G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: ?cie?ka przyrodnicza "W prze?omie Jasio?ki" - Beskid Niski

?cie?ka przyrodnicza „W prze?omie Jasio?ki” wiedzie atrakcyjn? tras? wzd?u? prze?omowego odcinka rzeki Jasio?ki oraz przez rezerwat przyrody, w którym wyst?puje sporo botanicznych osobliwo?ci. D?ugo?? trasy ok. 4 km, czas przej?cia ok. 2 godziny. Ró?nica poziomów do pokonania ok. 250 m.
Uwaga! W?drujemy po terenie o sporej ekspozycji i trudnym, kamienistym pod?o?u. Wskazane buty turystyczne.
?cie?ka ma kszta?t p?tli. Zaczyna si? i ko?czy na polu namiotowym „Stasiane”, b?d?cym w?asno?ci? Nadle?nictwa Dukla. Tu mo?esz rozpali? ogie?, przyrz?dzi? posi?ek, zorganizowa? zabaw?.

W drog?!
Wychodz?c z pola namiotowego, mijamy rogatk? i wchodzimy le?n? drog? w prze?omowy odcinek Jasio?ki. Mo?na tu zauwa?y? ?an smotrawy okaza?ej, wysokiej do 2 metrów byliny kwitn?cej od VI do IX. Ro?lina ?ci?le chroniona. Jej stanowisko w tej okolicy jest jednym z najwi?kszych w Karpatach. Z ro?lin zielnych wyst?puje tu tak?e tojad mo?dawski, rzadziej tojad wiechowaty. (Ro?lina truj?ca, pod ?cis?? ochron?). Po lewej naszej stronie kamieniste koryto Jasio?ki w prze?omowym odcinku.

Rezerwat przyrody „Prze?om Jasio?ki” utworzony zosta? w roku 1976 dla ochrony drzewostanów o charakterze naturalnym. Aktualnie posiada powierzchni? 121,32 ha. Wyodr?bniono tu 15 le?nych  zbiorowisk ro?linnych, w tym tak rzadkie jak: jaworzyna karpacka z j?zycznikiem (Phyllitido-Aceretum) i ?yzna buczyna karpacka z miesi?cznic? trwa?? (Dentario glandulosae-Fagetum lunarietosum). Na terenie rezerwatu oznaczono 282 gatunki ro?lin naczyniowych, z czego 26 okre?lane jako osobliwo?ci szaty ro?linnej. Nale?? do nich m.in.: pióropusznik strusi, tojad dziubaty, powojnik alpejski, wawrzynek wilcze?yko, parzyd?o le?ne, omieg górski, obrazki alpejskie, ciemi??yca zielona. Z osobliwo?ci ?wiata zwierz?t na terenie rezerwatu wyst?puje: salamandra, orlik krzykliwy, bocian czarny

Kierujemy si? ?cie?k? grzbietow? w stron? szczytu Ostrej (687 m. n.p.m.) id?c za znakami ?cie?ki. W?drujemy granic? rezerwatu (naturalne ekosystemy) i lasu gospodarczego, który ci?gle goi swe wojenne rany.

Okopy
Teren, w którym si? znajdujemy by? ?wiadkiem krwawych walk o Prze??cz Dukielsk?. Przy obecnej ?cie?ce rozmieszczone by?y stanowiska ci??kich dzia?. Aby umo?liwi? ostrza? wyci?to ca?e po?acie lasu w kierunku zachodnim i po?udniowym. Dzi? jeszcze mo?na „czyta?” ?lady walk po zniszczeniach w drzewostanie. Wiele drzew ci?gle ?yje z od?amkami pocisków. Rosn?ce poni?ej zagajniki brzozowe to efekt naturalnej sukcesji na gruncie kiedy? wylesionym przez walcz?ce wojska. Przywrócenie na tym terenie zdrowego, wielogatunkowego lasu to d?ugi proces, który potrwa jeszcze kilkadziesi?t lat.

Geologia
Zbocze góry Ostrej pokrywa w tym miejscu go?oborze piaskowcowych od?amków. Powsta?o ono w drodze rozpadu do?? odpornych na erozj? warstw tzw. piaskowca z Mszanki (grubo?awicowy, gruboziarnisty, niekiedy zlepie?cowaty), który tworzy partie szczytowe. Wypi?trzenie tych utworów geologicznych mia?o miejsce w okresie trzeciorz?du. W obr?bie góry Ostrej wyst?puj? równie?: piaskowce cienko?awicowe, ?upki (pstre i zielone), margle. Zró?nicowana budowa geologiczna, a tak?e k?t nachylenia warstw powoduje, ?e w tych okolicach powszechnym zjawiskiem s? osuwiska. Na terenie rezerwatu wyst?puj? one zw?aszcza w okolicach tzw. Sinego Brzegu, gdzie zbocze Ostrej opada kilkudziesi?ciometrowym uskokiem w dolin? Jasio?ki.

Jaworzyna górska
Zbiorowisko ro?linne lasu, w którym si? znajdujemy okre?lane jest jako jaworzyna górska z j?zycznikiem zwyczajnym. Porasta on podwierzcho?kowe partie Ostrej i skarp? nad Jasio?k?. Dominuj?cym gatunkiem jest tu jawor z domieszk? buka i wi?zu górskiego. Sporadycznie wyst?puje jod?a i brzoza. W bujnym runie spotykamy: miesi?cznic? trwa??, szczyr trwa?y, ?ywokost sercowaty, ?ywiec gruczo?owaty. Liczne s? paprocie: narecznieca samcza, paprotnik kolczysty, zachy?ka oszczepowata, zachy?ka trójk?tna. S? te? rosliny zwi?zane ze ?rodowiskiem skalnym: paprotka zwyczajna i rozchodnik karpacki. Osobliwo?ci? botaniczn? jest j?zycznik zwyczajny. To jedyna papro? o pe?nych li?ciach. Nazw? sw? zawdzi?cza w?a?nie ich kszta?tom. Ro?nie w terenie wilgotnym, na pó?nocnych stokach, zwykle tam, gdzie w pod?o?u wyst?puj? ?upki lub ska?y wapienne. Nie znosi ?wiat?a s?onecznego. Jest do?? rzadk? ro?lin?, zw?aszcza na ni?u. Wyst?puje na kilku stanowiskach w Beskidzie Dukielskim. Ca?kowicie chroniony.

Droga ?emkowska
Zej?cie z góry u?atwia nam u?o?ona z kamieni stara droga trawersuj?ca zbocze. Wykonali j? ?emkowie dawniej zamieszkuj?cy te okolice. Droga, zwana przez nich „Werchowa Put”, umo?liwia?a eksploatacj? lasów a tak?e p?dzenie byd?a na wypas w podszczytowe polany góry Ostrej. Dzi?, patrz?c na jej konstrukcj?, mo?emy wyobrazi? sobie jak trudne by?o ?ycie ludzi w tych górach. Po obu stronach „puti” mijamy ?any j?zycznika zwyczajnego, rosn?cego w?ród skalnych rumowisk.

Gr?d
Jeste?my w lesie, który jako typ siedliskowy okre?lany jest gr?dem. Na terenie rezerwatu wyodr?bniono 4 jego odmiany: subkontynentalny, niski, typowy, wysoki.
?atwo zauwa?y? tu bogactwo gatunkowe drzew le?nych. Obok buka, jaworu, jod?y, wi?zu górskiego spotykamy graba, lip? i olsz? szar?. Cz??ciej wyst?puje tu jesion wynios?y. Z krzewów wyst?puj? tu: wawrzynek wilcze?yko, wiciokrzew suchodrzew, bez czarny, leszczyna. W bogatym runie spotka? mo?na: turzyc? orz?sion?, marzank? wonn?, gajowca ?ó?tego, szczyr trwa?y, kopytnik pospolity.

Prze?om Jasio?ki
Jeste?my w miejscu, gdzie rzeka „prze?ama?a si?” pomi?dzy dwoma górami: Piotrusiem (728 m. n.p.m.) i Ostr? (687 m. n.p.m.), kszta?tuj?c malowniczy krajobraz. Dno doliny le??ce na wysoko?ci ok. 395m n.p.m. zaw??a si? miejscami do 20 m szeroko?ci pomi?dzy ?ciankami skalnymi, obrywami i podci?ciami osi?gaj?cymi 30 metrów wysoko?ci. ?cie?ka wzd?u? malowniczego prze?omu rzeki doprowadza nas do granicy rezerwatu.


Chcesz dowiedzie? si? wi?cej o parkach i rezerwatach?
Zapraszamy na stron? www.ParkiKrosno.pl

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs