G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Prezentowany materia? pochodzi ze strony: www.parkiprz.itl.pl  tam te? zapraszamy osoby pragn?ce zg??bi? swoj? wiedz? przyrodnicz?.

Utworzony rozporz?dzeniem nr 11 Wojewody Przemyskiego z dnia 16 grudnia 1991 r zaktualizowany Rozporz?dzeniem Nr 11 Wojewody Przemyskiego z dnia 24 kwietnia 1997 r. Zajmuje powierzchni? 61.862 ha w gminach: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemy?l i miasto Dynów.

Obszar Parku obejmuje jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuni?tych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich. Zachowany tu jest jedyny w ?uku karpackim skr?t fa?dów czo?owych Karpat, tworz?cy tzw. sigmoid? przemysk?. Pogórza - niewysokie, przepi?kne góry z rusztow? rze?b? grzbietów oraz kratow? sieci? dolin rzecznych - si?gaj? do ponad 600 m. n.p.m. Najwy?sze to: Suchy Obycz (617 m. n.p.m.) i Kopysta?ka (541 m. n.p.m.). Charakterystyczne prze?omy Sanu, zw?aszcza w rejonie S?onnego, Wybrze?a, Iskani, Babic, Nienadowej i Krasiczyna urozmaicaj? ten zachowany w znacznej cz??ci krajobraz naturalny. Osobliwe s? równie? odkrywki fliszu karpackiego, np.: w Rybotyczach i Kotowie oraz po kamienio?omach w Krzeczkowej. Rozleg?e kompleksy le?ne, w postaci buczyn i gr?dów, stanowi? dominuj?cy element krajobrazotwórczy. Lasy zajmuj? bowiem 64 % powierzchni Parku. Najpi?kniejsze lasy jod?owo - bukowe oraz dobrze zachowane naturalne buczyny, mo?na podziwia? w wy?szych partiach Pogórza, w pa?mie Turnicy. 
Ni?ej rozci?ga si? strefa wielogatunkowych lasów li?ciastych, z dominacj? d?bu, grabu, lipy drobnolistnej i klonu. W dolinach rzek i potoków dotrwa?y do naszych czasów lasy ??gowe z wi?zem, jesionem i d?bem szypu?kowym. Dominuj?cym zbiorowiskiem ro?linnym Pogórza jest podgórska forma buczyny karpackiej, w drzewostanie której obok buka wyst?puje do?? licznie jod?a, a tak?e ?wierk, jawor i wi?z górski. Du?y wp?yw na wygl?d szaty Pogórza mia? proces sztucznego wprowadzania w latach 1945 - 47 sosny i modrzewia na u?ytki rolne po wysiedleniu ludno?ci ukrai?skiej. Wielk? osobliwo?ci? przyrodnicz? Parku s? zbiorowiska kserotermiczne przypominaj?ce kwietny step ??kowy (Rybotycze, Makowa). Cennym jest tak?e obecno?? torfowiska przej?ciowego i wysokiego w okolicach Dubiecka (m. Bachórzec. Obj?tego ochron? prawn? w rezerwacie "Broduszurki".  
Na skutek przenikania ró?nych elementów flory (górski, nizinny i pontyjski) ro?linno?? Parku charakteryzuje si? du?? ró?norodno?ci?. W sk?adzie szaty ro?linnej wyst?puje ponad 900 gatunków ro?lin naczyniowych, z tego ?cis?ej ochronie gatunkowej podlega 47, natomiast cz??ciowej - 16. Z grupy ro?lin ca?kowicie chronionych do?? licznie wyst?puj?: k?okoczka po?udniowa, lilia z?otog?ów, skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilcze?yko, wid?ak ja?owcowaty, gatunki z rodziny storczykowatych oraz bluszcz pospolity. Ten ostatni wyst?puje cz?sto w lasach Parku, jako okaza?e pn?cze zakwitaj?ce jesieni?. Bogata i zró?nicowana flora naczyniowa zawiera równie? w swym sk?adzie gatunki uznane za rzadkie, nara?one na wygini?cie b?d? wymieraj?ce umieszczone na "Li?cie ro?lin zagro?onych w Polsce". Gatunkami rzadkimi s?: bylica pio?un, pszeniec grzebieniasty, ostro?e? siedmiogrodzki, g?óg Palmstrucha i zaraza ga??zista, za? nara?onymi na wygini?cie: dziewanna austriacka, dzwonecznik wonny oraz 4 gatunki z rodziny storczykowatych - storzan bezlistny, storczyk plamisty, kruszczyk b?otny i storczyk kukawka. Grup? ro?lin wymieraj?cych reprezentuj?: kr?czynka jesienna, storczyk cuchn?cy oraz bu?awnik czerwony. Flora Parku liczy 3 subendemity ogólnokarpackie: tojad mo?dawski, ?ywiec gruczo?owaty i ?ywokost sercowaty oraz odmian? wschodniokarpack? ?nie?ycy wiosennej. 

Najwarto?ciowsze elementy przyrody chronione s? w 6 rezerwatach:
"BRZOZA CZARNA W RECZPOLU"
"KR?PAK"
"BRODUSZURKI"
"TURNICA"
"REBERCE"
"PRZE?OM HO?UBLI"
"KALWARIA PAC?AWSKA"
"KOPYSTANKA"

Na zatwierdzenie oczekuje projekt rezerwatu "LEONCINA w TARNAWCACH" chroni?cego naturalne stanowisko k?okoczki po?udniowej. Ochron? pomnikow? obj?to dotychczas 150 obiektów przyrody ?ywej. Najliczniejsze s? lipy i d?by. Przewiduje si? obj?? t? form? ochrony dalszych kilkaset obiektów przyrody ?ywej. Najokazalsze drzewa mo?na spotka? w zabytkowych ogrodach i parkach. W?ród nich na szczególn? uwag? zas?uguje jeden z najbogatszych gatunkowo w naszym kraju ogrodów krajobrazowych w Krasiczynie. Osobliwo?ci? w skali kraju jest okaza?y ja?owiec (36 cm ?rednicy na wys. pier?nicy) rosn?cy na bardzo stromym brzegu Sanu w Babicach, gm. Krzywcza. Indywidualn? form? ochrony przyrody w postaci stanowisk dokumentacyjnych obj?to 13 obiektów przyrody nieo?ywionej.
Ciekawa jest równie? fauna Parku. Stwierdzono tu 3 chronione gatunki ryb, 16 gatunków p?azów i gadów, 134 gatunki l?gowych ptaków oraz 30 gatunków ssaków. 39 gatunków kr?gowców znajduje si? na czerwonej li?cie rzadkich i wymieraj?cych", m.in. orze? przedni, orlik krzykliwy, dzi?cio? trójpalczasty, puchacz, puszczyk uralski, nocek Bechsteina, bóbr europejski, ?bik i ?aba dalmaty?ska.
W du?ych kompleksach le?nych maj? tu swoj? ostoj? ssaki: jele? karpacki, sarna, dzik, ry? i ?bik, a z p?azów traszka karpacka b?d?ca jedynym w?ród kr?gowców, karpackim endemitem. Gnie?d?? si? tu jastrz?bie, pustu?ki, puchacze, inne gatunki sów, orlik krzykliwy (ok. 10 % populacji krajowej), trzmielojad oraz bocian czarny. Prowadzone w ostatnich latach badania drobnej fauny w dolinie Wiaru wykaza?y na terenie Parku obecno?? endemicznych elementów wschodniokarpackich, reprezentowanych przez 17 gatunków chrz?szczy, ?limaków i krocionogów. Ponadto stwierdzono 12 gatunków nowych dla naszej fauny.
Wyj?tkowe warto?ci naukowe, przyrodniczo - krajobrazowe Pogórza Przemyskiego sk?oni?y przyrodników do przygotowania projektu utworzenia tutaj parku narodowego. Podkre?la si? przy tym, ?e utworzenie parku w tej cz??ci Karpat Wschodnich by?oby wa?nym uzupe?nieniem krajowego systemu obszarów chronionych.

ZWIEDZANIE PARKU - obszar Pogórza Przemyskiego le??cy w strefie wspó??yj?cych ze sob? kultur zachodniej i wschodniej charakteryzuje du?a ró?norodno?? obiektów zabytkowych, szczególnie budownictwa sakralnego.

W?ród nich najcenniejszymi s?:
ko?cio?y zabytkowe w Birczy, Krasiczynie, Rybotyczach i Kalwarii Pac?awskiej. Ostatni z wymienionych zas?uguje na baczniejsz? uwag?. Wraz z klasztorem o.o. Franciszkanów zbudowanym przez Fredr? w XVII wieku, spalonym doszcz?tnie w po?owie XVIII w. - nast?pnie odbudowanym przez Szczepana Dwernickiego (cze?nika przemyskiego), zabytkowymi kaplicami i kapliczkami p?tniczymi jest miejscem kultu Maryjnego.
Raz do roku, w sierpniu, w czasie odpustu, zabytkowy rynek i klasztorne obej?cia zape?nia kilkutysi?czny t?um wiernych, w?druj?c potem p?tniczymi dró?kami od kaplicy do kaplicy,
cerkwie drewniane w Pi?tkowej i Leszczynach,
cerkwie w Huwnikach, Olszanach oraz najstarsza i jedyna w kraju typu obronnego z XV/XVI wieku w Posadzie Rybotyckiej wewn?trz bogato polichromowana, cerkwie u?ytkowane jako ko?cio?y rzymskokatolickie w Bryli?cach, Jaworniku Ruskim, Kopystnie, Lipie i Mielnowie

Zamek w Krasiczynie
Z zabytków budownictwa typu rezydencyjno - obronnego na szczególn? uwag? zas?uguje XVI - wieczny zamek w Krasiczynie, klejnot architektury renesansowej, zespó? pa?acowo - parkowy w Birczy oraz pozosta?o?ci dworskie w Jaworniku Ruskim i Huwnikach, jak równie? grodziska w VIII - XII wieku rozmieszczone wzd?u? Sanu i Wiaru.

Fakt ci?g?ego ?cierania si? na tym terenie ró?nych pr?dów religijnych ma odzwierciedlenie tak?e w tworzeniu si? cmentarzy. Wszystkie s? miejscami spokoju, jednak?e niektóre z nich, ze wzgl?du na zabytkowy charakter, s? warte zwiedzenia. Zachowa?o si? na nich bowiem wiele ciekawych rze?b, figur, nagrobków i kapliczek o warto?ci historycznej. Na szczególn? uwag? zas?uguje cmentarz rzymskokatolicki w Krasiczynie i cmentarze ?ydowskie (kirkuty) w Birczy, Rybotyczach i Krasiczynie.
Wiele miejscowo?ci Parku charakteryzuje ciekawy uk?ad przestrzenny z zabytkami architektury ludowej o konstrukcji zr?bowej i przys?upowej. Takie zespo?y urbanistyczne spotka? mo?na w Birczy, Kalwarii Pac?awskiej i Rybotyczach. 
Warunki naturalne Pogórza stwarzaj? doskona?e mo?liwo?ci uprawiania ró?norodnych form turystyki kwalifikowanej. Przez najciekawsze elementy przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku prowadz? piesze szlaki turystyczne. Przyrodniczy przewodnik pt. W?drujemy po szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego b?dzie znaczn? pomoc? dla mi?o?ników przyrody.

SZLAK CZERWONY - swój pocz?tek bierze w Przemy?lu i prowadzi przez najwy?sze wzniesienia Parku (Wapielnica - 393 m npm, Kopysta?ka - 541 m npm, wspania?y punkt widokowy). Na terenie Parku d?ugo?? jego wynosi 39 km.
SZLAK NIEBIESKI - jest najd?u?szym szlakiem w Parku. Charakterystyczn? cech? tej trasy jest jej przebieg na znacznej d?ugo?ci przez tereny le?ne. Na niewielkim odcinku prowadzi brzegiem Sanu. Na teren Parku wchodzi w Dynowie, biegn?c w kierunku wschodnim, by nast?pnie na wzniesieniu Wapielnica, skr?ci? na po?udnie w kierunku Kalwarii Pac?awskiej. Z Kalwarii szlak skr?ca do wsi Pac?aw, schodzi na trawiaste wzgórza do wsi Paportno, by zg??bi? si? w ?cie?k? na wierzcho?ek Suchego Obycza. Nast?pnie kieruj?c si? na po?udniowy zachód wchodzi na teren Parku Krajobrazowego Gór S?onych ko?cz?c bieg w Ustrzykach Dolnych. 
P?TNICZY SZLAK IM. JANA PAW?A II - utworzony w 1991r. Liczy 22 km. Rozpoczyna si? w Przemy?lu i na odcinku 5 km biegnie tras? szlaku czerwonego, nast?pnie - niebieskiego, a? do miejscowo?ci Kalwaria Pac?awska. Po?o?enie wsi na szczycie wzniesienia (465 m. n.p.m.) jest wspania?ym miejscem widokowym, z którego mo?na podziwia? malownicz? dolin? Wiaru oraz masyw Turnicy.
SZLAK ?Ó?TY jest znakiem wybitnie przyrodniczym, gdy? wiedzie ?rodkiem puszczy karpackiej. Zaczyna si? na szczycie Suchego Obycza, obieraj?c kierunek pó?nocny, przez drogi le?ne dochodzi do drogi rybotyckiej. Za Posad? Rybotyck? ??czy si? ze szlakiem czerwonym.
SZLAK ZIELONY GÓRSKI - d?ugo?? ok. 20 km. Zaczyna si? w Birczy i wiedzie ?rodkiem fragmentu dawnej puszczy karpackiej. U?atwia prze?ledzenie zmieniaj?cych si? drzewostanów i bogactwa ro?linnego. Prowadzi przez pi?kn? dolin? otoczon? wzgórzami gdzie niegdy? by?a dawna wie? ?omna. Obecnie tylko nieliczne drzewa owocowe wskazuj? na istnienie dawnych zagród w Parku. Szlak ko?czy swój bieg na litej drodze Ar?amów - Jureczkowa. Tutaj ??czy si? ze szlakiem niebieskim.
SZLAK CZARNY - prawobrze?ny szlak forteczny"Twierdzy Przemy?l" tylko w niewielkiej cz??ci przebiega przez Park i otulin?. Prowadzi wiejskimi i le?nymi drogami po najciekawszych fortach. Na ca?ej d?ugo?ci, tj. od ?apajówki do Dybawki Górnej liczy 28 km. Lewobrze?ny szlak forteczny nie przebiega przez tereny parkowe, niemniej jednak jest tak samo godny przej?cia jak i prawobrze?ny.

Maj?c do dyspozycji sprz?t rowerowy mo?na przejecha? i podziwia? ca?y Park zarówno od strony przyrodniczej, krajobrazowej jak historycznej i kulturowej. Opracowane 14 tras rowerowych w przewodniku rowerowym pt. Po drogach i bezdro?ach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego pozwol? rowerzy?cie zorganizowa? wypad w sposób najkorzystniejszy. Jedna z pi?kniejszych dróg w kraju (dzi?ki swoim serpentynom) Przemy?l - Sanok przebiega przez ?rodek Parku, natomiast drogi Przemy?l - Dynów i Przemy?l - Huwniki okalaj? go. W rzekach Parku mo?na skorzysta? z k?pieli przekonuj?c si? jednocze?nie, ?e Wiar nale?y do jednej z najczy?ciejszych rzek Polski, natomiast szlak wodny od Dynowa do Przemy?la stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki kajakowej. Podczas ?nie?nych zim wzgórza Parku doskonale nadaj? si? do uprawiania narciarstwa i saneczkarstwa. Szczególnie godne polecenia s? wzgórza w okolicy Korze?ca, gdzie znajduje si? wyci?g narciarski. W okresie lata atrakcyjn? form? sp?dzania wolnego czasu mo?e by? w?dkarstwo uprawiane na rzece San oraz jego dop?ywach.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs