G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Magurski Park Narodowy

Osoby zainteresowane szczegó?owymi informacjami na temat Magurskiego Parku Narodowego odsy?amy na stron? domow? Parku: www.MagurskiPN.pl
Dzi?kujemy Dyrekcji Parku za mo?liwo?? wykorzystania zebranych materia?ów w celu jego prezentacji na naszej stronie.

CHARAKTERYSTYKA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Materia?y zebra? i opracowa?: Maciej Perenc

 1. Po?o?enie
 2. Utworzenie Magurskiego PN
 3. Ochrona przyrody i jej g?ówne cele
 4. Rze?ba, geologia i geomorfologia
 5. Hydrologia
 6. Klimat
 7. Flora
 8. Fauna
 9. Powierzchnia MPN
 10. Granice Parku
1. Po?o?enie

Park le?y w po?udniowej cz??ci kraju, w Beskidzie Niskim, przy granicy z Republik? S?owack? na terenie województwa Podkarpackiego (90%) i Ma?opolskiego /powiat: Pilniki, S?kowa/. Obejmuje on znaczn? cz??? obszaru ?ród?owego Wis?oki jakim jest masyw Magury W?tkowskiej, który jest fragmentem g?ównego grzbietu karpackiego.
Granice Magurskiego Parku Narodowego charakteryzuj? si? bardzo nieregularnym przebiegiem. Stanowi? kompromis mi?dzy d??eniami ludno?ci miejscowej do gospodarczego wykorzystywania terenu a realizowanymi przez Park zadaniami ochrony przyrody. Ich ??czna d?ugo?? wynosi ok. 380 km . Od strony po?udniowej granic? MPN jest granica pa?stwowa ze S?owacj? d?ugo?ci ok. 14 km . Na po?udniowym wschodzie Park graniczy z lasami Nadle?nictwa Dukla. Ponadto Park s?siaduje z gruntami jeszcze dwóch nadle?nictw: Ko?aczyce (od pó?nocy) i Gorlice (od zachodu). MPN graniczy równie? z lasami stanowi?cymi w?asno?? inn? ni? pa?stwowa oraz u?ytkami rolnymi. Zwracaj? uwag? du?e enklawy lasów b?d?cych w?asno?ci? gmin Krempna i Dukla, lasów prywatnych oraz prywatnych gruntów rolnych, które s? zlokalizowane w po?udniowej cz??ci Parku.2. Utworzenie Magurskiego Parku Narodowego

Koncepcja obj?cia najwy?sz? form? ochrony reprezentatywnego fragmentu Beskidu Niskiego zosta?a wysuni?ta w programie ochrony krajobrazu Polski przez Komitet Ochrony Przyrody i Jej Zasobów PAN. Popiera?y j? równie? Polskie Towarzystwo Le?ne i Zak?ad Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN Kraków. Autorzy koncepcji (Fali?ski J. B., Koz?owski S., Smólski S.) lokalizowali projektowany Park Narodowy o powierzchni ok. 13 000 ha w rejonie Magury Ma?astowskiej i W?tkowskiej.
Szczegó?owy projekt Magurskiego Parku Narodowego opracowali: prof. dr hab. S. Michalik i mgr in?. J. Szafra?ski. Powo?anie do ?ycia Magurskiego Parku Narodowego na mocy rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 roku (Dz. U. Nr 126, poz. 618) z moc? obowi?zuj?c? od 1 stycznia 1995 roku, by?o poprzedzone negocjacjami z w?adzami samorz?dowymi gmin, na terenie których tworzono Park oraz pracownikami likwidowanego Nadle?nictwa ?migród. Dyrekcja MPN mie?ci si? w miejscowo?ci Krempna. Symbolem parku jest orlik krzykliwy. 3. Ochrona przyrody i jej g?ówne cele

Ochronie ?cis?ej podlega w Parku 2 408 ha /12%/, cz??ciowej 16 036 /82%/, a krajobrazowej 995 ha /6%/ jego ca?kowitej powierzchni. W 2001 roku Park odwiedzi?o oko?o 40 000 zwiedzaj?cych Do ich dyspozycji jest 75 km szlaków pieszych W obecnych granicach Magurski Park Narodowy chroni:

§

faun? i flor? która w tej cz??ci Karpat ma charakter przej?ciowy pomiedzy Karpatami Zach i Pd-Wsch /udzia? gatunków wschodniokarpackich i zachodniokarpackich oraz gatunków górskich i ciep?olubnych/

§
 
tereny ?ródliskowe Wis?oki i jej dop?ywów I i II rz?du - poprawa stosunków hydrologicznych Wis?oki poprzez utworzenie Parku jest jednym z jego g?ównych celów /przeciwdzia?anie powodziom, zabezpieczenie miast w wod? pitn?/

§

fragmenty puszczy karpackiej ze starodrzewiem bukowym i jod?owym z ostojami du?ych drapie?nych ptaków i ssaków, w tym nied?wiedzia i wilka

§

ekosystemy pó?naturalne /??ki i pastwiska/

§

pami?tki kultury materialnej szczególnie zwi?zane z osadnictwem ?emkowskim


4. Rze?ba, geologia i geomorfologia

Krajobraz parku to typowy dla Beskidu Niskiego krajobraz gór ?rednich i niskich. MaPN jest po?o?ony w Zachodnich Karpatach Zewn?trznych. Pod wzgl?dem budowy geologicznej dominuj? ska?y fliszowe p?aszczowiny magurskiej /w cz??ci zachodniej/ i p?aszczowina dukielska /w cz??ci wschodniej/.
Na uwag? turysty zas?uguj? szczególnie efekty procesów wietrzeniowych, zw?aszcza w obr?bie bardziej odpornych na wietrzenie warstw magurskich. Pi?kno i unikatowo?? tych form by?o podstaw? ju? wcze?niejszego obj?cia ich szczególn? ochron? - rezerwat "Kornuty", czy pomnik przyrody "Diabli Kamie?". Interesuj?ce s? równie? zgrupowania ska?ek w obr?bie Góry Zamczysko w rejonie Mrukowej czy wodospadu nad Foluszem. Wspomnie? nale?y tak?e o wyst?puj?cych tu jaskiniach, z których najd?u?sza na terenie Karpat Fliszowych Jaskinia Mroczna znajduje si? w obr?bie rezerwatu "Kornuty" i posiada ??czn? d?ugo?? korytarzy 175 m.

G?ówn? cz??ci? parku jest grzbiet Magury W?tkowskiej z kulminacj? na W?tkowej (847 m n.p.m.). Jego pó?nocne stoki s? pokrojone ?ród?ami potoków Bednarka i K?opotnica. Wschodnia cz??? Magury uformowa?a si? w ci?g pojedynczych garbów oddzielonych dolinami potoków i g??bokimi prze??czami. D?u?sze pasma wyst?puj? na po?udniu parku gdzie wyraziste akcenty stanowi? wzgórza Nad Tysowym (713 m n.p.m.), Wielka Góra (719 m n.p.m.) i Baranie (728 m n.p.m.), oddzielone od siebie prze??cz? nad O?enn?, Ciechani? i Olchowcem.5. Hydrologia

Na terenie parku znajduj? si? ?ródliska Wis?oki. Rzeka ta wraz ze swoimi licznymi dop?ywami jest wa?nym elementem krajobrazu parku. Ta typowo górska rzeka tworzy malownicze prze?omy i zakola. Cz?sto zmienia kierunek, zazwyczaj po przyj?ciu wi?kszego dop?ywu. Od po?udnia zasilaj? j? Ryjak, Krempna i Wilsznia a od pó?nocy ?wierzówka i Reszówka.
Na obszarze Magurskiego Parku Narodowego obserwujemy silnie rozbudowane systemy m?ak, ?róde? i niewielkich, cz?sto okresowych cieków. Ich wyst?powanie warunkuje przepuszczalno?? pod?o?a. Zazwyczaj tworz? si? one na pó?nocnych stokach wzniesie?, gdzie obserwujemy d?u?sze zaleganie pokrywy ?nie?nej. Charakterystyczne dla terenu Parku s? malownicze kot?y ?ródliskowe wi?kszych cieków, z których najwi?kszy i najbardziej znany jest kocio? ?ródliskowy K?opotnicy.6. Klimat
MgPN le?y na pograniczu dwóch pi?ter klimatycznych:
 • klimatu umiarkowanie ciep?ego
  panuje do wysoko?ci 680 m. npm /700 m. npm/, ?rednia roczna temp od +6oC do +8oC, roczna suma opadów dochodzi do 1000 mm.,w dolinach, szczególnie w pobli?u wód wyst?puj? zamglenia nasilaj?ce si? pó?n? wiosn? i latem, jesieni? i zim? w czasie bezwietrznej pogody mo?na obserwowa? zjawisko inwersji temperatury /tworz? si? wówczas tzw.zmrozowiska/, ch?odne powietrze nasycone mg?? gromadzi si? w dolinach górskich, za? szczyty gór pozostaj?ce w masach cieplejszego powietrza wynurzaj? si? z morza mgie? pokrywa ?nie?na utrzymuje si? od grudnia do marca
 • klimatu umiarkowanie ch?odnego
  panuje na grzbietach górskich na wysoko?ciach od 680 m. npm do 1080 m. npm, ?rednia roczna temp od +4oC do +6oC, roczna suma opadów od 1000 mm do 1500 mm.,pó?nocne i pn-zach wiatry przynosz? masy wilgotnego powietrza, które na stokach górskich daj? obfite opady deszczu i ?niegu,wiosn? i jesieni? zdarzaj? si? wiatry halne przynosz?ce w zimie odwil?, a latem intensywne deszcze,?nieg pojawia si? pod koniec listopada lub na pocz?tku grudnia, a pokrywa ?nie?na nie przekracza na ogó? 0,5 m. grubo?ci i utrzymuje si? na stokach pd do po?owy marca, a na stokach pn.do po?owy kwietnia


7. Flora

Szata ro?linna parku ma charakter pi?trowy oraz znamiona obszaru przej?ciowego mi?dzy Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi. W zespo?ach ro?linnych zaznacza si? sta?a obecno?? typowych gatunków podgórskich, ciep?olubnych i kserotermicznych. W 10 zbiorowiskach ro?linnych zdecydowanie przewa?aj? zbiorowiska le?ne, które zajmuj? 18 531 ha /93% pow./. W pi?trze pogórza (do 530 m n.p.m.- zajmuje po?ow? pow.Parku/ zachowa?y si? fragmenty gr?du, olszynki karpackiej i olszynki bagiennej. W reglu dolnym (od 530 m n.p.m. po szczyty) przewa?a ?yzna buczyna karpacka . Znaczn? powierzchni? zajmuj? tak?e bory jod?owe, ?wierkowo-jod?owe oraz sosnowe sztucznego pochodzenia. W strukturze powierzchniowej lasów na uwag? zas?uguje ma?y udzia? ?wierka /2%/, a du?y buka /46%/, sosny /21%/ i jod?y /14%/ co ?wiadczy o du?ej ich naturalno?ci.

Terenowa inwentaryzacja prowadzona w ramach Planu Ochrony ujawni?a wyst?powanie na terenie Parku 759 gatunków ro?lin naczyniowych. Flora MPN ma charakter przej?ciowy mi?dzy Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. Udzia? elementu wschodniego, obejmuj?cego 7 gatunków jest podobny jak zachodniego, który na terenie Parku reprezentuje 8 gatunków.

Na terenie MPN stwierdzono wyst?powanie 74 gatunków górskich, w tym 2 subalpejskie), 22 ogólnogórskie), 44 reglowe, oraz 6 podgórskich. ??cznie gatunki górskie stanowi? 9,75% ca?ej flory MPN,

Du?? rol? we florze Parku odgrywaj? ro?liny kserotermiczne (ciep?olubne), reprezentowane przez 58 gatunków. O wysokich walorach florystycznych Magurskiego Parku Narodowego ?wiadczy wyst?powanie 48 gatunków obj?tych ochron? ca?kowit? i 11 cz??ciow?.

Na terenie Parku wyst?puje 12 gatunków ro?lin naczyniowych umieszczonych na "czerwonej li?cie". S? to m.in. storczyk Fucha, storczyk m?ski, storczyk samczy, kruszczyk b?otny, rosiczka okr?g?olistna, bu?awnik wielokwiatowy.
W?ród innych grup systematycznych stwierdzono wyst?powanie na terenie MPN:

 • 163 taksonów mchów, z czego 42 to gatunki górskie a 22 gatunki nie by?y dotychczas podawane z polskich cz??ci Beskidu Niskiego.
 • 51 gatunków i 2 odmiany w?trobowców (26 gatunków to taksony górskie)
 • 51 gatunków ?luzowców
 • 463 gatunki grzybów wielkoowocnikowych. W?ród nich 12 gatunków to grzyby podlegaj?ce ochronie ca?kowitej.


8. Fauna

Magurski Park Narodowy obejmuje jedn? z najbogatszych w Karpatach ostoi fauny le?nej, typowej dla pi?tra dolnoreglowego i pogórza. Ma ona charakter przej?ciowy, miedzy Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi, przy czym cechy wschodniokarpackie s? silniej zaznaczone. Zauwa?a si? tutaj prawie ca?kowity brak elementów wysokogórskich, co wi??e si? z niewielk? wysoko?ci? tutejszych wzniesie?.
W Magurskim Parku stwierdzono wyst?powanie 21 gatunków du?ych i ?rednich ssaków, m.in Bóbr, pi?mak, nied?wied?, wilk, jenot, borsuk, ry? , ?bik ?o?.

Gatunkami najbardziej zagro?onymi i wymagaj?cymi specjalnej troski s? ?bik i ry?. Wyj?tkowo cenna jest obecno?? w Parku ?bika. Gatunek ten nale?y do zwierz?t gin?cych w kraju. Jedyne znane stanowiska s? po?o?one w Karpatach, a na terenie MPN bytuj? dwie rodziny.
Ry? na skutek nieprzemy?lanej polityki ?owieckiej sta? si? w Karpatach i w Polsce zwierz?ciem rzadkim i zagro?onym, ale oprócz Karpat wyst?puje tak?e w pn-wsch. cz??ci kraju. W Parku jego liczebno?? oceniana jest na oko?o 10 osobników.
Gatunkiem bardzo nielicznym jest w Parku nied?wied?. Jego sytuacja jest jednak do?? stabilna, gdy? na obszarze Karpat Polskich ?yje oko?o 100 nied?wiedzi. Ostatnim z gatunków wymagaj?cych specjalnej troski jest ?o?, którego liczebno?? ocenia si? na 10-15 osobników.
Du?ym ssakiem drapie?nym jest na terenie Magurskiego PN wilk. Jego liczebno?? w Parku i otulinie nie przekracza 20 osobników (2 lub 3 watahy), jednak ?rednie zag?szczenie jest do?? wysokie i wynosi oko?o 10 osobników na 100-200 km2.

W grupie ma?ych ssaków i nietoperzy stwierdzono wyst?powanie na terenie Magurskiego PN 34 gatunków, z których 9 nale?y do rz?du owado?ernych , 15 gatunków do gryzoni i 10 do nietoperzy. Na terenie Magurskiego PN stwierdzono obecno?? 115 gatunków ptaków l?gowych.
Do bardziej interesuj?cych i jednocze?nie silnie zagro?onych ptaków l?gowych nale?? drapie?ne. Z 19 gatunków gnie?d??cych si? w Polsce, 13 wyst?puje w Karpatach, a 7 z nich przyst?puje do l?gów w Magurskim PN. Najliczniejszy jest myszo?ów którego zag?szczenie wynosi oko?o 75 par/100 km2 i nale?y do najwy?szych w kraju. Drugim pod wzgl?dem liczebno?ci ptakiem drapie?nym jest orlik krzykliwy ( Gatunek ten - umieszczony w "Polskiej czerwonej ksi?dze zwierz?t" - gnie?dzi si? na tym terenie w liczbie oko?o 46 par, co daje zag?szczenie 23 pary/100 km2 , równie? jedno z najwy?szych w Polsce. . Na terenie Parku pojawiaj? si? równie? 2 dalsze gatunki, przyst?puj?ce do l?gów w niedalekim s?siedztwie - orze? przedni i kania ruda .Stwarza to mo?liwo?? ich osiedlenia si? na omawianym obszarze.
Interesuj?c? i równie? zagro?on? grup? ptaków s? sowy. Z 9 gatunków gnie?d??cych si? w Polsce, a? 7 przyst?puje do l?gów w Magurskim PN. Najliczniejsz? sow? jest w Parku puszczyk uralski Ten borealno-górski gatunek wyst?puje w zag?szczeniu oko?o 60 par/100 km2, najwy?szym w kraju a prawdopodobnie równie? w Europie. Szacunkowe wyliczenia wskazuj?, i? na terenie Magurskiego PN gnie?dzi si? oko?o 100 par tj. 20-30% populacji krajowej, dzi?ki czemu Park spe?nia wymogi ostoi o randze krajowej.
Z po?ród p?azów spotyka si? 5 gatunków, m.in. traszka górska, traszka karpacka

Gady s? w Parku nieliczne, najpospolitsza jest jaszczurka ?yworodna ?mija zygzakowata. Jeden raz obserwowano gniewosza plamistego. Natomiast nie uda?o si? stwierdzi? obecno?ci w??a Eskulapa, który notowany jest z obszaru Beskidu Niskiego, ale z terenów po?o?onych na wschód od Magurskiego PN.

W badaniach, które obj??y 3 najwi?ksze cieki - Wis?ok?, Ryjak i Wilszni? oraz 5 mniejszych potoków, stwierdzono wyst?powanie 12 gatunków ryb. Zdecydowanym dominantem pod wzgl?dem liczebno?ci jest strzebla potokowa, a w dalszej kolejno?ci: kle? i brzanka interesuj?ce jest wyst?powanie piekielnicy - gatunku który w Polsce nale?y do najbardziej zagro?onych.

W ostatnich 3 latach stwierdzono wyst?powanie 61 gatunków motyli, a ??cznie z danymi innych autorów aktualna lista motyli dziennych obejmuje 75 gatunków. Znacznie bogatszy jest spis gatunków wykazywanych z terenu Beskidu Niskiego na przestrzeni ostatnich osiemdziesi?ciu lat. Obejmuje on 102 gatunki, w tym 79 stwierdzonych w aktualnych granicach Parku. Obecnie nie wyst?puj? ju? tak rzadkie i okaza?e motyle, jak Apollo.in: niepylak apollo, który jeszcze przed 40 laty by? tu obserwowany. Równie? niepylak mnemozyna nie zosta? stwierdzony ostatnio w Parku, chocia? notowany jest lokalnie przy jego pn.-wsch. kra?cach.
Lista owadów trzmielowatych stwierdzonych podczas bada? obejmuje 15 gatunków trzmieli i 6 gatunków trzmielców. W przypadku pierwszej grupy jest to 50% wszystkich gatunków znanych w Polsce, a w przypadku drugiej - 80%. Wymienione owady s? wa?ne dla funkcjonowania zespo?ów ro?lin Magurskiego PN, gdy? jak stwierdzono zapylaj? ??cznie oko?o 80 gatunków ro?lin.
Na terenie MPN licznie wyst?puje nadobnica alpejska gin?cy w kraju gatunek chrz?szcza.9. Powierzchnia Parku

Dok?adne pomiary geodezyjne przeprowadzone w ramach Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego pozwoli?y ustali? rzeczywist? powierzchni? Parku. Wynosi ona 19 439 ha i jest po?o?ona na terenie siedmiu gmin:

Lipinki – powiat gorlicki _ województwo ma?opolskie,
S?kowa – powiat gorlicki _województwo ma?opolskie,
D?bowiec – powiat jasielski _ województwo podkarpackie,
Krempna – powiat jasielski _ województwo podkarpackie,
Nowy ?migród – powiat jasielski _ województwo podkarpackie,
Osiek Jasielski – powiat jasielski _ województwo podkarpackie,
Dukla – powiat kro?nie?ski _ województwo podkarpackie.

Zdecydowana wi?kszo?? (90%) powierzchni Magurskiego Parku Narodowego le?y w województwie podkarpackim, jedynie pó?nocno – zachodni fragment terenu Parku nale?y do województwa ma?opolskiego.
W chwili utworzenia Magurskiego Parku Narodowego, na mocy rozporz?dzenia Rady Ministrów (Dz. U. Nr 126, poz. 618) powsta?a równie? jego otulina o powierzchni 22 697 ha. W jej sk?ad wchodz? grunty zabudowane, grunty u?ytkowane rolniczo oraz lasy b?d?ce w?asno?ci? osób fizycznych, prawnych i Skarbu Pa?stwa.10. Granice Parku

Granice Magurskiego Parku Narodowego charakteryzuj? si? bardzo nieregularnym przebiegiem. Stanowi? kompromis mi?dzy d??eniami ludno?ci miejscowej do gospodarczego wykorzystywania terenu a realizowanymi przez Park zadaniami ochrony przyrody. Ich ??czna d?ugo?? wynosi ok. 380 km . Od strony po?udniowej granic? MPN jest granica pa?stwowa ze S?owacj? d?ugo?ci ok. 14 km . Na po?udniowym wschodzie Park graniczy z lasami Nadle?nictwa Dukla. Ponadto Park s?siaduje z gruntami jeszcze dwóch nadle?nictw: Ko?aczyce  (od pó?nocy) i Gorlice (od zachodu). MPN graniczy równie? z lasami stanowi?cymi w?asno?? inn? ni? pa?stwowa oraz u?ytkami rolnymi. Zwracaj? uwag? du?e enklawy lasów b?d?cych w?asno?ci? gmin Krempna i Dukla, lasów prywatnych oraz prywatnych gruntów rolnych, które s? zlokalizowane w po?udniowej cz??ci Parku. Pozytywny jest natomiast fakt, ?e 99% powierzchni Magurkiego Parku Narodowego znajduje si? w jednym kompleksie.
Granica Otuliny Magurskiego Parku Narodowego jest w wi?kszo?ci oparta na drogach biegn?cych mi?dzy miejscowo?ciami s?siaduj?cymi z Parkiem. Pó?nocno – zachodni, pó?nocny i pó?nocno – wschodni fragment granicy otuliny wyznaczaj? drogi ??cz?ce wsie: Bartne, Bednarka, Wapienne, Rozdziele, Lipinki, Bednarka, Pielgrzymka, Samokl?ski, Mrukowa, Brzezowa, Skalnik, K?ty i Myscowa. Zachodni fragment granicy otuliny Parku biegnie od granicy pa?stwowej ze S?owacj? dolin? Wis?oki i dalej dolin?, w której istnia?a niegdy? wie? Czarne. Nast?pnie przechodzi przez grzbiet góry Ochabisko, schodzi do wsi Wo?owiec  i u podnó?a góry Mareszka, dolin? potoku Bartnianka dochodzi do miejscowo?ci Bartne. Wschodni fragment granicy otuliny MPN od wsi Myscowa otacza ?ukiem gór? Suchania i dochodzi do wsi Polany. Dalej dolin? potoku Wilsznia biegnie do wsi Olchowiec, gdzie ??czy si? z granic? Parku. Po?udniowo – wschodni fragment terenu MPN – grunty dzi? nieistniej?cej wsi Wilsznia nie s? otoczone stref? ochronn? (otulin?). Park posiada otulin? wewn?trzn?, któr? tworz? tereny zabudowane i u?ytki rolne wsi: ?wi?tkowa Ma?a, ?wi?tkowa Wielka, Kota?, Krempna i Polany..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs