G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Mapy turystyczna okolic Beskidu Niskiego

CompassBeskidNiskiWydanie 1 - Rok 2004
Skala 1:50 000
Mapa turystyczna

Dwustronna, cieniowana mapa najwi?kszego z polskich Beskidów. Przedstawia obszar: od Krynicy i Grybowa na zachodzie po Koma?cze i Szczawne na wschodzie oraz Krosno i Biecz na pó?nocy po Krynic? i fragment S?owacji na po?udniu. Na mapie przedstawiono du?? ilo?? informacji turystycznych, m.in.: zweryfikowany przebieg szlaków turystycznych wraz z ich d?ugo?ci? i przewy?szeniami, dok?adna lokalizacja zabytków (z podzia?em na wiele kategorii) i cmentarzy wojennych z I wojny ?wiatowej. Na mapie "zmie?ci? si?" ca?y obszar Magurskiego Parku Narodowego (zaznaczono jego dok?adne granice oraz obszary ochrony ?cis?ej). Przedstawiona bogata baza noclegowa zosta?a uzupe?niona o gospodartwa agroturystyczne nale??ce do stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Go?cinne. Zwrócono szczególn? uwag? na nazewnictwo, które uzupe?niono w oparciu o badania Wojciech Krukara.
Mapa posiada siatk? GPS.


Magurski PN OPGK Rzeszów S.A.MAGURSKI PARK NARODOWY – mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:50 000
W Y  C O F A N A  !

Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Mapa obejmuje ca?y teren Parku Narodowego wraz ze stref? ochronn? parku i przyleg?ym obszarem.
Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, wyci?gi narciarskie oraz inne elementy tre?ci turystycznej. Cz??? opisowa zawiera:
• Magurski Park Narodowy, ochrona przyrody,
• krajobraz parku,
• szata ro?linna, ?wiat zwierz?t,
• zabytki kultury i historii,
• opis szlaków turystycznych, miejscowo?ci,
• informacje praktyczne (dojazdy do rejonu MPN, noclegi, schroniska PTSM),
• zdrowie i bezpiecze?stwo (dane teleadresowe o?rodków zdrowia, pogotowia ratunkowego, placówek GOPR, komend policji),
• schematyczny plan przebiegów szlaków turystycznych
Najcenniejsze pod wzgl?dem przyrodniczym i krajobrazowym fragmenty Beskidu Niskiego chronione s? w granicach Magurskiego Parku Narodowego. To wci?? zbyt ma?o odwiedzany region z ciekaw? histori? i bogat? przyrod?. W okolicznych miejscowo?ciach mo?na zwiedzi? pi?kne cerkwie oraz natkn?? si? na przyk?ady tradycyjnego budownictwa ?emkowskiego. S? tu tak?e liczne cmentarzyki wojskowe z I wojny ?wiatowej, przez d?ugi czas zaniedbane, a obecnie coraz cz??ciej odnawiane i porz?dkowane.

UWAGA!!! Mapa wycofana, w najbli?szym czasie nie bedzie wznowienia.


Okolice Iwonicza i Rymanowa OPGK Rzeszów S.A.OKOLICE IWONICZA I RYMANOWA – mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:50 000


Obejmuje fragment Beskidu Niskiego – teren od Haczowa na pó?nocy po granic? pa?stwa na po?udniu, od miejscowo?ci Zarszyn na wschodzie po Dukl? na zachodzie. W zakresie mapy znalaz?a si? niemal ca?a powierzchnia Ja?liskiego Parku Krajobrazowego. Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, wyci?gi narciarskie oraz inne elementy tre?ci turystycznej.
Cz??? opisowa zawiera:
• plan Iwonicza Zdroju wraz ze spisem ulic,
• plan Rymanowa i Rymanowa Zdroju wraz ze spisem ulic,
• teksty dotycz?ce Iwonicza Zdroju, Rymanowa i Rymanowa Zdroju,
• dane teleadresowe uzdrowisk i sanatoriów w w/w miastach,
• domy wczasowe, hotele, pensjonaty
• wykaz placówek gastronomicznych, kwatery prywatne
Dwa najs?ynniejsze miasta uzdrowiskowe w tym regionie kraju, odwiedzane równie ch?tnie przez kuracjuszy jak i turystów. W okolicy znajduje si? wiele ciekawych miejsc wartych zwiedzenia. Tajemnicza góra Cergowa z wieloma jaskiniami ukrytymi na zboczach, pustelnia ?wi?tego Jana z Dukli, skansen w Zyndranowej to tylko niektóre z atrakcji, do których mo?na dotrze? z pomoc? tej mapy.


mapa_beskidniski_ppwkTYTU?: Beskid Niski i Pogórze
SKALA: 1:125 000
MARKA WYDAWCY: PPWK
NR INDEKSU : 54-003-01-03
ISBN: 83-7329-277-2
DATA WYDANIA:
FORMAT: 13 x 21.5
GRUPA PRODUKTOWA : Mapy turystyczne

Mapa jest przeznaczona przede wszystkim dla turystów pieszych w?druj?cych przez obszar Beskidu Niskiego i Pogórza. Opracowana w du?ej skali pokazuje wielk? ilo?? szczegó?ów umo?liwiaj?cych ?atw? orientacj? w terenie oraz planowanie tras turystycznych. Zawiera du?? ilo?? informacji przydatnych dla turystów jak baza noclegowa, szlaki turystyczne, przystanki PKS, zabytki, rezerwaty, parki narodowe itp. Na odwrocie znajduje si? informator adresowo - telefoniczny dotycz?cy obszaru obj?tego map? oraz tekst krajoznawczy o charakterze przewodnika. Czytelna grafika mapy pozwala na ?atwe odszukiwanie interesuj?cych nas obiektów.Dukla Miasto i Gmina OPGK Rzeszów S.A.DUKLA - MIASTO I GMINA – mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:50 000

Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Na mapie zawarto granicz?c? ze S?owacj? gmin? dukielsk? wraz z przyleg?ymi terenami. W zakresie mapy znalaz?y si? miasta uzdrowiskowe Iwonicz Zdrój i Rymanów.
Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, wyci?gi narciarskie, punkty widokowe, zabytki architektury oraz inne elementy tre?ci turystycznej. Cz??? opisowa zawiera:
• opis gminy Dukla, opis miejscowo?ci i obiektów turystycznych,
• urz?dy pocztowe, komunikacja,
• warsztaty us?ugowe dla zmotoryzowanych,
• noclegi, gospodarstwa agroturystyczne,
• pola namiotowe, gastronomia,
• urz?dy i instytucje, muzea, ko?cio?y,
• parki, rezerwaty i pomniki przyrody,
• szlaki turystyczne, miniplan miasta Dukla
W granicach gminy Dukla znalaz?a si? niewielka cz??? Magurskiego Parku Narodowego oraz przewa?aj?ca cz??? Ja?liskiego Parku Krajobrazowego. Na po?udnie od Dukli rozci?ga si? Beskid Dukielski z gór? Cergow?. Na mapie zaznaczono drogowe przej?cie graniczne w Barwinku, obs?uguj?ce znaczn? cz??? ruchu turystycznego po?udniowo-wschodniej Polski. W pobliskiej Zyndranowej znajduje si? Muzeum Kultury ?emkowskiej. Z pewno?ci? wart zwiedzenia jest znajduj?cy si? tu? przy pó?nocnej granicy gminy Skansen Przemys?u Naftowego w Bóbrce. Mapa mo?e si? przyda? równie? osobom wybieraj?cym si? do s?siednich gmin: Iwonicza i Rymanowa.

.: Spis treści

  1. Mapy turystyczne województwa podkarpackiego
  2. (a) Zanim kupisz map? - przeczytaj! Podstawowe informacje o mapach
  3. (b) Bieszczady i okolice
  4. (c) Beskid Niski i okolice
  5. (d) Pogórza: Strzy?owskie, Dynowskie, Przemyskie
  6. (e) Rejony nizinne, Roztocze, Kotlina Sandomierska
  7. (f) Okolice miast i gmin
  8. (g) Plany miast
Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs