G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Mapy turystyczne okolic miast i gmin

mapa_okolicerzeszowa_opgkOKOLICE RZESZOWA – mapa turystyczna
Dwa arkusze w tekturowym etui
Wydawca: OPGK Rzeszów
Mapa w skali 1:100 000
Arkusz I – cz??? zachodnia
Arkusz II – cz??? wschodnia.

Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Mapa obejmuje teren od Le?ajska, Przeworska i Dynowa na wschodzie po Mielec, D?bic? i Jas?o na zachodzie.
Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, wyci?gi narciarskie, o?rodki jazdy konnej, k?pieliska i baseny k?pielowe oraz inne elementy tre?ci turystycznej.Cz??? opisowa zawiera:
• ?rodowisko geograficzno-przyrodnicze,
• s?ownik krajoznawczy z opisem miejscowo?ci,
• informator turystyczny: hotele, miejsca noclegowe, o?rodki wypoczynkowe,
• ochrona przyrody, obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe,
• tabela rezerwatów przyrody istniej?cych i projektowanych, pomniki przyrody
Na zwiedzenie wszystkich atrakcji z obszaru obj?tego t? map? trzeba du?o czasu. Usatysfakcjonowani powinni by? zarówno mi?o?nicy przyrody, jak i zabytków, krajoznawcy a tak?e zwolennicy aktywnego wypoczynku. Mapa obejmuje du?y fragment Kotliny Sandomierskiej, P?askowy? Kolbuszowski, Podgórze Rzeszowskie, Pogórze Strzy?owskie, Pogórze Dynowskie, cz??? Pogórza Przemyskiego wraz z wkomponowanymi w te krainy miastami i miasteczkami, z których ka?de jest warte osobnej uwagi.


Dukla Miasto i Gmina OPGK Rzeszów S.A.DUKLA - MIASTO I GMINA – mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:50 000


Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Na mapie zawarto granicz?c? ze S?owacj? gmin? dukielsk? wraz z przyleg?ymi terenami. W zakresie mapy znalaz?y si? miasta uzdrowiskowe Iwonicz Zdrój i Rymanów.
Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, wyci?gi narciarskie, punkty widokowe, zabytki architektury oraz inne elementy tre?ci turystycznej. Cz??? opisowa zawiera:
• opis gminy Dukla, opis miejscowo?ci i obiektów turystycznych,
• urz?dy pocztowe, komunikacja,
• warsztaty us?ugowe dla zmotoryzowanych,
• noclegi, gospodarstwa agroturystyczne,
• pola namiotowe, gastronomia,
• urz?dy i instytucje, muzea, ko?cio?y,
• parki, rezerwaty i pomniki przyrody,
• szlaki turystyczne, miniplan miasta Dukla
W granicach gminy Dukla znalaz?a si? niewielka cz??? Magurskiego Parku Narodowego oraz przewa?aj?ca cz??? Ja?liskiego Parku Krajobrazowego. Na po?udnie od Dukli rozci?ga si? Beskid Dukielski z gór? Cergow?. Na mapie zaznaczono drogowe przej?cie graniczne w Barwinku, obs?uguj?ce znaczn? cz??? ruchu turystycznego po?udniowo-wschodniej Polski. W pobliskiej Zyndranowej znajduje si? Muzeum Kultury ?emkowskiej. Z pewno?ci? wart zwiedzenia jest znajduj?cy si? tu? przy pó?nocnej granicy gminy Skansen Przemys?u Naftowego w Bóbrce. Mapa mo?e si? przyda? równie? osobom wybieraj?cym si? do s?siednich gmin: Iwonicza i Rymanowa.


Horyniec Zdój i Okolice OPGK Rzeszów S.A.HORYNIEC ZDRÓJ I OKOLICE – mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:10 000


Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Mapa w du?ej skali, przedstawia najbli?sze okolice uzdrowiskowej miejscowo?ci Horyniec Zdrój. Mapa mo?e pe?ni? rol? planu Hory?ca Zdroju – w legendzie zawarto spis ulic, a na mapie zaznaczono obszary zabudowy.
Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, alejki i ?cie?ki, lasy oraz parki i ziele?ce.
Cz??? opisowa zawiera:
• opis gminy Horyniec,
• opis miejscowo?ci Horyniec,
• ?rodowisko geograficzno-przyrodnicze,
• rys historyczny, uzdrowisko,
• zabytki i pami?tki historyczne,
• okolice Hory?ca (opis obiektów turystycznych),
• informacje teleadresowe urz?dów, sanatoriów, placówek gastronomicznych itp.
Horyniec le?y na pograniczu P?askowy?u Tarnogrodzkiego i Roztocza Po?udniowego. Granice Po?udnioworoztocza?skiego Parku Krajobrazowego przylegaj? do miejscowo?ci od strony pó?nocnej. Turysta b?dzie widzia? w Hory?cu miejscowo?? o bogatej historii i ciekawym po?o?eniu geograficznym. Cz??? opisowa mapy pomo?e zaplanowa? kolejne etapy zwiedzania. Idealna mapa dla kuracjuszy korzystaj?cych z licznych tutejszych placówek uzdrowiskowych.


Lesko, Sanok, Zagórz OPGK Rzeszów S.A.LESKO SANOK ZAGÓRZ I OKOLICE – mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:50 000

Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Mapa przedstawia dolin? Sanu wraz z trzema g?ównymi miastami tego regionu i dolin? Os?awy oraz przyleg?e tereny od Pola?czyka i Koma?czy na po?udniu po Humniska i Dydni? na pó?nocy. Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, wyci?gi narciarskie, o?rodki sportów wodnych i k?pieliska oraz inne elementy tre?ci turystycznej. Cz??? opisowa zawiera:
• opis miejscowo?ci turystycznych,
• parki krajobrazowe,
• szlaki turystyczne,
• baza noclegowa,
• biura turystyczne,
• gospodarstwa agroturystyczne,
• baza gastronomiczna,
• miniplany miast: Sanoka, Leska i Zagórza
Góry Sanocko-Turcza?skie, Pogórze Bukowskie, Pogórze Dynowskie, Park Krajobrazowy Gór S?onnych, Beskid Niski, Ci?nia?sko-Wetli?ski Park Krajobrazowy, Lasy Seredy?skie,  Bieszczady Zachodnie to nazwy obiektów geograficznych, które w cz??ci lub w ca?o?ci znalaz?y si? na tej mapie.


Okolice Iwonicza i Rymanowa OPGK Rzeszów S.A.OKOLICE IWONICZA I RYMANOWA – mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:50 000

Obejmuje fragment Beskidu Niskiego – teren od Haczowa na pó?nocy po granic? pa?stwa na po?udniu, od miejscowo?ci Zarszyn na wschodzie po Dukl? na zachodzie. W zakresie mapy znalaz?a si? niemal ca?a powierzchnia Ja?liskiego Parku Krajobrazowego. Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, wyci?gi narciarskie oraz inne elementy tre?ci turystycznej.
Cz??? opisowa zawiera:
• plan Iwonicza Zdroju wraz ze spisem ulic,
• plan Rymanowa i Rymanowa Zdroju wraz ze spisem ulic,
• teksty dotycz?ce Iwonicza Zdroju, Rymanowa i Rymanowa Zdroju,
• dane teleadresowe uzdrowisk i sanatoriów w w/w miastach,
• domy wczasowe, hotele, pensjonaty
• wykaz placówek gastronomicznych, kwatery prywatne
Dwa najs?ynniejsze miasta uzdrowiskowe w tym regionie kraju, odwiedzane równie ch?tnie przez kuracjuszy jak i turystów. W okolicy znajduje si? wiele ciekawych miejsc wartych zwiedzenia. Tajemnicza góra Cergowa z wieloma jaskiniami ukrytymi na zboczach, pustelnia ?wi?tego Jana z Dukli, skansen w Zyndranowej to tylko niektóre z atrakcji, do których mo?na dotrze? z pomoc? tej mapy.Sieniawa i Lasy Sieniawskie OPGK Rzeszów S.A.SIENIAWA I LASY SIENIAWSKIE – mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.,
Mapa w skali 1:50 000,

Legenda w j?zykach: polskim, angielskim i niemieckim. Mapa przedstawia okolice Sieniawy i obszary le?ne rozci?gaj?ce si? na wschód i na pó?noc od Sieniawy. W kierunku po?udniowym mapa obejmuje swoim zasi?giem obszar po Jaros?aw.Na map? naniesiono mi?dzy innymi zabytkowe ko?cio?y i cerkwie, punkty widokowe, pomniki przyrody, k?pieliska oraz inne elementy tre?ci turystycznej. Cz??? opisowa zawiera:
• Sieniawa i Lasy Sieniawskie,
• s?ownik krajoznawczy, informator
Lasy Sieniawskie niemal w ca?o?ci wchodz? w sk?ad Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W Sieniawie warto zwiedzi? Zespó? Pa?acowo-Parkowy. Znakomit? baz? wypadow? w rejony obj?te map? stanowi Jaros?aw – miasto o dobrej infrastrukturze noclegowo-gastronomicznej, z wieloma zabytkami, samo niezmiernie atrakcyjne dla turystów. Warto tu równie? wymieni? Radaw? - miejscowo?? letniskow? z licznymi o?rodkami wypoczynkowymi rozlokowanymi nieopodal zalewu z k?pieliskiem, s?yn?c? z powietrza bogatego w jod.

.: Spis treści

  1. Mapy turystyczne województwa podkarpackiego
  2. (a) Zanim kupisz map? - przeczytaj! Podstawowe informacje o mapach
  3. (b) Bieszczady i okolice
  4. (c) Beskid Niski i okolice
  5. (d) Pogórza: Strzy?owskie, Dynowskie, Przemyskie
  6. (e) Rejony nizinne, Roztocze, Kotlina Sandomierska
  7. (f) Okolice miast i gmin
  8. (g) Plany miast
Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs