G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

14 grudnia 2005 godzina:23.04(Czytań: 1928)
:: KONKURS: DROGA DO MARZE?... ::
Witajcie! Tradycyjnie ju?, jak co roku, organizujemy konkurs z nagrodami. W tym roku nadali?my mu nazw? DROGA DO MARZE?. Ka?dy z nas ma jakie? marzenia, wi?ksze lub mniejsze, i d??y do ich realizacji. Z uwagi na fakt, ?e konkurs nasz przypada na okres ?wi?teczno – noworoczny chcieliby?my Wam wszystkim ?yczy? spe?nienia przynajmniej niektórych z nich, w czym mo?e Wam pomóc... nasz konkurs. W tym roku bowiem pytania konkursowe nie s? trudne i mamy dla Was... 67 NAGRÓD!!!
Tak, dobrze widzicie i czytacie, dzi?ki naszym Partnerom i Sponsorom mamy dla Was a? 67 nagród.
Aby wzi?? udzia? w losowaniu jednej z nagród wystarczy odpowiedzie? na jedno z trzech pyta?. Ale UWAGA, osoby które odpowiedz? prawid?owo na wszystkie pytania wezm? udzia? w losowaniu nagrody g?ównej, tzn.:
Plecaka FOCUS, który ufundowa?a firma WISPORT.

A teraz pytania. Powy?ej znajduje si? zdj?cie, które... no w?a?nie:
1. Pytanie pierwsze: Gdzie zosta?o wykonane?
2. Pytanie drugie: Jak? gór? wida? naprzeciw?
3. Pytanie trzecie: Na zdj?ciu usuni?to jeden nienaturalny element krajobrazu, co to za element...?

Ju? wiecie? Jeszcze nie? Pomy?lcie, popytajcie i piszcie Wasze odpowiedzi wraz w adresami do korespondencji! e-mailowo na adres: konkurs@wgorach.art.pl.
Konkurs trwa od chwili ukazania si? na stronie www.wgorach.art.pl do dnia 15.01.2006 r. Spo?ród prawid?owych odpowiedzi rozlosujemy i roze?lemy nast?puj?ce nagrody ufundowane przez naszych sponsorów:
1. Nagroda g?ówna - Plecak FOCUS – zosta? ufundowany przez firm? WISPORT, jednego z wiod?cych producentów sprz?tu turystycznego w Polsce.
Model ten nale?y do najnowszych i najnowocze?niejszych produktów firmy WISPORT, jest wyposa?ony w szereg innowacyjnych rozwi?za?, m.in. w system no?ny independent... Testujemy go, i có?..., nic doda? nic uj??... Wart jest Waszych pleców.

2. Drugi zestaw nagród ufundowa?a firma BEZDRO?A z Krakowa, wydawca najlepiej obecnie opracowanych przewodników po górach, i nie tylko. W konkursie mo?ecie wylosowa? 10 przewodników po Beskidach...

3. W trzecim zestawie nagród znajduje si? 10 map ufundowanych przez wydawnictwo COMPASS z Krakowa. W?drowa? z tymi mapami to prawdziwa przyjemno??. Tego, kto je zna i u?ywa, to pewnie nie trzeba specjalnie zach?ca? go do korzystania z nich....

4. W czwartym „koszyku” znajdziecie 10 CD najnowszego wydania p?yty „Zle?cie si? bociany...” zespo?u „U Pana Boga za Piecem”, wydanej pod patronatem naszego projektu /premiera w pa?dzierniku 2005/, a na nich kilkana?cie piosenek na zimowe wieczory i nie tylko...

5. Jako pi?ta niespodzianka czeka na Was 20 ?piewników „W górach”, zawieraj?cego ponad 100 piosenek znanych Wam z górskich szlaków i koncertów „W górach jest wszystko co kocham...”.

6. I wreszcie ostatnia porcja naszych prezentów dla Was – 5 koszulek z najnowszym tegorocznym wzorem naszego projektu...

7. Dodatkowo patron medialny naszego konkursu portal bieszczady.net.pl powi?kszy? pul? nagród o trzy kubki oraz trzy koszulki firmowe.

Ufff, to ju? wszystkie nagrody... Jak widzicie, jest ich ca?kiem sporo... Wi?c do dzie?a drodzy Przyjaciele, czekamy na Wasze odpowiedzi. A po 15 stycznia 2006 r.... LOSOWANIE!!!

Regulamin Konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest odpowied? na jedno z trzech lub wszystkie pytania, sformu?owane powy?ej.
2. Organizatorem konkursu jest projekt „W górach jest wszystko co kocham”.
3. W konkursie nie mog? bra? udzia?u osoby zaanga?owanie aktywnie w tworzenie projektu „W górach jest wszystko co kocham...”, jak równie? sponsorzy i partnerzy konkursu.
4. Partnerzy Konkursu:
• Portal E-gory,
• Portal Bieszczady- net.
• Portal E-Tatry
• Podkarpacki Portal Turystyczny
5. Sponsorzy konkursu:
• firma WISPORT,
• Wydawnictwo „W górach”,
• Fundacja „W górach jest wszystko co kocham...”,
• Wydawnictwo BEZDRO?A,
• Wydawnictwo COMPASS.
6. Konkurs odbywa si? w jednym etapie w okresie od 10.12.2005 r. do 15.01.2006 r. Po tym terminie nast?pi losowanie nagród w?ród osób, które udzieli?y prawid?owych odpowiedzi. Odpowiedzi otrzymane po tym terminie nie b?d? brane pod uwag?.
7. Przyst?pienie do konkursu odbywa si? poprzez wys?anie odpowiedzi drog? elektroniczn? na: konkurs@wgorach.art.pl
8. Odpowiedzi przesy?ane w inny sposób (np. emailem na inny adres, sms’em, telefonicznie, i in.) nie b?d? brane pod uwag?.
9. Odpowied? musi by? opatrzona pe?nym imieniem i nazwiskiem, a tak?e zawiera? pe?ny adres uczestnika (ulica, nr domu i ew. mieszkania, miasto, ew. kod pocztowy) oraz ew. nr telefonu lub nr gg.
10. Odpowiedzi nieidentyfikowalne (tzn. nieopatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem pozwalaj?cym na identyfikacj? danej osoby) nie b?d? brane pod uwag?.
11. Organizator zapewnia, ?e uzyskane dane osobowe nie zostan? udost?pnione osobom niepowo?anym.
12. Uczestnik ma prawo udzielenia tylko jednej odpowiedzi.
13. W razie wp?yni?cia od tej samej osoby dwóch lub wi?cej odpowiedzi, do konkursu zostanie wzi?ta pod uwag? odpowied? otrzymana przez Organizatora najwcze?niej.
14. Odpowied? na pytanie konkursowe musi by? jednoznaczna. Odpowiedzi wieloznaczne, tzn. niejasne lub zawieraj?ce w swojej tre?ci de facto kilka wersji odpowiedzi, nie b?d? brane pod uwag?.
15. Ka?da osoba przyst?puj?ca do Konkursu staje si? uczestnikiem Konkursu i tym samym wyra?a zgod? na archiwizacj? jego odpowiedzi na stronie www.wgorach.art.pl.
16. Po zamkni?ciu konkursu wszystkie odpowiedzi zostan? zarejestrowane i zarchiwizowane.
17. Wszystkie prawid?owe odpowiedzi wezm? udzia? w losowaniu nagród.
18. Og?oszenie wyników konkursu nast?pi w ci?gu 10 dni od daty zamkni?cia konkursu w formie informacji zamieszczonej na www.wgorach.art.pl w dziale „Aktualno?ci”.
19. Dodatkowo, ka?dy uczestnik, którego odpowied? zostanie nagrodzona, otrzyma w tym samym terminie wiadomo?? elektroniczn? na podany przez siebie adres email.
20. Nagrody zostan? rozes?ane w ci?gu 14 dni od daty og?oszenia wyników za po?rednictwem Poczty Polskiej.
21. W razie niemo?liwo?ci dor?czenia nagrody lub ustalenia z osob? nagrodzon? sposobu jej odbioru, ew. zwroty nagród zostan? ponownie rozlosowane w?ród uczestników konkursu, którzy udzielili prawid?owych odpowiedzi -nienagrodzonych w pierwszym losowaniu.
22. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu nale?y do koordynatora projektu „W górach jest wszystko co kocham” lub wskazanej przez niego imiennie osoby.
Źródło: W Górach.ART.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.715 secs