G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Czrnorzecko - Strzy?owski Park Krajobrazowy

Czarnorzecko-Strzy?owski Park Krajobrazowy o powierzchni 25 781 ha, chroni i udost?pnia dla turystyki, wypoczynku i nauki unikaln? przyrod? obejmuje tereny le??ce na pograniczu Pogórza Strzy?owskiego i Dynowskiego. Najwy?sze partie Pogórzy wchodz?ce w sk?ad parku porastaj? lasy bukowo-jod?owe, nale??ce do regla dolnego - pi?tra charakterystycznego dla pasm beskidzkich. Najbardziej cenne zbiorowiska buczyny karpackiej obj?te zosta?y ochron? w formie rezerwatów przyrody „Góra Che?m” i „Herby”. Charakterystyczn? ozdob? g?ównego pasma Pogórza jest ci?g piaskowcowych wychodni skalnych, przedziwne uformowanych przez erozj? osta?ców z zamierzch?ej przesz?o?ci ekologicznej. Z 14 grup skalnych ochron? rezerwatow? obj?to zgrupowanie najwi?kszych okazów na wierzchowinie ko?o Czarnorzek „Prz?dki” i 4 mniejsze ska?ki w Woli Komborskiej jako pomniki przyrody nieo?ywionej. Charakterystycznym elementem krajobrazu parku jest mozaika pól uprawnych wynikaj?ca z rolniczo-le?nego charakteru parku i du?ego rozdrobnienia gospodarstw. Park posiada wiele cennych zabytków: ko?cio?ów i cerkwi, zespo?ów dworskich, miejsc pami?ci narodowej. Aktywn? form? wypoczynku - po??czonego z poznawaniem przyrody a tak?e pi?kna krajobrazu parku, mo?e by? zwiedzanie ?cie?ek przyrodniczych, tras rowerowych, szlaków turystycznych. 

W skad Parku wchodz? mi?dzy innymi rezerwaty (opisane w rozdziale poni?ej): "Prz?dki", "Herby", "Góra Chem"

Cenne zabytki
W?ród elementów kulturowych zwraca uwag? liczne stanowiska archeologiczne - dowody wczesnego osadnictwa. Najciekawsze z nich to osada kultury ?u?yckiej z pocz?tków epoki ?elaza na stoku „Prz?dek”, cmentarzysko kurchanowe i grodzisko na górze Sokolec oraz widoczne w krajobrazie ruiny jednej z najstarszych ?redniowiecznych warowni na Podkarpaciu - zamek Kamieniec. Dzieje i losy zamczyska odzwierciedlaj? wzloty i upadki Rzeczypospolitej. Zamek zosta? wybudowany w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, w po?owie XIVw., w celu ochrony po?udniowej granicy, przed napadami z Rusi i z W?gier. Na mocy darowizny Króla W?adys?awa Jagie??y przeszed? w posiadanie Klemensa Moskorzewskiego, herbu Pilawa, którego potomkowie przyj?li nazwisko Kamienieccy. Pod koniec XVIIw., po naje?dzie ksi?cia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, zamek popad? w ruin?. Od po?owy XVIIIw. jest opuszczony i niezamieszkany. W ostatnim czasie teren wokó? zamku zosta? uporz?dkowany i o?wietlony. We wn?trzu jednej z baszt „Kamie?ca” utworzono skromne muzeum.
Zabytki architektury to cerkwie w W?glówce i Rzepniku, ko?ció? z zabytkowym cmentarzem w ??czkach Jagiello?skich oraz zespo?y dworsko pa?acowe w Bratkówce i ??kach Strzy?owskich. Ponadto w W?glówce znajduje si? jedna z najstarszych kopal? naftowych. W rzeszowskiej cz??ci parku godne uwagi s? m.in. cerkwie w Bonarówce i Oparówe, ko?ció? w Koz?ówku i dworek w Kobylem z parkiem.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs