o godz. 19.00 w Stalowej Woli (hala MOSiR, ul. Hutnicza).
Wielkie widowisko, niezapomniana atmosfera, same hity:
VIRGIN: Znak pokoju, Kolejny raz, Teraz ju? wiem, Mój M, Dzieci Ziemi, Nie tak do mnie mówi si?, D?aga, 9 ?ycze?.
?ZY: Agnieszka, Narcyz, Weronika, efekt motyla, W moim ?nie, To nic, nie kochasz mnie, Julia tak na imi? mam.
W czwartek, 11 listopada o godz. 14.00 w Rzeszowie w Galerii Lazur (C.H. Leclerc) w ramach promocji swojej nowej p?yty ficca Doda b?dzie rozdawa?a autografy swoim fanom.
w Rzeszowie

Odcienie mi?o?ci
12 listopada , Filharmonia Rzeszowska, godz.18
Pi?kne g?osy, doskona?a muzyka, bajkowe kostiumy i porywaj?cy taniec - to g?ówne atuty koncertu, który odb?dzie si? w Filharmonii Rzeszowskiej, w sobot?, 12 listopada, o godz. 18.
W?ród wykonawców koncertu s? takie s?awy jak Krystyna Tyburowska oraz jej go?cie Magdalena Bobrowska, Andrzej Zajdel, Jan Zakrzewski i duet baletowy arty?ci Opery Narodowej i Opery Krakowskiej.
Wokalistom towarzyszy? b?dzie znana krakowska Straussowska Orkiestra Obligato. W programie arie i duety operetek i musicali Straussa, Lehara, Abrahama, Kalmana.
Bilety w cenie 35 z?, do nabycia w Estradzie Rzeszowskiej, sklepie "Rzeszowianka", oraz kasie kina "Zorza".

Chi?ski cyrk
19 listopada w Rzeszowie wyst?pi cyrk z chi?skiej prowincji Shaanxi
Podczas spektakli blisko 40-osobowej grupy zobaczymy pokazy akrobacji i staro?ytnych sztuk walk, które sta?y si? wizytówk? chi?skiej kultury na ca?ym ?wiecie. Mistrzowsko przygotowane widowisko cyrku wyst?puj?cego po raz pierwszy w Polsce wprowadzi widzów w magiczny ?wiat chi?skiej kultury i obyczajowo?ci. Organizatorzy gwarantuj? wspania?? choreografi?, przepi?kne kostiumy i tradycyjn? chi?sk? muzyk?. Perfekcyjnie i profesjonalnie wykonywane uk?ady, trudne i skomplikowane ewolucje, lata wyt??onych ?wicze? i osi?gania coraz wy?szych stopni wtajemniczenia w tajniki akrobacji daj? rezultaty, które zapieraj? dech w piersiach widzów na ca?ym ?wiecie. Przedsi?wzi?ciu patronuje Ambasada Chi?skiej Republiki Ludowej w Polsce.

Bilety do nabycia w hali na Podpromiu, w kinie Zorza, ROSiR, sklepie muzycznym Best oraz hotelu Forum. Informacje i zamówienia zbiorowe tel. 504 439 050.
Koncert Gra?yny Augu?cik
W Filharmonii Rzeszowskiej 4 grudnia o godz.19 odb?dzie si? niezwyk?y koncert Gra?yny Augu?cik, Cracow Klezmer Bend i Johna McLean. Bilety w cenie 30z? normalny i 20z? ulgowy

Trasa Cierniewskiego
Znany piosenkarz Andrzej Cierniewski w najbli?szych dniach b?dzie koncertowa? w naszym regionie. Od 20 do 27 listopada wyst?pi w D?bicy, Le?ajsku, Jaros?awiu, Rzeszowie (klub Akademia), Przemy?lu, Mielcu i Tarnobrzegu.

?yczymy udanego weekendu !
CIT w Rzeszowie
Sylwia Hausner
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.616 secs