G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Rezerwat przyrody "Prz?dki"

Utworzony zarz?dzeniem Ministra Le?nictwa i Przemys?u Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 roku dla „... zachowania ze wzgl?dów naukowych i krajobrazowych grupy ska? piaskowcowych wyró?niaj?cych si? charakterystycznymi formami, wytworzonymi wskutek erozji eolicznej” (MP, nr 18 1 1957r, poz. 143)
Teren rezerwatu w ca?o?ci le?y w gminie Korczyna, na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna, tu? przy drodze Krosno-Rzeszów.
Zajmuje on wschodni? cz??? grzbietu b?d?cego dzia?em wodnym dla potoku Marcinek i Czarnego Potoku. Najwy?ej po?o?ony punkt rezerwatu znajduje si? na wysoko?ci 520 m.npm. Grunty wchodz?ce w jego sk?ad stanowi? w?asno?? Skarbu Pa?stwa i s? zarz?dzane przez Nadle?nictwo Dukla podlegaj?ce Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie. Bezpo?redni nadzór nad chronionym obiektem sprawuje le?niczy Le?nictwa Odrzyko?.
Rezerwat jest po?o?ony w obr?bie Czarnorzecko-Strzy?owskiego Parku Krajobrazowego i stanowi jedn? z najwi?kszych jego atrakcji.
Aktualna powierzchnia chroniona wynosi 13,63 ha i obejmuje grupy osta?ców skalnych wraz z przylegaj?cym do nich lasem.

GEOLOGIA
Wed?ug podzia?u fizyczno-geograficznego rezerwat le?y w Prowincji Karpat i Podkarpacia, Mezoregionie Pogórza Dynowskiego. Interesuj?ca jest budowa geologiczna tej cz??ci Pogórza; na przestrzeni kilku kilometrów (mi?dzy Korczyn? a W?glówk?) wyst?puj? a? 23 warstwy ró?nych zupe?nie utworów geologicznych nasuni?tych na siebie w trzech seriach: skolskiej, pod?l?skiej i ?l?skiej. Same „Prz?dki” zbudowane s? z piaskowców ci??kowickich, których wiek geologiczny okre?lany jest jako dolny eocen (55-35 mln. lat temu). S? to piaskowce grubo?awicowe, zlepie?cowe, szaro?ó?te o spoiwie ilastym, rzadziej ilasto-wapnistym. Charakterystyczn? ich cech? jest obecno?? struktur komórkowych, tj. ma?ych nieregularnych zag??bie? na powierzchni, powsta?ych prawdopodobnie w wyniku ró?nej odporno?ci spoiwa na wietrzenie chemiczne i mechaniczne. Prz?dki reprezentuj? jedn? z form wietrzenia okre?lan? jako tzw. grzyby skalne. Ich powstanie by?o uwarunkowane du?? w tym miejscu mi??szo?ci? (ok. 70 m) piaskowca ci??kowickiego i jego wi?ksz? odporno?ci? na wietrzenie ani?eli warstw s?siaduj?cych.

HISTORIA
Prz?dki od niepami?tnych czasów by?y przedmiotem ludzkiego zainteresowania. We wczesnym ?redniowieczu istnia?o u ich stóp osadnictwo s?owia?skie, o czym ?wiadczy odkryte przed dwudziestu laty cmentarzysko kurhanowe. Ska?y, jako wyj?tkowy twór przyrody, mog?y spe?nia? rol? przedmiotu kultu. Poniewa? s? bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu, od wieków budz? w?ród ludzi ch?? poznania. Interesuj?cy opis „Prz?dek” znajdujemy w ksi??ce Macieja Bogusza St?czy?skiego „OKOLICE GALICYI”(Lwów 1847): „... jeste?my ju? wreszcie u stóp tych ska?. Czarne, pop?kane, nagiemi barkami stercz?ce, dziwacznie pokrajane, z czo?em ?ysem a pochylonem stercz? one i nieruchomo zdaj? si? jakby jakie? skamienia?e pomniki nie dzisiejszego ?wiata przypatrywa? si? rozci?gni?tej pod niemi dolinie i wszystkiemu co si? tam kiedy? dzia?o i dzieje. Jakby duchy w ska?? zakl?te, s? one pe?ne tajemniczego znaczenia dla ludu wiejskiego, który z do?u patrzy w nie z uwag? niespokojn?. S? one bowiem dla wie?niaków wskazówk? pogody. Skoro tylko cho?by najmniejsza chmurka przemknie si? po ?ysych g?owach, kilkudniowa nieochybna nastaje niepogoda. G?owy tych ska? s? tak pochylone, i? mimowolnie dziwi? si? trzeba, dlaczego dot?d nie run??y w?asnym ci??arem w dó?.”

Z osta?cami skalnymi zwi?zanych jest kilka legend. Jedna z nich wyja?niaj?ca nazw? rezerwatu opowiada jak „ ... troje dziewcz?t z Korczyny, miasteczka s?ynnego ongi? z pi?knych wyrobów p?ócienniczych, zakocha?o si? naraz w jednym m?odzie?cu. D?ugo spiera?y si? o swe prawa pierwsze?stwa, wreszcie postanowi?y, ?e ta zostanie jego oblubienic? , która najrychlej i najpi?kniej uprz?dzie nici na odzie? ?lubn? – poczem jednocze?nie wzi??y si? do pracy. Nadszed? dzie? ?wi?teczny, prz?dki jednak nie chcia?y jej przerwa?, i aby nie gorszy? mieszka?ców swej wsi, ukry?y si? wraz z k?dzielami na górze odleg?ej o 3 km od Korczyny i tam pod os?on? lasu, dalej prowadzi?y swój wy?cig. ?adna jednak z nich nie osi?gn??a celu, z chwil? bowiem, kiedy rozleg? si? korczy?ski dzwon ko?cielny, wzywaj?cy wszystkich na nabo?e?stwo, trzy zawodniczki zosta?y zamienione w g?azy i po dzi? dzie? stercz? na szczycie góry jako przestroga dla tych , co nie szanuj? ?wi?tych dni.”
(L. Radomska-?widzi?ska „Na Prz?dkach i Odrzykoniu” Ziemia, 1932)

W tradycji miejscowej poszczególne grupy skalne nosz? nazwy: Prz?dka-Matka, Prz?dka-Baba, Herszt, Madej. Nowsze nazewnictwo osta?ców (Schodki, Orzechy, Rozleg?a, Amant, Trojak, Goryl) pojawi?o si? w latach 80-tych i pochodzi od osób uprawiaj?cych tu wspinaczk?.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs