G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

09 grudnia 2005 godzina:14.37(Czytań: 3257)
:: Imprezy i propozycje na weekend 9-11.12.2005 r. ::
IMPREZY RZESZÓW - XXIII Spotkanie Cymbalistów
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na XXIII Spotkanie Cymbalistów. W sobot? od godz. 11 do 14 w klubie Bohema WDK odb?d? si? przes?uchania konkursowe cymbalistów - solistów, a w niedziel? o godz. 15 rozpocznie si? "Biesiada Cymbalistów" z udzia?em laureatów sobotniego przegl?du oraz kapel ludowych maj?cych w swoim sk?adzie cymbalistów.

Targi rzemie?lnicze
Ponad 40 wystawców z Polski i Ukrainy zaprezentuje swoje wyroby na Targach Rzemie?lniczych, które odb?d? si? w niedziel? w hali na Podpromiu. Na targach zaprezentowane zostan? m.in. :rze?ba, witra?e, ceramika, koronki
Atrakcj? targów b?dzie wyst?p kapeli ludowej oraz mo?liwo?? posmakowania kuchni regionalnej Podkarpacia.
Targi rozpoczn? si? o godz. 10. Potrwaj? do godz.18

Gie?da narciarska
Je?li chcesz sprzeda? lub zamieni? sprz?t narciarski przyjd? na gie?d? narciarsk?, która odb?dzie si? w sobot? w budynku restauracji "Pod kominkiem". Pocz?tek o godz. 10.30.

Gie?da staroci
W niedziel? od godz. 7 do 12 w III Liceum Ogólnokszta?c?cym w Rzeszowie odbywa? si? b?dzie gie?da staroci.

Miko?aj w "Igloo"
Spotkanie ze ?wi?tym Miko?ajem. Impreza odb?dzie si? w sobot? w kawiarni "Igloo" na rzeszowskim Rynku. Pocz?tek o godzinie 12. W trakcie miko?ajkowej imprezy dzieci b?d? mog?y uczestniczy? w wielu grach i zabawach. Oczywi?cie, nie zabraknie tego co najwa?niejsze - prezentów. Nie braknie ich dla nikogo.

Wiersze Celiny Depy
Stowarzyszenie literacko-filozoficzne "Manufaktura" oraz KAwiarnia BWA zapraszaj? na wieczór poezji Celiny Depy. Spotkanie odb?dzie si? w pi?tek, o godz. 19.30, w kawiarni BWA.

JASIONKA
Potrawy wigilijne. Gminny O?rodek Kultury w Trzebownisku oraz Dwór Ostoya w Jasionce zapraszaj? na III Mi?dzypowiatowy Konkurs Potraw Sto?u Wigilijnego i Ciasta ?wi?tecznego. Odb?dzie si? on w niedziel? , w godz. 11-16 , w Sali balowej dworu Ostoya. Wst?p jest darmowy.

LUBACZÓW
?wi?to opery
W niedziel? o godz. 18 w sali widowiskowej MDK w Lubaczowie odb?dzie si? koncert pie?ni i arii operowych w wykonaniu studentów wydzia?u wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

PRZEMY?L i SANOK
Jazz ponad granicami
Pi?ta edycja festiwalu „Jazz bez…” przybra?a now? formu??. Po raz pierwszy festiwal zawita do Sanoka. Jazz rozbrzmiewa? tez b?dzie w Przemy?lu.

SANOK Pierwszy koncert odb?dzie si? pi?tek (godz. 19) w Klubie „Górnik”, a wyst?pi? w nim: Kwintet Leo M Art. & Mike Parkinson (Ukraina/Polska/USA) oraz polski zespó? 100NKA.
W sobot? (godz. 19) w „Górniku” zagraj?: ukrai?ski Kwintet Chocolade oraz wroc?awski zespó? Robotobibok.
Niedziela (godz. 20) w Sanockim Domu Kultury wspania?y deser. Zagraj?: Arkadij Szilkloper & Kameralna Orkiestra Symfoniczna „Leopolis” (Niemcy/Ukraina) oraz The Cracow Klezmer Band (Polska).
Ka?dego dnia po koncertach Jam Session w klubie Pani K. z udzia?em festiwalowych gwiazd.
Ceny biletów: 1 dzie? – 15 z?., karnet 3-dniowy – 35 z?. Do nabycia w Klubie Pani K, b?d? przed koncertami.

PRZEMY?L W pi?tek, na scenie Centrum Kulturalnego, wyst?pi Orkiestra Symfoniczna ,,Leopolis” i Arkadij Szilkloper. Ponadto Kuba Stankiewicz, który wykona jazzowe improwizacje utworów Chopina.
Dzie? pó?niej w Klubie Piwnice us?yszymy Gra?yn? ?obaszewsk?, a tak?e grup? Ethnovation. W niedziel?, w tym samym miejscu, zaprezentuje si? Lwowski Kwartet Ryszarda Kanaforskiego oraz zespó? New Bone. Koncerty rozpoczynaj? si? o godzinie 19.

S?DZISZÓW M?P.
Poezja religijna
W pi?tek o godz. 9 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego O?rodka Kultury w S?dziszowie M?p. odb?dzie si? impreza fina?owa XV edycji "Podkarpackiego konkursu poezji religijnej".

KOMA?CZA
Koncert Makossa
Koncert zespo?u Makossa odb?dzie si? w pi?tek o godz. 19. w restauracji Pod kominkiem w Koma?czy. Cena biletów 20 z?.

TARNOBRZEG I SANDOMIERZ
Premiera Projekt Zion
W pi?tek w tarnobrzeskim klubie "Maxim" i w sobot? w sandomierskim klubie "Lapidarium" odb?dzie si? premiera pierwszej p?yty zespo?u Project Zion. Formacja powsta?a w 2001 roku w Tarnobrzegu. Od tego czasu blisko 50 razy mia?a okazj? zaprezentowa? si? podczas koncertów w ca?ym kraju. Najwi?kszym dotychczasowym sukcesem grupy, jest nagroda publiczno?ci na Ostrock Reggae Festival w Ostródzie. Pocz?tek imprez o godz. 20. mrok

?A?CUT
Miko?ajki jazzowe
W sobot? o godz. 19 w sali MDK w ?a?cucie odb?dzie si? koncert "Miko?ajki Jazzowe". Wyst?pi Krakowska Formacja Jazzowa "New Bone". Cena biletu 10 z?.

Serenada na smyczki
W niedziel? o godz. 17 w sali MDK w ?a?cucie odb?dzie si? koncert nadzwyczajny Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. W programie: Serenada na smyczki op. 20 E. Elgar, Serenada na smyczki C-dur op. 48 P. Czajkowski, Tango - Ballet A. Piazzolla.

TYCZYN
Mi?dzy ostem a ró?
Ju? tylko do soboty w sali widowiskowej MGOK w Tyczynie b?dzie mo?na podziwia? wystaw? fotografii Mieczys?awa ?ypa "Mi?dzy ostem a ró??. Opowie?? o Stanis?awie Kopiec".

KROSNO
Wieczór pie?ni
W niedziel? godz. 18 w sali kina KDK w Kro?nie odb?dzie si? Zimowy Wieczór Pie?ni. W programie utwory Wolfganga A. Mozarta, pie?ni Antona Weberna, etiudy Konstantego Regamey'a oraz Sonety Szekspira - Paw?a Mykietyna. Wyst?pi?: Olga Pasiecznik (sopran) i Maciej Grzybowski (fortepian).

JASIENICA
Widowisko w Jasienicy
Z inicjatywy ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem niepoelnosprawni arty?ci-amatorzy przygotowali spektakl i prace plastyczne, które b?d? prezentowane w Sali Widowiskowej Urz?du Gminy w Jasienicy. Planowane s? równie? wyst?py taneczne dzieci i degustacja swojskiego jad?a. Pocz?tek imprezy: 10.30 w sobot?

W Filharmonii Rzeszowskiej - Koncert w Filharmonii
W pi?tek o godz. 19 w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? koncert symfoniczny. Orkiestr? poprowadzi ameryka?ski dyrygent Joel Eric Suben. W pierwszej cz??ci us?yszymy utwory A.L. Scarmolina - Taniec z op. Kalif i Trzy miniatury oraz G. Bottesiniego Grand duo concertante. Po przerwie orkiestra wykona IV Symfoni? G-dur Gustawa Mahlera. Utwór zostanie u?wietniony wyst?pem znakomitej ?piewaczki Bo?eny Harasimowicz - Haas.
Halka
Estrada Rzeszowska zaprasza na "Halk?" Stanis?awa Moniuszki w wykonaniu Opery ?l?skiej. Oper? podziwia? b?dziemy mogli w sali Filharmonii Rzeszowskiej w sobot? o godz. 17.

"Halka" opowiada o tragicznej mi?o?ci syna bogatego szlachcica Janusza i córki ubogiego górala - Halki. Stanis?aw Moniuszko napisa? muzyk? ?wietnie wspó?graj?c? z losami bohaterów. Takie arie: "Gdybym rannym s?o?cem" (aria Halki) i arie Jontka z IV aktu sta?y si? powszechnie znanymi i ?piewanymi utworami. Urod? tej opery jest niezwyk?a melodyjno?? arii, duetów i chórów. Na uwag? zas?uguj? dynamiczne ta?ce góralskie i mocno eksponowane ta?ce narodowe - polonez i mazur. Bilety w cenie 40 z? do nabycia w Estradzie Rzeszowskiej.

Teatr
Królowa ?niegu
W niedziel? o godz. 16.30 Teatr "Maska" w Rzeszowie zaprasza najm?odszych widzów przedstawienie " Królowa ?niegu". Rozbite lustro jest ?ród?em z?a. Kawa?ki tego diabelskiego lustra rozsypa?y si? po ca?ym ?wiecie. Czy z?o mo?na pokona?? Odpowiedzi na to pytanie szuka ma?a Gerda, bohaterka ba?ni "Królowa ?niegu". "Królowa ?niegu". Spektakl jest oparty na motywach ba?ni Andersena.

Pami?tnik narkomanki
W niedziel?, o godz. 16, w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej „Pami?tnik narkomanki” Barbary Rosiek z piosenkami Edwarda Stachury.
Jest to historia dziewczyny, której narkotyki odebra?y kilkana?cie lat ?ycia i która - balansuj?c na kraw?dzi ?mierci - znajduje w sobie do?? si?y by wyrwa? si? z uzale?nienia. Spektakl wyre?yserowa? Henryk Rozen.
Rzeszów

K O N C E R T Y
Rzeszów
Lipnicka i Porter Niezwyk?y duet !
Mi?dzynarodowy duet Anita Lipnicka & John Porter ponownie przyb?dzie do Rzeszowa. Wyst?pi w Akademii 9 grudnia. Tym razem z utworami ze ?wie?o wydanego albumu "Inside Story".
Bilety mo?na ju? kupi? w CH "Europa II” (stoisko z telefonami "Sernice”, restauracja "Akademia” i sklep muzyczny "Best”).

Alosza Awdiejew
Krakowski pie?niarz, tancerz i aktor, wyst?pi w pi?tek, 9 bm., w rzeszowskim kinie "Zorza”. Ten, urodzony na pó?nocnym Kaukazie artysta, ?piewa o mi?o?ci, zdradzie, cierpieniu, rado?ci. O sobie mówi: - Jestem z powo?ania b?aznem i uwa?am, ?e to jest bardzo szlachetna profesja, bowiem roz?mieszy? cz?owieka, to znaczy przywróci? go do ?ycia. Koncert rozpocznie si? o godz. 19. Bilety mo?na kupi? w kinie "Zorza”, Estradzie Rzeszowskiej, w sklepie "Rzeszowianka”, w sklepie muzycznym "BEST” i w TESCO.

Hey
Koncert zespo?u Hey, który mia? si? odby? wczoraj w klubie „Akademia”, nie doszed? do skutku z powodu choroby wokalistki Katarzyny Nosowskiej. Impreza odb?dzie si? w najbli?sz? niedziel?. Bilety zachowuj? wa?no??.

W dwa tygodnie po wydaniu p?yty "Echosystem” grupa Hey wy?piewa j? na ?ywo. Koncert ju? w niedziel? w klubie Akademia.
Zanim za?piewa Kasia Nosowska na scenie zobaczymy Penny Lane - zespó? za?o?ony przez Wojtka Kuderskiego - perkusist? grupy Myslovitz i Mietalla Walusia z Negatywu.
Koncert rozpocznie si? ok. godz. 19. Wcze?niej, o godz. 5, muzycy spotkaj? si? z fanami w dziale muzycznym Media Markt.
Bilety na koncert mo?na kupi? w CH Europa II (restauracja "Akademia” i sklep muzyczny "Best”). W przedsprzeda?y kosztuj? 25 z?. W dniu koncertu - 30 z?.
JAZZ NA ?YWO
Weekend w Jazz Clubie Gramofon to dwa wieczory z muzyk? na ?ywo. W pi?tek fuzion jazz w wykonaniu Jay Jazz Band, w sobot? -latino jazz night i koncert grupy Latino Granda

Klub POD PALM?
Klub zaprasza w pi?tek na koncert hip-hopowy. Zagraj?: W?odi, Koras, S2O/Szeroko otwarte oczy, BEBE, Kaiteu, Homex, DJ Cel, TEK.N. Pocz?tek imprezy o godz. 20. Bilet 25 z?. Natomiast w pi?tek, 16 grudnia, w klubie Pod Palm? odb?dzie si? trzecia STREFA CHAOSU. Zagraj? JESUS CHRYSLER SUICIDE, 004 oraz PUNK MA?OLATY. Impreza rozpocznie si? o godz. 20. Bilety w cenie 8 z? do nabycia przed koncertem oraz w sklepach Dibo (ul. Kopernika 4), Code (ul. Matejki 16).

COVERY RAMONES
W sobot? w Formalinie pos?ucha? b?dzie mo?na coverów grupy Ramones w wykonaniu d?bickiej grupy Ramoneski. Wyst?pi? te? Nic ?miesznego z Brze?nicy i hardcoreowe No Remose z Krosna. Start o godz.19. Wst?p -5z?.

Krosno
Ciryam
W sobot? o godz. 19.30, w Sali KDK przy ul. Kolejowej odb?dzie si? koncert grupy Ciryam, promuj?cy nowy album formacji, który uka?e si? pocz?tkiem 2006r. Jako support wyst?pi zespó? Transmission ze Strzy?owa. Bilety kosztuj? 6 z?

Jas?o
Pudelsi
W sobot? w zaje?dzie Pod Ska??: magia fryzur pokaz Studia O4 Jolanty Misio?ek z zespo?em, warsztaty kosmetyczne, pokazy kolekcji sukien karnawa?owych, bielizny i futer damskich oraz bi?uterii. Go??mi specjalnymi b?d?: Maciej Male?czuk i grupa Pudelsi. Pocz?tek imprezy godz.20.
Mielec i Sanok
Akurat
Na tras? koncerow? zapowiadaj?c? album "Fantasmagorie" ,wyruszy?a bielska grupa Akurat. W pi?tek dotr? do mieleckiego klubu Studio. dzie? pó?niej pojawi? si? w sanockim klubie Cassanova. Oprócz premierowych piosenek zagraj? materia? z "Prowincji" i "Pomara?czy". Koncerty rozpoczna si? o godz.20.

