G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zanim kupisz map? - porady i informacje o mapach.

Mapa turystyczna (topograficzna) jest jednym z najwa?niejszych elementów turysty. Wraz z kompasem b?d? te? GPSem stanowi komplet przydatnych instrumentów do nawigacji i orientowania si? w terenie, zarówno górskim jak i nizinnym. Szczególnie przydatna staje si? podczas w?drówek w terenie zalesionym i noc?, kiedy nawigacja jest utrudniona. Jednym s?owem: mapa jest pomniejszonym w skali obrazem terenu, który zosta? naniesiony na arkusz  papieru (lub coraz cz??ciej no?nik elektroniczny) przy pomocy odpowiednich symboli.
Jej jako?? i rodzaj maj? du?e znaczenie, o czym chyba nie trzeba nikogo przekonywa?. Dobra umiej?tno?? odczytywania mapy, ogromnej ilo?ci zakodowanych w niej wiadomo?ci, pozwala na zdobycie wi?kszej wiedzy o danym terenie, a tym samym na bardziej ?wiadome poruszanie si? po nim.
Poni?ej kilka kryteriów na które powinni?my zwróci? szczególn? uwag?:


Obszar. Pierwsz? i najwa?niejsz? rzecz? jest sprawdzenie czy wybrana przez nas mapa obejmuje w ca?o?ci obszar, którym jeste?my potencjalnie zainteresowani. Mo?e si? bowiem okaza?, i? dane wydawnictwo tylko w po?owie zaspokoi nasze potrzeby, a do pe?ni sukcesu b?dziemy potrzebowa? drugiej cz??ci mapy. Zdarza si? cz?sto, ?e niektóre mapy robione s? dwustronnie. Na ten fakt tak?e musimy zwróci? uwag? gdy? mo?e si? tak zda?y?, ?e nasza ca?odniowa wyprawa przebiega? b?dzie kantem mapy a na odwracanie jej na ró?ne strony stracimy wi?cej czasu ni? na nasz? w?drówk?.:-) Dodatkowym minusem takiego obracania mapy (dla osób niewprawionych w nawigacji) mo?e by? problem z jej zorientowaniem w terenie, co mo?e si? sko?czy? w przykry sposób. Dlatego starajmy si? wybiera? te mapy, które pozwol? nam w ?atwy sposób pracowa? z nimi i orientowa? je w terenie.
Tre?? turystyczna. Kolejnym wa?nym elementem, który mo?e nam pomóc nie tylko w w?drówce, ale i w zwiedzaniu to tre?? turystyczna naniesiona na map?. Oczywi?cie dla ka?dej grupy turystów b?d? inne kryteria wyboru podyktowane ich w?asnymi upodobaniami lub hobby. Inna mapa b?dzie dobra dla turysty-piechura, inna dla krajoznawcy a jeszcze inna dla rowerzysty. Je?eli chodzi o sam rodzaj mapy to du?? popularno?ci? ciesz? si? mapy topograficzne, o zwi?kszonej dok?adno?ci. Zwró?my uwag? na sposób, w jaki te oznaczenia s? naniesione, czy granice parków nie pomyl? nam si? z szlakiem turystycznym lub granic? pa?stwa, czy obskurnie naniesiony symbol muzeum, schroniska lub hotelu nie spowoduje, i? nie b?dziemy w stanie odczyta? innych informacji. Poprawnie naniesione oznaczenia powinny nie kolidowa? i nie utrudnia? nam odczytywania mapy. Szczególnie dotyczy to przebiegów dróg, ?cie?ek i szlaków.
Skala mapy. Jest to bardzo wa?ny parametr, którym ka?dy turysta, kupuj?cy map?, powinien si? kierowa?. Musimy zada? sobie pytanie: jak bardzo szczegó?owe informacje chc? odnale?? na mapie? W przypadku, kiedy chce mie? ich wi?cej, to dobrym rozwi?zaniem jest wybór skali 1:25 000. Je?eli spodziewamy si? znale?? na mapie naprawd? „ka?dy kamie?” mo?emy pokusi? si? o kupienie mapy wojskowej – topograficznej w skali 1:10 000. Jednocze?nie musimy liczy? si? z tym, ?e im mniejsza skala (mapa dok?adniejsza) tym wi?cej map musimy ze sob? nosi?, poniewa? interesuj?ce nas np. pasmo górskie mo?e znajdowa? si? na kilku nawet odr?bnych arkuszach. Nie bez znaczenia jest te? w tym przypadku cena. Zazwyczaj mapy topograficzne o du?ej dok?adno?ci s? kilkukrotnie dro?sze od tych ogólnie dost?pnych w kioskach.
Tak wi?c dobranie mapy odpowiedniej do naszych potrzeb mo?e nam sprawia? na pocz?tku troch? trudno?ci. Mamy wi?c nadziej?, ?e nasza pomoc oka?e si? przydatna. Najbardziej optymalne wydaj? si? by? mapy rysowane w skali 1:25 000, 1:50 000 oraz 1:75 000. S? one kompromisem pomi?dzy ilo?ci? szczegó?ów a rozmiarem arkusza papieru. Niestety musimy si? liczy? z tym, i? chc?c mie? map? Bieszczadów lub Beskidu Niskiego o dobrej jako?ci b?dziemy musieli mie? przy sobie kilka map. Przyk?adowo: aby mie? przy sobie jedn? map? Beskidu Niskiego (na jednym arkuszu), obejmuj?c? swoim zasi?giem obszar od Koma?czy na wschodzie po Krynice na zachodzie musimy wybra? map? w skali 1:125 000.  Je?eli natomiast we?miemy do r?ki map? Bieszczadów, to obszar od Ustrzyk Górnych na wschodzie i Koma?cze na zachodzie, oraz Lesko na pó?nocy zmie?ci nam si? na mapie w skali 1: 75 000. Mapy te (1:75 000 i 1:125 000)pozwalaj? na odczytanie wielu szczegó?ów, a równocze?nie obejmuj? stosunkowo du?? powierzchni? gór. Niestety skala ta nie pozwala na precyzyjn? w?drówk? z kompasem a tak?e mo?emy spotka? si? z wieloma przek?amaniami oraz brakami strategicznych punktów. Wybieraj?c si? na piesz? lub rowerow? w?drówk? radzimy zabra? ze sob? dwa rodzaje map: o skali 1:25 000 – jako map? dok?adn?, z du?a ilo?ci? tre?ci turystycznej i dok?adnym odwzorowaniem topograficznym, oraz map? w skali 1:75 000 lub 1:100 000 (max 1:125 00) - pogl?dow?. Pierwsza z nich pozwoli nam na precyzyjne okre?lenie naszego miejsca po?o?enia, wska?e maksymalnie du?o szczegó?ów a druga pozwoli ogólnie zorientowa? si? w terenie, da szerszy pogl?d na najbli?sz? okolic? i poka?e kompletny obraz pasma górskiego, krainy geograficznej itp. W turystyce  pieszej czy te? rowerowej nie ma sensu u?ywanie map o skali powy?ej 1:125 000. Ma?a dok?adno?? tych map sprawia, ?e nie nadaj? si? one do w?drówek, ale raczej jako mapy samochodowe do okre?lenia najlepszej trasy dojazdu. 
Podsumujmy nasze rozwa?ania na temat „skali”: wybór mapy o w?a?ciwej skali zale?y g?ównie od rodzaju turystyki jaki chcemy uprawia?. Je?eli zamierzamy zrobi? objazdówk? autem na odcinku kilkudziesi?ciu kilometrów nie zaopatrujmy si? mapy w skali poni?ej 1:75 000 bo mo?e si? okaza?, ?e braknie nam miejsca w samochodzie na roz?o?enie map, a na dodatek nie nad??ymy z ich owieraniem i ?ledzeniem trasy przejazdu. Odwrotna sytuacja b?dzie w przypadku kiedy na tras? ruszamy rowerem b?d? pieszo. Z map? samochodow? mo?emy nie odnale?? wielu polnych dróg i ?cie?ek, którymi mogliby?my w?drowa? z kompasem i map? w r?ce.

Data wydania.
Osoby ukierunkowane na aktualn? tre?? turystyczn? i krajoznawcz? powinny zwróci? uwag?, kiedy mapa by?a wydana lub na dat? jej ostatniej aktualizacji. Mo?e si? tak zdarzy?, i? podró? z najnowszym przewodnikiem i star? map? znacznie utrudni nam w?drówk? oraz odnalezienie interesuj?cych nas miejsc.
Wydawca. Teren Podkarpacia upodoba?o sobie kilka wydawnictw.
Min??y ju? czasy, kiedy mieli?my 2 mapy: jedn? Beskidu Niskiego i drug? Bieszczadów. Dzi? mo?emy wybiera? pomi?dzy mapami OPGK z Rzeszowa, wydawnictwa Compass z Krakowa, mapami Rewasza czy te? PPWK z Warszawy.
Uwa?ajmy na mapy "reklamówki" rozdawane cz?sto lub dawane gratis przez firmy. Cz?sto bowiem zamiast zaznaczonego atrakcyjnego miejsca w terenie znajdziemy punkt dealerski samochodów, stacje benzynow?, a zamiast obszaru parku czy te? rezerwatu - zasi?g operatora telefonii komórkowej.
I pami?tajmy! Kto pyta nie b??dzi!
Nie wstyd?my si? przyzna? do pope?nionego b??du, nie wstyd?my si? zawróci?.
Nikt nie jest nieomylny. Je?eli mamy w?tpliwo?ci, co do naszego po?o?enia w terenie starajmy si? je wspólnie przeanalizowa?, (je?eli idziemy w grupie). Gdy podró?ujemy sami tym bardziej nie starajmy si? za wszelk? cen? ufa? swoim mo?liwo?ciom i umiej?tno?ciom. Pytajmy o drog? napotkanych ludzi, mieszka?ców. Pomo?e nam to zaoszcz?dzi? si?, nerwów (swoich i bliskich osób, które z nami przemierzaj? tras?) a tak?e nie narazi GOPRu lub innych s?u?b na poniesienie kosztów zwi?zanych z akcj? ratunkow?. Uwagi te dotycz? szczególnie osób uprawiaj?cych piesze w?drówki zim?. Pami?tajmy: je?eli wybieramy si? w samotn? w?drówk? koniecznie starajmy si? powiadomi? kilka osób o naszej trasie.

Coraz cz??ciej w nasze ?ycie wkraczaj? nowinki techniczne. Sporo zafascynowanych "gad?etami" osób przemierza szlaki górskie i ost?py le?ne. Nie dziwi ju? niekogo, dzwoni?ca  ze szlaku górskiego osoba, która swoimi prze?yciami chce podzieli? si? ze swoimi bliskimi. Telefony komórkowe wkroczy?y w ka?d? dziedzin? naszego ?ycia. Palmtopy, GPSy, notebooki - to urz?dzenia, które ju? dzi? mo?emy zobaczy? w r?kach turystów - "gad?ecia?y". Bro? Bo?e nie staram si? pomniejszy?  u?yteczno?ci owych wynalazków, gdy? mog? one s?u?y? pomoc? i niekiedy wyratowa? z powa?nych opresji.
Dla osób posiadaj?cych odbiornik GPS wydane ju? zosta?y mapy przystosowane do wspó?pracy z nimi (du?o wcze?niej spotykane na S?owacji). Nied?ugo te? powstanie i u nas osobny dzia? po?wi?cony technologi GPS, do którego lektury i redagowania ju? dzi? zapraszamy.

I jeszcze jedna, my?l? s?uszna uwaga na koniec. Najprostszym sosobem oceny mapy jest poradzenie si? kogo? kto zna dany teren, ewentualnie sami wybieramy dobrze znany nam rejon i porównujemy go z tym co widzimy na mapie. Je?eli rok wcze?niej byli?my na polu namiotowym, sprawd?my czy znajduje si? ono na tej mapie. Je?eli odnajdziemy kilka takich punktów (o których pami?tamy) mo?emy si? domy?la? i? pozosta?a cz??? mapy tak?e poprawnie odwzorowuje stan faktyczny.

Ju? nied?ugo przygotujemy kilka porad praktycznych, które pomog? pos?ugiwa? si? tym przydatnym narz?dziem jakim jest mapa i kompas.

Tekst i opracowanie: Grzegorz, ePodkarpacie.com - Przewodnik Beskidzki i Terenowy

.: Spis treści

  1. Mapy turystyczne województwa podkarpackiego
  2. (a) Zanim kupisz map? - przeczytaj! Podstawowe informacje o mapach
  3. (b) Bieszczady i okolice
  4. (c) Beskid Niski i okolice
  5. (d) Pogórza: Strzy?owskie, Dynowskie, Przemyskie
  6. (e) Rejony nizinne, Roztocze, Kotlina Sandomierska
  7. (f) Okolice miast i gmin
  8. (g) Plany miast
Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs