G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Park Krajobrazowy Gór S?onnych

Prezentowany materia? pochodzi ze strony: www.parkiprz.itl.pl  tam te? zapraszamy osoby pragn?ce zg??bi? swoj? wiedz? przyrodnicz?.

Utworzony zosta? rozporz?dzeniem Wojewody Kro?nie?skiego w 1992 r. na powierzchni 38 096 ha. Po zmianie granic w 1996 roku jego powierzchnia wynosi 51 392 ha. Na obszarze Parku znalaz?y si? w ca?o?ci lub cz??ci gminy województwa podkarpackiego: Lesko, Olszanica, Sanok, Tyrawa Wo?oska, Ustrzyki Dolne oraz Sanok - miasto. Wed?ug podzia?u fizjograficznego Park obejmuje pó?nocne fragmenty Gór Sanocko - Turcza?skich przechodz?cych w Pogórze Przemyskie. Wschodni? granic? Parku stanowi granica pa?stwowa z Ukrain? na odcinku Bandrów - Ar?amów, od po?udnia - linia drogowo - kolejowa na odcinku Ustrzyki Dolne - Lesko. Zachodnia granica biegnie dolin? Sanu od Monasterca po Dobr? i wreszcie pó?nocna - granic? administracyjn? gminy Ustrzyki Dolne. Park obejmuje swoim obszarem typowe dla Karpat Wschodnich pasma górskie: Gór S?onnych i Chwaniowa. Pi?knie, rusztowo uformowane grzbiety górskie u?o?one z kierunku pó?nocnego zachodu na po?udniowy wschód poprzecinane s? sieci? rzek i potoków b?d?cych dop?ywami Sanu i Wiaru. Przez po?udniowo - wschodni? cz??? Parku przechodzi granica g?ównego europejskiego dzia?u wód, oddzielaj?cego zlewiska Ba?tyku i Morza Czarnego. Wody do Morza Czarnego z terenu Polski zbiera Strwi??, wyp?ywaj?cy ze stoków góry Berdo, doprowadzaj?c je najpierw do Dniestru. 
Osobliwo?ci? Parku s? licznie wyst?puj?ce s?one ?ród?a, o których w swoim dziele "O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski" pisa? Stanis?aw Staszic. Znaczne ich zag?szczenie znajduje si? w obr?bie szczytu Na Opalonym. Naliczono 78 potoków, które odprowadzaj? wody o ró?nym stopniu zawarto?ci soli. Nie tylko solanki ukryte s? pod powierzchni? ziemi. Znane s? z?o?a ropono?ne ci?gn?ce si? pasmem od Berehów Dolnych i ?odyny przez Ropienk?, Wa?kow? i Leszczowate po Witry?ów, Temeszów i Obarzym. Ju? w 1886 r. prowadzono eksploatacj? ropy naftowej w Ropience, a tu? przed II wojn? stan??o na tym terenie 70 szybów o ?redniej g??boko?ci 300 m. Obecnie z?o?a s? ju? na wyczerpaniu.

Pogórza i grzbiety górskie poro?ni?te w 73% kompleksami le?nymi administrowane s? przez Nadle?nictwa: Bircza, Brzegi Dolne, Brzozów i Lesko. Po?ród lasów wy?aniaj? si? enklawy pól uprawnych, ??k i pastwisk, na których mieszka?cy Parku wypasaj? owce i kozy rzadziej byd?o. Niezamieszka?ym dolinom Parku uroku dodaj? stare drzewa owocowe pozosta?e po dawnych wsiach wysiedlonych w latach 1945-47. 

Zbiorowiska le?ne porastaj?ce doliny, pogórza i niewysokie góry tworz? pi?trowy uk?ad ro?linno?ci. Powy?ej 500 m. n.p.m. szat? ro?linn? tworzy pi?tro regla dolnego, które stanowi? lasy bukowe i bukowo-jod?owe z runem charakterystycznym dla ?yznej buczyny karpackiej. Ro?linno?? wyst?puj?c? do 500 m. n.p.m. stanowi pi?tro pogórza, którego wy?sze partie porasta podgórska forma buczyny karpackiej, ni?sze za? - gr?dy odmiany wschodniokarpackiej. W dolinach rzecznych wyst?puj? g?ównie zaro?la wiklinowe i nadrzeczna olszynka karpacka. Wysoki stopie? naturalno?ci tego terenu wyra?a si? du?ym bogactwem florystycznym, licz?cym ok. 900 gatunków ro?lin naczyniowych, w tym wielu gatunków górskich, podgórskich i pontyjskich. Na tych stosunkowo niewielkich wysoko?ciach wyst?puje a? 68 gatunków górskich, w tym 5 subalpejskich i 45 reglowych. Wschodniokarpacki charakter zbiorowiskom ro?linnym Parku nadaj? gatunki wschodnie, m.in. groszek wschodniokarpacki, smotrawa okaza?a, lulecznica krai?ska i ?ywokost sercowaty. Flor? pontyjsk? reprezentuje 79 gatunków kserotermicznych, z których nale?a?oby wymieni?: czosnek zielonawy, przelot pospolity, k?osownic? pierzast?, kruszczyk siny, dzwonek brzoskwiniolistny, wilczomlecz lancetowaty,goryczk? krzy?ow? oraz miodownik melisowaty.

Osobliwo?ci? dendrologiczn? Parku s? drzewiaste formy cisa wyst?puj?ce w ok. Serednicy oraz stanowisko krzewu - kosa olcha w ok. Bandrowa, natomiast geologiczn? - odkrywki fliszu karpackiego rozrzucone po ca?ym jego terenie.
Du?e powierzchnie kompleksów le?nych poprzecinanych po?aciami pól uprawnych i ciekami wodnymi stwarzaj? dogodne warunki do rozwoju i bytowania dla wielu gatunków zwierz?t, w tym typowych dla fauny puszcza?skiej.  
W Parku spotka? mo?na takie gatunki jak: nied?wied? brunatny, ry?, wilk, ?bik, wydra, jele? szlachetny, dzik, orze? przedni, orlik krzykliwy i grubodzioby, jastrz?b, trzmielojad, puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, dzi?cio? trójpalczasty i bia?ogrzbiety. ??ki w dolinach rzek i potoków s? miejscem ?erowania dla wielu gatunków ssaków: jelenia szlachetnego, sarny, dzika, lisa i borsuka. Doliny te s? równie? wspania?ym terenem ?owieckim ptaków drapie?nych oraz miejscem gniazdowania zagro?onego w skali globalnej derkacza.
Ponadto w obr?bie Parku odnotowano w?ród bezkr?gowów wiele endemitów wschodnio-, zachodnio- i ogólnokarpackich g?ównie wijów, chrz?szczy i ?limaków.
O wysokich warto?ciach przyrodniczo - krajobrazowych Parku ?wiadczy fakt, ?e planuje si? obj?? cz??? jego terenu najwy?sz? form? ochrony - parkiem narodowym, pod nazw? TURNICKI.
Obecnie na znacznej cz??ci powierzchni powsta?y rezerwaty przyrody. Pi?? istniej?cych zajmuje pow. 899 ha.
S? to rezerwaty o charakterze le?nym.
"CHWANIÓW"
"DYRBEK"
"GÓRA SOBIE?"
"NA OPALONYM"
"POLANKI"
"BUCZYNA W WA?KOWEJ"
"NAD TRZCIA?CEM"
"NA ORATYKU"
W najbli?szym czasie Wojewoda Podkarpacki obejmie ochron? nast?pne 3 rezerwaty p.n. "NAD TRZCIACEM", "NA ORATYKU" oraz "BUCZYNA w WA?KOWEJ". ??czna ich powierzchnia wynosi ok. 514 ha.

Krajobraz naturalno-kulturowy Parku jawi si? jako kraina "dzikich lasów", opustosza?ych wiosek i bogatej historii. Jednak?e ?lady wspania?ej przesz?o?ci obecnie spotyka si? tylko w postaci zabytków historyczno-kulturowych. Niektóre z miejscowo?ci rozwija?y si? znakomicie ju? w ?redniowieczu, czego dowodem s? liczne grodziska np.: w Olszanicy, Tyrawie Wo?oskiej i Tyrawie Solnej. Z nowszej historii w?ród naturalnego krajobrazu przebijaj? si? zabytki miejskiej przesz?o?ci Mrzyg?odu, XVII - wieczny dwór z pi?knym parkiem w Za?u?u oraz pa?ac i park z XIX wieku w Olszanicy.
Park jako kraina pogranicza i dwóch narodów obfituje równie? w obiekty sakralne, g?ównie cerkwie greckokatolickie. Wystaj?ce kopu?y pi?knych cerkwi widoczne s? w Bezmiechowej, Bandrowie, Brzegach Dolnych, Ho?uczkowie, Krecowie, Kro?cienku, Liskowatem, ?odynie, Paszowej, Rakowej, Rudence, Serednicy, Siemuszowej, Stefkowej, Tyrawie Solnej.
Wspomnie? nale?y o nie?yj?cej ju? poetce Marii Czerkawskiej mieszkaj?cej i tworz?cej w Bezmiechowej, czy arty?cie - rze?biarzu z Tyrawy Wo?oskiej - Bogus?awie Iwanowskim. Tego niezwykle uzdolnionego, wra?liwego i pracowitego kresowiaka do tej miejscowo?ci, po ?yciowej tu?aczce, przyci?gn??o pi?kno Gór S?onnych. Galeri? rze?by pn."Quo vadis" mo?na zwiedza? codziennie o ka?dej porze dnia.
Ró?norodno?? krajobrazowo - kulturowa predestynuje ten teren do rozwoju i uprawiania ró?norodnych form turystyki. Niestety infrastruktura turystyczna jest prawie nierozwini?ta. Amatorzy pieszych w?drówek mog? poznawa? jego walory na wyznakowanych szlakach turystycznych: czerwonym, niebieskim, ?ó?tym oraz ??cznikowych: zielonym i ?ó?tym.

SZLAK CZERWONY - w Parku ma przebieg: Olchowicki Potok - Liszna - G. S?onny - G. S?onna - G. Przys?up - Rakowa - Zawadka - G. Por?ba.
SZLAK NIEBIESKI - na teren Parku wkracza w ok. ?odyny, biegnie na G. Bra?cow? - G. Truszowskie - G. Na Opalonym - Ar?amów i dalej wchodzi na teren PKPP.
SZLAK ZIELONY (??cznikowy) jest odnog? szlaku czerwonego i biegnie od szczytu G. S?onna do G. Przys?up, schodz?c do drogi Za?u? - Lesko biegnie obok rezerwatu "Góra Sobie?" i dochodzi do stacji PKP w Za?u?u.
SZLAK ?Ó?TY (??cznikowy) do Parku wchodzi w Jankowcach, dalej biegnie przez Czarny Dzia? - "lotnisko" w Bezmiechowej i grzbietem Gór S?onnych dochodzi do szlaku czerwonego.
?Ó?TY SZLAK wchodzi do Parku w m. Podgaje i prowadzi na G. Orli Kamie?.

W?drówka szlakami po Parku to prawdziwa "uczta dla oczu", gdy? co rusz z ró?nych punktów widokowych podziwia? mo?na pi?kne panoramy Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Pogórza Przemyskiego czy samych Gór S?onnych. Przepi?kne krajobrazy wy?aniaj? si? równie? turystom zmotoryzowanym poruszaj?cym si? po, wij?cej si? w ok. Tyrawy Wo?oskiej w kszta?cie serpentyny, drodze Przemy?l - Sanok.
Zbadane w 1928 roku korzystne pr?dy powietrzne na jednym ze zboczy Gór S?onnych w Bezmiechowej sta?y si? równie? powodem do zorganizowania w 1930 roku pierwszego w Polsce szkolenia pilotów szybowcowych, a nast?pnie s?ynnej Szko?y Szybowcowej. Zlikwidowanej w 1951 roku decyzj? w?adz szkole, dawn? ?wietno?? próbuje przywróci? Politechnika Rzeszowska i Aeroklub Bieszczadzki. Dzi?ki próbom reaktywowania "lotniska" Bezmiechowa staje si? coraz wi?ksz? atrakcj? dla amatorów lotów szybowcami.
Pogórza i niewysokie góry stanowi? równie? idealne miejsce dla amatorów paralotniarstwa. Bezkresne obszary Parku predestynuj? go tak?e do jazdy konnej i rowerowej. Zarówno konie jak i rowery mo?na wynaj?? w O?rodku Wypoczynkowym w Ar?amowie, dysponuj?cym wieloma miejscami noclegowymi, niestety dla turystów z "bogat? kieszeni?".
Mamy nadzieje, ?e zach?cili?my Pa?stwa do odwiedzenia tego urokliwego zak?tka kraju. Pobyt w Parku pozwoli turystom bli?ej pozna? bogactwo przyrody, historii i kultury, a przede wszystkim - dobrze wypocz??.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs