G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

14 listopada 2005 godzina:9.38(Czytań: 1751)
:: Mi?dzynarodowe Dni Wina w Ja?le - Podsumowanie ::
5 listopada w hali MOSiR w Ja?le odby?y si? I Mi?dzynarodowe Dni Wina. Jednym z za?o?e? imprezy by?o kontynuowanie rozpocz?tych dzia?a? na rzecz odbudowy tradycji winiarskiej na tym terenie, szerzenie kultury wina na
Podkarpaciu oraz podsumowanie drugiego roku realizacji programu "Podkarpackie winnice".
Stoiska targowe przygotowa?o 12 winiarzy z 6 krajów: Czech, W?gier, Niemiec, S?owacji i W?och i Polski. Nasi rodzimi wytwórcy win mogli jedynie pokaza? swoje wyroby. Ze wzgl?du na przepisy podatkowe polskich win nie mo?na by?o degustowa? na równi z zagranicznymi. Stoisko jasielskich winiarzy, z napisem "Polski sk?ad podatkowy", demonstracyjnie zagrodzone by?o wiklinowym p?otkiem. Zamiast degustacji zwiedzaj?cy otrzymywali ulotki z tekstem wyja?niaj?cym dlaczego na Mi?dzynarodowych Targach Wina nie mo?na kupi? polskiego trunku. Organizatorzy imprezy chcieli t? drog? zaprotestowa? przeciwko nierównemu traktowaniu winiarzy polskich w stosunku do winiarzy z innych krajów UE. - Tylko na Podkarpaciu jest obecnie oko?o 30 gospodarstw produkuj?cych wino, winnic stale przybywa, zainteresowanie jest jeszcze wi?ksze, niestety polskiego wina nie mo?na kupi? w ?adnym sklepie, bo nie zezwala na to polskie prawo - podkre?la g?ówny inicjator odrodzenia na naszym terenie tradycji winiarskich Roman My?liwiec.

Równolegle z Targami Wina w sali konferencyjnej PPNiG w Ja?le odbywa?a si? Konferencja winiarska. G?ównym tematem obrad by?o prawo winiarskie w republikach Czech, Austrii, S?owacji, Niemiec, W?gier, W?och i Polsce.
Mówiono m.in. o regulacjach dotycz?cych obci??e? skarbowych dzia?alno?ci winiarskiej i o regulacjach prawnych dotycz?cych zezwole? do prowadzenia
dzia?alno?ci winiarskiej. Pok?osiem konferencji by? apel, podpisany przez wszystkich uczestników, adresowany do parlamentarzystów, Kancelarii Premiera RP, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem o szybk? zmian? ustawy o podatku akcyzowym, znosz?c? obowi?zek prowadzenia produkcji wina gronowego w sk?adach podatkowych, a tak?e o przyj?cie ustawy o gospodarstwach winiarskich, reguluj?cej cz??ciowo produkcje win gronowych w niewielkich gospodarstwach rolnych.
Apel przekazano na r?ce pos?a LPR Janusza Ko?odzieja, jedynego z pos?ów obecnego na konferencji, mimo zaproszenia i potwierdzenia uczestnictwa przez innych parlamentarzystów z Podkarpacia.

"(.) Ka?d? now? dzia?alno?? nale?y zaczyna?, co jest zrozumia?e, od niewielkiej, do?wiadczalnej skali i dzia?alno?? taka wymaga, przynajmniej na pocz?tku pewnego okresu ochronnego. Tymczasem przepisy wynikaj?ce z ustawy o podatku akcyzowym s? nie do przyj?cia dla pocz?tkuj?cych w tym zawodzie winiarzy. Ob?o?one rygorystycznymi wymogami sk?ady podatkowe to rozwi?zania dla produkuj?cych towary akcyzowe du?ych zak?adów przemys?owych (rafinerii, polmosów, zak?adów tytoniowych), a nie dla rolnika, w?a?ciciela niewielkiej
winnicy, który gor?czkowo szuka mo?liwo?ci dodatkowych dochodów dla swojej rodziny.
My ni?ej podpisani zwracamy si? z apelem do nowo wybranych Pos?ów i Senatorów RP oraz do Pana Premiera RP o wsparcie naszej inicjatywy poprzez przyj?cie do pilnego rozpatrzenia opracowanych przez Polski Instytut
Winoro?li i Wina i popieranych przez w?adze samorz?dowe naszego regionu, dwa projekty ustaw z ich szczegó?owym uzasadnieniem:
- projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, znosz?cy obowi?zek prowadzenia produkcji wina gronowego w tzw. sk?adach podatkowych, dla producentów posiadaj?cych w?asne winnice,
- projekt ustawy o gospodarstwach winiarskich, reguluj?cej ca?o?ciowo produkcj? win gronowych w niewielkich gospodarstwach rolnych.
Województwo Podkarpackie w swojej Strategii Rozwoju swoj? przysz?o?? chce oprze? przede wszystkim na turystyce. Winiarstwo jest jednym z pomys?ów na
wzbogacenie oferty turystycznej tego regionu." - napisano apelu.
Rozwój polskiego winiarstwa jest jedn? z szans rozwoju rolnictwa nie tylko na Podkarpaciu. Zapowiadane jeszcze w tym roku uznanie przez Uni? Europejsk? Polski za kraj winiarski pozwoli naszym winiarzom na korzystanie z unijnych pieni?dzy. W tym celu konieczna jest jednak nowelizacja ustaw reguluj?cych kwestie produkcji i sprzeda?y win gronowych w niewielkich gospodarstwach.

- Polska mo?e by? producentem dobrych win, mo?e nie takich jak w?oskie i francuskie, ale na pewno nie ust?puj?ce w niczym winom czeskim, niemieckim czy austryjackim. Niestety obowi?zuj?cy w Polsce system skutecznie zniech?ca producentów pozbawiaj?c pa?stwo nie tylko wp?ywów z akcyzy ale tak?e z podatku VAT - twierdzi Wojciech Bosak z Polskiego Instytutu Winoro?li i Wina w Krakowie. - Nale?y zwróci? si? do naczelnika urz?du celnego z wnioskiem o powstanie sk?adu podatkowego, oczywi?cie wymagany jest przy tym ca?y plik za?wiadcze?. Nie ma pewno?ci, ?e je?li nawet uzyskamy takie zezwolenie to nie zostanie ono cofni?te. Zale?y to od widzimisie urz?dnika. Potem urz?dnik musi przyj?? i nakleja? na butelki akcyz?. W innych krajach jest to proste. Winiarz sam nakleja na butelki przeznaczone do sprzeda?y akcyz?, Je?li tego nie zrobi to po prostu p?aci kar?. W Polsce producent wina traktowany jest z góry jako potencjalny przest?pca - podkre?la W.Bosak.

Osobna cz??? Konferencji po?wi?cona by?a Europejskiej Debacie Publicznej pod has?em: "Promujemy Produkt Regionalny w Unii Europejskiej". W trakcie debaty omawiano m.in. rol? produktu regionalnego w ofercie gospodarstwa agroturystycznego, a tak?e stan i perspektywy Podkarpacia w procesie integracji polskiej wsi i rolnictwa z Uni? Europejsk?.

Równolegle z Mi?dzynarodowymi Targami Wina odbywa?a si? prezentacja potraw regionalnych bior?cych udzia? w konkursie "Tradycyjny Produkt Podkarpacia". Komisja konkursowa bra?a pod uwag? to, od kiedy wytwarzany jest zg?oszony produkt, jak jest promowany, oceniano tak?e walory smakowe, zapachowe, atrakcyjno?? i estetyk? podania prezentowanych produktów. W?ród nagrodzonych znalaz?y si? m.in. "Ser kozi wo?oski bia?y" z Rodzinnego Gospodarstwa Ekologicznego "FIGA" z Mszany, " Sery kozie podkarpackie" wytwarzane w gospodarstwie Danuty i Andrzeja Dulianów z ?ask i "?ur lisowski" przygotowany przez Ko?o Gospody? Wiejskich z Lisowa.

Ewa Wawro - rzecznik prasowy UMJ
Źródło: TV.JASLO.PL Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.668 secs