G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Park Krajobrazowy Doliny Sanu o powierzchni 35 635 ha, chroni malownicz? dolin? Sanu od ?róde? po Jezioro Soli?skie. Stanowi od pó?nocnego-wschodu naturaln? otulin? dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bogactwo przyrodnicze parku wynika z du?ej lesisto?ci ok. 80 %. W parku dominuje pi?tro regla dolnego z uwagi na to, i? wi?kszo?? terenu le?y powy?ej 500 m. n.p.m. Dolina górnego Sanu obfituje w torfowiska wysokie ulokowane na ponadzalewowych terasach tej rzeki. Najciekawsze torfowiska chronione s? w postaci rezerwatów przyrody: „Zakole”, „Tarnawa”, „Litmirz”, „?okie?” i „D?winiacz”. Park Krajobrazowy Doliny Sanu wraz z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i Ci?nia?sko-Wetli?skim Parkiem Krajobrazowym (po stronie polskiej) oraz U?a?skim Parkiem Narodowym (po stronie ukrai?skiej) Narodowym Parkiem Po?oniny (po stronie s?owackiej) tworzy Mi?dzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” - powo?any przez UNESCO MAB w 1993 r. W parku oprócz szlaków turystycznych znajdziemy te? ?cie?ki przyrodnicze, które pozwol? nam przybli?y? zabytki kultury i ciekaw? histori? tych terenów.

Przyroda Parku Krajobrazowego Doliny Sanu 
Wyra?nie odznaczaj? si? w parku 2 pi?tra ro?linne: pogórze (do 500 m n.p.m.) i regiel dolny (500-1150 m n.p.m.), przy czym wi?kszo?? opisywanego terytorium po?o?ona jest powy?ej 500m. Lasy zajmuj? 80% powierzchni. S? to przewa?nie du?e kompleksy reglowej buczyny karpackiej, któr? tworzy buk z domieszk? jod?y, rzadziej ?wierka i jawora. Blisko po?ow? stanowi? drzewostany stuletnie i starsze, a najwi?ksz? powierzchni? (30%) zajmuj? drzewostany V i starszych klas wieku. Tak poka?nych obszarów o charakterze puszcza?skim nie ma nawet w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W dolinach Sanu i jego dop?ywów cz?sto wyst?puje zespó? nadrzecznej olszyny górskiej. Rzadziej spotykana jest bagienna olszyna górska z unikatowym borem bagiennym. Niekiedy w tym osobliwym zbiorowisku dominuje ?wierk rozmna?aj?cy si? wegetatywnie. Ro?linno?? nadaje parkowi posta?, koloryt, kszta?tuje go i urozmaica, wp?ywa na stosunki wodne, gleb?, klimat i ?ycie zwierz?t. Flora naczyniowa liczy 806 gatunków (95,8% gatunków zanotowanych w Bieszczadach Zachodnich). Du?y w niej udzia? maj? gatunki górskie, w tym 38 gat. wysokogórskich (9 alpejskich i 29 subalpejskich), 64 gat. reglowe i 25 gat. ogólnogórskich. Naturalny charakter zbiorowisk ro?linnych oraz ich bogaty sk?ad florystyczny nie jest tu dzie?em przypadku. Jest to przecie? obszar spotykania si? i przenikania gatunków wschodnio- i zachodniokarpackich, ro?linno?ci górskiej z elementami ni?owymi. Ko?czy si? tu zasi?g 12 gatunków wschodniokarpackich (np. w??ymord górski olsza zielona, go?dzik skupiony, wilczomlecz karpacki czy rzadkie w Bieszczadach: ?oczyga po?rednia i smotrawa okaza?a) oraz niektórych zachodniokarpackich (np. ciemi??yca zielona i starzec k?dzierzawy). Tutaj przebiega pó?nocna granica wyst?powania ?wierka. Za osobliwo?? uznaje si? te? du?? frekwencj? ro?lin wysokogórskich w niskich partiach regla dolnego, przyniesionych tam ze znacznych wysoko?ci przez górskie potoki (np. z?ocie? okr?g?olistny, prosienicznik jednog?ówkowy i inne w dolinie potoku Mucznego, a tak?e diaspora paru gatunków górskich w dolinie Sanu). Znakomitym urozmaiceniem le?nego krajobrazu s? bogate florystycznie ??ki, przyci?gaj?ce oczy wspania?? zieleni? i kolorystyk? w okresie kwitnienia, oraz bieszczadzkie torfowiska wysokie, usytuowane na ponadzalewowych terasach dolin rzecznych, kopulasto wypi?trzone o mi??szo?ci masy organicznej dochodz?cej niekiedy do kilku metrów. Te rzadkie w po?udniowej Polsce zbiorowiska tworz? odr?bne ekosystemy w zasadzie bezle?ne (wyj?tkowo ze wspomnianym borem bagiennym), w których na ?ywych efektownych kobiercach torfowców i p?onników pleni? si? ro?liny naczyniowe, jak reliktowa ?urawina drobnokwiatowa czy chronione: borówka bagienna, bagno zwyczajne i rosiczka okr?g?olistna. Niepowtarzalny krajobraz bieszczadzkiej „krainy dolin”, mozaikowe rozmieszczenie przestrzenne zbiorowisk ro?linnych i rzadko spotykan? bioró?norodno?? wspomagaj? tak?e obszary spontanicznej sukcesji ro?linno?ci w opustosza?ych wsiach, zdzicza?e sady i zadrzewienia, a w?ród nich stare odmiany drzew owocowych nie wyst?puj?ce ju? obecnie w uprawach sadowniczych i przez to nie zwykle cenne dla zachowania puli genowej oraz okaza?e egzemplarze drzew li?ciastych towarzysz?ce dawnej zabudowie. Takimi uroczyskami odzyskanymi przez natur? s? wsie: Krywe, Hulskie i Tworylne podlegaj?ce ochronie jako zespo?y przyrodniczo-krajobrazowe. Zró?nicowanie siedliskowe i biocenotyczne parku (du?e kompleksy le?ne, tereny otwarte i pó?otwarte) oraz stosunkowo ma?a penetracja ludzka sprawiaj?, i? jest to jedna z najbogatszych w Bieszczadach ostoi fauny puszcza?skiej. W?ród fauny parku szczególn? uwag? przyci?gaj? du?e ssaki: nied?wied?, ?ubr, wilk i ry?, a sta?ymi mieszka?cami s? tu m.in. prawie wszystkie krajowe gady (z w??em Eskulapa). W licz?cej blisko 130 gatunków awifaunie stwierdzono obecno?? licznych drapie?ników, dziuplaków i drobnych ptaków ?piewaj?cych. Maj? tu miejsca l?gowe i ?erowiska m.in. kruk, orze? przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny i czapla siwa. Wyst?puj? zwierz?ta wodne i nadwodne. Rzeka San - jak potwierdzi?y badania - ma najbogatsz? z polskich rzek karpackich faun? wodn?, w?a?nie w swoim górnym biegu. Tereny odkryte to wa?ne enklawy ?erowe jeleniowatych odci??aj?ce znacznie s?siedni park narodowy i odnowienia w okolicznych lasach gospodarczych.
 
Wyst?puj?ce na omawianym terenie rezerwaty przyrody oraz ?cie?ki przyrodnicze:
Rezerwat przyrody "Zakole"
"Hulskie im. Stefana Myczkowskiego"
"Krywe"
?cie?ka przyrodnicza "W krainie myszo?owa"
?cie?ka przyrodniczo-historyczna "Dwernik - Otryt - Chmiel"

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs