G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

21 listopada 2005 godzina:20.39(Czytań: 1983)
:: Imprezy w Przemy?lu i okolicach - 15.XI - 15.XII ::
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki
17 listopada (czwartek), godz.19.00. Otwarcie wystawy fotografii „Szwajcaria” Henryka Góreckiego (Klub „Nied?wiadek”)

18 listopada ( pi?tek ), godz.9.00
Szkolne Prezentacje Artystyczne: przes?uchania konkursowe. org.: Szko?a Podstawowa Nr 15 w Przemy?lu oraz PCKiN ( Zamek Kazimierzowski )

19 listopada ( sobota ), godz.10.00
Szkolne Prezentacje Artystyczne: warsztaty artystyczne
org: SP Nr 15 oraz PCKiN ( Zamek Kazimierzowski )

19 listopada ( sobota ), godz.19.00
„Mambo dla wszystkich...” z cyklu „Spotkanie z ta?cem” – pokaz Formacji Tanecznej „A-Z” oraz „Wieczorek taneczny” org. Szko?a Ta?ca „A-Z” oraz PCKiN ( Klub „Nied?wiadek” )

20 listopada ( niedziela ), godz.17.00
Szkolne Prezentacje Artystyczne: Galowy Koncert Laureatów org. SP Nr 15 oraz PCKiN ( Zamek Kazimierzowski )

23 listopada ( ?roda ), godz.9.00 i 11.00
Bajka H.Ch.Andersena „Królowa ?niegu” w wyk.Teatru „Fredreum” ( Zamek Kazimierzowski )

23 listopada ( ?roda ), godz.19.00
Koncert zespo?u „Walk Away” w ramach „XVII Jazzu nad Sanem” ( Klub ‘Nied?wiadek” )

25 listopada (pi?tek), godz. 17.00
Otwarcie wystawy Ulrich Gansert (malarstwo), Wies?aw Pastu?a (rze?ba) (Zamek Kazimierzowski)

25 listopada ( pi?tek ), godz. 18.00
Koncert po?wi?cony pami?ci Theodora Leszetyckiego w 90-t? rocznic? ?mierci polskiego pedagoga, pianisty i kompozytora w wyk.: Kristina Kutnik – fortepian, Ma?gorzata Lesiewicz – sopran, Micha? Kutnik- baryton oraz wyk?ad audiowizualny „Wiede?czyk z ?a?cuta” wyg?osi Piotr Szalsza, w ramach XXII Przemyskiej Jesieni Muzycznej. org.: PCKiN, Towarzystwo Muzyczne w Przemy?lu, Przemyska Orkiestra Kameralna, Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie (sala Towarzystwa Muzycznego w Przemy?lu, Rynek 5)

30 listopada (?roda), godz. 19.00
„Andrzejki” na Zamku – Recital Aleksandry Nie?pielak „Wasowski – Przybora ?artem i serio” Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego)

30 listopada ( ?roda ), godz.9.30, 11.00 i 12.30
Scena szkolna – spektakle dla dzieci i m?odzie?y:
„Król Edyp” w wyk.Teatru „Dialog” z Krakowa
( Zamek Kazimierzowski )

1 grudnia ( czwartek ), godz.19.00
Koncert zespo?u „Button Hackers” w ramach XIV Mi?dzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemy?lu ( Zamek Kazimierzowski )

2 grudnia (pi?tek), godz. 19.00 Koncert „W krainie operetki i musicalu” – Primadonna operetki Gra?yna Brodzi?ska – sopran oraz Andrzej Kostrzewski – baryton, Jerzy Ostapiuk – bas, Miros?aw Feldgebel – fortepian. Koncert prowadzi Jerzy Wo?niak (sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego)

4 grudnia, ( niedziela ) godz. 11.00
„Miko?ajki Fredrowskie” : Bajka H.Ch. Andersena „Królowa ?niegu” org.: Tow.Dramatyczne im.A.Fredry „Fredreum” oraz PCKiN ( Zamek Kazimierzowski )

WYSTAWY
Wystawy sta?e ( na Zamku Kazimierzowskim ):
- 136 lat Towarzystwa Dramatycznego im.Aleksandra Fredry „Fredreum”
- Dorobek sceniczny Kazimierza Opali?skiego – najwybitniejszego aktora „Fredreum”
- „Fredreum” w karykaturze
- Widoki przemyskie z lat 50-tych XX wieku

Wystawy czasowe:
- Wystawa grafiki: Bi?czycki, Frydryk, Jachym czynna od 10 listopada do 4 grudnia (Zamek Kazimierzowski - galeria)
- „Szwajcaria” wystawa fotografii Henryka Góreckiego czynna od 17 listopada do 15 grudnia (Klub „Nied?wiadek” – galeria Foto-Forum)
- Wystawa malarstwa Ulricha Ganserta i rze?by Wies?awa Pastu?y czynna od 25 listopada do 10 grudnia (Zamek Kazimierzowski – galeria)

Arboretum i Zak?ad Fizjografii w Bolestraszycach
Wystawy sta?e:

- Kolekcje ro?lin (dendroflora)
- Wiklina w Arboretum - sta?a ekspozycja rze?b - obiektów z wikliny
- Ro?liny rzadkie - zagro?one, gin?ce i chronione w Arboretum Bolestraszyce - wystawa fotograficzna

Muzeum Przyrodnicze:
- Wystawa ornitologiczna "Chro?my ptaki"
- Wystawa historyczno- przyrodnicza "XXX lat Arboretum Bolestraszyce"- wystawa fotograficzna
- "Drzewa, ogrody, dwory"- wystawa fotograficzna (czynna w dni robocze od 9.00 do15.00)
- Drzewa pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej. Teka rysunków Aleksandry Wachniewskiej (czynna w dni robocze od 9.00 do15.00)
- Wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów i skamielin (czynna w dni robocze od 9.00 do15.00)
- Wystawa motyli nocnych z Pogórza Przemyskiego (czynna w dni robocze od 9.00 do15.00)
- Wystawa owoców i nasion (czynna w dni robocze od 9.00 do15.00)

Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego
prowadzi ró?ne formy zaj?? edukacyjnych dla dzieci, m?odzie?y i studentów oraz nauczycieli. Szczegó?owe informacje o tematach zaj?? uzyska? mo?na w Arboretum.
W listopadzie proponujemy m.in. zaj?cia lekcyjne o nast?puj?cych tematach:
- Dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe Podkarpacia: dwory, parki;
- Gatunki drzewiaste obcego pochodzenia zadomowione na obszarze Polski;
- Historia dawnych, zabytkowych za?o?e? dworskich i pa?acowych Podkarpacia - Bolestraszyce;
- Jak przyroda przygotowuje si? do zimy;
- Kolekcja dendrologiczna Arboretum - wybrane gatunki flory ameryka?skiej i azjatyckiej;
- Kolekcja ro?lin szklarniowych;
- Krajowe gatunki iglaste;
- Piel?gnacja ro?lin w szklarni;
- Poznajmy rodzime gatunki drzew li?ciastych;
- Ptaki zimuj?ce w ogrodzie;
- W jaki sposób zaprojektowa? w?asny ogród.
Proponowane zaj?cia edukacyjne prowadzone b?d? w oparciu o zgromadzone kolekcje ro?lin, prezentowane wystawy przyrodnicze, fotograficzne, zgromadzone zbiory zielnikowe, biblioteczne, archiwum fotograficzne i
baz? komputerow?. W celu utrwalenia poznanych wiadomo?ci uczestnicy zaj?? b?d? wype?nia? m.in. karty tematyczne. Zaj?cia b?d? odbywa? si? zarówno w
ogrodzie, jak te? w salach wystawowych Muzeum Przyrodniczego oraz w sali audiowizualnej. Prezentowane b?d? filmy przyrodnicze i prezentacje multimedialne. W trakcie zaj?? uczestnicy b?d? mieli mo?liwo?? pozna?
kolekcj? ro?lin szklarniowych obejmuj?c? gatunki pochodz?ce z ró?nych stref klimatycznych oraz praktyczne prace zwi?zane z jej piel?gnacj?. W wydzielonej cz??ci szklarni przygotowuje si? sadzonki oraz wysiewa nasiona pochodz?ce z wymiany nasion mi?dzy ogrodami botanicznymi w kraju i na ?wiecie - Index Seminum.

