G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 grudnia 2005 godzina:21.57(Czytań: 1859)
:: Powrót bieszczadzkich reporta?y ::
Po d?u?szej przerwie i na ?amach serwisu Bieszczady.pl mo?na znowu przeczyta? (i obejrze?) fascynuj?ce materia?y zgromadzone w dziale archiwum „Bieszczadzkich reporta?y”. W ci?gu dotychczasowej dzia?alno?ci opracowano ich dok?adnie 64. Jednocze?nie praca nad rekonstrukcj? tego dzia?u sta?a si? okazj? do ma?ego podsumowania dzia?alno?ci serwisu Bieszczady.pl…
Prze?om roku 1999/2000. Na stronach serwisu internetowego dost?pnego ówcze?nie pod adresem www.bieszczady.net.pl (dzisiaj dzi?ki naszej uprzejmo?ci z tego adresu korzysta Bieszczady Foto Serwis) pojawiaj? si? pierwsze relacje z regionalnych wydarze? staj?c si? kwintesencj? tego, co sta?o si? z biegiem czasu podstaw? dzia?alno?ci dzisiejszego portalu Bieszczady.pl – dostarczania informacji. Niestety, te pierwsze materia?y nie zachowa?y si? do dnia dzisiejszego. A szkoda.

Poczynaj?c od lata 2001 roku, zacz?to archiwizowa? wszystkie opracowywane informacje. Dzisiaj, po d?u?szej przerwie, z powrotem je udost?pniono. Sk?adaj? si? na nie dok?adnie 64 reporta?e, relacje, czy te? opisy najciekawszych wydarze? w Bieszczadach i pograniczu: koncerty, uroczysto?ci, spotkania, konferencje, problemy spo?eczne i gospodarcze, opisy ciekawostek przyrodniczych, fotorelacje z licznych wycieczek po regionie i wiele innych form dostarczania Czytelnikom wiedzy o Bieszczadach. Oprócz nich, od 2001 roku w bazie danych zamieszczonych zosta?o a? ponad 700 wiadomo?ci. W porównaniu z ilo?ci? materia?ów publikowanych w dzienniku o zasi?gu krajowym to niezbyt du?o. Ale bior?c pod uwag? fakt, i? przynajmniej 90% z nich opracowa?a jedna osoba w ramach tylko i wy??cznie prywatnego czasu podró?uj?c po ca?ym regionie, a nie otrzymuj?c za w?o?on? prac? ?adnych gratyfikacji poza przys?owiow? „pochwa?? wzrokow?” to jednak sporo.
Zak?adaj?c statystycznie, ?e w ka?dym z reporta?y zawarto ?rednio 10-15 fotografii, otrzymujemy czterocyfrow? ilo?? plików, które musia?y zosta? poddane cyfrowej obróbce, opisane, opublikowane oraz okraszone nierzadko kilkustronicowym opisem, uzyskujemy obraz przebogatego archiwum historii oraz wiedzy o regionie. Archiwum b?d?cego obecnie najwi?kszym zbiorem bieszczadzkich wiadomo?ci dost?pnych online. To zarazem ogrom pracy, jaki trzeba we? w?o?y?, ale i zarazem bogate ?ród?o motywacji do dalszej pracy.

Serwis Bieszczady.pl z biegiem czasu stopniowo sta? si? coraz cz?stszym ?ród?em informacji dla dziennikarzy, którzy w przesz?o?ci ju? niejednokrotnie bazowali na przekazywanych przez nas aktualno?ciach i fotografiach. Publikacje inspirowane lub tworzone z wykorzystaniem przekazywanych przez nas informacji oraz przedruki materia?ów pojawia?y si? na ?amach m.in. magazynu Wprost, Gazety Wyborczej, Dziennika Polskiego, Gazety Codziennej Nowiny, Polityki, Super Nowo?ci, czy te? prasy lokalnej: Gazety Bieszczadzkiej, Gazety Sanockiej i Echa Bieszczadów. Z informacji korzystaj? zarówno agencje informacyjne (np. PAP, IAR), stacje radiowe (Radio Rzeszów, Radio Bieszczady) i telewizyjne (TVP 1, TVP 2 oraz regionalna „3-ka”), jak i portale internetowe (Onet.pl, Gazeta.pl).

Jednym z ciekawszych akcentów by?o wykorzystanie przekazanej informacji o zorzach polarnych nad Bieszczadami (listopad 2003) oraz realizacji mi?dzynarodowego projektu obserwacji zórz polarnych www.aurorawebcam.com we wszystkich dziennikach stanowych USA (np. Washington Post) oraz stronie internetowej i biuletynie informacyjnym Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA).

Równie interesuj?cym epizodem by?o wykorzystanie zdj?? pochodz?cych z fotogalerii w transmitowanym na ?ywo 1 maja 2004r. za po?rednictwem TVP2 galowym koncercie pt. „Polskakanka - Muzyka ?róde?” w re?yserii Jana Pospieszalskiego. Koncert zosta? zorganizowany z okazji wej?cia Polski do struktur Unii Europejskiej. Zdj?cia prezentowane na wielkim telebimie stanowi?y elementy scenografii pojawiaj?ce si? przy akompaniamencie karpackich trombit w cz??ci otwieraj?cej spektakl.

Przygotowuj?c archiwum reporta?y, z zaciekawieniem zauwa?ali?my i analizowali?my zmiany i post?p w sposobie przygotowywania i jako?ci przekazywanych informacji. Te najstarsze z nich z nich, dzisiaj czasami budz? nasz u?miech na twarzy ze wzgl?du na prostot? swojej formy, styl oraz… b??dy. Jednak postanowiono nie korygowa? tych redaktorskich „wpadek” – w ko?cu to ju? historia, a archiwum nie mo?na cenzurowa?… ;-)

Dzi? zastanawia przysz?o?? i wyzwania stoj?ce przed prac? nad kolejnymi materia?ami i rozwojem serwisu w tym kierunku. A pracy tej wci?? przybywa i ci??ko jest okre?li?, czy powstanie wi?cej tak rozbudowanych materia?ów jak np. najnowszy reporta? pt. „Bieszczady Wolf Project”, czy te? jeden z pierwszych - „Ukraina: cudowna wyprawa w przesz?o??”. Natomiast reporta? „Kolor styczniowej wody” zosta? wzbogacony o multimedialn? niespodziank?). Jednak wielka przygoda zwi?zana z mieszkaniem i prac? w ukochanych Bieszczadach trwa nadal, a promowanie Bieszczadów w Polsce i poza granicami naszego kraju sprawia wiele rado?ci i satysfakcji.

Podzi?kowania dla dziennikarzy oraz instytucji wspó?pracuj?cych z serwisem Bieszczady.pl oraz osób, które przyczyni?y si? do powstania wielu bieszczadzkich reporta?y. Zapraszamy do dalszej wspó?pracy!
Źródło: Bieszczady.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.607 secs