G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Mapy turystyczne okolic Bieszczadów

Karpaty CopernicusKarpaty: Krynica Zdrój Gorlice Sanok Ustrzyki Dolne Presov Bardejov
SKALA: 1:200 000
MARKA: COPERNICUS
DATA WYDANIA: 2004
FORMAT: 12 x 22
GRUPA PRODUKTOWA: MAPY DLA AKTYWNYCH
OK?ADKA: mi?kka
NOWO??!!!

PPWK proponuje pod mark? Copernicus map? Karpat. Mapa przeznaczona jest dla osób sp?dzaj?cych aktywnie czas w rejonie Polskich i S?owackich Karpat Wschodnich – Karpaty Krynica Zdrój Gorlice Sanok Ustrzyki Dolne Presov Bardejov. Mapa opracowana zosta?a w skali 1:200 000 umo?liwiaj?cej dotarcie w atrakcyjne miejsca kajakiem, rowerem i samochodem. Zwraca uwag? bardzo wysoka jako?? edycji, rze?ba uwypuklona jest przez cieniowanie, tak?e korzystanie z mapy jest ?atwe i przyjemne.
Na mapach zaznaczono ca?oroczne i sezonowe miejsca aktywnego sp?dzenia wolnego czasu. S? to mi?dzy innymi: kr?gielnie, pola golfowe, tereny wspinaczkowe, k?pieliska, o?rodki jazdy konnej, miejsca dogodne do paralotniarstwa itp. Prócz tego na mapie znalaz?y si? miejsca warte odwiedzenia z uwagi na warto?ci historyczne i kulturowe. S? to mi?dzy innymi: skanseny, ko?cio?y, zamki, miejsca bitew, pomniki, muzea i inne osobliwo?ci krajoznawcze. Dodatkowo ka?da z map uzupe?niona jest dwunastoma planami miast i miejscowo?ci karpackich. Ciekawostk? jest propozycja dziewi?ciu interesuj?cych wycieczek zawartych na ka?dej mapie. Do opisu trasy do??czone s? zdj?cia, tak?e ca?o?? stanowi bardzo praktyczne uzupe?nienie mapy o ma?y przewodnik.


Bieszczady CompassWydanie 5 - Rok 2004
Skala 1:50 000
Mapa turystyczna
Wydawnictwo: Compass


Ju? pi?te, zaktualizowane i poprawione wydanie mapy obejmuj?cej jeden z najpopularniejszych górskich rejonów Polski. Na dwustronnej mapie przedstawiono obszar si?gaj?cy po Lesko i Ustrzyki Dln. na pó?nocy, Koma?cz? na zachodzie oraz granic? ze S?owacj? i Ukrain? na po?udniu i wschodzie, szlaki piesze i rowerowe (aktualizacja 2004), ?cie?ki przyrodnicze i dydaktyczne, dok?adna klasyfikacja ko?cio?ów i cerkwi, informacje turystyczne, czasy przej?? szlaków. Na mapie znajduje si? obszerna baza noclegowa w Bieszczadach: od hoteli pocz?wszy, po chatki studenckie oraz bazy namiotowe. Mapa konsultowana przez przewodników ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty" z Sanoka oraz z krakowskiego Studenckiego Ko?a Przewodników Górskich. Mapa posiada siatk? GPS (wspó?rz?dne geograficzne).
CompassZielonyRowerWydanie 1 - Rok 2003
Skala 1:100 000
Mapa turystyczna szlaków rowerowych
Wydawnictwo: Compass

"Zielony Rower" jest to projekt dotycz?cy utworzenia sieci szlaków rowerowych opartych na idei Greenways. Mapa przedstawia wszystkie szlaki rowerowe, jakie wyznakowano w polskich Bieszczadach w ramach projektu Greenways. Trasy proponowane w tym opracowaniu przeznaczone s? dla turystów rowerowych, chc?cych podczas urlopu, czy te? wypoczynku sobotnio-niedzielnego poje?dzi? na rowerze nie tylko górskim, lecz równie? trekkingowym, zwiedzi? ciekawe tereny, obejrze? zabytki kultury materialnej po?o?one w Bieszczadach. Na mapie przedstawiono obszar si?gaj?cy po Sanok i Ar?amów na pó?nocy, Koma?cz? na zachodzie oraz granic? ze S?owacj? i Ukrain? na po?udniu i wschodzie. Na odwrocie mapy dok?adna charakterystyka wszystkich tras, ??cznie z profilami oraz du?? ilo?ci? kolorowych zdj??. Mapa posiada siatk? GPS (wspó?rz?dne geograficzne).
CompassGorySanockoTurczanskieWydanie 1 - Rok 2003
Skala 1:75 000
Mapa turystyczna
Wydawnictwo: Compass

Mapa obejmuj?ca jeden z najpopularniejszych górskich rejonów Polski. Na mapie przedstawiono du?y obszar si?gaj?cy po Sanok i Ar?amów na pó?nocy, Koma?cz? na zachodzie oraz granic? ze S?owacj? i Ukrain? na po?udniu i wschodzie, szlaki piesze i rowerowe (aktualizacja czerwiec 2003), ?cie?ki przyrodnicze i dydaktyczne, dok?adna klasyfikacja ko?cio?ów i cerkwi, informacje turystyczne, czasy przej?? szlaków. Na odwrocie mapy bardzo obszerny informator krajoznawczy charakterystyka Bieszczadów i Pogórzy, impresje bieszczadzkie, propozycje wycieczek, schemat szlaków turystycznych. Na odwrocie mapy znajduj? sie te? plany trzech miejscowo?ci Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych. Ca?o?? uzupe?nia obszerna baza noclegowa w Bieszczadach od hoteli pocz?wszy, po chatki studenckie oraz bazy namiotowe. Mapa konsultowana przez przewodników ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty z Sanoka, autorem tre?ci turystycznej jest Stanis?aw Or?owski. Mapa posiada siatk? GPS (wspó?rz?dne geograficzne).
CompassSalomonTrophy


Wydanie 1 - Rok 2001
Skala 1:50 000
Mapa turystyczna
Wydawnictwo: CompassMapa najciekawszego rejonu Bieszczad z tras? ekstremalnego rajdu Salomon Trophy, na stronie opisowej, zdj?cia, relacja z rajdu i wyniki. Sporo ciekawych informacji o rajdzie. Wydana w skali 1:50 000. Mo?e by? ciekaw? propozycj? dla kolekcjonerów map.
Bieszczady OPGK RZESZÓW S.A.BIESZCZADY
Mapa turystyczna
Dwa arkusze w tekturowym etui
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:75 000
Arkusz I – cz??? zachodnia
Arkusz II – cz??? wschodnia.


Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Mapa obejmuje teren od Beskidu Niskiego na zachodzie i miasto Lesko na pó?nocy po przygraniczne tereny Ukrainy i S?owacji. Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, wyci?gi narciarskie, o?rodki jazdy konnej oraz inne elementy tre?ci turystycznej. Cz??? opisowa zawiera:
• Bieszczady – ?rodowisko geograficzno-przyrodnicze,
• historia i gospodarka, informator krajoznawczy,
• s?ownik wybranych obiektów fizjograficznych,
• parki i rezerwaty przyrody,
• s?ownik wybranych nazw terenowych charakterystycznych dla Bieszczadów,
• informator turystyczny, dane teleadresowe placówek GOPR,
• opis szlaków turystycznych,
• panoramy widokowe w formie grafik z opisem szczytów.
Istnieje znane powiedzenie, ?e w Bieszczady mo?na pojecha? tylko raz, potem si? ju? tylko w r a c a. Najlepiej wróci? z nasz? map?. Jedne z najpi?kniejszych polskich gór, w du?ej cz??ci chronione statusem parku narodowego oraz Jezioro Soli?skie s? wystarczaj?co atrakcyjnym powodem, dla którego warto si? wybra? w te strony. Ale mapa obejmuje swoim zasi?giem równie? Park Krajobrazowy Gór S?onnych, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Ci?nia?sko-Wetli?ski Park Krajobrazowy, fragment Ja?liskiego Parku Krajobrazowego. Cenne informacje zawarte w cz??ci opisowej poszerz? wiedz? o tym wyj?tkowym regionie.


Jezioro Soli?skie OPGK Rzeszów S.A.JEZIORO SOLI?SKIE I OKOLICE 
Mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:25 000


Mapa obejmuje jeziora Soli?skie i Myczkowieckie oraz przyleg?y teren.Na map? naniesiono znakowane szlaki turystyczne, trasy pieszych w?drówek, wyci?gi narciarskie, trasy wycieczek statkami Bia?ej Floty Bieszczadzkiej, przystanie ?eglarskie i inne elementy tre?ci turystycznej. Cz??? opisowa zawiera:
• krótki tekst o Bieszczadach,
• histori? zasiedlania Bieszczadów,
• histori? budowy zapór,
• informator krajoznawczy
• opis miejscowo?ci,
• pomniki przyrody nieo?ywionej,
• o?rodek informacji turystycznej,
• informator turystyczny,
• hotele, pensjonaty, sanatoria, campingi,
• dane teleadresowe WOPR, GOPR,
• krótki opis szlaków turystycznych
• legendy w j?zykach: polskim, angielskim, niemieckim
• informacja o izobatach i przeszkodach wodnych oraz miejscach do cumowania na Jeziorze Soli?skim


Lesko, Sanok, Zagórz OPGK Rzeszów S.A.LESKO SANOK ZAGÓRZ I OKOLICE 
Mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:50 000


Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Mapa przedstawia dolin? Sanu wraz z trzema g?ównymi miastami tego regionu i dolin? Os?awy oraz przyleg?e tereny od Pola?czyka i Koma?czy na po?udniu po Humniska i Dydni? na pó?nocy. Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, wyci?gi narciarskie, o?rodki sportów wodnych i k?pieliska oraz inne elementy tre?ci turystycznej. Cz??? opisowa zawiera:
• opis miejscowo?ci turystycznych,
• parki krajobrazowe,
• szlaki turystyczne,
• baza noclegowa,
• biura turystyczne,
• gospodarstwa agroturystyczne,
• baza gastronomiczna,
• miniplany miast: Sanoka, Leska i Zagórza
Góry Sanocko-Turcza?skie, Pogórze Bukowskie, Pogórze Dynowskie, Park Krajobrazowy Gór S?onnych, Beskid Niski, Ci?nia?sko-Wetli?ski Park Krajobrazowy, Lasy Seredy?skie,  Bieszczady Zachodnie to nazwy obiektów geograficznych, które w cz??ci lub w ca?o?ci znalaz?y si? na tej mapie.


Bieszczady CopernicusBieszczady i Góry Sanocko - Turcza?skie
SKALA: 1:75 000
MARKA: COPERNICUS
DATA WYDANIA: 2003
FORMAT: 12 x 22
GRUPA PRODUKTOWA: MAPY TURYSTYCZNE

Mapa jest przeznaczona przede wszystkim dla turystów pieszych w?druj?cych przez obszar Bieszczad. Opracowana w du?ej skali (1:75 000) okazuje wielk? ilo?? szczegó?ów umo?liwiaj?cych ?atw? orientacj? w terenie oraz planowanie tras turystycznych. Zawiera du?? ilo?? informacji przydatnych dla turystów jak: baza noclegowa, szlaki turystyczne, przystanki PKS, zabytki, rezerwaty, parki narodowe itp. Na odwrocie znajduj? si? szczegó?owe opisy i zdj?cia najciekawszych miejsc i zabytków Bieszczad. Dodatkowo zamieszczono mapy Leska i Sanoka. Czytelna grafika mapy pozwala na ?atwe odszukiwanie interesuj?cych nas obiektów. Mapa umo?liwia tak?e wspó?prac? z systemem GPS. 


ObrazekNOWOS?  - Rok 2004 Skala Mapa turystyczna Wydawnictwo: Compass

.: Spis treści

  1. Mapy turystyczne województwa podkarpackiego
  2. (a) Zanim kupisz map? - przeczytaj! Podstawowe informacje o mapach
  3. (b) Bieszczady i okolice
  4. (c) Beskid Niski i okolice
  5. (d) Pogórza: Strzy?owskie, Dynowskie, Przemyskie
  6. (e) Rejony nizinne, Roztocze, Kotlina Sandomierska
  7. (f) Okolice miast i gmin
  8. (g) Plany miast
Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.004 secs