Proponujemy tak?e zaj?cia w trakcie, których uczestnicy poznaj? ró?ne gatunki ptaków zimuj?cych w ogrodzie oraz praktyczne sposoby jak pomóc im przetrwa? zim?. W Arboretum corocznie ze wzgl?du na mnogo?? i ró?norodno?? owoców i nasion zimuje wiele ptaków.
Oferta edukacyjna Centrum obejmuje ponadto ró?ne formy zaj?? plastycznych do udzia?u, w których zapraszamy. Zaj?cia plastyczne obejmuj? podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne z ró?nych dziedzin sztuki, dostosowane do wieku i umiej?tno?ci uczestników.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z oferty edukacyjnej realizowanej w jesienno-zimowej szacie ogrodu.

Przemyska Biblioteka Publiczna
Wystawy:
- "Prace plastyczne dzieci z Przedszkola nr 2 w Przemy?lu " (15 - 30 XI)
- "Jan Kasprowicz - w 145. rocznic? urodzin" (16 XI - 10 XII)
- "Najpi?kniejsze miejsca ?wiata" - wystawa ksi??ek krajoznawczych (1 - 15 XII)
- "Wystawa malarstwa Henryka Lasko" (od 13 XII, wernisa? 14 XII, godz 17,00)

Ponadto:
- 26 XI (sobota) o godz. 10.00 odb?dzie si? powiatowy konkurs recytatorski dla gimnazjów pt. "Tylko koni ?al", po?wi?cony literaturze Romów i motywom cyga?skim w literaturze.
- 10 XII (sobota) o godz. 10.00 ob?dzie si? XIX Turniej Wierszy Jednego Poety, po?wi?cony twórczo?ci Bogus?awa Kierca, znakomitego poety i aktora.

Galeria Sztuki Wspó?czesnej
Samorz?dowa Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego

11.11 - 6.12 - Jurek Lis - malarstwo , Jubileusz 25-lecia pracy twórczej Urodzi? si? w 1954 roku. Studia w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc?awiu. Dyplom otrzyma? w 1980 roku w pracowni malarstwa Konrada Jarodzkiego. Laureat wielu nagród i wyró?nie? Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.

9.12.2005 - 10.01.2006 ARTEFAKTY - 5,
"I jeszcze raz o cz?owieku" - Jerzy Plucha, Janusz Szpyt, Krzysztof Krzych, kurator: Stanis?aw Piotr Makara

Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „FREDREUM” w Przemy?lu
23 listopada ( ?roda ), godz.9.00 i 11.00
Bajka H.Ch.Andersena „Królowa ?niegu” w wyk.Teatru „Fredreum” ( Zamek Kazimierzowski)

4 grudnia, ( niedziela ) godz. 11.00
„Miko?ajki Fredrowskie” : Bajka H.Ch. Andersena „Królowa ?niegu” org.: Tow.Dramatyczne im.A.Fredry „Fredreum” oraz PCKiN (Zamek Kazimierzowski)

ARP Krasiczyn
5.11 - 4.12.2005 r. w Galerii ARP w Krasiczynie mo?na obejrze? wystaw? prac Marleny Makiel-H?drzak i Renaty Szyszlak-Niewiadomskiej. Obie panie zwi?zane s? z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawa, pod wspólnym tytu?em ZNAKI, obejmuje grafik? i rysunek..

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ
Godziny otwarcia:
poniedzia?ek – nieczynne
wtorek , pi?tek - 10.30 – 17.30
?roda, czwartek - 10.00 – 14.00
sobota - 10.00 - 14.00
niedziela - 10.00 – 14.00

Wystawy sta?e:
"Dzieje ziemi i cz?owieka w regionie przemyskim" – zobaczy? mo?na zabytki archeologiczne Ziemi Przemyskiej od epoki kamienia do ko?ca ?redniowiecza - monety rzymskie i bizantyjskie, pektora?y, piecz?cie, militaria.
"Wn?trze tradycyjnej izby wiejskiej" – pokazane zosta?y elementy wyposa?enia wn?trz mieszkalnych, przedmioty codziennego u?ytku, stroje ludowe.
„Twierdza Przemy?l w okresie I wojny ?wiatowej” – na wystawie prezentowane s? militaria, fotografie Przemy?la z XIX i XX w. oraz fotografie ukazuj?ce budow? fortów przemyskich oraz portrety Habsburgów.
„Trzy wyznania – dwie religie” – ekspozycja przybli?a sztuk? sakraln? trzech wyzna?- judaizmu, rzymskokatolickiego i greko-katolickiego.

Wystawy czasowe:
„Malarstwo i rysunek Cezariusza Kotowicza. Ze zbiorów muzeów, galerii i prywatnych”. /5 XI – 31 XII 2005/

MUZEUM DZWONÓW I FAJEK ODDZIA? MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ
WIE?A ZEGAROWA
Godziny otwarcia:
poniedzia?ek – nieczynna
wtorek , pi?tek - 10.30 - 17.30
?roda, czwartek - 10.00 – 15.00
sobota - 10.00 – 14.30
niedziela - 12.00 – 16.00

Wystawy sta?e:
Na ekspozycji znajduj? si? historyczne
i wspó?czesne dzwony i inne przedmioty ludwisarskie oraz historyczne i wspó?czesne fajki. Dope?nienie wystawy stanowi? tablice dotycz?ce ludwisarstwa i fajek.
Wystawy czasowe:
W cyklu „Najcenniejsze kolekcje fajek” prezentowana jest wystawa „Fajki z kolekcji Tadeusza Wojtuszkiewicza”. Na ekspozycji znajduj? si? fajki historyczne i wspó?czesne
z ca?ego ?wiata, obrazy, rze?by, akcesoria, pami?tki / VII 2005 – VII 2006/


MUZEUM HISTORII MIASTA PRZEMY?LA
ODDZIA? MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ
KAMIENICA BRZYKOWSKA
Godziny otwarcia:
poniedzia?ek – nieczynna
wtorek, pi?tek - 10.30 - 17.30
?roda, czwartek - 10.00 – 15.00
sobota - 10.00 – 15.00
niedziela - 11.00 – 15.00

Wystawy sta?e:

W najstarszej cz??ci kamienicy mie?ci si? „wielka izba”, której atrakcj? jest zrekonstruowany wczesnobarokowy piec.
Atelier Hennera jest przyk?adem zak?adu fotograficznego z prze?omu XIX/XX w., wyposa?onego w oryginalne sprz?ty i aparaty fotograficzne.
W pokojach na pierwszym pi?trze przygotowano ekspozycje ukazuj?ce wn?trza mieszcza?skie. Wystrój i oryginalne wyposa?enie oddaj? klimat mieszkania z XIX
i 1. po?owy XX w.
Dzieje miasta Przemy?la mo?na pozna? dzi?ki wystawom archeologicznej „Pocz?tki miasta Przemy?la” i historycznej – „Dzieje miasta od Kazimierza Wielkiego”.
Ekspozycje zamyka wystawa „Przemy?l
w malarstwie”, na której prezentowane s? prace m.in. Mariana Stro?skiego, Stefanii Jacyszynówny, Cezariusza Kotowicza.

Wystawy czasowe

„OJCIEC ?WI?TY. HISTORIA JEDNEGO POMNIKA
z pracowni rze?by Mariana Szajdy”
Wystawa prezentuje dokumentacj? fotograficzn? ilustruj?c? kolejne etapy pracy nad rze?b? – popiersiem Jana Paw?a II do ko?cio?a w ?aganiu, zaprojektowan? i wykonan? przez przemyskiego artyst? – rze?biarza Mariana Szajd?. Tematem wystawy nie jest tylko pomnik – gotowe dzie?o, lecz etapy jego powstawania: od stela?a, poprzez gliniany model, gipsow? form?, po br?zowy odlew. Zagl?damy niejako do pracowni rze?biarza, odkrywaj?c tajemnice artysty. Oprócz licznych fotografii stanowi?cych zapis pracy Mariana Szajdy, mo?emy zobaczy? tak?e narz?dzia jego pracy i jej efekty – gipsowe formy.


Centrum Kulturalne
XIII Przemyska Jesie? Teatralna (sala widowiskowa CK)

20 listopada godz. 17.00
Teatr Studyjny PWSFTviT w ?odzi
„?o?e” Sergiego Belbela
Re?yseria: Karolina Szymczyk
Wykonanie: Kamila Klimczak, Weronika Ksi??kiewicz, Przemys?aw Redkowski, Micha? Rolnicki

24 listopada godz. 18.00
Pa?stwowy Teatr Komedii i Dramatu w Kijowie
„Morze – noc –?wiece” Yozefa Bar-Yozefa
Re?yseria: Eduard Mitnickij
Scenografia: Igor Niesmijanow
Muzyka: Aleksander Kurij
Kostiumy: Ilona Kuc
Choreografia: A??a Rubina

*****..

19 listopada godz. 9.30 i 20 listopada godz. 10.00
VIII Ogólnopolski Turniej Satyry im. I. Krasickiego „O Z?ot? Szpil?”
Klub „Piwnice” CK

6 grudnia godz. 9 i 11.00
„KRÓLEWNA ?NIE?KA”
Widowisko taneczne w wykonaniu Zespo?u Tanecznego „Koralik” z udzia?em ?w. Miko?aja
sala widowiskowa
*****..

8-11 grudnia godz. 19.00
V Mi?dzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz Bez...”
Miko?ajki Jazzowe
Klub „Piwnice” CK

8 grudnia
Juniors Jazz Bez...
Klub „Piwnice” CK
Polsko – ukrai?ski zespó? jazzowy, który powsta? w sierpniu podczas Warsztatów Jazzowych dla M?odzie?y w Przemy?lu (omówienie w Wydarzeniach)

9 grudnia
Arkadij Szilkloper & Kameralna Orkiestra Symfoniczna „Leopolis” (Niemcy/Ukraina),
Kuba Stankiewicz - Chopin Songbook (Polska) – wyst?pi?: Kuba Stankiewicz (p.), Inga Lewandowska (voc.), Jacek Niedziela (b.), Grzegorz Nagórski (tb.), ?ukasz ?yta (dr.)
sala widowiskowa

10 grudnia
Ethnovation (Ukraina) 100NKA (Polska) - Adam Stodolski (b.), Tomek Le? (guit.), Przemek Borowiecki (dr.) Klub „Piwnice” CK

11 grudnia
Lwowski Kwartet (Ukraina)
New Bone (Polska) – Tomasz Kudyk (tr.), Marcin ?lusarczyk (as.), Joanna Gajda (p.), Maciej Adamczak (b.), Pawe? Dobrowolski (dr.) Klub „Piwnice” CK

IMPREZY CYKLICZNE
18 i 25 listopada, 2 grudnia (pi?tki) godz. 19.00
Wieczory muzyczne Klub „Piwnice” CK

24 listopada godz. 17.00
„Przystanek Poezja” – wieczór autorski Rity Leguminy-Dwernickiej Klub „Piwnice” CK

WYSTAWY
15 listopada – 3 grudnia
Wystawa pokonkursowa III Mi?dzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i M?odzie?y „Karpacki Dom” Galeria „Piwnice” CK

*****
Aktualny repertuar Kina „Centrum” na stronie www. ck.przemysl.pl
Źródło: PCKiN w Przemy?lu Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.605 secs