G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Ci?nia?sko - Wetli?ski Park Krajobrazowy

Ci?nia?sko-Wetli?ski Park Krajobrazowy o powierzchni 51 146 ha, chroni walory przyrodnicze i krajobrazowe Bieszczadów Zachodnich. Stanowi otulin? Bieszczadzkiego Parku Narodowego od strony zachodniej i jest cz??ci? Mi?dzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Krajobraz parku tworz? malownicze grzbiety górskie, z których 9 przekracza 1000 m. n.p.m. - s? one w wi?kszo?ci doskona?ymi punktami widokowymi. Teren parku to warto?ci przyrodnicze charakteryzuj?ce si? wysok? - si?gaj?c? 83% lesisto?ci?. Du?e kompleksy le?ne stanowi? doskona?e siedlisko bytowania zwierz?t. Osobliwo?ci? parku s? progi skalne i prze?omy a tak?e osta?cowe ska?ki. Najbardziej cenne przyrodniczo miejsca do których w wi?kszo?ci dotrze? mo?na szlakami turystycznymi obj?to ochron? rezerwatow?. Rezerwat ?cis?y „Zwiez?o” i rezerwaty: „Cisy na Górze Jawor”, „Woronikówka”, „Go?oborze”, „Sine Wiry”, „Olszyna ??gowa w Kalnicy” „Prze?om Os?awy pod Duszatynem”. Walory przyrodnicze zabytki kultury i historii parku mo?na tak?e podziwia? z okien Bieszczadzkiej Kolejki W?skotorowej.

Przyroda Ci?nia?sko-Wetli?skiego Parku Krajobrazowgo 
Teren parku odznaczaj?cy si? najwi?ksz? w Polsce lesisto?ci? (83%) to siedlisko buczyny karpackiej, w której najwi?kszy udzia? maj? buk i jod?a, a nast?pnie ?wierk i jawor. Z rzadszych zbiorowisk le?nych trzeba wymieni? zespó? jaworzyny górskiej pod Dziurkowcem (jawor z domieszk? buka, a w nim rzadka papro? - j?zycznik zwyczajny i paprotka zwyczajna), osobliwy zespó? bagiennej olszynki górskiej (Stare Sio?o) oraz wielk? rzadko?? i osobliwo?? - torfowisko przej?ciowe w Kalnicy z narecznic? grzbietniast? i jedynym w Bieszczadach stanowiskiem olszy czarnej. Wysoki stopie? zachowania zbiorowisk ro?linnych po?wiadcza obecno?? ok. 940 gatunków flory naczyniowej (w tym 170 gat. górskich, a w?ród nich 33 alpejskie i 43 subalpejskie), z czego ponad 40 gatunków podlega ochronie ca?kowitej, a 11 - ochronie cz??ciowej. Warto wiedzie?, ?e znajduje si? tu najbogatsze w Bieszczadach stanowisko j?zycznika zwyczajnego (w pobli?u „Sinych Wirów” mi?dzy Bukowink? a Pereszlib?), ?e wyst?puje te? bardzo rzadki go?dzik kosmaty (?opiennik), naparstnica wielokwiatowa (dolina Rabia?skiego), kruszczyk szerokolistny (dolina Sanu), goryczka orz?siona (?ubracze), lulecznica krai?ska (dolina Wetliny mi?dzy Zawojem a uj?ciem do Solinki) i inne rzadkie ro?liny. W charakterystycznej dla ?rodowiska naturalnego faunie le?nej zwraca uwag? znaczna liczba zwierz?t chronionych lub rzadkich (ok. 80 gat.), w tym drapie?ników (11 gat. ssaków i 20 gat. ptaków). Znakomite warunki bytowania w odludnych ost?pach le?nych znajduj? liczni przedstawiciele fauny puszcza?skiej, jak np. nied?wied? brunatny, ry? i ?bik oraz rzadkie ptaki drapie?ne (np. orlik krzykliwy, orze? przedni i gado?er), ptaki wysokogórskie (np. p?ochacz halny i siwerniak) i ciep?olubne (np. mucho?ówka bia?oszyja i nagórnik), wiele gatunków p?azów, gadów i bardzo licznych owadów.
 
Wyst?puj?ce rezerwaty przyrody na omawianym terenie:
Rezerwat przyrody "Zwi?z?o"
"Go?oborze"
"Cisy na górze Jawor"
"Olszyna ??gowa w Kalnicy"
"Sine Wiry"
"Woronikówka"
"Prze?om Os?awy pod Duszatynem"

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs