G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 stycznia 2006 godzina:13.01(Czytań: 2390)
:: Imprezy i propozycje na weekend 13-15.01.06 ::
IMPREZY
:: Pokaz Formacji Tanecznej ::
Przemy?l.; Klub Nied?wiadek sobota, godz. 20
"Spotkanie z ta?cem: Walc wiede?skie dla wszystkich" - pokaz Formacji Tanecznej A - Z oraz wieczorek taneczny.

:: Bal Dziennikarzy ::
Ju? po raz trzeci w zabytkowych wn?trzach zamku w Krasiczynie odb?dzie si? Bal Dziennikarzy. Co roku w okolicy 24.01 - dnia wspomnienia ?w. Franciszka Salezego - patrona dziennikarzy gospodarze zamku w Krasiczynie zapraszaj? ludzi zwi?zanych z mediami oraz sympatyków tej bran?y na bal karnawa?owy do bia?ego rana.
W programie oprócz muzyki na ?ywo, suto zastawionych sto?ów oraz dobrze zaopatrzonego barku znajduje si? zawsze jaka? niespodzianka zwi?zana z histori? wielowiekowego zamku. Na Balu dla Dziennikarzy nie mo?na si? nudzi?, zatem i w tym roku w dniu 21.01 Zespó? Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie serdecznie zaprasza na bal wszystkich spragnionych zabawy i niesamowitych wra?e? podczas nocnego zwiedzania zamku. Informacja :Agencja Rozwoju Przemys?u S.A Oddzia? w Krasiczynie 37-741 Krasiczyn ; tel. (16) 671 83 21 wew. 122

:: B?d? kol?dowa? ::
W niedziel? o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej w Nowym Borku odb?dzie si? charytatywny koncert kol?d, podczas którego zbierane b?d? pieni?dze na ratowanie zagro?onego katastrof? budowlan? Klasztoru w Borku Starym. W programie koncertu wyst?p: zespo?ów artystycznych ze Szko?y Podstawowej w Nowym Borku, chóru dzieci?cego z towarzyszeniem zespo?u instrumentalnego z Zespo?u Szkó? Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, orkiestra d?ta z Borku Starego.

:: Za?piewaj? i zata?cz? ::
W niedziel? o godz. 16 w sali widowiskowej Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odb?dzie si? "Zimowy koncert" z udzia?em zespo?ów artystycznych dzia?aj?cych w Centrum Kulturalnym w Przemy?lu i w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Wyst?pi? m.in. zespó? taneczny "Foxal", Soli?ci Studia Piosenki "AGA", zespó? "Koralik", zespó? "Unikal Family, Kapela Ludowa WDK, Zespó? Pie?ni i Ta?ca "Bandoska",

:: Kiermasz ::
W niedziel? w godz. 11 - 17 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odb?dzie si? kolejny Kiermasz R?kodzie?a Artystycznego z udzia?em twórców z Podkarpacia.

FILHARMONIA
Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie
Janusz Olejniczak zagra Chopina, Bizeta i Mendelssohna
pi?tek, godz. 19. Zapraszamy na wyj?tkowy koncert. Filharmoników poprowadzi pochodz?cy z naszego miasta dyrygent Tomasz Chmiel, a jako solista wyst?pi wybitny pianista - Janusz Olejniczak. Dla rzeszowskich melomanów Janusz Olejniczak wykona Koncert fortepianowy f - moll op. 21 Chopina. Ponadto us?ysz? oni znane i lubiane: Uwertur? do "Snu nocy letniej" F. Mendelssohna, oraz I i II Suit? z "Carmen" G. Bizeta.

Koncert Jubileuszowy
sobota, 14.01.06 godz. 17
Koncert z okazji 5-lecia Dzia?alno?ci Artystycznej Zespo?u Pie?ni i Ta?ca Karpaty WSIiZ.

TEATR
Teatr "Maska"
:: "Dziadek do orzechów" ::
W sobot? o godz. 16.30 w Teatrze Maska w Rzeszowie b?dzie mo?na zobaczy? balet "Dziadek do orzechów" w wykonaniu Studia Baletowego Laili Arifuliny. Bilet w cenie 9 z? normalny, 7 z? ulgowy do nabycia w kasie teatru Maska na godz. przed spektaklem, rezerwacje tel. 0-17 86-25-673.

:: "Ba?? o zakl?tym kaczorze" ::
W niedziel? o godz. 16.30 Teatr "Maska" w Rzeszowie zaprasza najm?odszych widzów na "Ba?? o zakl?tym kaczorze". Ta klasyczna ba?? oparta jest na motywach ?l?skiej klechdy opowiadaj?cej w sposób prosty i wzruszaj?cy o wytrzyma?o?ci w pokonywaniu trudów czekaj?cych na drodze do zwyci?stwa.
Przedstawienie dla dzieci powy?ej 3. roku ?ycia.

WYSTAWY
RZESZÓW - :: Biuro Wystaw Artystycznych ::
do 15.01.06. Pokonkursowa wystawa "Obraz, Grafika, Rysunek, Rze?ba Roku 2005" - górna sala wystawowa.
W?odzimierz Kazimierz Kotkowski - grafika - dolna sala wystawowa.
Wystawa malarstwa Marcina Ruta - Galeria Ma?a.

:: Maskotki zamiast biletów ::
Kawiarnia BWA pi?tek, godz. 19
Charytatywna impreza karnawa?owa. Celem jest zebranie funduszy oraz zabawek na rzecz domu dziecka. Op?at? za wst?p b?dzie przyniesiona zabawka lub maskotka. W programie m.in. wyst?p zespo?u, kabaret, konkursy.

:: Rysunek, grafika ::
W Galerii Teatru "Maska" w Rzeszowie mo?na ogl?da? prace Reginy S?abiak. Galeria czynna jest codziennie w godz. 8 - 20. Wystawa potrwa do 22 stycznia.

:: Ceramika, malarstwo ::
W Galerii WDK mo?na podziwia? prace uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej dzia?aj?cego przy Domu Pomocy Spo?ecznej w Rzeszowie. Na ekspozycj? sk?adaj? si?: ceramika, tkanina artystyczna, malarstwo i metaloplastyka. Jubileuszowa wystawa potrwa do 15 bm.

:: Oszuka? zmys?y ::
W Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na otwarcie wystawy hologramów transmisyjnych i odbiciowych "Oszuka? zmys?y". Wernisa? odb?dzie si? we wtorek, 17 bm. o godz. 17 w Galeria WDK. Ekspozycja b?dzie czynna do 29 bm. To jedna z najwi?kszych w Europie wystaw pochodz?ca z prywatnego zbioru S?awomira Jankowskiego, w której zaprezentowane zostan? hologramy wykonane przez wielu ?wiatowych artystów. Kolekcj? ponad 150 hologramów obejrza?o ju? blisko 50 000 tysi?cy zwiedzaj?cych w 11 du?ych miastach Polski. Na Podkarpaciu ekspozycja b?dzie prezentowana pierwszy raz. Bilety wst?pu: normalne 5 z?, grupowe (szkolne) 3,50 z?.

:: WIDOCZNE::
Wystawa rysunku WIDOCZNE w podziemiach rzeszowskiego Ratusza p. Anny Gruszczy?skiej - Chru?ciel. Wystawa b?dzie czynna do 13 stycznia 2006

:: Nie tylko dla dziewczynek ::
Z tkanin, drewna, w?óczki, drutu, koralików. Lalki, które nie przypominaj? lalek. Takie artystyczne wariacje mo?na od wczoraj ogl?da? w pubie Stara Drukarnia w Rzeszowie
Ca?? instalacj? mo?na podziwia? do 15 lutego.

BRZOZÓW
:: "Moje pasje" ::
Brzozów - Muzeum Regionalne
do 27.01.06 wystawa malarstwa "Moje pasje" Dominiki Paczkowskiej, absolwentki Liceum Sztuk Plastycznych w Jaros?awiu.

JAROS?AW
:: Jan Siuta - rze?ba i malarstwo ::
Jaros?aw, Galeria "Rynek 6" MOK ; 14-27.01.06
Wernisa? wystawy 14.01.06 godz. 17.00.

:: Wernisa? wystawy - Bartek Smyka - grafika ::
Jaros?aw Ma?a Galeria MOK ; 13.01.06 godz. 17.00

KRASICZYN
:: Malarstwo i grafika ::
Krasiczyn - Galeria ARP ; do 29.01.06
Malarstwo na szkle Heleny Jacyno oraz grafika Grzegorza Kijanki.

LESKO
:: "Mój Nepal" ::
Lesko - Bieszczadzki Dom Kultury ; 13.01.06 godz. 17.00
Wernisa? wystawy fotograficznej Wies?aw Soza?ski - "Mój Nepal".

MIELEC
:: "Kultura ludowa regionu mieleckiego" ::
Mielec - Pa?acyk Oborskich do 28.02.06
Wystawa "Kultura ludowa regionu mieleckiego" ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Mielcu we wspó?pracy z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

D?BICA
:: Przyroda w powi?kszeniu ::
Od pi?tku w Domu Kultury Firmy Oponiarskiej mo?na ogl?da? makrofotografi? Dariusza Tyrpina.

KONCERTY
:: Fisz i Tworzywo Sztuczne ::
Sample, rymy i bity. Do tego si?a elektrycznych gitar, rytm wybijany na kongach i perkusji, tr?bka i przeszkadzajki. Tak zapowiada si? koncert Fisza z Tworzywem Sztucznym
Impreza odb?dzie si? w pi?tek w klubie Akademia. O wizualizacje zadba Jameson, a dobry klimat po koncercie zapewni? DJ Osa, DJ Black i DJ Pat Patent. Bilety kosztuj? 25 z?.

:: IRA w Kro?nie ::
Krosno, klub Armagedon, pi?tek, godz. 20, bilety: ulgowy 20 z?, normalny 25 z?. Wi?cej informacji www.armagedon.pl

:: Jazz na ?ywo ::
Pi?tek w Jazz Clubie Gramofon to muzyczna niespodzianka. Tym razem b?dzie to koncert grupy Piotr Wallach Trio. Oprócz w?asnych kompozycji zespó? przygotowa? m.in. „All Blues” czy „Summer Time” autorstwa Milesa Davisa.
W sobot?, podczas latino jazz night, wyst?pi Latino Jazz Brothers W sk?ad zespo?u wchodz? mi?dzy innymi znakomity gitarzysta Marek Konieczny oraz znany saksofonista Stanis?aw Domarski.

:: Koncert KOL?DA P?YNIE Z WYSOKO?CI ::
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie Podkarpacki Zwi?zek Pi?sudczyków w Rzeszowie Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Nowej Sarzynie Szko?a Muzyczna I stopnia w Chmielniku zapraszaj? na koncert p.t.: KOL?DA P?YNIE Z WYSOKO?CI w wykonaniu dzieci i m?odzie?y laureatów ogólnopolskich i mi?dzynarodowych festiwali piosenki oraz programów telewizyjnych ;13 stycznia 2006 r., godz. 18.00, Teatr „Maska”, ul. Mickiewicza 13

:: Stan wyj?tkowy w Mielcu ::
Mielec, klub Studio, 13 stycznia, godz. 20
Jako przedsmak cyklicznej objazdówki Punky Reggae Live potraktowa? mo?na pi?tkowy koncert Farben Lehre w mieleckim klubie Studio.
26 lutego tak?e w Rzeszowie, 25 marca w Sanoku oraz 8 kwietnia w Stalowej Woli w ramach cyklicznej objazdówki Punky Reggae Live. Supportem b?d? pochodz?ca z Bielska-Bia?ej grupa Akurat, Ca?a Góra Barwinków z K?obucka i pochodz?ca z Maza?cowic grupa Zabili Mi ?ó?wia. Do Mielca w pi?tek Farben Lehre przyjad? solo, a koncertowa set-lista oscylowa?a b?dzie wokó? ostatniego wydawnictwa.
Mielec, klub Studio, ul. Pu?askiego 2a, pi?tek, godz. 20, bilety - przedsprzeda? 12 z? , przed koncertem 15 z?
Sprzeda? biletów: Studio, sklep Hip Hop, ul. Krótka 10

:: Maska w Formalinie ::
Rzeszowski Art-Music-Pub Formalina przy ul. Mochnackiego zaprasza na pi?tkowy koncert formacji Maska. 14 stycznia o godz. 17.15. b?dzie go?ciem TVP3 Rzeszów w nowym programie muzycznym BWM, czyli Bojowy Wóz Muzyczny.
Pocz?tek pi?tkowego koncertu w Formalinie o godz. 19, wst?p 5 z?.

:: Tur w drodze ::
Ropczyce, klub Ceg?a. W sobot? kolejny koncert grupy Jesus Chrysler Suicide, w ramach Turu Podkarpackiego.Poczatek o godz. 19.30

:: Karnawa?owy koncert ::
PRZEMY?L; Zamek Kazimierzowski niedziela, godz. 18
Karnawa?owy koncert w wykonaniu Kazimierza Malickiego i Przemyskiej Orkiestry Kameralnej.
wtorek, godz. 19
Najwi?ksze przeboje Czes?awa Niemena w wykonaniu Joachima Perlika z zespo?em

::Koncerty w Kro?nie ::
-Kino KDK ul. Bieszczadzka 1 pi?tek, godz. 19
Galowy koncert noworoczny - wyst?pi? soli?ci i orkiestra Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcj? Kazimierza Wiencka, prowadzenie Kazimierz Kowalski.
-Ko?ció? p.w. ?w. Piotra i Jana z Dukli niedziela, godz. 19
Koncert bo?onarodzeniowy "Bli?ej nieba" - wyst?pi kro?nie?ski chór gospel pod kierownictwem Adama Melera.

:: Koncert noworoczny ::
W niedziel? o godz. 18 w sali widowiskowej MDK w Lubaczowie odb?dzie si? III Lubaczowski Koncert Noworoczny, w programie którego znajd? si? wyst?py m.in. zespo?u smyczkowego"Con Amore" z Sanoka, zespo?u ta?ca wspó?czesnego (MDK), teatru ma?ych form (MDK).

:: Pozosta?e koncerty ::
-Rzeszów; Pub - Galeria ad rem... ; 12.01.06 godz. 20.00
Koncert zespo?u RZESZÓW KLEZMER BAND. W programie m.in. muzyka ?ydowska.
-Rzeszów. Wojewódzki Dom Kultury ;15.01.06 godz. 16.00
Koncert zespo?ów artystycznych Centrum Kulturalnego w Przemy?lu.
-Stalowa Wola - Miejski Dom Kultury ; 14.01.06 godz. 18.00
Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrza?skiej pod dyrekcj? S?awomira Chrzanowskiego oraz Gra?yny Brodzi?skiej.
-Nowy Borek , niedziela godz.14.30 w szkole charytatywny koncert kol?d. Dochód przeznacozny zostanie na ratowanie klasztoru w Borku Starym
-Jas?o, Jasielski Dom Kultury , pi?tek ,godz.18 w ramach akcji "Noworoczny Dar" odb?dzie si? "Wieczór poezji, kol?d ...i zwyk?ego ludzkiego ciep?a".

HOBBY
:: Gie?da Przyrodnicza ::
Zespó? Szkó? Energetycznych ; 15.01.06 godz. 10.00
Gie?da przyrodnicza ryb i ro?lin akwariowych, osprz?tu akwarystycznego, gadów i p?azów.

SPORT
:: W niedziel? za miasto z przewodnikiem PTTK ::
15.01.06
Straszydle - ?ó?ty szlak nad Bliziank? - Baryczka.
1. Wyjazd z Dworca Podmiejskiego PKS w Rzeszowie (zbiórka godz. 8.20) o godz. 8.30.
2. Do przej?cia oko?o 14 kilometrów.
3. Powrót autobusem PKS.
4. Uczestnicy wycieczki ubezpieczaj? si? we w?asnym zakresie.

:: V Mi?dzygimnazjalne Zawody P?ywackie ::
P?ywalnia "Muszelka" 26.01.06 godz. 9.00

:: Rajd Narciarsko-Pieszy ::
.Strzy?ów ; 21.01.06
I Powiatowy Rajd Narciarsko-Pieszy na terenach Strzy?owsko-S?dziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Trasa rajdu: Strzy?ów - Las ??townia - Ci?nia - Brzezie - Pstr?gowa Freniszówka (Stadnina Koni) - (ok. 12 km).

