G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 maja 2006 godzina:21.50(Czytań: 1203)
:: Konferencja: Las w kulturze polskiej zako?czy?a swe bieszczadzkie obrady ::
W dniach 19-21 maja w Cisnej zako?czy?y si? obrady V Ogólnopolskiej Konferencji „Las w kulturze polskiej”. Uczestniczy?o w niej 65 przedstawicieli o?rodków akademickich, instytucji kultury oraz takich dyscyplin naukowych jak: historia kultury, historia literatury, archeologia, etnografia i le?nictwo, ale by? te? muzykolog i powie?ciopisarz zajmuj?cy si? tematyk? le?n?. Wszyscy byli go??mi Nadle?nictwa Cisna w hotelu „Wo?osa?”, który zosta? w?a?nie oddany do u?ytku po kapitalnym remoncie.
Organizatorzy konferencji:
- Instytut Historii UWM w Olsztynie
- Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Kro?nie,
- O?rodek Bada? Naukowych im. Wojciecha K?trzy?skiego w Olsztynie
- Nadle?nictwo Cisna
Honorowy patronat obj?? Dyrektor Generalny Lasów Pa?stwowych, Andrzej Matysiak, za? kierownikiem naukowym by? prof. dr hab. Wojciech ?ysiak (UWM w Olszynie) – pomys?odawca i g?ówny organizator wszystkich dotychczasowych edycji konferencji.

Referat wst?pny po?wi?cony historii i kulturowym aspektom lasów bieszczadzkich przedstawi? Jan Kraczek, dyrektor RDLP w Kro?nie. Otwieraj?c konferencj? powiedzia?:
- Sama Cisna i bieszczadzkie lasy posiadaj? nie tylko cenne walory przyrodnicze, ale równie? nios? w sobie ogromny ?adunek historyczny i ogólnokulturowy. Obrady w tym szczególnym miejscu powinny by? owocne i po?yteczne dla wszystkich uczestników konferencji.
Z kolei przedmiotem wyst?pienia programowego, autorstwa prof. Wac?awa Lewandowskiego z UMK w Toruniu by?y relacje: wiedza o lesie a badania literackie. W inauguracji wzi??a udzia? pos?anka El?bieta ?ukacijewska oraz Pawe? Sikora, wiceprzewodnicz?cy Rady Powiatu Le?nego, prezes Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
W pierwszym dniu uczestnicy mieli okazj? podró?owa? Bieszczadzk? Kolejk? Le?n?, która dzi? jest jednym z najbardziej widocznych elementów historii le?nictwa w tych górach. Przejazd ciuchci? do Przys?upia to du?a atrakcja turystyczna a jednocze?nie bardzo wa?ny element kulturowy w krajobrazie Bieszczadów. Wieczorem uczestnicy mogli wys?ucha? opowie?ci o rykowisku w Bieszczadach w wykonaniu Adriana Wi?niowskiego z Nadle?nictwa Cisna, laureata Grand Prix konkursu krasomówczego w Go?ubiu-Dobrzyniu.
Obrady przez trzy kolejne dni toczy?y si? w dwóch sekcjach, s?uchacze mieli wi?c mo?no?? wybiera? interesuj?c? ich tematyk? referatów. W?ród 65 wyst?pie? nie zabrak?o równie? regionalnych akcentów z Podkarpacia. Bardzo interesuj?cy temat zaprezentowa?a Maria Marciniak, etnograf z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W referacie „Lipa, d?b i jesion w kulturze mieszka?ców Podkarpacia”, pokaza?a jak ogromne znaczenie mia?y niegdy? gatunki drzew, które dzi? nie zawsze bywaj? przez nas rozpoznawane. Z kolei Katarzyna Obrzut, wyk?adowca Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Kro?nie przedstawi?a motywy le?ne w twórczo?ci W?adys?awa Orkana. Równie ciekawy by? referat pt. „Le?nicy a ratownictwo górskie w Bieszczadach”, zaprezentowany przez Grzegorza Chudzika, naczelnika Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Cytuj?c ksi?g? wypraw ratunkowych, pokaza? wk?ad le?ników w powstanie i rozwój Grupy Bieszczadzkiej, zaprezentowa? te? wybrane sylwetki pionierów ratownictwa w tych górach. Niektóre przytoczone fakty mog? zaskakiwa? znawców tematyki bieszczadzkiej, jak cho?by ten, ?e zanim w Bieszczadach pojawili si? ratownicy górscy, Nadle?nictwo Stuposiany w roku 1958 zorganizowa?o z w?asnej inicjatywy kurs udzielania pierwszej pomocy a zakupiony wówczas ratowniczy tobogan by? przez kilka lat jedynym sprz?tem ratunkowym w tych górach.
Podkarpacie s?yn??o niegdy? z flisactwa. Referat na temat jego kulturowych aspektów w naszym regionie zaprezentowa? Edward Marsza?ek z RDLP w Kro?nie.
- To by?o wa?ne wydarzenia w wyj?tkowym miejscu. – Powiedzia? prof. Wojciech ?ysiak podsumowuj?c konferencj?. – I cenne, bo spotkali si? przedstawiciele co najmniej kilkunastu dziedzin nauki i praktyki, ale tylko tacy, którzy na las potrafi? patrze? jak na ogólnonarodowe dobro kultury. By?a znakomita okazja do poznania ludzi i wzbogacenia naszej wiedzy o Polsce.
Efektem konferencji b?dzie wydawana ju? tradycyjnie publikacja ksi??kowa, zawieraj?ca wszystkie prezentowane referaty.


Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.618 secs