G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

20 stycznia 2006 godzina:12.13(Czytań: 2432)
:: Imprezy i propozycje na weekend 20-21.01.2006 r. ::
IMPRREZY
::Rzeszów - Koncert kol?d i pastora?ek ::
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza 22 stycznia br. (niedziela) o godz. 16.00 do Klubu „Turkus” na „Koncert kol?d i pastora?ek” w wykonaniu Grupy Wokalnej „Meritum” z Miejskiego Centrum Kultury w Le?ajsku. Dodatkowo w Koncercie udzia? we?mie Zenon Horoszko graj?cy na saksofonie.
:: Koncert noworoczny ::
W niedziel? o godz. 15 w sali widowiskowej Urz?du Gminy w Boguchwale odb?dzie si? "Noworoczny koncert". Wyst?pi m.in.: chór "Wis?oczanka" z Zarzecza, kapela ludowa "Kompanija" z Boguchwa?y.

:: B?d? kol?dowa? ::
W Boguchwale
W niedziel? o godz. 17 w ko?ciele parafialnym odb?dzie si? koncert kol?d i pastora?ek. Wyst?pi? m.in. chór Sauka Familia, Kantata, Ave Maria, Emanuel z Rzeszowa, Cantata Sonina, Deo Gloria z Boguchwa?y i Gaudium z Mogielnicy.
W Sanoku
Koncert Noworoczny. Niedziela, godz. 16 i 18 , Sanocki Dom Kultury.
W ?a?cucie
W niedziel? , o godz. 16.30 w MDK - koncert "Kol?dy i dawna polska muzyka".
W Ja?le
W farze, w niedziel?, o godz. 18
W Osieku Jasielskim
Tu najpi?kniejsze kol?dy za?piewa Eleni. Koncert w sobot?, 21 bm, w ko?ciele parafialnym. Pocz?tek o godz. 17. Bilety w cenie 10z? -w parafii oraz sklepach w Osieku Jasielskim i ?wierchowej
W Jaros?awiu
W sobot? o godz. 14 w sali widowiskowej MOK odb?d? si? przes?uchania konkursowe na XI Ogólnopolski Festiwal Kol?d i Pastora?ek. W niedziel? o godz. 15 odb?dzie si? koncert galowy z udzia?em laureatów festiwalu. Wst?p wolny.
W Pi?tkowej
W niedziel? o godz. 14.30 w Domu Ludowym odb?dzie si? charytatywny koncert kol?d, podczas którego zbierane b?d? pieni?dze na ratowanie zagro?onego katastrof? budowlan? Klasztoru w Borku Starym. W programie m.in. wyst?p grupy jase?kowej ze Szko?y Podstawowej w Pi?tkowej.
W Ropczycach
W niedziel? o godz. 17 w Centrum Kultury w Ropczycach b?dzie mo?na pos?ucha? kol?d i pastora?ek w wykonaniu solistów, zespo?ów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.
W Rzeszowie
*Zespó? ?piewaków Vox Angeli wyst?pi w niedziel? o godz. 18. w ko?ciele oo. Saletynów w Rzeszowie. W programie kol?dy staropolskie. Wst?p wolny.
*Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza w niedziel? o godz. 16 do klubu "Turkus" na "Koncert kol?d i pastora?ek" w wykonaniu Grupy Wokalnej "Meritum" z Miejskiego Centrum Kultury w Le?ajsku. Wst?p wolny.
W Tarnobrzegu
W ko?ciele p.w. Mi?osierdzia Bo?ego o godz. 19 wyst?pi? sopranistka Ma?gorzata Lasota oraz zespó? z Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

:: Noc Demonów ::
Noc Demonów odb?dzie si? 20 stycznia (pi?tek) jak zawsze w kinie Helios. Start o 23:15, koniec o ?wicie - oko?o 6:00 rano.
:: Maraton filmowy w Kor?nie ::
W pi?tek - Karnawa?owy Maraton Filmowy w kinie KDK. Start - godz. 18.
Wy?wietlone zostan? „Amelia” - historia nie?mia?ej dziewczyny, która znajduje przyjemno?? w drobnych rzeczach, obsypane nagrodami „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego oraz „Dzie? ?wira” z rewelacyjnym Markiem Kondratem w roli g?ównej. Karnet na wszystkie filmy kosztuje 22 z?.
:: Przemy?l. Przy góralskiej muzyce ::
Kapela huculska Czeremosz i kapela góralska z Beskidu S?deckiego u?wietni? otwarcie przemyskiego stoku narciarskiego.
Oficjalna uroczysto?? odb?dzie si? w pi?tek, o godz. 11, przy ul. Pasteura. Dzie? pó?niej - XI Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „Salomon Family Cup 2006”. Pocz?tek o godz. 9. W godz. 15 – 22 - muzyka na ?ywo w wykonaniu kapeli huculskiej „Czeremosz” i kapeli góralskiej z Beskidu S?deckiego. O godz. 18 - pokaz sztucznych ogni.
W niedziel?, od godz. 9 - IV Liga Dzieci w Narciarstwie Alpejskim. Pó?niej wyst?py zespo?ów muzycznych. B?dzie te? ognisko, kuchnia regionalna i inne atrakcje.

FILHARMONIA
Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie
:: Piosenki Franka Sinatry ::
W pi?tek o godz. 19 Filharmonia Rzeszowska zaprasza melomanów do wys?uchania piosenek Franka Sinatry w wykonaniu Filharmoników Rzeszowskich. Artystów poprowadzi dyrygent Jan Walczy?ski. Solistami koncertu b?d? wybitni saksofoni?ci: Jan Ptaszyn Wróblewski, Henryk Mi?kiewicz, Maciej Sika?a.

TEATR
Teatr "Maska"
:: Balet "Dziadek do orzechów" ::
Teatr "Maska" oraz Osiedlowy Dom Kultury na Nowym Mie?cie zapraszaj? na balet Piotra Czajkowskiego "Dziadek do orzechów" w wykonaniu tancerzy Studia Baletowego Laili Arifuliny.
Spektakl odb?dzie si? 21 stycznia br. o godz. 16.30 na scenie Teatru "Maska". Bilety w cene 9 i 7 z? (ulgowe) do nabycia w kasach teatru na 30 minut przed rozpocz?ciem przedstawienia (tel. do biura organizacji widowni 017-8501360) lub w Domu Kultury na Nowym Mie?cie (tel. 017-8657711 wew. 36 lub 37).
:: Podró?e Mato?ka ::
W niedziel? o godz. 16.30 Teatr "Maska" w Rzeszowie zaprasza najm?odszych widzów na pe?ne humoru, muzyki i barw przedstawienie "Podró?e Kozio?ka Mato?ka".
Mato?ek wyrusza w dalek? podró?. Dzielny kozio?ek odwiedza Chiny, Indie, afryka?ski busz i piaski Sahary. Ma mnóstwo egzotycznych przygód. Takich, co ?miesz?, zadziwiaj?, a niekiedy mro?? krew w ?y?ach. Muzyka z ró?nych stron ?wiata, niezwykle barwne lalki, oryginalne kostiumy i zabawne sytuacje to atuty tego spektaklu.

Pozosta?e
:: Osiedlowy Dom Kultury "Pobitno" ; 21.01.06 godz. 17.00
Spektakl teatralny Joe Masteroffa pt. "Cabaret" w wykonaniu Teatru Pr

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
:: ?mier? komiwoja?era ::
W sobot? i w niedziel? o godz. 18 na deskach Teatru im. Wandy Siemaszkowej b?dzie mo?na zobaczy? spektakl "?mier? komiwoja?era" - jedn? z najbardziej przejmuj?cych sztuk, jakie powsta?y w ci?gu ostatnich kilkudziesi?ciu lat.
Willy Loman, tytu?owy komiwoja?er traci prac?, staje si? niepotrzebny firmie, której po?wi?ci? ca?e swoje ?ycie. W jednej chwili rozsypuje mu si? ca?y przez lata budowany pieczo?owicie ?wiat. Warto?ci, w które wierzy?, okazuj? si? mitami i fikcj?. Próbuje pozbiera? strz?py swojego ?ycia w jak?? sensown? ca?o??, znale?? dla siebie miejsce w trwaj?cym tu? obok "wy?cigu szczurów". Gor?czkowo walczy o ocalenie swojej godno?ci, tworzy mira?e, byle nie przyzna? si? do zagubienia i bezradno?ci. Desperacko chwyta si? skrawków nadziei, byleby tylko odsun?? my?l, ?e jego najbli?szy ?wiat (i on sam tak?e) rozpada si? i ginie. Wszelkie próby ko?cz? si? jednak fiaskiem. Willy, próbuj?c zabezpieczy? przysz?o?? swojej rodzinie, znajduje zaskakuj?ce wyj?cie z sytuacji.

WYSTAWY
:: BWA zaprasza ::
W dniach od 19 stycznia do 12 lutego 2006 roku trwa? b?d? w Domu Sztuki wystawy. W górnej sali wystawa malarstwa pedagogów Zak?adu Malarstwa Instytutu Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawa nosi nazw? "15 Malarzy Instytutu Sztuk Pi?knych U.R." W sali dolnej twa wystawa "Kobieta". Prezentacja obecna to wystawa kilku du?ego formatu obrazów, których tematem jest kobieta. Autor wystawy Artur Krajewski wprawdzie mówi, ?e ten temat cho? dla niego atrakcyjny i interesuj?cy jest ledwie powodem dla rozgrywek kolorystycznych i rozwa?a? na tematy ogólnoludzkich relacji W Galerii Ma?ej mo?na ogl?da? wystaw? pasteli Doroty Narwojsz - Szal.
:: Oszuka? zmys?y ::
W Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na otwarcie wystawy hologramów transmisyjnych i odbiciowych "Oszuka? zmys?y".
To jeden z najwi?kszych w Europie prywatnych zbiorów S?awomira Jankowskiego, w którym prezentowanych jest 150 hologramów transmisyjnych i odbiciowych oraz stereogramy wykonane przez wielu ?wiatowych artystów.
Ekspozycja b?dzie czynna codziennie do 29 stycznia br. w godz. od 10.00 do 18.00.
:: Wystawa "Architektoniczne Formy w przestrzeni Rzeszowa"::
W podziemach rzeszowskiego Ratusza . Architektoniczne Formy w przestrzeni Rzeszowa - Ongi? ; Wczoraj ;Dzi? ; Jutro i w roku 2100
Autorem grafik jest pan Stanis?aw Majka, by?y architekt miasta Rzeszowa. Ekspozycj? mo?na ogl?da? w podziemach rzeszowskiego Ratusza od 16 stycznia do 12 lutego br.
::Wystawa Ekspedycje National Geographic ::
W Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa wystawa prawie 100 zdj?? National Geographic. Ilustruj? one dokonania ekspedycji badawczych finansowanych przez Towarzystwo National Geographic od 1888 r. do dzisiaj. Galeria czynna jest w poniedzia?ki, godz. 12 - 20, od wtorku do pi?tku, godz. 9 - 17. Wystawa potrwa do 12 lutego.

KONCERTY
:: URSZULA ::
KLUB ARMAGEDON ZAPRASZA w niedziel? (22 bm.) o godz. 19 na koncert Urszuli.
Wokalistka zadebiutowa?a w 1982 roku z Budk? Suflera. W ci?gu jednego roku zrobi?a karier? dzi?ki takim przebojom jak "Fatamorgana '82", "Luz Blues”, „W niebie same dziury", "Malinowy król", "Totalna hipnoza", a utwór "Dmuchawce, latawce, wiatr" okrzykni?to przebojem wszechczasów. Na estradzie obecna jest od 20 lat. Wiosn? tego roku ma ukaza? si? jej nowy album.
Bilety po 25 z? (zwyk?y) i 20 z? (ulgowy) - w sklepach muzycznych Axel w Kro?nie i Ja?le, w Klubie Geneza oraz przed koncertem.
:: Recital Ireny Jarockiej ::
Przemy?l. Centrum Kulturalne zaprasza na noworoczny recital Ireny Jarockiej. Rozpocznie si? on w niedziel?, o godz. 18. Bilety , po 20z?, do zakupienia w kasie CK przy ul. Konarskiego.
23 stycznia pani Irena b?dzie go?ciem jaros?awskiego Salonu Literackiego.
:: Reggae w Jamie Krosno ::
Klub studencki "Jama" zaprasza w sobot?, o godz. 20.30, na koncert formacji reggae Project Zion z Tarnobrzega. Bilety po 5z? dost?pne przed koncertem. Liczba miejsc ograniczona.

HOBBY
:: Wystawa go??bi ::
W sobot? w godz. 9 - 18 i niedziel? w godz. 8 - 15 w hali widowiskowo-sportowej na Podpromiu w Rzeszowie odb?dzie si? XXXVII Wystawa Go??bi Rasowych.
:: Sobotnie w?drowanie z PTTK ::
PTTK Rzeszów zaprasza narciarzy i turystów pieszych na "sobotni wypad za miasto". Trasa: Strzy?ów, Las ??townia (spotkanie z le?nikami przy ognisku), Ci?nia, Brzezie, Pstr?gowa Freniszówka. Wyjazd z Rzeszowa o godz. 7.54, zako?czenie imprezy przy ognisku ok. godz. 13 w stadninie koni Janczar" w Pstr?gowej (gor?ca herbata, kawa, mnóstwo zabaw i konkursów). Do przej?cia ok. 12 km.
:: Dla akwarystów Rzeszów ::
Klub Osiedlowy "Metalowiec" (ul. Graniczna 6) zaprasza w niedziel? na gie?d? akwarystyczn?. Pocz?tek o godz.10

SPORT
:: Pobiegaj na nartach ::
I Powiatowy Rajd Narciarsko-Pieszy odb?dzie si? w sobot? na terenie Strzy?owsko-S?dziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Trasa liczy? b?dzie ok. 12 km. Start o godz. 9.30 przy le?niczówce ??townia-Strzy?ów. Dla podró?uj?cych poci?giem, który z Rzeszowa wyrusza o godz. 7.45, zbiórka o godz. 9 przy stacji PKP w Strzy?owie. Zg?oszenia pod nr tel. 697 45 28 85, 691 71 23 56 i 607 99 53 93.
:: Wyjazdy na narty ::
W ka?d? sobot? i niedziel? PTTK organizuje wyjazdy na narty do miejscowo?ci: Karlików, Magura Ma?astowska, Pu?awy. Odjazd z Rzeszowa o godz. 7. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc ch?? udzia? w wycieczce nale?y wcze?niej zg?osi? telefonicznie, tel. 017 852-88-60.
:: Kulig w Beskidzie ::
Jas?o.Na kulig do Regetowa w Beskidzie Niskim zaprasza w niedziel? PTTK. Zbiórka o godz.10, przy Dk. W programie, poza godzinn? sann?, ognisko z pieczeniem kie?basy. Koszt 28 lub 32 z?.

Na Kopystank?
Przemy?l. Klub Górski PTTK "Karpaty" zaprasza w sobot? na IV Zimowy Rajd na Kopystank?. Zbiórka -godz.7.45 obok siedziby Oddzia?u PTTK, ul.Waygarta 3. Informacje: tel. 016 678 53 74 lub e-mail: pttk-przemysl@op.pl

:: Turniej z gwiazdami ::
Przeworsk. Koncerty zespo?u Vir oraz Natalii Karpy, finalistki Eurowizji, u?wietlni? IX Halowy Turniej Pi?ki No?nej Oldbojów. Niedziela, pocz?tek godz. 9 w hali sportowej im. Tadeusza Ruta przy ul. Misi?giewicza.

KLUBY
AKADEMIA
Klub zaprasza w pi?tek na koncert ACID PEOPLE PARTY NIGHT VINYLSHAKERZ CLUB TROPICANA. Najwi?ksza impreza na Podkarpaciu. VINYLSHAKERZ to autorzy tanecznych hitów, które grane s? we wszystkich najpopularniejszych rozg?o?niach radiowych. Cena biletu na koncert 25z?.
W sobot? w klubie znakomita muzyka, najlepsi did?eje. Pierwszych 200 pa? wst?p wolny. W sobot? od godz. 16:30 do 20:30 dyskoteki dla nastolatków.

ALIBI
Zaprasza w pi?tek i sobot? karnawa?owe dyskoteki do bia?ego rana. Pocz?tek godz. 20.

LE MADAME
Klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8) zaprasza w pi?tek na koktajl muzyczny lat 60. i wspó?czesnych (r'n'b, soul, funky, latino). W sobot? noc kobiecych rytmów "Girls - talk" - brzmienia wspó?czesnej muzyki zaprezentuj? did?ejka Nelle i did?ejka Madame Tinto. W niedziel? w klubie dyskoteka w klimatach lat 60., 70., 80., 90. W czwartki karaoke (?piew) i latino (taniec).

PIANO
Rzeszowski Piano Club (ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na karnawa?owe szale?stwo z dj VIAGR?, a w sobot? na saturday hot night. W ?rod? du?o polskiej... z dj NORKIEM.

MIRAMONTI
Zaprasza w pi?tek na karnawa?ow? dyskotek?, a w sobot? na dancing z muzyk? na ?ywo. Pocz?tek imprez o godz. 20.

PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. Dla kibiców projekcja meczy i skoków narciarskich. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i... pyszna pizza.

IMPERIUM
Klub Imperium w Bratkowicach zaprasza w sobot? na karnawa?owe "vinyl party" czyli mocne brzmienie z czarnych kr??ków. Zagraj? did?ej IKS, did?ej Sensation One, did?ej CTRL oraz did?ej Smooth.

TRYGON
Magowie Psychodelicznej Nuty zapraszaj? w sobot? do klubu Trygon (ul. Pi?sudskiego 31) na "WINTER PSYCHEDELIC RACE #2". Muzycznych emocji dostarcz? did?eje YAOS, PITT, DOMINORR. Pocz?tek o godz. 21, wst?p 6 z?.

POD PALM?
Free The Bass i Strefa Chaosu zapraszaj? w pi?tek do klubu Pod Palm? na pierwsz? ods?on? imprezy pod szyldem OUT OF BABYLON. Muzyk? w stylu roots reggae dancehall ragga dub zaprezentuj? Ri!codeh Sound System, Itsari i Mr. Dubfire. Impreza rozpocznie si? o godz. 21. Bilety w cenie 5 z?.

KINO PUB
W pi?tek PRL Party, czyli gdzie si? podzia?y tamte prywatki? W sobot? zagra Dj Leniviec .Start o godz.20


JAZZ CLUB GRAMOFON
Rzeszowski Jazz Club Gramofon zaprasza w pi?tek na reggae night. Gwiazd? wieczoru b?dzie zespó? PROJECT ZION. Jego za?o?ycielem jest Micha? Wydro, który skupi? wokó? siebie grup? ludzi graj?cych ju? wcze?niej w formacjach reggae.
W sobot? klub zaprasza na gor?ce noce karnawa?owe w rytmach latynoskich przesi?kni?te jazzem. W programie: samby, salsy, bogate instrumentarium i mnóstwo niepokoj?cych i gor?cych d?wi?ków. Tym razem zagra zespó? w sk?adzie m.in. wokalistka Sabina Tomaka oraz znakomity perkusjonista Dominik Muszy?ski. We wtorek w Jazz Clubie wyst?pi znakomita sekcja d?ta, W?adys?aw Serafin oraz Krystian Balawender. Rezerwacje tel. 0 663 44 00 20.

AD REM
W pi?tek o godz. 19.30 w pubie Ad rem (ul. Jagiello?ska 7) odb?dzie si? poezji i muzyki Jima Morrisona. Swoj? poezj? zaprezentuje tak?e zafascynowany The Doors Tymek Buczy?ski. Wst?p wolny.

KWADRAT
Restauracja i klub muzyczny Kwadrat zaprasza w pi?tek i sobot? na karnawa?owe szale?stwo w rytmach latino, house, r&b. Wst?p dla osób powy?ej 21 lat

ATMOSFERA
Zaprasza w niedziel? na wieczór z niezale?nym kinem amatorskim. Pocz?tek o godz.19. Wst?p wolny.

FORMALINA
Dj Terror zaprasza w pi?tek na winylowe party z muzyk? lat 80. Wst?p za darmo.
W sobot? etniczna muzyka z ró?nych zak?tków ?wiata. Na koncert zaprasza grupa Klepisko. Pocz?tek godz. 19. Wst?p 4 z?.

ARMAGEDON
Krosno.W pi?tek karnawa?owy meeting, za konsolet? DJ Mattey (bilet 7z?). W sobot? - Martini Night, za konsolet? DJ Szymon (bilet 10z?). Wcze?niej od godz. 16 do 20 , w klubie dyskoteka choinkowa. Bilet 5z?.

BOGACZ
Kolbuszowa. W pi?tek w klubie nie lada atrakcja dla mi?o?ników mocniejszych bitów. Zagraj? Diana D`Rouz- królowa polskiej sceny techno i nie mniej znany Dj Quest.
W sobot? -"karnawa?owe szale?stwo". A w niedziel? zabawa w rytmach nieco starszych przebojów. Pocz?tek wszystkich imprez o godz.21.

INNE
:: Pami?ci ks. Twardowskiego ::
Klub Garnizonowy zaprasza w pi?tek na wieczór z poezj?. W ramach „Spotka? z literatur?” zaprezentowana zostanie Spowied? wg Jana Twardowskiego. Recytuje Stach O?óg.
Wieczór ten b?dzie mia? szczególny charakter. J. Twardowski zmar? w ?rod?, w wieku 90-lat. Pocz?tek o godz. 17.
:: Instytut Pami?ci Narodowej ::
20.01.06 godz. 15.00
Prezentacja wydawnictwa - "Rok pierwszy. Powstanie
i dzia?alno?? aparatu bezpiecze?stwa publicznego na Rzeszowszczy?nie (sierpie? 1944 - lipiec 1945)".
:: Wieczór z dokumentem ::
Lubaczów. Dwa filmy dokumentalne -"Pasterz z Kobanyj" i "S?awik po hebrajsku" , autorstwa Grzegorza ?ubczyka i Marka Maldisa, zostan? w niedziel? zaprezentowane w Muzeum Kresów. Pocz?tek godz. 11.30

WKRÓTCE
:: Scena Ta?ca Wspó?czesnego ::
Prezentowa? si? na niej b?d? grupy i teatry ta?ca wspó?czesnego z Polski jak i z zagranicy. Pierwszy raz Scena zagra 28 stycznia (sobota) br. o godzinie 19.00 w Sali Widowiskowej WDK ul. Okrzei 7. Zaprezentuje si? na niej „Teatr Dada von Bzdülöw” z Gda?ska ze spektaklem „Magnolia”. Bilety do nabycia w kasie WDK.
:: Wernisa? prac plastycznych i r?kodzie?a artystycznego ::
24 stycznia br. (wtorek) o godz. 16.30 w sali tanecznej Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Zalesiu przy ul. Robotniczej 15 w Rzeszowie odb?dzie si? wernisa? prac dzieci uczestnicz?cych w zaj?ciach plastycznych i r?kodzie?a artystycznego wzbogacony wyst?pem uczestników zaj?? tanecznych.
:: Balet GREK ZORBA ::
ESTRADA RZESZOWSKA zaprasza na balet w II aktach
Inscenizacja i choreografia: Lorca Massine
Wykonanie: TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA z WARSZAWY
28 stycznia 2006 r. (sobota) godz. 19.00 i 29 stycznia 2006 r. (niedziela) godz. 15.00.
Bilety w cenie 80 z? do nabycia: Estrada Rzeszowska, kino „Zorza” ul. 3-go Maja, sklep „Rzeszowianka” ul. Grunwaldzka 4 (zarezerwowane bilety prosimy wykupi? do dnia 13 stycznia).
:: Powitajmy Bo?e Dzieci? ::
W ?rod?, 25 bm. w Szkole Podstawowej 28 w Rzeszowie odb?dzie si? spektakl "?piewem, ta?cem i poezj? powitajmy Bo?e Dzieci?" w wykonaniu zespo?u skupiaj?cego rzeszowsk? m?odzie? i dzieci. Grup? opiekuje Iwona Josse-Jakubiec i Wojciech Jakubiec.
:: Magnolia ::
W sobot?, 28 stycznia o godz. 19. w sali widowiskowej b?dzie mo?na zobaczy? spektakl "Magnolia" wykonaniu Teatru Dada von Bzdülöw z Gda?ska. Bilety w cenie 15 z?. Teatr Dada von Bzdülöw zosta? za?o?ony 1993 r. przez Leszka Bzdyla (mima, aktora, tancerza, choreografa i re?ysera) i Katarzyn? Chmielewsk? (absolwentk? gda?skiej szko?y baletowej i brukselskiej PARTS). Tworzy go grupa profesjonalnych tancerzy i aktorów.
:: V Mi?dzygimnazjalne Zawody P?ywackie ::
P?ywalnia "Muszelka" ; 26.01.06 godz. 9.00

Pozdrawiamy serdecznie i ?yczymy udanego weekendu !!!
CIT w Rzeszowie Sylwia Hausner

?ród?o: Super Nowo?ci, GC Nowiny, www.gazeta.pl, www.erzeszow.pl; TVP3 Rzeszów
Źródło: CIT Rzeszów Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.636 secs