G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

18 listopada 2005 godzina:14.02(Czytań: 2314)
:: PROPOZYCJE NA WEEKEND 18-20.11.2005 r. ::
W Filharmonii Rzeszowskiej
W sobot? o godz. 19 w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? koncert symfoniczny, w programie którego znajd? si? utwory L. van Beethovena, R. Straussa oraz J. Brahmsa.

Na deskach teatru
RZESZÓW - „?mier? komiwoja?era"
W sobot? i niedziel? z now? premier? wyst?pi na 44 Rzeszowskich Spotka? Teatralnych ich gospodarz - Teatr im. Wandy SiemaszkowEj. B?dzie to „?mier? komiwoja?era" Artura Millera, w re?yserii Bart?omieja Wyszomirskiego. Klasyczny dramat, ale pasuje jak ula? do naszych „ciekawych czasów" - tytu?owy komiwoja?er traci prac?, bo okazuje si? niepotrzebny firmie, której po?wi?ci? ?ycie. W roli tytu?owej Ryszard Jab?o?ski, a partneruj? mu m.in.:Ma?gorzata Machowska. Ma?gorzata Jakubicc - Hauke.
O rybaku i rybce w niedziel? o godz. 16.30 Teatr "Maska" w Rzeszowie zaprasza najm?odszych widzów na dwa przedstawienia " O rybaku i rybce" i "O Popie i jego parobku Jo?opie".

PRZEMY?L - „?o?e" na scenie
W niedziel?, o godz. 17, w Centrum Kulturalnym, ?ódzcy aktorzy wystawi? „?o?e" Sergiego Belbela, w re?yserii Karoliny Szymczyk. To sugestywne studium oparte na komediowym pomy?le. ?ywy j?zyk i spójno?? postaci czyni? sztuk? nietuzinkowa. Spektakl w ramach XIII Przemyskiej Jesieni Teatralnej.

Tanie linie lotnicze z Rzeszowa - Rozk?ad przylotów i odlotów oraz inne przydatne informacje na stronie: Airport Rzeszów


WYSTAWY
Rzeszów Wystawy - BWA zaprasza
Do 11 grudnia w sali wystawowej Domu Sztuki w Rzeszowie trwa? b?dzie wystawa malarstwa Walentego Wróblewskiego z Lublina. Natomiast w Galerii Ma?ej w tym czasie prezentowa? b?dzie obrazy Barbara Victoria Bokota.

Lubaczów - ?o?nierze wykl?ci
Do 30 listopada w sali wystawowej MDK w Lubaczowie trwa? b?dzie wystawa "?o?nierze wykl?ci - antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczy?nie po 1944 roku".

Le?ajsk - Egipt z lotu ptaka
Do 24 listopada w godz. 8 - 16 w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Le?ajsku mo?na obejrze? wystaw? fotografii Marcello Bertinettiego. Dodatkowo o godz. 9 i 11 bezp?atne projekcje filmu.

KONCERTY
Rzeszów - Scena muzyczna w ho?dzie MARIUSZOWI SZCZURKOWI. Klub POD PALM?, Rzeszów; ul. Cicha 2
KONCERT W HO?DZIE ZMAR?EMU KILKA MIESI?CY TEMU MARIUSZOWI SZCZURKOWI
Muzycy wielu formacji z ca?ego kraju zg?osili ch?? wzi?cia udzia?u w tym koncercie na pami?tk? wspó?pracy z Mariuszem. W koncercie wyst?pi?:
K?USEM Z BLUSEM, JUPA, HARATACZE, TABASCOO, RENATA D?BKOWSKA,JESUS CHRYSLER SUICIDE, KABARET OTTO ,RATATAM. Imprez? poprowadzi MAREK RUSINEK z RMF MAXXX a po koncercie wyst?pi formacja FAMILY POWER.

Komety - Jeden z najpopularniejszych rockandrollowych zespo?ów alternatywnych - grupa Komety, (ex Partia) - wyst?pi w sobot? w Formalinie. Publiczno?? rozgrzeje rockabilly w wykonaniu The Jetsons. Po koncercie - party w klimatach. Start o godz. 19. Bilety - 10 z?.

Ostre granie - W pi?tek do klubu Rejs zawita rockowo-metalowa trasa MUR 2005. Zagraj? Frontside, Hedfirst, Fa-ce Of Reality oraz lokalne grupy Rape On Mind i Demeter. Bilety kupi? mo?na w Rejsie i sklepie muzycznym „Drama" (ul. D?browskiego 60). Kosztuj? 30 z?.

Tyczyn - Punkowe klimaty
Rzeszowski Los Pesilos i jaros?awska Nakr?cana Pomara?cza wyst?pi? w sobot? w MGOK. Organizowany przez Rad? M?odzie?y Tyczyna i ZMW „Wici" koncert rozpocznie si? o godz. 17. Wst?p jest darmowy,

IMPREZY
RZESZÓW - Chi?ski Cyrk Akrobatyczny
"Taniec lwów", "Wiruj?ce talerze", "Pagoda z krzese?", "Ko?ysz?ca si? latarnia" - to tylko niektóre z ewolucji, jakie zaprezentuje 40 osobowa grupa akrobatów wchodz?cych w sk?ad Chi?skiego Cyrku Akrobatycznego z Shaanxi. Zachwycaj?ce widowisko, które sta?o si? wizytówk? chi?skiej kultury na ca?ym ?wiecie, zostanie po raz pierwszy zaprezentowane w Polsce. W Rzeszowie b?dzie je mo?na zobaczy? 19 listopada w rzeszowskiej Hali Podpromie. Wspania?a choreografia, przepi?kne kostiumy i tradycyjna chi?ska muzyka stworzy niezapomnian? atmosfer? i pozostawi niezatarte wra?enia. Spektakle wprowadz? widzów w magiczny ?wiat chi?skiej kultury i obyczajowo?ci, wywodz?cej si? z czasów pierwszych cesarzy.
Chi?ski Cyrk Akrobatyczny z Shaanxi. kultywuje ponad tysi?cletni? tradycj? chi?skiej narodowej sztuki akrobacji, po??czonej z pokazami staro?ytnych sztuk walki. To niezwyk?e przedstawienie ca?kowicie bez udzia?u zwierz?t trwa? b?dzie 90 minut.

Stellaris i Extreme Zone - W pi?tek noc ze z?otymi przebojami. Oprócz muzyki z p?yt koncert grupy Stellaris. która po d?ugiej przerwie wraca na scen?.
W sobot? - Extreme Zone Party, czyli imprezowa noc w dwóch salach. Nie zabraknie ciekawych promocji H2O.

Defekt Masy - W pi?tek o godz. 18 w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w zeszowie odb?dzie si? pokaz niezale?nej twórczo?ci filmowej Grupy "Defekt Masy" z Warszawy. Wst?p wolny !

Andrzejki na sportowo - W sobot? w godz. 10 -15 na boisku osiedlowym ul. W. ?wiadka 5 odb?dzie si? Turniej Pi?ki No?nej. Zg?oszenia pod tel. 86-57-711 lub 862-65-73.

Akademia Komiksu - W sobot? w sali audiowizualnej WDK w Rzeszowie odb?dzie si? spotkanie "Rzeszowskiej Akademii Komiksu". Sekcja: anime/manga o godz. 12, sekcja komiksowa o godz. 14. Wst?p wolny.

Kiermasz r?kodzie?a - W niedziel? w godz. 11- 16 w sali wystawowej WDK ul. Okrzei 7 odb?dzie si?
kiermasz r?kodzie?a artystycznego. Wystawcy oferuj?: bi?uteri?, hafty, obrazy, przedmioty codziennego u?ytku z drewna, tkaniny artystyczne, kompozycje kwiatowe. Wst?p wolny.

Mistrzostwa DJ-ów - Klub Piano w Rzeszowie zaprasza w pi?tek na Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Prezenterów Dyskotek. W szranki o tytu? "Mistrza Podkarpacia Prezenterów Dyskotek" stanie 6 dj-ów z ca?ej Polski. Mistrzostwa rozpoczn? si? o godz. 20. w klubie "Piano" (przy ul. Moniuszki 2) w Rzeszowie. Zwyci?zc? mistrzostw wy?oni jury pod przewodnictwem DJ MEESHEK'a. Jury b?dzie ocenia? m.in. oryginalno??, pomys?owo??, dobór repertuaru, umiej?tno?? nawi?zania kontaktu z publiczno?ci?, koncepcj? przygotowania programu. Go??mi specjalnymi mistrzostw b?d?: K-TRONIC i DJ MEESHEK. Dla publiczno?ci organizatorzy przygotowali mnóstwo niespodzianek, konkursów i quizów. Bilet kosztuje 8 z?. Nagrody dla zawodników i publiczno?ci ufundowali: Sigma Computers, ?ywiec, Sobieski, DEE JAY Mix Club, Radio Centrum.
Natomiast w sobot? klub Piano zaprasza na Summer Memories Party czyli powtórk? z wakacji. Zabaw? poprowadzi Dj Snie?ny.

Modnie na uczelni? - W pi?tek w klubie Kino - wielki pokaz mody „Na uczelnie i do klubu". Imprez? w rytmach klubowych poprowadzi DJ C?ermont Ferrand.

KROSNO
Imprezy taneczne - W pi?lek w klubie Armagedon - Beat. Bass & Melody (bilet 7 z?. dziewczyny do godz. 21 - wst?p wolny). W sobot? - Sobieski Night. za konsolet? stanie DJ Bartek (bilet 10 z?, studenci do godz. 21 p?ac? 5 z?).
GORZCZYCE - "Golgota wschodu - Katy?"
W niedziel? o godz. 17 w Zespole Szkó? w Gorzycach odb?dzie si? wieczornica "Golgota Wschodu - Katy?" Poezja i pie?ni patriotyczne w wykonaniu chóru "Cantilena" z Try?czy oraz Akcji Katolickiej.

TYCZYN - Koncert w Tyczynie
W sobot? o godz. 17 w sali M-GOK w Tyczynie zagraj?: Los Pesilos (Rzeszów) oraz Nakr?cana Pomara?cza (Jaros?aw).
Klimat koncertu punk-rockowy. Wst?p wolny

KOLBUSZOWA - Offskary 2005
W pi?tek o godz. 18 w sali bocznej MOK w Kolbuszowej odb?d? si? pokazy filmów niezale?nych nominowanych do nagród Offskary 2005.

DLA UCHA
PRZEMY?L - Zamkowa gala
Trzydniowy (18-20 bm.) program w sali Zamku Kazimierzowskiego wype?ni? Szkolne Prezentacje Artystyczne. Koncert laureatów w niedziel? o 17.
KROSNO - ?wi?tuje Echo
Uroczysty koncert z okazji jubileuszu 60-lecia Chóru "Echo" -sobota, o godz.16, w auli Zespo?u Szkó? Muzycznych. Wst?p wolny.
RZESZÓW - Patriotyczny koncert
Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na koncert pie?ni ?o?nierskich, legionowych i patriotycznych, w wykonaniu chóru „Cantata". Wiersze patriotyczne przedstawi? uczniowie katolickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Jana Paw?a II w Rzeszowie. Koncert odb?dzie si? w Domu Sztuki (ul. Jana III Sobieskiego 18) w sobot?, o godz. 17. M.

SANOK - Uczcz? patronk?
Chór im. ?w. Cecylii uczci ?wi?to swojej patronki koncertem, który odb?dzie si? w niedziel?, o godz. 18, w ko?ciele Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa na Posadzie. Zagraj? te? Chór "Hosanna" z Iwonicza Zdroju oraz Zespó? Smyczkowy "Con Amore" z Sanoka. Koncert o godz.17, poprzedzi msza ?w.

Co s?ycha? w klubach
AKADEMIA - W pi?tek Akademia zaprasza na z?ote przeboje z p?yt. Go?ciem wieczoru b?dzie zespó? Stellaris. W sobot? w klubie Extreme Zone Party czyli imprezowa noc w dwóch salach. W niedziel? specjalny, urodzinowy koncert zespo?u Hunter. W programie utwory z ich najnowszej p?yty T.E.L.I... We wtorek oko?o godz. 19 w Akademii odb?dzie si? koncert Renaty Przemyk, a dzie? pó?niej dla publiczno?ci o godz. 20 za?piewa Andrzej Cierniewski.

LE MADAME - Klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8) zaprasza w sobot? na noc w Black Jack-iem i DJ CRIS oraz DJ KONRAD. W niedziel? w klubie wieczór z muzyk? taneczn?. Muzyczne hity z lat 60., 70., 80. W czwartek studencki wieczór - dyskoteka i karaoke.

MIRAMONTI - Rzeszowska restauracja (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na dyskotek? w rytmie lat 60.,70.,80. Pocz?tek o godz. 21. W sobot? dancing z muzyk? na ?ywo. Start o godz. 20.

ALIBI - Rzeszowski klub Alibi zaprasza w pi?tek na "klubowe party" DJ C:Door, a w sobot? na dyskotek? do bia?ego rana i promocyjne niespodzianki.

IMPERIUM - Klub Imperium w Bratkowicach zaprasza w sobot? na zagra zwyci?zca Pierwszych Otwartych Mistrz Podkarpacia Prezenterów Dyskotek oraz DJ VIAGRA i DJ 0-Mike. Dziewczyny do godz. 21.30 wst?p gratis. W niedziel? klub zaprasza na andrzejkow? zabaw? taneczn?. Zagra zespó? MARATON. Wst?p 5 z?.

ATTIC - Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. W ?rody odbywaj? si? karaoke, w pi?tek i sobot? - dyskoteki. Wst?p zawsze wolny. Dla kibiców projekcja meczy. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i... pyszna pizza.

H2O - Klub H20 (ul. Rynek 9) zaprasza od pi?tku do niedzieli na "Studencki muzyczny weekend". W programie muzyka a'r'b. Od poniedzia?ku przez ca?y tydzie? "Szcz??liwe godziny", mo?liwo?? wygrania w ko?ci z barmanem. Mocniejsze uderzenia od godz. 18. Wst?p wolny.

NA SPORTOWO
RZESZÓW - Za miasto z PTTK
W niedziel? odb?dzie si? kolejna wyprawa z cyklu "W niedziel? za miasto z przewodnikiem PTTK". Trasa: Gwo?nica Górna-
Wilcze-K?kolówka-Go?ciniec-B?a?owa. Do przej?cia ok. 15 km.
PRZEMY?L - Korona Pogórza
Trasa kolejnego rajdu pieszego „Korona Pogórza Przemyskiego", organizowanego przez Klub Górski PTTK „Karpaty" prowadzi z Leszczawy Dolnej przez Leszczawke, gór? Kiczora do Ku?miny. Zbiórka w sobot?, o godz. 7.45, na dworcu PKS w Przemy?lu.
JAS?O - Przez beskidzkie zdroje
To has?o wycieczki , na któr? zaprasza w niedziel? tutejszy oddzia? PTTK. W programie przejazd autokarem z Jas?a do iwonicza Zdroju, zwiedzanie uzdrowiska i jego zabytków oraz przej?cie g?ównym szlakiem beskidzkim do Rymanowa Zdroju. Tu zaplanowano "podwieczorek taneczny" w "Zielonym Domku". Zapisy PTTK przy ul. Floria?skiej 15 i w sklepie elektrycznym w Rynku. Koszt : m?odzie? -11z?, doro?li -16z?.

DO TA?CA
PRZEMY?L - Czy pani ta?czy mambo?
Kolejna impreza z cyklu "Spotkanie z ta?cem" -to - "Mambo dla wszystkich" w Klubie "Nied?wiadek". Zacznie si? pokazem Formacji "A-Z", a zako?cz wieczorkiem tanecznym. Sobota ,godz. 19
MIEJSCE PIASTOWE - Mini-Art
W pi?tek, w sali widowiskowej Domu Kultury, odb?dzie si? XIII Przegl?dów zespo?ów Artystycznych "Mini-Art". Wyst?pi 300 m?odych wykonawców w kategorii: teatr, muzyka i taniec. Pocz?tek o godz. 10. Wst?p wolny.

WKRÓTCE
Przemyk i Hedone - RZESZÓW We wtorek w Akademii zagraj? Re nata Przemyk i grupa Hedone. Koncert rozpocznie si? o godz. 19. W CH Europa II mo?na ju? kupi? bilety. W przedsprzeda?y kosztuj? 20 z?, w dniu koncertu-25.

Trasa Cierniewskiego - W Akademii za?piewa te? Andrzej Cierniewski. Swój nowy materia? zaprezentuje w ?rod?. Bilety -20 z? ;
22 listopada o godz. 19 w Miejskim O?rodku Kultury w Jaros?awiu, 25 listopada o godz. 19.30 w klubie Szalony M?yn" przy ul. M?ynarskiej 4 w Przemy?lu, 26 listopada o godz. 20 wyst?pi w klubie muzycznym "Studio" przy ul. Pu?askiego 2A w Mielcu, a 27 listopada o godz. 20 wyst?pi w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Szczególnie ciekawie zapowiada si? koncert artysty w rzeszowskim klubie "Akademia", który odb?dzie si? 23 listopada o godz. 20.

Koncert Gra?yny Augu?cik.
W Filharmonii Rzeszowskiej 4 grudnia o godz.19 odb?dzie si? niezwyk?y koncert Gra?yny Augu?cik, Cracow Klezmer Bend i Johna McLean. Bilety w cenie 30z? normalny i 20z? ulgowy
Taneczne andrzejki

W sobot?, 26 listopada w godz. 17 - 24 w Klubie Turkus WDK w Rzeszowie odb?dzie si? "Andrzejkowy wieczorek taneczny" dla starszych dwudziestolatków. Miejsca rezerwowa? tel. 8535257 w. 35.

Szlachcica portret w?asny
KROSNO W poniedzia?ek, o godz. 18, w sali widowiskowej KDK. rozpocznie si? spektakl „Szlachcica poczciwego portret w?asny" - nieco swobodna adaptacja dzie? Miko?aja-Reja. Przedstawienie przygotowa?o Centrum Kultury „?owicka". Bilety- 15 i 20z?.

Zapraszamy na nasz? stron? konkursow?: http://www.konkurs.epodkarpacie.com

?yczymy udanego weekendu!
CIT w Rzeszowie Sylwia Hausner
?ród?o: Super Nowo?ci, GC "Nowiny", www.imprezy.rzeszow.pl
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.627 secs