Co s?ycha? w klubach .
ALIBI
Rzeszów. Klubowe d?wi?ki w pi?tek rozkr?ca? b?dzie DJ C:Door. W sobot? -zabawa w rytmach hitów.
GRAMOFON Jazz Club (Rzeszów ul. 3 Maja 13 ) -wieczory z muzyk? na ?ywo
PIANO
Rzeszowski Piano Club (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na "Sexy Black Music", a w sobot? na "ekspresow? imprezk?". W ?rod? "Crazy 60-kicz Party".
FORMALINA
Pub Formalina zaprasza w pi?tek na kolejne Vinyl Party. Muzyk? w klimatach lat 80, z czarnych winyli zaserwuje DJ Terror. Wst?p -gratis.
KWADRAT
Nowo otwarty klub muzyczny Kwadrat przy istniej?cej ju? restauracji (ul. Przesmyk 6) zaprasza w pi?tek na house session. Sobota najlepsza w Kwadracie... Wst?p dla osób powy?ej 21 roku ?ycia.
AKADEMIA
W pi?tek klub zaprasza na koncert Anity Lipnickiej & Johna Portera - Inside Story.
W sobot? Akademia zaprasza na super imprez? House Party - cz??? 1 z chillout flavor. Impreza LATIN HUSTLE w stylu latin - afro house, vocal house, progressive tribal. Zagra Dj Ralph cz?onek kolektywu Vinyl Sombreroz. Styl jaki prezentuje to szeroko poj?ty house pocz?wszy od latin, afro house przez lekkie brzmienia disco/vocal housu po energetyczne rytmy elektro housow. Jest rezydentem klubu 68 i klubu Czekolada w Lublinie. Pierwszych 300 osób ma na imprez? wst?p wolny.
W niedziel? ze swoim repertuarem zago?ci w Akademii grupa HEJ, która promowa? b?dzie swój nowy album! Bilety zakupione wcze?niej zachowuj? wa?no??. Go?ciem koncertu b?dzie "Penny Lane".
LE MADAME
Klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8) zaprasza w pi?tek Brown Sugar Party czyli taneczny koktajl muzyczny (muzyka lata 60. - 70.). W sobot? rytmy klubowe. Dobra muzyka taneczna do bia?ego rana.
W niedziel? After party. Gra DJ Konrad DJ Kris.
MIRAMONTI
Rzeszowska restauracja (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek sobota na dyskotek? w rytmie lat 60.,70.,80. Pocz?tek o godz. 20.
H2O
W pi?tek i w sobot? odb?d? si? dyskoteki w klimatach r`n`b. Mo?na liczy? na Szcz??liw? Godzin?.
KINO Rzeszów
DJ Lenivca i jego lightowych klimatów pos?ucha? b?dzie mo?na w Kinie w trakcie pi?tkowej imprezy-Klubowo na zim?.
W sobot? tradycyjnie -Nowy Muzyczny Format. Za konsolet? DJ Clermont Ferrand, a w niedziel? karaoke pod has?em "Ty ?piewasz -my stawiamy"
ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. W pi?tek i sobot? dyskoteka. W ?rod? odb?dzie si? karaoke. Wst?p zawsze wolny. Dla kibiców projekcja meczy i skoków narciarskich. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i... pyszna pizza.
AKROPOLIS
Restauracja Tawerna Grecka Akropolis - pierwsza w Rzeszowie nale?nikarnia (ul. Rynek 18) zaprasza w pi?tek, sobot? i niedziel? na romantyczn? kolacj? przy ?wiecach.
TRYGON
W pi?tek klub Trygon (ul. Pi?sudskiego 31) zaprasza na House ADWENTure Night pod d?wi?czn? nazw? SILKy SEXy FETish BEATs. Muzycznych emocji z pogranicza deep house, electro house, funky, disco i break beat dostarcz?: MELODee, YAos i LUCK van srock. Pocz?tek o godz. 21, wst?p 5 z?.

HOBBY
Rzeszów - Dla akwarystów
Klub Osiedlowy "Metalowiec" (ul. Graniczna 6) zaprasza akwarystów. Gie?da rozpocznie si? w niedziel?, o godz. 10.

Szwajcaria - kraj komiksu
Plansze wspó?czesnych komiksów szwajcarskich do 18bm mo?na ogl?da? w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury.
Wystawa jest pierwsz? w Rzeszowie prezentacj? dorobku ?wiatowego komiksu. Mo?na na niej zobaczy? równie? komiksy autorów naszego regionu.

NA SPORTOWO
RZESZÓW
Z PTTK za miasto
W niedziel? odb?dzie si? kolejna wyprawa z cyklu "W niedziel? za miasto z przewodnikiem PTTK". Trasa: Dynów - D?brówka Starze?ska - Dynów. W programie m. in. pieczenie kie?basy, a tak?e mo?liwo?? uczestniczenia w mszy ?w. Do przej?cia ok. 16 km. Koszt wycieczki ok. 15 z?.

WKRÓTCE
Skrzypek na dachu
Teatr Muzyczny z ?odzi wystawi w poniedzia?ek w sali Filharmonii Rzeszowskiej, ten najpopularniejszy musical XX wieku. Na nowojorskim Broadwayu "Skrzypek na dachu" grany by? nieprzerwanie przez 10 lat. Musical przyci?ga niezwyk?? muzyk? Jerry'ego Bock'a, ?ywio?owymi ta?cami rosyjskimi i ?ydowskimi oraz wspania?ymi piosenkami.

Zdj?cia z Mongolii
Podkarpacki Klub Podró?nika zaprasza na pokaz zdj?? z Mongolii autorstwa Miros?awa Mazurka, po??czony z regionaln? muzyk?. Spotkanie odb?dzie si? we wtorek, w pubie Atmosfera (ul. Grunwaldzka 26). Pocz?tek o godz. 19. gkr

Jazz Clubie Gramofon
Jaros?aw ?mietana to najlepszy gitarzysta jazzowy w kraju. Mówi si? o nim, ?e potrafi zagra? niemal wszystko - od klasycznego jazzu poprzez bluesa, soul, pop, ballad? poetyck? po ostrego rocka.
Lista jego dokona? kompozytorskich jest imponuj?ca. ?mietana utworzy? ponad 200 utworów jazzowych. Nagra? ponad 20 p?yt. S?ysze? go mo?na na p?ytach wielu wykonawców jazzowych i bluesowych. Na wspólne wyst?py zapraszaj? go najwi?ksze s?awy. Gra? z Henrykiem Majewskim, Zbigniewem Namys?owskim, Janem Ptaszynem Wróblewskim, ale tak?e z Ew? Bem, Andrzejem Zauch?. Na mi?dzynarodowych scenach towarzyszy? takim znakomito?ciom jak Art Farmer, Freddie Hubbard, Eddie Henderson, Carter Jefferson, Andy McKee, David Gilmore i Dave Friedman. 13 grudnia Jaros?aw ?mietana wyst?pi w rzeszowskim Jazz Clubie Gramofon.

Andersen w WDK
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w zwi?zku z dwusetn? rocznic? urodzin Hansa Christiana Andersena zaprasza na zwi?zane z tym wydarzeniem prezentacje artystyczne. W poniedzia?ek o godz. 12 wy?wietlany b?dzie film "M?ody Andersen". Film przeznaczony jest dla m?odzie?y szkó? ?rednich. Miejsca rezerwowa? telefonicznie pod nr. 8535257 w. 41. We wtorek, ?rod?, czwartek - Bajki Andersena: pokaz filmów animowanych na podstawie ba?ni: "Krzesiwo", "G?upi Ja?", "Królowa ?niegu". W sobot?, 17 grudnia o godz. 17 film pt. "Hans Christian Andersen i jego cie?". W czwartek o godz. 10 odb?d? si? prezentacje sceniczne stworzone w oparciu o teksty ba?niopisarza. Wyst?pi ponad stu wykonawców z ró?nych szkó? podstawowych z terenu województwa.

?yczymy udanego weekendu !
CIT w Rzeszowie, Sylwia Hausner

Strona g?ówna:
?ród?o: Super Nowo?ci, GC "Nowiny", www.gazeta.pl, www.imprezy.rzeszow.pl, www.resinet.pl
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.624 secs