G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

07 grudnia 2005 godzina:20.06(Czytań: 1766)
:: Wr?czono pierwsze certyfikaty PAN Parks ::
W ostatni dzie? listopada br. w O?rodku Informacyjno- Edukacyjnym BdPN w Lutowiskach wr?czono certyfikaty dla pierwszych o?miu partnerów biznesowych PAN Parks w Bieszczadach. Otrzyma?o je 8 us?ugodawców z bran?y turystycznej dzia?aj?cych na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny. W?ród wyró?nionych znale?li si?:
- Pensjonat rodziny Ostrowskich „Le?ny Dwór” (Wetlina)
- Noclegi Irmina Sokólska (Wetlina)
- „Domek My?liwski” - Jan Mazur (Muczne)
- Gospodarstwo agroturystyczne “Wilcza Jama” (Muczne)
- „Chata nad Czarnym” – Wojciech Grzanecki (Polana)
- O?rodek Informacyjno-Edukacyjny BdPN (Lutowiska)
- Firma „Dzika Przyroda” - Grzegorz Sitko (Roztoki Dolne)
- Górska turystyka konna - Wo?osate, Bieszczadzki Park Narodowy

Podczas spotkania dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego – Jan Komornicki odebra? pe?ny certyfikat PAN Parks dla BdPN, który w tym roku spe?ni? wszystkie spo?ród 5 kryteriów certyfikacji. Uroczystego wr?czenia certyfikatów dokona? Dyrektor Fundacji PAN Parks - Zoltán Kun.
W spotkaniu bra? udzia? równie? dyrektor rumu?skiego Parku Narodowego Retezat - Zoran Acimov oraz dyrektor PAN Parks Accomodation (Holandia) - Gerben Weening - odpowiedzialny za budow? wiosek turystycznych w s?siedztwie parków narodowych certyfikowanych przez w/w fundacj?.

Jan Komornicki – dyr. Bieszczadzkiego Parku Narodowego:
- Cieszymy si?, ?e nasz wk?ad w promowanie turystyki konnej i zimowej na terenie BdPN jest zauwa?ane i doceniane. Obserwujemy wyra?ny wzrost zainteresowania Bieszczadami poza g?ównym sezonem turystycznym. Tu w?a?nie le?y szansa wypromowania szlaków narciarskich, a nasz region do uprawiania tego typu zimowej turystyki jest wr?cz idealny.

Zoltán Kun – dyrektor Fundacji PAN Parks:
- Podczas wizytowania miejsc pretenduj?cych do uzyskania naszego certyfikatu byli?my mile zaskoczeni, jak w ci?gu dos?ownie kilku ostatnich lat standardy oferowane turystom w Bieszczadach uleg?y poprawie. Dzisiaj wiele miejsc mo?na okre?li? wr?cz luksusowymi. I na szcz??cie zauwa?amy, ?e polepszanie oferty noclegowej i pobytowej idzie w parze ze zwi?kszaniem u gestorów ?wiadomo?ci o potrzebie ochrony ?rodowiska naturalnego. Tak trzyma?!

Jak dowiedzieli?my si? podczas spotkania, aktualnie wznowiono rozmowy pomi?dzy Fundacj? PAN Parks oraz gmin? Lutowiska na temat wyznaczenia nowej lokalizacji budowy wioski turystycznej. Jako potencjalne miejsca jej wybudowania brane s? pod uwag? okolice Lutowisk lub Smolnika.

Czym jest certyfikat PAN Parks oraz na czym polegaj? zasady certyfikacji
Us?ugodawcy bran?y turystycznej dzia?aj?cej na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz jego otuliny posiadaj? mo?liwo?? starania si? o otrzymanie certyfikatu przyznawanego przez Komisj? Zarz?dzaj?c? Strategi? Zrównowa?onej Turystyki PAN Parks w Bieszczadach. Jest to rodzaj dokumentu potwierdzaj?cego jako?? us?ug prowadzonych przez dan? osob?, firm? lub instytucj? przy jednoczesnym zachowaniu obostrze? i wymogów zwi?zanych z ochron? ?rodowiska oraz ze strategi? zrównowa?onego rozwoju na obszarach chronionych. Jednym z kryteriów certyfikacji jest równie? okre?lenie potencja?u w ?wiadczeniu us?ug dla turystów zagranicznych. Na prze?omie czerwca i lipca br. niezale?ni weryfikatorzy PAN Parks przeprowadzili okresow? ocen? zgodno?? procesu certyfikacji ze standardami Fundacji PAN Parks w wielu miejscach w regionie. Ka?dy z us?ugodawców, który przeszed? pomy?lnie proces certyfikacji podpisa? z Fundacj? PAN Parks 2-letni? umow?, która okre?la warunki u?ywania logo PAN Parks oraz wzajemne korzy?ci i zobowi?zania. To równie? rodzaj mi?dzynarodowego wyró?nienia rozpoznawalnego na kontynencie europejskim jako potwierdzenie wysokiego poziomu dzia?alno?ci przy jednoczesnym poszanowaniu ?rodowiska naturalnego.

Korzy?ci z posiadania certyfikatu PAN Parks
W zamian za niewielk? op?at? licencyjn? (ok. kilkudziesi?ciu Euro rocznie), Fundacja PAN Parks zobowi?zuje si? do promowania ka?dego z posiadaczy certyfikatu na zachodnioeuropejskim rynku ekoturystycznym. W chwili obecnej Fundacja posiada podpisane umowy z kilkoma biurami podró?y mocno zainteresowanymi kierowaniem swoich klientów w obszary oznaczone logo PAN Parks. Niektórzy z nich ju? od przesz?o roku zabiegaj? o mo?liwo?? organizacji imprez turystycznych w Bieszczadach – regionie, który zaczyna coraz cz??ciej by? postrzegany w krajach Europy Zachodniej jako region o du?ym potencjale turystycznym. Warto wspomnie?, ?e pod poj?ciem ofert turystycznych nie rozumie si? w tym przypadku imprez o charakterze masowym, lecz turystyk? kwalifikowan? skierowan? do mniejszych grup korzystaj?cych z pakietu us?ug.

Czym zajmuje si? Fundacja PAN Parks
Fundacja PAN Parks (ang. Protected Area Network – Sie? Obszarów Chronionych) z siedzib? na W?grzech we wspó?pracy ze ?wiatow? organizacj? WWF http://www.wwf.pl tworzy i rozwija sie? wyró?niaj?cych si? obszarów europejskiej dzikiej przyrody. Celem stworzonej sieci jest poprawa sposobu zarz?dzania obszarami chronionymi m.in. poprzez rozwój zrównowa?onej turystyki. Wa?nym celem strategii dzia?alno?ci fundacji jest wprowadzanie znaku jako?ci PAN Parks - gwarancji wysokiej jako?? ochrony przyrody i zrównowa?onego wykorzystywania jej zasobów. Wszystkie obszary w??czone do tej sieci musz? spe?nia? ?ci?le okre?lone przez fundacj? kryteria. Ponadto co 5 lat podlegaj? one ponownej weryfikacji. Korzy?ci jakie mo?e przynie?? w??czenie spe?niaj?cych powy?sze kryteria obszarów do sieci PAN Parks to m.in. w??czenie do elitarnej europejskiej sieci obszarów chronionych oznaczonych wspólnym logo PAN Parks, pomoc w zdobyciu ?rodków finansowych na ochron? przyrody oraz wsparcie dla idei ochrony przyrody ze strony miejscowej ludno?ci.
Źródło: Bieszczady.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.640 secs