G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

27 marca 2006 godzina:21.02(Czytań: 1650)
:: Festiwal Kultury Huculskiej w Krakowie ::
Festiwal Kultury Huculskiej (7-10 kwietnia, Kraków)
www.WschodniaPerspektywa.pl
Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa jest g?ównym organizatorem Festiwalu Kultury Huculskiej "Za g?osem trembity", który jest planowany na 7–10 kwietnia br. Pragniemy przybli?y? folklor i kultur? huculsk? mieszka?com Krakowa poprzez ró?norodne punkty programu: cykle wyk?adów oraz szereg atrakcji kulturalnych takich jak, m. in.: wystawy, warsztaty, prezentacje, pokaz filmów, przemarsz Hucu?ów w strojach ulicami Krakowa, koncerty huculskich zespo?ów: Czeremosz wraz z Romanem Kum?ykiem oraz Wipcze.
W ramach festiwalu odb?d? si?:
• na Uniwersytecie Jagiello?skim mi?dzynarodowa konferencja naukowa Huculszczyzna - jej kultura i badacze;
• imprezy muzyczne: koncert znanego w Polsce i na ?wiecie muzyka Romana Kum?yka z kapel? Czeremosz, po??czony z kursem ta?ca regionalnego, wyst?p zespo?u regionalnego Wipcze z Werchowyny;
• Huculszczyzna - projekcje filmów: pokaz filmów dokumentalnych z Huculszczyzny: Jordan na Huculszczy?nie, Huculska Paska, Gdzie szum prutu Czeremoszu autorstwa krakowskiego re?ysera Krzysztofa Krzy?anowskiego i Kingi Wiechczy?skiej; film Ja, Hucu? Jerzego Ko?odziejczyka oraz film S. Parad?anowa Cienie zapomnianych przodków;
• pokaz slajdów
• wystawy fotograficzne;
• otwarty konkurs fotograficzny;
• wystawa etnograficzna (rzemios?o artystyczne, sztuka, stroje, pisanki);
• warszaty malowania pisanek technik? huculsk?;
• wystawa po?wi?cona architekturze Huculszczyzny;
• ekspozycja publikacji i wydawnictw oraz prezentacja stron internetowych (Czarnohora i Huculszczyzna);
• cykl wyk?adów tematycznych;
• mo?liwo?? degustacji kuchni huculskiej;
• Biesiada Vincenzowska;
• wieczorek mi?o?ników Huculszczyzny – spotkanie otwarte;
• przemarsz Hucu?ów z trembitami ulicami Krakowa.
Patronat honorowy Festiwalu: Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie, Rada Dzielnicy I Miasta Krakowa

Wspó?organizatorzy Festiwalu: Ko?o Naukowe Muzykologii UJ, Ko?o Wschodnie UJ, Ko?o Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK, Ko?o Naukowe Etnologów, Ko?o Naukowe Geografów, Ko?o Naukowe Ukrainistów, Samorz?d Studentów UJ, Centrum M?odzie?y im. Henryka Jordana, Fundacja ?w. W?odzimierza, Fundacja Bratniak.
Partnerzy Festiwalu: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Fundacja Pogranicze Sejny, klub AR Arka, Ku?nia, Staromiejsckie Centrum Kultury M?odzie?y.

G?ówny sponsor Festiwalu: pa?stwo K. i S. Kurpiszowie z AKUNA Polska.

Inni sponsorzy: Biuro Podró?y PTTK Oddzia? Rzeszów, Biuro Podró?y Bezkresy,
firma LHOIST, Hotel Maltanski, Marabut, restauracje: Chimera, Chata,
Smak Ukrai?ski.
Celem organizatorów festiwalu jest:

- przybli?enie mieszka?com Krakowa obszaru Huculszczyzny, cz??ci dawnego województwa stanis?awowskiego, przez lata ca?kowicie zapomnianego i celowo wypieranego ze ?wiadomo?ci Polaków.
- ukazanie bogactwa kulturowego ojczyzny huculskich górali i polskiego osadnictwa, gdzie wci?? jeszcze ?ywa jest pami?? o Polsce i Polakach.
- zwrócenie uwagi na rol? jak? Huculszczyzna odegra?a w polskiej kulturze i na miejsce jakie zajmowa?a w polskiej ?wiadomo?ci zbiorowej przez stulecia.
- zach?cenie m?odzie?y do odkrywania Huculszczyzny na nowo /na fali „mody” na Ukrain?/
- stworzenie p?aszczyzny porozumienia starszego i m?odszego pokolenia
zafascynowanego t? cz??ci? dawnych Kresów.
- stworzenie warunków do spotkania i wymiany opinii specjalistów i osób zainteresowanych tematyk? huculsk?.
- skupienie uwagi mi?dzynarodowego ?rodowiska naukowego na problematyce Huculszczyzny.
- chcemy da? impuls do rozwini?cia systematycznych bada? tego fenomenu.
- festiwal ma sta? si? forum, na którym po raz pierwszy w powojennej historii dojdzie do spotkania osób dziel?cych pasje Huculszczyzn? na ró?nym poziomie
zaanga?owania.

Program Festiwalu Kultury Huculskiej „Za g?osem trembity” (7-10 kwietnia):
Sta?e ekspozycje podczas trwania Festiwalu:

Miejsce: Fundacja ?w. W?odzimierza, ul. Kanonicza 15
• Multimedialna Huculszczyzna – prezentacja stron internetowych po?wi?conych Huculszczy?nie
• Wystawa i kiermasz ksi??ek o Huculszczy?nie
• Wystawa zdj?? pokonkursowych Na huculskim p?aju
• Wystawa etnograficzna
• Wystawa fotografii Czarnohora – przyroda i cz?owiek

Miejsce: Galeria A-1, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydzia?u Architektury PK, ul. Kanonicza 1:
• Wystawa fotografii prof. Kazimierza Wiecha
• Wystawa prac po?wi?conych architekturze huculskiej, wykonanych przez cz?onków Ko?a Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK

Pi?tek – 7 kwietnia 2006 r.
18.00 – oficjalne otwarcie Festiwalu, wernisa? pokonkursowej wystawy fotograficznej Na huculskim p?aju i otwarcie wystawy etnograficznej
miejsce: Fundacja ?w. W?odzimierza, ul. Kanonicza 15
20.00 – wieczorek dla pasjonatów Huculszczyzny
miejsce: Restauracja Ukrai?ska przy Fundacji ?w. W?odzimierza, ul. Kanonicza 15

Sobota - 8 kwietnia 2006 r.
11.00 – Sygna?y po?oni?skie grane na trembitach oraz pochód Hucu?ów w strojach spod Barbakanu ulicami Starego Miasta pod Wawel
10.00 – 17.00 (z przerw? na obiad od 13.00 – 14.00) – Konferencja naukowa Huculszczyzna - jej kultura i badacze
miejsce: Fundacja ?w. W?odzimierza, ul. Kanonicza 15

Program konferencji:
10.10-10.40 – dr I. Dowhaljuk – Podsumowanie stanu bada? nad muzyk? huculsk?
10.45-11.15 – prof. J. St?szewski – Badania S. Mierczy?skiego nad muzyk? huculsk?
11.20-11.40 – dr U. Janicka-Krzywda – Magia z huculskich po?onin
11.45-12.15 – dr G Juzala – Muzyka Polaków na s?siaduj?cej z Huculszczyzn? Bukowinie rumu?skiej
12.20-12.40 – mgr G. Graff – Huculska kolekcja Heleny D?browskiej z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie
12.45-13.00 – Dyskusja
13.00-14.00 – przerwa obiadowa
14.00-14.40 – dr W. Maciejewska – Rola skrzypiec w muzyce huculskiej
14.45-15.15 – dr. Z. Libera
15.45-16.15 – mgr K. Kwiecie? – Huculska dola – los i przeznaczenie w wyobra?eniach Hucu?ów
16.15-17.00 – Dyskusja podsumowuj?ca

12.00 – 16.00 - wystawa drewnianych ?wi?tków Jana Malika - artysty, który b?dzie rze?bi? na oczach widzów
miejsce: Fundacja ?w. W?odzimierza, ul. Kanonicza 15
13.00 – 17.00 warsztaty malowania pisanek (bilety 5 z?, pocz?tek o pe?nej godzinie)
miejsce: Fundacja ?w. W?odzimierza, ul Kanonicza 15
13:00 - 16:00 - Biesiada Vincenzowska organizowana przez Fundacj? Pogranicze -
z udzia?em prof. A. Fiuta po?wi?cona pami?ci i osobie Stanis?awa Vincenza, autora epopei huculskiej Na wysokiej po?oninie – pokaz filmu ?ladami Vincenza w re?. W. Czechowskiego oraz biesiada huculska
miejsce: scena Teatru Zale?nego, ul Kanonicza 1
16:30 – wernisa? wystawy fotografii prof. Kazimierza Wiecha oraz otwarcie wystawy po?wi?conej architekturze huculszczyzny opracowanej przez Kolo Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK
miejsce: Galeria A-1, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydzia?u Architektury PK, ul. Kanonicza 1
17:30 – wyk?ad dr in?. arch. W?odzimierza Witkowskiego z Instytutu i Architektury i Urbanistyki Politechniki ?ódzkiej pt. Co Ty wiesz o architekturze huculszczyzny, czyli chce mi si? z Wami gada?...
miejsce: Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydzia?u Architektury PK, ul. Kanonicza 1
16:00 – 17:30 – wyst?py huculskiego zespo?u tanecznego Wipcze przy akompaniamencie zespo?u Czeremosz
miejsce: Klub Ku?nia, os. Z?otego Wieku 14, Mistrzejowice, Nowa Huta
19:00 – 21:00 – koncert zespo?u Romana Kum?yka Czeremosz oraz zespo?u tanecznego Wipcze wraz z nauk? ta?ców huculskich.
miejsce: Klub AR ARKA, Al. 29 listopada 50 (bilety w cenie 5 z?, do nabycia przed koncertem)

Niedziela – 9 kwietnia 2006 r.
11.00 - 15.00 w ramach organizowanego przez Staromiejskie Centrum Kultury M?odzie?y Wielkanocnego Festiwalu Tradycji i Obrz?du na Placu Wolnica:
- d?wi?ki trembity,
- prezentacja instrumentarium huculskiego,
- sprzeda? wyrobów huculskich, ?wi?tków wielkanocnych Jana Malika, pisanek huculskich,
- wyst?py zespo?ów Czeremosz i Wipcze
13.00 – 17.00 – Huculszczyzna – panel wyk?adów tematycznych
miejsce: Fundacja ?w. W?odzimierza. ul. Kanonicza 15
Program panelu:
13.00 - dr Jan A. Choroszy, Uniwersytet Wroc?awski - Literackie podró?e po Huculszczy?nie
13.30 - mgr Natalia Lewicka, Uniwersytet Opolski - Motywy huculskie w twórczo?ci Jurija Andruchowycza
14.00 - dr Jan Sk?odowski, Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Huculszczyzna w malarstwie i grafice polskiej
14.30 - mgr Kinga Wenklar, PAN - Baji?owie, hradylnicy i nepro?ci, czyli o magicznych praktykach na Huculszczy?nie
15.00 – mgr Piotr K?apyta - Z plecakiem przez p?aj czarnohorski – kilka s?ów o w?drowaniu
15.30 - prof. dr hab. Kazimierz Wiech, AR w Krakowie - Przyroda Czarnohory – reminiscencje z podró?y
16.00 – prof. Nestor Babyluk, Stowarzyszenie Badaczy Kultury Huculskiej, Ukraina –
O kulturze huculskiej
16.30 - Karolina Kwiecie?, Sebastian J?dryka - Huculszczyzna – magiczna kraina – pokaz slajdów

15.00 - 17.00 – warsztaty malowania pisanek huculskich (bilety 5 z?, pocz?tek o pe?nej godzinie)
miejsce: Fundacja ?w. W?odzimierza, ul. Kanonicza 15
W Restauracji Ukrai?ski Smak przy ul. Kanoniczej 15 b?dzie mo?na po promocyjnej cenie zakosztowa? tradycyjnych potraw huculskich.

19:00 – 21:00 – koncert zespo?u Romana Kum?yka Czeremosz oraz zespo?u tanecznego Wipcze wraz z nauk? ta?ców huculskich.
miejsce: Klub Studencki ?ACZEK, ul. 3 Maja 5 (bilety w cenie 5 z? do nabycia przed koncertem)

Poniedzia?ek – 10 kwietnia 2006 r.
18.00 – 22.00 – Pokaz filmów dokumentalnych z Huculszczyzny: Jordan na Huculszczy?nie, Huculska Paska, Gdzie szum Prutu Czeremoszu autorstwa Krzysztofa Krzy?anowskiego i Kingi Wiechczy?skiej; filmu Ja, Hucu? Jerzego Ko?odziejczyka i Danuty Buchczyk oraz filmu S. Parad?anowa Cienie zapomnianych przodków
miejsce: kino "Paradox", ul. Krowoderska 8 (bilety ulgowe 5 z?, normalne 8 z?)
* W czwartek 6 kwietnia o godz. 12:00 b?dzie mia? miejsce wyk?ad pt. Muzyka huculska w kontek?cie mi?dzykulturowym, prof. dr hab. I. Maciejewskiego z Petersburga, najwybitniejszego wspó?czesnego znawcy muzyki huculskiej
miejsce: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 3.

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: Kinga N?dza-Sikoniowska
Źródło: strona Stowarzyszenia Wschodnia Perspektywa Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.606 secs