:: Slalom Gigant ::
W dniu 20.01. 2006 na stoku Magury Ma?astowskiej odb?d? si? Otwarte Mistrzostwa Gorlic
Slalom Gigant w kategoriach wiekowych:senior/ka oraz junior/ka do rocznika 1992; stok zamkni?ty do godz. 15.oo z powodu zawodów
W dniu 21.01.2006 na stoku w Ma?astowie odb?dzie si? w Otwarte Mistrzostwa Gorlic
Slalom Gigant, kategorie wiekowe: junior/ka od rocznika 1992 i m?odsi.
organizator: O S i R Gorlic; tel. 018 352 69 70
www.osir.gorlic

:: Wyjazdy na narty ::
W ka?d? sobot? i niedziel? PTTK organizuje wyjazdy na narty Karlików, Magura Ma?astowska, Pu?awy. Odjazd z Rzeszowa o godz. 7. Rodzaje wyjazdów: jednodniowe i dwudniowe. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc ch?? udzia? w wycieczce nale?y wcze?niej zg?osi? telefonicznie, tel. 017 852-88-60.

KLUBY
LE MADAME
Klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8) zaprasza w pi?tek na koktajl muzyczny lat 60. i wspó?czesnych oraz konkurs rock'rolla z nagrodami i niespodziankami, a w sobot? na rytmy klubowe z dj Arturem i dj Konradem. W niedziel? taneczne After Party. We wszystkie czwartki karaoke (?piew) i latino (taniec).

PIANO
Rzeszowski Piano Club (ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na karnawa?owe szale?stwo z dj VIAGR?, a w sobot? na muzyczne hity. W ?rod? wokal hause z dj NORKIEM. W czwartek w klubie mission impossible i rock&roll - wizualizacje.

MIRAMONTI
Rzeszowska restauracja (ul. Moniuszki 2) zaprasza w sobot? na karnawa?owy dancing z muzyk? na ?ywo. Przygrywa? b?dzie zespó? Amanti. Pocz?tek imprezy o godz. 20.

PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. Dla kibiców projekcja meczy i skoków narciarskich. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i... pyszna pizza.

IMPERIUM
Klub Imperium w Bratkowicach zaprasza w sobot? na karnawa?owe szale?stwo z muzyk? dla ka?dego. Zagraj? dj Viagra - rezydent klubu i go?? specjalny dj HELI z Krakowa.
TRYGON
Klub Trygon (ul. Pi?sudskiego 31) zaprasza pi?tek na "SILKy SEXy FETIsh BEATs vol. 2". Muzycznych emocji z pogranicza deep house, electro house, funky, disco i break beat dostarcz?: MELODee, YAos i LUCK van srock. Pocz?tek o godz. 21.

POD PALM?
W pi?tek w klubie Pod Palm? odb?dzie si? czwarta STREFA CHAOSU. Zagraj? OMKARA, DUSZA i BLASFEMIA. Dodatkowo odb?dzie si? pokaz afro-brazylijskiej sztuki walki CAPOEIRA. Impreza rozpocznie si? o godz. 20. Bilety w cenie 8 z? do nabycia przed koncertem.

:: Konkurs plastyczny RZESZOWSKIE LEGENDY W DZIECI?CYCH ILUSTRACJACH ::
:: Dyskusyjny Klub Filmowy w Kro?nie ::
5 - 26 stycznia, godz. 19, Kro?nie?ski Dom Kultury, ul. Bieszczadzka
Kino Kro?nie?skiego Domu Kultury zaprasza na kolejna seri? filmów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego 16 mm. W styczniu obrazy mistrza francuskiej Nowej Fali - Francois Truffaut.
19 stycznia "Ma??e?stwo" (1970), bezkompromisowe prawdy i paradoksy instytucji ma??e?stwa w dalszych losach Antoine Doinela, bohatera "Skradzionych poca?unków";
26 stycznia "Zielony pokój" (1978), film opowiadaj?cy o wp?ywie ?mierci na tych jeszcze ?yj?cych.
Bilety w cenie 6 z?, karnet na wszystkie filmy w cenie 20 z?.

:: XII Przegl?d Kol?d i Pastora?ek. ::
Rzeszów. Katedra 14.01.06 godz. 16.00
Wyst?pi 9 chórów parafialnych z ca?ego miasta.

:: Wieczór Muzyczny::
Rzeszów, Ratusz 17.01.06 godz. 19.00
W programie staropolskie kol?dy i pastora?ki w wykonaniu rzeszowskiego Zespo?u ?piewaków "Vox Angeli".

:: Prezentacja wydawnictw ::
Instytut Pami?ci Narodowej ; 20.01.06 godz. 13.00
- "Rok pierwszy. Powstanie i dzia?alno?? aparatu bezpiecze?stwa publicznego na Rzeszowszczy?nie (sierpie? 1944 - lipiec 1945)" oraz II tomu "Aparatu represji w Polsce Ludowej 1944 - 1989".
W spotkaniu tym we?mie udzia? Prezes Instytutu Pami?ci Narodowej dr hab. Janusz Kurtyka.
:: Konfrontacje Fotograficzne ::
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do udzia?u w czwartej edycji "Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych" organizowanych pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej dla grup i klubów dzia?aj?cych przy placówkach kultury oraz w innych ?rodowiskach twórczych Podkarpacia. Zg?oszenia z pracami na wystaw? przyjmowane s? w WDK do 28 lutego, a wernisa? wystawy zaplanowano na 14 marca. Podkarpackie Konfrontacje to dobra okazj? do porówna? postaw i umiej?tno?ci artystów fotografii z mi?o?nikami tej dyscypliny sztuki.

WKRÓTCE
:: Strachy na Lachy::
31 stycznia w rzeszowskiej Akademii b?dzie mo?na "wci?ga? melodii sztachy", bo dla wszystkich przyby?ych zagraj? Strachy na Lachy. To druga po Pid?amie Porno formacja Krzysztofa Grabowskiego, znanego w polskim muzycznym ?wiatku jako Graba?. Zagraj? u nas po raz pierwszy dlatego te? set-lista nie ograniczy si? do wydanej ostatnio p?yty "Pi?a Tango", uwa?anej ju? przez niektórych krytyków za alternatywny album roku. Gor?co polecam ten koncert wszystkim uwa?nie ws?uchuj?cym si? w teksty Graba?a, notabene nominowanego do tegorocznych Paszportów Polityki, gdy? ka?dy utwór to historia z charakterystyczn? dla Strachów dominant?.
:: Balet GREK ZORBA ::
Inscenizacja i choreografia: Lorca Massine Wykonanie: TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA z WARSZAWY 28 stycznia 2006 r. (sobota) godz. 19.00 i 29 stycznia 2006 r. (niedziela) godz. 15.00. Bilety w cenie 80 z? do nabycia: Estrada Rzeszowska, kino „Zorza” ul. 3-go Maja, sklep „Rzeszowianka” ul. Grunwaldzka 4 (zarezerwowane bilety prosimy wykupi? do dnia 13 stycznia).

:: Klasyka muzyki rozrywkowej ::
20 stycznia, godz. 19, Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie, ul. Chopina 30
Rzeszowscy melomani przyzwyczaili si? ju? do tego, ?e coraz cz??ciej sal? filharmonii wype?nia muzyka rozrywkowa. Tak b?dzie i tym razem. Zamiast Bacha czy Mozarta us?ysz? piosenki Franka Sinatry w aran?acji na saksofony i orkiestr? symfoniczn?. Filharmonicy rzeszowscy pod batut? Jana Walczy?skiego towarzyszy? b?d? trzem wybitnym polskim jazzmanom: Zbigniewowi Namys?owskiemu, Henrykowi Mi?kiewiczowi i Maciejowi Sikale.

Pozdrawiamy serdecznie i ?yczymy udanego weekendu !!!
CIT w Rzeszowie Sylwia Hausner

?ród?o: Super Nowo?ci, GC Nowiny, www.gazeta.pl, www.erzeszow.pl; TVP3 Rzeszów
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.654 secs