G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: O ikonie s?ów kilka

Mandylion

„….spasyj nas ja lysz ty odyn spasujesz ne zwa?ajuczy na wse.”
„…..i wybacz nam jak tylko ty jeden wybaczasz nie zwa?aj?c na nic.”

Ikona na Podkarpaciu jest obecna od pocz?tku zaludnienia tych terenów przez ludno?? rusk?, czyli praktycznie od pocz?tku historii tej cz??ci Polski (oprócz gór gdzie masowy nap?yw ludno?? datuje si? na drug? po?ow? wieku XIV). Wp?ywy wschodniego cesarstwa s? obecne na ka?dym kroku, chrzest jaki przyj?? ?w. W?odzimierz knia? (ksi???) Rusi Kijowskiej w miesicie Cherson (dzisiejszym Sewastopolu) w roku 988 , by?y brzemienne w skutkach. Przyjmuj?c chrzest od Bizancjum zgadza? si? na to by kultura wschody przenika?a g??biej kultur? Rusi. ?wi?ty Cyryl da? o wiek wcze?niej podwaliny do zapisu j?zyka s?owia?skiego tworz?c alfabet tzw. g?agolic? (starocerkiewno s?owia?ski) u?ywany w cerkwi prawos?awnej do dzi? jako j?zyk liturgiczny. Ru? sz?a ju? osobnym torem rozwoju kultury j?zyka oraz religii od zachodniej Polski.

Ikona - greckie s?owo eikón, od którego pochodzi termin ikona, oznacza obraz. Ikona jest wa?nym elementem w cerkwi uto?samia si? j? z obecno?ci? Boga ?ywego na Ziemi jakim by?a obecno?? Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W niej to spotyka si? Boga ?ywego dzi?ki natchnieniu Ducha ?w. który przenika desk? i trafia do cz?owieka, ikona jest bram?, miejscem spotkania cz?owieka z Bogiem osobowym. Ka?da ikona jest kopi? swego pierwowzoru, odst?pstwo od wzoru herezj?, do takich wniosków doszed? wspólny ko?ció? w VIII wieku za?egnuj?c tym czas ikonoklazmu czyli walki z ikon?, wielkie zas?ugi odniós? w tym ?w. Jan z Damaszku.

Rok 1054 r. wa?ny rok, nast?puje rozdzia? cerkwi wschodniej i ko?cio?a rzymskiego, wzajemna ekskomunika, do dzi? istnieje podzia? który powsta? wtedy. Obie kultury rozwijaj? si? inaczej wschód bardziej zachowawczo traktuje swoj? tradycje, zachód jest bardziej elastyczny. Rok 1596 r Unia Brzeska po??czenie cerkwi prawos?awnej z ko?cio?em rzymsko katolickim, na tereny Podkarpacia przychodzi dopiero za oko?o sto lat, analogiczna unia powsta?a na Zakarpaciu w U?gorodzie w roku 1699. XX wiek to powrót cz??ci grekokatolików na prawos?awie.

Jak kszta?towa?a si? rola ikony na przestrzeni tylu wieków?
Ikona ci?gle pozosta?a bez zmian, zawsze by?a t? ucieczk? dla prostych ludzi, miejscem gdzie ?wiat ziemski nie wydawa? si? ju? tak wa?ny, czy to dla greko-katolika czy prawos?awnego. Najwi?ksze w Bieszczadach Polskich sanktuarium maryjne w ?opience przyjmowa?o pielgrzymów ka?dej nacji S?owaków, Polaków. Rusinów z ka?dego szczepu (Bojków. ?emków, Hucu?ów) dzi? orygina? ikony mo?na zobaczy? w Pola?czyku. Cerkiew w ?opience wyremontowano, wisi w niej kopia ikony Matki Bo?ej ?opie?skiej i powrócono do starej tradycji odpustów, na którym spotykaj? si? ró?ne wyznania.

Ihor Ka?yne?
Ikony
(t?um. Olga Petyk)

Z ukwieconego i z?otego t?a
wychylali si? ?wi?ci moi przodkowie,
poprawili szaty czerwone
niewymuszenie i lekko.
I by?o mi z nimi dziwnie swojsko,
i otacza?a mi? czerstwo??, jak jesie?,
bo pachnia?o domem dalekim
i drewnian? cerkwi?
bo ?wi?ci spogl?dali uroczy?cie
na ?wiat gor?co-?ó?ty
oczyma bizantyjskimi
ale malarzy z ?ó?kwi.

Ikonopisanie – ikon? si? pisze kolorem, s?owem, wyrazem twarzy, u?o?eniem r?k ka?de poci?gni?cie p?dzla jest zapisem modlitwy ikonopisca. Kopia ikony która wykonuje ikonpisiec jest odbiciem i kontynuacj? pierwowzoru. W uk?adzie jakim jest wzór artysta ma wytyczone ?ci?le granice jakich ma si? trzyma?. Ograniczono?ci jest dla artysty polem do popisu, tak by móg? wyj?? na wy?yny swoich umiej?tno?ci. Do wykonania ikony u?ywa si? naturalnych „darów bo?ych” deska drewniana, klejone p?ótno, grunt z?o?ony z kredy i kleju kostnego, farby sk?adaj? si? z barwnika wytworzonego g?ównie z wypalanych glinek, b?d? wywarów ro?linnych zmieszanym z ?ó?tkiem kurzym, które utrwala farb? na gruncie, wszystko jest naturalne i nie ma w nim chemii nienaturalnej/syntetycznej - czyli ludzkiego mieszania. Przez d?ugie wieki ikon si? nie kupowa?o tylko prosi?o w monastyrze o ?ask? posiadania ich w nowej diasporze (parafii). Ikony po wykonaniu, odbiera?a uroczysta procesja w zamian nie p?ac?c pieni?dzmi tylko ofiaruj?c „co ?aska„ (czasem by?o to ma?e stado byd?a, kilka korców zbo?a itp.). Obecnie ikony mo?na zakupi? za pieni?dze, powinny by? one nie po?wi?cone, po?wi?cone mo?na tylko ofiarowywa?.

?w. W?odzimierz Kijowski

Ka?dy szczegó? najdrobniejszy ma znaczenie postaram si? kilka elementów opisa?:
- w?skie usta - s? pozbawione zmys?owo?ci, nami?tno?ci czy te? ?akomstwa
- oczy - patrz? w inny ?wiat, Boski ?wiat, odbicie jego jest w nich
- zmarszczka na czole ?wiadczy o zamy?leniu, kontemplacji natury Bo?ej
- r?ce - b?ogos?awi? wiernych lub wskazuj? na zdarzenie zachodz?ce w ikonie, b?d? te? trzymaj? atrybut zwi?zany z ?wi?t? osob?
- z?oty - kolor najwy?szy bo?y
- purpura – kolor w?adcy Boga w Niebie
- czerwie? - kolor zmartwychwstania, rado?ci, tak?e kolor m?cze?stwa
- bia?y – kolor boskiego ?wiat?a, prostoty, czysto?ci
- niebieski - kolor innego ?wiata, jest to tak?e kolor Maryi która ??czy w sobie oba ?wiaty ziemski i boski
- br?z - kolor ziemsko?ci, wszystkiego co przemija
- ziele? - kolor nadziei, odrodzenia ?ycia
- czarny - kolor z?a, ?mierci
Czyta? ikon? to umie? zrozumie? co ka?dy kolor znaczy, gest, wyraz twarzy itd. „Czu?” ikon? tylko wtedy kiedy wierzymy.
Najbli?ej pisano ikony w Posadzie Rybotyckiej od XVIII w. du?o z tych ikon znajduje si? w Muzeum w ?widniku oraz w cerkwiach s?owackich. Obecnie istnieje w Sanoku oficjalna pracownia ikon im. ?w. ?ukasza.

Ikonostas czyli przegroda mi?dzy tym ?wiatem gdzie s? ludzie (nawa w cerkwi), a tamtym ?wiatem (prezbiterium gdzie nast?puje najwi?ksz? ze ?wi?to?ci). W Karpatach i okolicach ich wykszta?ci? si? charakterystyczny styl tzw. ikonostas karpacki. Zawiera? w sobie on szereg ikon o ró?nej tematyce ikony Np. ikony namiestne, prazdniki (ikony ?wi?teczne) itd. u?o?one w ?ci?le okre?lonym porz?dku. Ciekawostk? jest tu cerkiew w Posadzie Rybotyckiej na Pogórzu Przemyskim z XV wieku, gdzie jest zachowana polichromia na ?cianie prezbiterium z kawa?kami ikonostasu, wi?c ikonostas w postaci przegrody wykszta?ci? si? gdzie? XVI-XVII wieku w obecnym kszta?cie, pocz?tkiem prawdopodobnie mog?a by? belka t?czowa, któr? stopniowo powi?kszano o kolejne ikony. Kolejn? ciekawostk? jest cerkiew bieszczadzka w Górzance, w której powsta? ikonostas rze?biony w drewnie w XIX w. wykonany wbrew przepisom kanonicznym. Ówczesny W?adyka greckokatolicki z Przemy?la przy wizytacji parafii kaza? zmieni? ikonostas na tradycyjny, ale resztki zosta?y zachowane przez parafian i ocala?y do po?ogi wojny, mo?na je obejrze? w przedsionku cerkwi obecnie ko?cio?a rzym-kat.

Dzisiejszy ikonostas jest bardzo pi?knie opisany na stronie
www.orthodoxworld.ru

W okresie mi?dzywojennym XX wieku wszystkie najcenniejsze ikony od XIV w. pozbierano z rejonu Karpat i okolic umieszczaj?c je w Muzeum Lwowskim gdzie pozostaj? do dzi?.
Wstrz?s jaki ludno?? Ukrai?ska/Ruska prze?y?a w czasie 1939-1947 mo?na okre?li? jako katastrof? narodow? odebrano ludziom wszystko ziemi?, przodków, maj?tek ?ycia. Pozosta?y cerkwie z kompletnymi ikonostasami, które grabiono lub niszczono, to co ocala?o jest w Muzeum Sanockim (najwi?kszy zbiór ikon w Polsce) oraz Muzeum w ?a?cucie i Przemy?lu. Ocala?e w ca?o?ci cerkwie w stosunku do ilo?? sprzed wojny to pojedyncze pere?ki, maj?ce kompletne wyposa?enie np. Koma?cza, Bryli?ce, Radró?.
Wi?kszo?? cerkwi jest drewniana co razem z krajobrazem wytwarza klimat charakterystyczny dla naszego regionu.

Po drugiej stronie granicy, ?yj? ludzie jak ?yli, dzwon cerkwi dalej odmierza czas, batiuszka wychodzi do wiernych z monstrancj? do wiernych przez carskie wrota, ?piewem modli si?...

Gospodi izbwai nas ot bied! Panie wybaw nas od nieszcz???!

?w. Jerzy

Autorem tekstu oraz fotografii jest: Wojtek Wojtaszek - www.ikony.icons.prv.pl

Wi?cej zdj?? znajdziecie tutaj

Pantokrator

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs