G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 maja 2006 godzina:21.52(Czytań: 1676)
:: Mistrzostwa Polski Le?ników w Biegu na Orientacj? ::
W dniach 2-3 czerwca 2006 roku w ramach obchodów Dni Lasu na terenie Nadle?nictwa Bircza rozegrane zostan? VIII Mistrzostwa Polski Le?ników w Biegu na Orientacj?.
W zawodach mogli b?d? uczestniczy? aktualni oraz byli pracownicy Lasów Pa?stwowych i instytucji pokrewnych, w?a?ciciele oraz pracownicy zak?adów us?ug le?nych, uczniowie, studenci, nauczyciele szkolni i akademiccy szkó? i uczelni le?nych a tak?e rodziny le?ników.
Pierwszego dnia (2 VI) zawodów rozegrany zostanie tzw. bieg parkowy. Miejscem zmaga? b?dzie Kalwaria Pac?awska. Kibice mogli b?d? wówczas bli?ej zapozna? si? z tym sportem oraz z uczestnikami zmaga?.
Drugiego dnia (3 VI) rozegrany zostanie Bieg Mistrzowski. Zawodnicy udadz? si? do nieznanego wcze?niej im miejsca na terenie Le?nego Kompleksu Promocyjnego Lasy Bircza?skie. Do pokonania b?d? mieli w zale?no?ci od wieku od 1,5 do ok. 6 kilometrów. Zwyci?zcy uhonorowani zostan? tytu?ami Mistrzów Polski Le?ników, a ci którzy uzyskali najcenniejsze rezultaty zakwalifikowani zostan? do Honorowej Reprezentacji Le?ników Polskich i b?d? mogli rywalizowa? w Mistrzostwach Europy Le?ników, które w 2006 roku rozegrane zostan? w Finlandii.
Mistrzostwa zyska?y sobie uznanie jako impreza o charakterze szkoleniowym oraz promuj?ca zdrowy styl ?ycia. Ponadto stanowi ona okazj? do zapoznania si? z gospodark? le?n? w miejscu rozgrywania zawodów.
Organizatorzy przewiduj? udzia? ponad stu trzydziestu le?ników z ca?ej Polski. Rywalizacja odbywa?a si? b?dzie w kategoriach wynikaj?cych z wieku zawodników.

Has?o przysz?orocznych zawodów to „Sport i przyroda”.

Le?nicy przygotuj? te? propozycj? dla lokalnej spo?eczno?ci. W specjalnie przygotowanych kategoriach wystartowa? b?d? mogli wszyscy ch?tni.

Prezes OKOBnOL
W?odzimierz Protasiewicz

Bieg na orientacj? w wykonaniu le?ników.

Bieg na orientacj? polega na samodzielnym pokonaniu nieoznakowanego odcinka trasy w nieznanym, zwykle le?nym, terenie. Nale?y przy tym w okre?lonej kolejno?ci odnale?? wszystkie punkty kontrolne. Start, meta oraz po?o?enie punktów kontrolnych wykre?lone s? na mapie. Wybór drogi pomi?dzy punktami kontrolnymi zale?y od zawodnika. Dozwolone jest pos?ugiwanie si? kompasem. Najistotniejszym przy pokonywaniu trasy jest takie ustalenie tempa biegu, aby zachowa? zdolno?? sprawnego funkcjonowania umys?u. O ostatecznym wyniku decyduje uzyskany czas. Zasady umiej?tnego poruszania si? w terenie stanowi? podstaw? dla organizacji innych ni? bieg form zawodów na orientacj?. Powszechnie znane s? marsze na orientacj?, ale s? tak?e narciarskie zawody na orientacj?, rajdy samochodowe czy chocia?by samolotowe zawody o tym charakterze.
W Polsce bieg na orientacje ma ju? ponad 40 - letni? histori?. G?ówne o?rodki tej dyscypliny sportu skupione s? dzi? w klubach sportowych zrzeszonych w Polskim Zwi?zku Biegu na Orientacj?. Rozgrywane s? liczne zawody w tym o randze mistrzostw Polski. Czo?owi zawodnicy reprezentuj? kraj na zawodach mi?dzynarodowych do mistrzostw ?wiata w??cznie.
W rozwoju tej dyscypliny w Polsce maj? te? swój skromny udzia? le?nicy. W maju 1980 roku przy uczelnianym klubie sportowym AZS SGGW w Warszawie powsta?a sekcja biegu na orientacj?. Za?o?ycielem i pierwszym jej kierownikiem by? W?odzimierz Protasiewicz student Wydzia?u Le?nego, a studenci tego Wydzia?u w pocz?tkowym okresie stanowili tak?e zasadniczy trzon zespo?u.
Równie? z inicjatywy Protasiewicza dosz?o do rozegrania w 1998 roku I Mistrzostw Polski Le?ników. Do Nadle?nictw Go?dap i Czerwony Dwór przyby?y 42 osoby. Kolejne rywalizacje odbywa?y si? w ZSL Goraj oraz Nadle?nictwach L?dek Zdrój, Olsztynek, Strzebielino i Wejherowo, w Sycowie i LZD Siemianice, a w roku 2005 w Gubinie i Nadle?nictwie Lubsko.. Ros?a liczba uczestników. Wzorem Mistrzostw Europy rozszerzyli?my rywalizacj? o bieg parkowy. Za ka?dym razem Mistrzostwa by?y udane i niepowtarzalne.
W styczniu 2002r. uzyska? osobowo?? prawn? Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientacj? Le?ników. Jego za?o?ycielami s? le?nicy z ca?ej Polski. W statucie zapisano mi?dzy innymi, ?e celem Komitetu jest organizowanie i wspieranie dzia?alno?ci osób prawnych i fizycznych na rzecz rozwoju aktywno?ci fizycznej i umys?owej le?ników, podnoszenia wiedzy z zakresu ochrony ?rodowiska, , tworzenia i propagowania pozytywnego wizerunku osób dzia?aj?cych na rzecz ?rodowiska przyrodniczego w tym zw?aszcza lasów, propagowania idei aktywnego wypoczynku w kontakcie z natur? oraz lansowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu, promocji polskiego ?rodowiska przyrodniczego, w tym zw?aszcza lasów, w kraju i za granic? a tak?e integracja le?ników.
Podobne cele przy?wiecaj? Europejskiemu Komitetowi Biegu na Orientacj? Le?ników (European Foresters Orienteeriing Championships – EFOL skrót z niemieckiego ), który jest inicjatorem organizacji Mistrzostw Europy. Przewodnicz?cym EFOL jest aktualnie Leif Stromquist (Szwed), za?o?yciel i pierwszy Prezydent tej organizacji. Zawody odbywaj? si? co roku w innym pa?stwie. Po X Mistrzostwach które zorganizowali?my w Bia?ymstoku, kolejne odby?y si? na W?grzech, a w 2005r. na ?otwie. W najbardziej udanym starcie w roku 2002 na Litwie polscy le?nicy zdobyli 13 medali. W czo?ówce najlepszych polskich le?nych “orientalistów” s? uczniowie Zespo?u Szkó? Le?nych w Bia?owie?y, a najbardziej utytu?owan? Rodzin? s? Pa?stwo Mikielscy z Nadle?nictwa Olsztynek.
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.676 secs