G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Plany miast województwa podkarpackiego

ObrazekRZESZÓW – plan miasta
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Plan w skali 1:15 000
Pierwszy plan obejmuj?cy tereny Za???a, S?ociny i Przybyszówki, przy??czone po poszerzeniu granic administracyjnych Rzeszowa od 1.01.2007 r. Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim. Powi?kszony fragment planu przedstawia ?ródmie?cie z najwi?kszym skupiskiem zabytków. Na planie naniesiono siatk? wspó?rz?dnych geograficznych pomocn? przy nawigacji z wykorzystaniem GPS.
Cz??? opisowa zawiera:
• spis ulic,
• historia Rzeszowa,
• wykaz miast partnerskich,
• opis wa?niejszych obiektów zabytkowych,
• telefony alarmowe oraz informacyjne,
• dane teleadresowe urz?dów i instytucji,
• dworce kolejowe i autobusowe, lotnisko,
• linie autobusowe komunikacji miejskiej,
• taxi – postoje, telefony,
• noclegi - hotele, pensjonaty, schroniska m?odzie?owe,
• gastronomia – restauracje, sklepy ca?odobowe,
• placówki kulturalne,
• szko?y wy?sze,
• sport, turystyka, rekreacja,
• informacja turystyczna,
Rzeszów – miasto nad Wis?okiem, stolica województwa podkarpackiego, zawsze pe?ni? rol? o?rodka gospodarczego, naukowego i kulturalnego o du?ym znaczeniu. Znajduje si? tu wiele urz?dów i instytucji ró?nego szczebla. Jest wa?nym w?z?em komunikacyjnym po?udniowo-wschodniej Polski. Od 1992 roku jest stolic? Diecezji Rzeszowskiej. W granicach administracyjnych miasta po?o?ony jest rezerwat przyrody „Lisia Góra”, chroni?cy starodrzew d?bowy.
Przemy?l OPGK Rzeszów S.A.PRZEMY?L – plan miasta

Wydawca: OPGK Rzeszów
Skala 1:15 000

Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim, niemieckim, ukrai?skim. Powi?kszony do skali 1:7 500 fragment centrum miasta z najwi?kszym skupiskiem zabytków. Cz??? opisowa zawiera:
• histori? miasta,
• opis wa?niejszych zabytków i budowli,
• linie autobusowe komunikacji miejskiej,
• dworce, hotele, szpitale,
• biura obs?ugi ruchu turystycznego,
• restauracje i bary, kawiarnie,
• stacje benzynowe, stacje auto-gaz,
• stacje obs?ugi samochodów,
• urz?dy pocztowe, wa?niejsze urz?dy,
• postoje taksówek, parkingi strze?one,
• banki, bankomaty,
• muzea, teatry, kina, kluby, galerie,
• obiekty sportowe,
• spis ulic


mapa_rzeszowplan_ppwkTYTU?: Rzeszów
SKALA: 1:7 500
MARKA WYDAWCY: PPWK
GRUPA PRODUKTOWA : Plany miast
NOWO??!!!

Plan miasta Rzeszów opracowany jest z wykorzystaniem najnowszych informacji z terenu. Zawiera szczegó?owy rysunek ulic, osiedli, linii kolejowych oraz zabudowy. Na planie wyró?nione zosta?y budynki zabytkowe i obiekty u?yteczno?ci publicznej. Dodatkowym elementem jest mapka centrum Rzeszowa w skali 1:7 500. Na tre?? informacyjn? sk?adaj? si? linie komunikacji miejskiej, baza noclegowa, punkty ochrony zdrowia, obiekty zwi?zane kultur?, infrastruktura komunikacyjna i gastronomiczna, a tak?e szlaki turystyczne i ró?ne interesuj?ce obiekty. Pokazano tereny przemys?owe, parki, cmentarze, ogródki dzia?kowe i tereny rekreacyjne i sportowe. Na odwrocie zamieszczono informator adresowo-telefoniczny i skorowidz ulic
mapa_tarnobrzplan_ppwkTYTU?: Tarnobrzeg
SKALA : 1:20 000
MARKA Wydawcy: PPWK
FORMAT: 12 x 22
GRUPA PRODUKTOWA : Plany miast

