G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Praktyczny poradnik turysty

Dobór namiotu
1. D?u?sze obozowanie na polu namiotowym
Na d?u?sze wyjazdy podczas których nie b?dziesz si? cz?sto przemiesza?, radzimy wybra? model o pojemno?ci wi?kszej od ilo?ci osób, które maj? w nim mieszka? - podwy?sza to zdecydowanie komfort wypoczynku.
2. W?drówki górskie, podró?owanie z plecakiem, treking itd
Na wyjazdy podczas których b?dziesz w?drowa? i nosi? wszystko na "w?asnych plecach" warto zabra? namiot 2 osobowy (maksymalnie 3 osobowy). Ci??ar namiotu podczas w?drówki warto roz?o?y? na 2 osoby
(np. jedna osoba nosi stela? i szpilki, druga tropik i sypialni?).
Przed wyjazdem radzimy roz?o?y? namiot i sprawdzi? czy jest kompletny! 

Wybór miejsca na biwak lub obozowisko
1. D?u?sze obozowanie na polu namiotowym
Idealne miejsce na d?u?szy biwak powinno by? p?askie, os?oni?te od wiatru i zacienione w godzinach po?udniowych. Silne nas?onecznienie (promieniowanie UV), pomimo doskona?ej jako?ci u?ywanych aktualnie materia?ów, mo?e spowodowa? ich odbarwienie.
Nie nale?y jednak stawia? namiotu bezpo?rednio pod drzewami z dwóch powodów: po pierwsze istnieje mo?liwo?? zabrudzenia i odbarwienia tropiku przez ?r?ce odchody ptasie, po drugie po deszczu d?ugo jeszcze kapie z drzew.
Przed rozbiciem namiotu wybrane miejsce nale?y dok?adnie "posprz?ta?" usuwaj?c kamienie, ga??zie i szyszki, a w rejonach bardzo ucz?szczanych
- niestety tak?e szk?o, gwo?dzie, druty itp.
2. W?drówki górskie, podró?owanie z plecakiem, treking itd.
Podczas takich wyjazdów cz?sto rozstawiamy namioty tam gdzie zastanie nas zmrok. Podstawowymi kryteriami w doborze miejsca na biwak jest równo?? terenu oraz blisko?? wody. Planuj?c w?drówk? warto dok?adnie przeanalizowa? map? pod k?tem mo?liwo?ci rozbicia si? obozem w pobli?u wody.
Rozbijaj?c namiot warto dok?adnie sprawdzi? pod?o?e - nawet niewielka nierówno??, szyszka lub spadek terenu mo?e bardzo uprzykrzy? nocleg.
Aby unikn?? przykrych wizyt stra?ników przyrody, policjantów itp., nale?y równie? bra? pod uwag? lokalne przepisy dotycz?ce biwakowania.

Rozstawienie namiotu
Usilnie doradzamy, w szczególno?ci po kupieniu nowego namiotu zapozna? si? dok?adnie z do??czon? instrukcj? jeszcze przed wyjazdem. Najlepiej, wykorzystuj?c wolne, s?oneczne popo?udnie, rozbi? namiot na dowolnym trawniku np. w pobli?u domu i zapozna? si? praktycznie z jego konstrukcj?. Nale?y pami?ta? aby w czasie rozbijania namiotu wszystkie zamki by?y zasuni?te. Odci?gów nie nale?y nadmiernie napina?, natomiast w trakcie d?u?szego pobytu systematycznie sprawdza? i regulowa?. Szczególnie starannie nale?y sprawdzi? poprawno?? rozstawienia namiotu pod k?tem zachowania w?a?ciwego dystansu pomi?dzy sypialni? a tropikiem.

Biwakowanie
1. D?u?sze obozowanie na polu namiotowym
Zagospodarowuj?c namiot nale?y tak rozmie?ci? rozmaite przedmioty np. plecaki ze stela?ami, lodówki turystyczne, aby nie wypycha?y ?cian sypialni (mo?liwo?? zamakania). Nale?y równie? unika? kontaktu ostrych, metalowych przedmiotów z pod?og? (nogi krzese? i stolików turystycznych). Ze szczególn? uwag? nale?y przygotowa? stanowisko kuchenne. Nie mo?e ono znajdowa? si? wewn?trz sypialni. Gotuj?c w przedsionku nale?y uwa?a? na zachowanie w?a?ciwej odleg?o?ci palnika od ?ciany tropiku. Uwagi te dotycz? równie? grzejników i lamp gazowych.
2. W?drówki górskie, podró?owanie z plecakiem, treking itd.
Podczas biwakowania warto pami?ta? o zjawisku kondensacji pary wodnej. Osoby przebywaj?ce w namiocie produkuj? wilgo? (oddychanie, parowanie ludzkiego cia?a). Wilgo? ta jest odprowadzana przez materia? sypialni (poliamid) i skrapla si? na tropiku. Niwelowanie skutków tego niemo?liwego do wyeliminowania zjawiska fizycznego polega na maksymalnej wentylacji namiotu. Je?li warunki atmosferyczne na to pozwalaj? warto na noc uchyli? namiot lub w przypadku namiotów ekspedycyjnych otworzy? boczne wentylatory. W przypadku pozosta?ych namiotów warto zdj?? górny daszek wentylacyjny (je?li oczywi?cie nie spodziewamy si? opadów deszczu) lub uchyli? wej?cie od sypialni.
Roszenie jest szczególnie widoczne w namiotach jedno pow?okowych.
Rozbijaj?c namiot na kamienistym pod?o?u warto usun?? wszelkie kamienie o ostrych kraw?dziach a nawet , je?li mamy czas i warunki atmosferyczne na to pozwalaj? mo?na przygotowa? pod?o?e pod namiot uk?adaj?c p?askie kamienie. Jest to czasoch?onne , ale unikniemy w ten sposób uszkodzenia pod?ogi namiotu.

Biwakowanie w zimie
Zdaj?c sobie spraw? ?e na biwakowanie w warunkach zimowych decyduj? si? do?wiadczeni u?ytkownicy namiotów, dlatego pomijamy tu sprawy dotycz?ce odpowiedniego doboru odzie?y, sprz?tu oraz przygotowania pycho- fizycznego. Poni?sze uwagi dotycz? jedynie u?ytkowania namiotu.
W celu maksymalnej izolacji od pod?o?a, doradzamy u?ywanie folii NRC: jedn? bezpo?rednio na pod?o?u, drug? wewn?trz namiotu. Do przytwierdzenia namiotu do pod?o?a mo?esz u?y? czekana, kijków teleskopowych lub narciarskich oraz obsypa? fartuch ?niegiem.
Lepsze namioty ekspedycyjne, posiadaj? boczn? wentylacj?, co jest przydatne zw?aszcza podczas gotowania wewn?trz namiotu. Istnieje równie? mo?liwo?? pobierania ?niegu do przygotowania posi?ku bez potrzeby wychodzenia z namiotu (otwór w pod?odze z ko?nierzem zaci?ganym sznurkiem).
Warto pami?ta? aby suwaki zamka tropiku znajdywa?y si? w górnym po?o?eniu. Umo?liwi to ?atwiejsze wydostanie si? z namiotu w przypadku zasypania opadem ?nie?nym.
Je?li zamierzasz u?ytkowa? namiot w warunkach zimowych, koniecznie wybierz kolor ?ó?ty!

Sk?adanie i konserwacja
Po zako?czeniu biwakowania nale?y gruntownie wysprz?ta? namiot i stara? si? sk?ada? go w stanie suchym. Je?eli jest to niemo?liwe wysuszy? namiot jak najszybciej. Nawet sk?adaj?c namiot w czasie dobrej pogody pami?ta? nale?y, ?e zewn?trzna strona pod?ogi jest zawsze wilgotna i wymaga dodatkowego osuszenia. Je?eli konieczne jest zmycie pod?ogi lub tropiku nale?y stosowa? wod? lub wod? z myd?em (nie u?ywa? ?rodków chemicznych). Stela? nie wymaga zabiegów konserwacyjnych, natomiast zamki b?yskawiczne powinny by? systematycznie konserwowane parafin? lub silikonem. 

P?achty biwakowe
Jest to element wyposa?enia turysty, o którym cz?sto si? zapomina, a który mo?e przynie?? wiele po?ytku na biwaku. Mo?e s?u?y? jako dodatkowe zabezpieczanie przed uszkodzeniem pod?ogi, a tak?e jako izolacja od pod?o?a.
Tury?ci rowerowi podczas swych wypraw z namiotami mog? jej u?ywa? do przykrycia rowerów na noc.
P?achty o wi?kszych rozmiarach mo?na u?ywa? jako zadaszenia obozowiska, zabezpieczenie sprz?tu itp.

Powy?sze porady zosta?y przekazane dla czytelników Podkarpackiego Portalu Turystycznego przez firm? Marabut - producenta namiotów i sprz?tu turystycznego.
Zapraszamy na stron?: www.Namioty.pl

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs