G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 kwietnia 2006 godzina:11.03(Czytań: 1587)
:: Czy b?dzie spalarnia odpadów w Bieszczadach? ::
ZAGÓRZ: W niedziel? 23 kwietnia odby?o si? Walne Zgromadzenie cz?onków „Zagórskiego Towarzystwa Narciarskiego”. Oprócz bie??cych spraw organizacyjnych uczestnicy obrad krytycznie odnie?li si? do planów utworzenia na terenie Gminy Zagórz zak?adu utylizacji odpadów komunalnych. Swe stanowisko zawarli w li?cie otwartym.

„Zagórskie Towarzystwo Narciarskie” (ZTN) to najstarsza i jedna z dwóch istniej?cych na terenie Gminy Zagórz organizacji po?ytku publicznego. Cz?onkowie powsta?ego w 2003 roku stowarzyszenia z inicjatywy prezesa ZTN – Jerzego Zuby zainicjowali pierwsze dzia?ania na rzecz rewitalizacji o?rodka sportów zimowych „Zakucie” w Zagórzu.

W ogólnopolskim ?rodowisku sportowym organizacja zaistnia?a jako laureat presti?owych konkursów i programów. Mowa tu mi?dzy innymi o: „Lidze inicjatyw powiatowych” (2003) oraz konkursie „Mistrzowie sportu – mistrzowie ?ycia” (2004). W trakcie niedzielnych obrad walne zgromadzenie cz?onków ZTN jednog?o?nie udzieli?o zarz?dowi absolutorium za miniony rok dzia?alno?ci. Zgromadzeni zaakceptowali koncepcj? przej?cia zawodników sekcji skoków narciarskich ZTN do utworzonego przy Miejsko – Gminnym O?rodku Kultury w Zagórzu klubu narciarskiego „Sokó?” wraz z ca?ym sprz?tem narciarskim zakupionym z funduszy ZTN.

Kolejnym punktem programu obrad by?o przyj?cie do zagórskiej braci narciarskiej 5 nowych cz?onków. Ponadto uczestnicy walnego zebrania ZTN uznali, i? najwa?niejsz? misj? stowarzyszenia na najbli?sze miesi?ce b?dzie zainicjowanie kampanii przeciw dzia?aniom lub decyzjom, które mog?yby doprowadzi? do ekologicznej degradacji gminy.

Proekologiczn? kampani? ZTN inauguruje list otwarty w sprawie koncepcji budowy w ?rednim Wielkim zak?adu utylizacji odpadów komunalnych, który niniejszym publikujemy.

List otwarty uczestników Walnego Zgromadzenia
Zagórskiego Towarzystwa Narciarskiego

Jako osoby zrzeszone w organizacji po?ytku publicznego „Zagórskie Towarzystwo Narciarskie” wyra?amy g??bokie zaniepokojenie nieoficjalnymi informacjami o planach utworzenia na terenie Gminy Zagórz w miejscowo?ci ?rednie Wielkie zak?adu utylizacji odpadów komunalnych o ponadlokalnym zasi?gu dzia?ania. W?adze Zagórza oddaj?c do u?ytku istniej?ce tam wysypisko zapewnia?y, i? b?dzie ono zaspakaja? g?ównie zagórskie potrzeby rozwi?zuj?c tym samym nasze problemy ?mieciowe na okres najbli?szych kilkudziesi?ciu lat.

Ju? sama lokalizacja, jak równie? finansowo – prawne aspekty funkcjonowania wysypiska w obecnej formie budz? szereg w?tpliwo?ci. Oprócz kwestii ekologicznych chodzi tu g?ównie o przed?u?aj?cym si? od lat spór s?dowy z wykonawc? wysypiska - firm? „Rymtar”. Przypomnijmy, i? zgodnie z wyrokiem S?du Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13.11.2003r zagórska gmina musia?a zap?aci? „Rymtarowi” prawie 750.000 z?. z czego ponad 460.000 stanowi?a nale?no?? za niezap?acon? faktur?, a niespe?na 250.000 - karne odsetki.

S?d obci??y? równie? zagórski samorz?d kosztami procesu, które przekroczy?y 37.000 z?otych. Spo?ecze?stwo z niepokojem oczekuje na epilog tych zmaga? s?dowych, gdy? „Rymtar”, ju? trzy lata temu wyceni? swe roszczenia w stosunku do Zagórza na kwot? ponad 5.800.000z?. (nale?no?ci wraz z odsetkami i karami umownymi).

Suma ta przekracza 1/3 bud?etu gminy. W tym kontek?cie rodzi si? pytanie: czy przyjmowanie ?mieci z coraz to nowych gmin wraz z planowan? budow? zak?adu utylizacji nie jest aby sposobem na pokrycie kosztów ewidentnych uchybie? i b??dów zagórskich urz?dników odpowiedzialnych za inwestycj? w ?rednim Wielkim? Ta krytyczna ocena bynajmniej nie ma subiektywnego charakteru, ale opiera si? na ustaleniach bieg?ych s?dowych podtrzymanych przez s?d na mocy prawomocnego wyroku.

B?d?c mi?o?nikami narciarstwa, upatrujemy ?róde? dobrobytu naszej ma?ej ojczyzny w rozwoju infrastruktury sportowo – turystycznej, którego granice wyznacza idea rozwoju zrównowa?onego. Za po?rednictwem lokalnych mediów oraz naszej witryny internetowej www.ztn.esanok.pl pragniemy zainicjowa? publiczn? debat?, nad przysz?o?ci? Gminy Zagórz stawiaj?c nast?puj?ce pytania:

1. Czy Gmina Zagórz musi sta? si? miejscem sk?adowania, segregacji i utylizacji (by? mo?e spalania!!?) odpadów komunalnych podczas, gdy jej s?siedzi inwestuj? w turystyk? narciarsk? maj?c analogiczne lub znacznie gorsze warunki klimatyczno - terenowe? (np. Ustrzyki Dolne, Weremie?, Pu?awy, Przemy?l)

2. Dlaczego kolejne ekipy sanockich w?adz lansuj?c koncepcj? mi?dzygminnego zak?adu utylizacji odpadów komunalnych nie wybudowa?y go po prostu na w?asnym terenie np. zamiast „Areny Sanok”?

3. Planowan? obecnie w Gminie Zagórz inwestycj? kilka lat temu chciano zlokalizowa? na terenie Gminy Zarszyn, na co nie pozwoli?a tamtejsza ludno??. Dlaczego?

4. Czy budowa zak?adu utylizacji (ze spalarni?!?) w ?rednim Wielkim nie jest dora?n? konieczno?ci? wobec znacznie szybszego ni? pierwotnie planowano zape?niania si? wysypiska?

5. Jak ewentualna lokalizacja zak?adu utylizacji w ?rednim Wielkim wp?ynie na poziom zdrowia mieszka?ców i atrakcyjno?? turystyczn? Zagórza oraz o?ciennych gmin?

Z upowa?nienia Zgromadzenia Walnego ZTN
Jerzy Zuba – Przezes ZTN
Źródło: eSanok.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.683 secs