Plan miasta Tarnobrzeg opracowany zosta? z wykorzystaniem najnowszych informacji z terenu. Zawiera szczegó?owy rysunek ulic, osiedli, linii kolejowych i zabudowy. Na tre?? informacyjn? sk?adaj? si? linie komunikacji miejskiej, baza noclegowa, punkty ochrony zdrowia, obiekty zwi?zane kultur?, infrastruktura komunikacyjna i gastronomiczna, a tak?e szlaki turystyczne i ró?ne interesuj?ce obiekty. Pokazano tereny przemys?owe, parki, cmentarze, ogródki dzia?kowe i tereny rekreacyjne i sportowe. Na odwrocie zamieszczono informator adresowo-telefoniczny, skorowidz ulic.


Jaros?aw OPGK Rzeszów S.A.JAROS?AW – plan miasta
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Plan w skali 1:15 000


Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim, niemieckim, ukrai?skim. Powi?kszony fragment planu przedstawia centrum miasta z najwi?kszym skupiskiem zabytków.
Cz??? opisowa zawiera:
• Jaros?aw – historia miasta,
• opis wa?niejszych zabytków,
• trasy autobusów komunikacji miejskiej,
• wa?niejsze urz?dy,
• banki,
• s?u?ba zdrowia,
• hotele,
• telefony alarmowe,
• telefony informacyjne,
• spis ulic
Jaros?aw – miasto powiatowe nad Sanem, o d?ugiej i ciekawej historii, w której nie brak?o czasów rozkwitu i spustoszenia. Jak wiele miast tego regionu, Jaros?aw pozostawa? pod wp?ywem kilku kultur, co mia?o odbicie w architekturze i obyczajowo?ci mieszka?ców. Obecnie pe?ni wa?n? rol? o?rodka gospodarczego i w?z?a komunikacyjnego.
Rzeszow CopernicusTYTU?: Rzeszów
SKALA: 1:15 000
MARKA: COPERNICUS
DATA WYDANIA: 2003
FORMAT: 12 x 22
GRUPA PRODUKTOWA: PLANY MIAST POLSKI

Plan miasta Rzeszów opracowany jest z wykorzystaniem najnowszych informacji z terenu. Zawiera szczegó?owy rysunek ulic, osiedli, linii kolejowych oraz zabudowy. Na planie wyró?nione zosta?y budynki zabytkowe i obiekty u?yteczno?ci publicznej. Dodatkowym elementem jest mapka centrum Rzeszowa w skali 1:7 500. Na tre?? informacyjn? sk?adaj? si? linie komunikacji miejskiej, baza noclegowa, punkty ochrony zdrowia, obiekty zwi?zane kultur?, infrastruktura komunikacyjna i gastronomiczna, a tak?e szlaki turystyczne i ró?ne interesuj?ce obiekty. Pokazano tereny przemys?owe, parki, cmentarze, ogródki dzia?kowe i tereny rekreacyjne i sportowe. Na odwrocie zamieszczono informator adresowo-telefoniczny, skorowidz ulic, histori? miasta, opis zabytków. Na planie Rzeszowa umieszczona jest siatka wspó?rz?dnych geograficznych, co umo?liwia wspó?prac? z systemem GPS.
Krosno OPGK Rzeszów S.A.KROSNO – plan miasta
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Plan w skali 1:18 000


Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim, niemieckim. Naniesione zosta?y trasy linii autobusowych i przystanki. Rze?b? terenu przedstawiono za pomoc? warstwic. Powi?kszony fragment planu przedstawia ?ródmie?cie z zabytkow? zabudow?.
Cz??? opisowa zawiera:
• Krosno – krótki opis, historia miasta,
• wa?niejsze zabytki miasta,
• baza noclegowa (Krosno, Iwonicz Zdrój, Moderówka, Korczyna),
• banki, gastronomia, biblioteki, kina,
• domy kultury, dworce, kluby sportowe,
• media, apteki, przychodnie, szpitale,
• turystyka – biura turystyczne,
• urz?dy, muzea, taxi, stacje benzynowe,
• tankowanie gazem propan-butan,
• poczty, spis ulic (oraz wykaz zmian nazw ulic)
Krosno – miasto nad Wis?okiem, siedziba powiatu grodzkiego i ziemskiego. W latach 1975-1999 by?o miastem wojewódzkim. Krosno kojarzone jest przede wszystkim z pi?knymi wyrobami ze szk?a, ale tardycyjnie zwi?zane równie? z przemys?em tkackim. Miasto pe?ni wa?n? rol? o?rodka gospodarczego, przemys?owego, o?wiatowego i kulturalnego.

?a?cut OPGK Rzeszów S.A.?A?CUT – plan miasta
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Plan w skali 1:10 000


Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim, niemieckim. Na planie przedstawiono rze?b? terenu za pomoc? warstwic.
Powi?kszony fragment planu przedstawia zamek i centrum miasta z zabytkow? zabudow?.
Cz??? opisowa zawiera:
• ?a?cut – krótki opis,
• ?a?cut – rys historyczny,
• wa?niejsze budowle zabytkowe miasta,
• opis obiektów zespo?u zamkowego – muzeum,
• pami?tki historyczne,
• urz?dy i instytucje,
• placówki s?u?by zdrowia,
• komunikacja,
• hotele,
• restauracje, bary, kawiarnie,
• obs?uga ruchu turystycznego,
• placówki kulturalne,
• wa?niejsze zak?ady przemys?owe
?a?cut – miasto powiatowe po?o?one na wschód od Rzeszowa. Oprócz najbardziej okaza?ego – ?a?cuckiego Zamku wraz z zabudowaniami pomocniczymi i pi?knym parkiem, miasto posiada niemal 200 innych obiektów i budowli zabytkowych. ?a?cut s?ynie mi?dzy innymi z ciesz?cego si? ogromnym zainteresowaniem Festiwalu Muzycznego, z wyrobów gorzelniczych.

D?bica OPGK Rzeszów S.A.D?BICA – plan miasta
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Plan w skali 1:17 000

Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim, niemieckim. Obok planu zamieszczono spis ulic.
Cz??? opisowa zawiera:
• D?bica – historia miasta,
• wa?niejsze obiekty zabytkowe,
• komunikacja miejska,
• telefony alarmowe,
• telefony informacyjne,
• instytucje kulturalne,
• sport, rekreacja,
• restauracje i bary,
• urz?dy pocztowe,
• hotele,
• banki,
• szpitale i przychodnie,
• stacje benzynowe,
• taxi,
• najpr??niej dzia?aj?ce firmy,
• wa?niejsze urz?dy
D?bica – miasto powiatowe nad Wis?ok? u zbiegu Pogórza Karpackiego i P?askowy?u Kolbuszowskiego. Wa?ny o?rodek przemys?owy i kulturalny. W Polsce i na ?wiecie s?ynie przede wszystkim z produkowanego tu znakomitego ogumienia samochodowego. D?bica to miejsce urodzenia ?wiatowej s?awy kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego.

Ustrzyki OPGK RzeszówUSTRZYKI DOLNE – plan miasta
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Plan w skali 1:10 000,


Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim, niemieckim. Na planie przedstawiono obiekty sportów zimowych oraz naniesiono rze?b? terenu w postaci warstwic. Cz??? opisowa zawiera:
spis ulic, ?rodowisko geograficzno-przyrodnicze okolic miasta, Ustrzyki Dolne – historia miasta, zabytki i pami?tki historyczne,informator teleadresowy, urz?dzenia sportów zimowych.
Ponadto zamieszczono krótkie opisy nast?puj?cych pobliskich miejscowo?ci:Brzegi Dolne, Jasie?, ?odyna, Równia, Strwi??yk, Ustianowa Górna. Ustrzyki Dolne – miasto powiatowe po?o?one w dolinie rzeki Strwi?? w?ród zalesionych wzniesie?. W latach 1939 – 1951 miasto pozostawa?o w granicach ZSRR. Po korekcie granic zdewastowane i wyludnione miasto zacz??o si? odradza?. Pe?ni rol? o?rodka sportów zimowych i bazy wypadowej w wy?sze partie Bieszczadów.
Stalowa Wola OPGK Rzeszów S.A.STALOWA WOLA – plan miasta
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Plan w skali 1:15 000

Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim.
Cz??? opisowa zawiera: Stalowa Wola – rys historyczny,
linie autobusowe, dworce, stacje benzynowe,
stacje obs?ugi samochodów, biura obs?ugi ruchu turystycznego,
hotele, schroniska m?odzie?owe, pole biawakowe,
restauracje, kawiarnie, bary, kina, domy kultury,
obiekty sportowe, wa?niejsze urz?dy, urz?dy pocztowo-telekomunikacyjne, s?u?ba zdrowia, pomniki, telefony informacyjne, telefony alarmowe, spis ulic, zmiany w nazewnictwie ulic.
Stalowa Wola – miasto powiatowe nad rzek? San. Du?y o?rodek przemys?owy (Huta Stalowa Wola, elektrownia). Wa?ny w?ze? komunikacyjny.

Le?ajsk OPGK Rzeszów S.A.LE?AJSK – plan miasta
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Plan w skali 1:10 000


Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim. Schematyczna mapka z sieci? dróg i kolei okolic Le?ajska. Powi?kszony fragment planu przedstawia centrum miasta. Cz??? opisowa (w j?zyku polskim i angielskim) zawiera:
historia Le?ajska, zabytki, warto obejrze? (wykaz imprez), dane teleadresowe:
- kultura, turystyka i rekreacja, noclegi, gastronomia, s?u?ba zdrowia, apteki, komunikacja, parkingi, stacje paliw, zak?ady motoryzacyjne, banki, bankomaty, kantory wymiany walut, postoje taksówek, poczta i telekomunikacja, ko?cio?y rzymskokatolickie, wa?niejsze urz?dy.
Le?ajsk – miasto powiatowe nad Sanem, jedno ze starszych miast po?udniowo-wschodniej Polski. W bazylice o.o. Bernardynów znajduj? si? jedne z najs?ynniejszych w kraju zabytkowe organy. W tej?e bazylice odbywa si? wiele koncertów, a brzmienie organów utrwalono na licznych nagraniach p?ytowych z udzia?em mistrzów tego instrumentu. Le?ajsk s?ynie tak?e z produkcji znakomitego piwa.
Jas?o OPGK Rzeszów S.A.JAS?O – plan miasta
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Plan w skali 1:15 000

Zawiera legend? w j?zykach: polskim, angielskim, niemieckim. Powi?kszony fragment planu przedstawia centrum miasta. Na planie przedstawiono rze?b? terenu w postaci warstwic. Cz??? opisowa zawiera:
spis ulic, Jas?o – opis miasta, historia miasta, gospodarka miejska, polityka gospodarcza w?adz samorz?dowych, wa?niejsze zabytki i miejsca pami?ci,
kultura, sport i rekreacja, linie autobusowe, postoje taksówek, kawiarnie,
restauracje, bary, hotele, kina, domy kultury, poczty, apteki, placówki s?u?by zdrowia, muzea, stacje benzynowe, dworce, obiekty sportowe, wa?niejsze urz?dy, wa?niejsze zabytki
Jas?o – miasto powiatowe po?o?one u uj?cia rzek Ropy i Jasio?ki do Wis?oki. Miasto o bogatej i zmiennej historii, w czasie II wojny ?wiatowej niemal doszcz?tnie zburzone i wysiedlone. Obecnie pe?ni rol? wa?nego w?z?a komunikacyjnego, pr??nego o?rodka przemys?owego.
Z wa?niejszych jasielskich przedsi?biorstw nale?y wymieni? „Gamrat S.A.” – producenta wyrobów z tworzyw sztucznych oraz „Rafineri? Jas?o S.A."

.: Spis treści

  1. Mapy turystyczne województwa podkarpackiego
  2. (a) Zanim kupisz map? - przeczytaj! Podstawowe informacje o mapach
  3. (b) Bieszczady i okolice
  4. (c) Beskid Niski i okolice
  5. (d) Pogórza: Strzy?owskie, Dynowskie, Przemyskie
  6. (e) Rejony nizinne, Roztocze, Kotlina Sandomierska
  7. (f) Okolice miast i gmin
  8. (g) Plany miast
Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs