G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Po?udnioworoztocza?ski Park Krajobrazowy

Prezentowany materia? pochodzi ze strony: www.parkiprz.itl.pl  tam te? zapraszamy osoby pragn?ce zg??bi? swoj? wiedz? przyrodnicz?.

Powo?any uchwa?? WRN nr VII/40/89 w Przemy?lu z dnia 13 lipca 1989 r., utrzymany w mocy Obwieszczeniem Wojewody Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990 roku zaktualizowany Rozporz?dzeniem Wojewody Przemyskiego nr 11 z dnia 24 kwietnia 1997 roku, o powierzchni 20.376 ha, z tego 16.237 ha po?o?one jest na terenie gmin województwa podkarpackiego: Horyniec i Narol, a 4.019 ha na terenie woj. lubelskiego. 

Zajmuje w granicach Polski najbardziej wysuni?ty na po?udniowy wschód fragment Roztocza. Zró?nicowana budowa geomorfologiczna dodaje Parkowi niezwyk?ego uroku. Wyst?puj? w nim formy wypuk?e: garby, p?askowy?e, pagórki i w?wozy oraz obni?enia: doliny, kotliny i pado?y. Ró?nice wysoko?ci si?gaj? 80 - 200 m, a nachylenia stoków dochodz? do 45 stopni. Najbardziej widocznym rysem rze?by s? licznie wyst?puj?ce osta?ce, tworz?ce wyizolowane pagóry lub grupy wzniesie?. Najwy?sze (w granicach Polski) to: Wielki Dzia? (395 m. n.p.m.) oraz D?ugi i Kr?g?y Goraj (390 m. n.p.m.). Ni?sze garby tworz? wierzchowiny (od 270 do 360 m. n.p.m.). Charakterystyczne jednostki obni?e? to w?skie lecz d?ugie doliny rzek Tanwi i Raty oraz suche doliny i w?wozy. Wielkim bogactwem Parku s? zwarte kompleksy le?ne. Najwy?sz? warto?? przyrodnicz? maj? drzewostany bukowe grupuj?ce si? we wschodniej, pó?nocnej i po?udniowej cz??ci Parku. Najwi?ksz? powierzchni? zajmuj? drzewostany ze znacznym udzia?em sosny, g?ównie na gruntach porolnych. Wyst?puj? te? drzewostany z dominacj? jod?y, d?bu i brzozy. Charakterystycznym zbiorowiskiem Roztocza jest buczyna karpacka, której najwi?ksze powierzchnie zachowa?y si? na zachód od Hrebennego oraz na pó?noc i wschód od Nowin Horynieckich. Wierzchowiny Parku zajmuj? gr?dy lipowo - grabowe. Ubo?sze siedliska zajmuj? bory mieszane. Najcenniejszym zbiorowiskiem jest wy?ynny bór mieszany oraz suboceaniczny bór ?wie?y. Obni?enia mi?dzywydmowe obszaru ?ródliskowego Tanwi zajmuj? torfowiska przej?ciowe i wysokie.
Najwarto?ciowsze elementy przyrodniczo - krajobrazowe obj?te s? ochron? rezerwatow?. W chwili obecnej zatwierdzone s? dwa rezerwaty. "So?okija" w Dziewi?cierzu i "?ród?a Tanwi" w Hucie Starej.
Osobliwo?ci? geologiczn? s? skalne wychodnie wapienno - margliste w Monastyrzu uznane za pomnik przyrody. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono potrzeb? obj?cia t? form? ochrony przyrody jeszcze ok. 70 obiektów przyrodniczych. Przewa?aj? pojedyncze lipy, d?by i buki. Spo?ród licznie reprezentowanej grupy ro?lin chronionych wymieni? nale?y: powojnik prosty, rosiczk? okr?g?olistn? i po?redni?, wid?ak torfowy i wroniec, k?okoczk? po?udniow?, lili? z?otog?ów, orlik pospolity, ?nie?yczk? przebi?nieg, kruszczyk szerokolistny i bu?awnik wielkokwiatowy. Z innych interesuj?cych ro?lin wyst?puje tak?e lulecznica krai?ska. Teren Parku jest ciekawy równie? pod wzgl?dem faunistycznym. Zró?nicowany w gatunki jest ?wiat owadów z elementami po?udniowschodnimi: siodlark? samotn?, ?wierszczem szarym, d?ugoskrzydlakiem sierposzem oraz tropikalnymi - modliszk?. Spotyka si? równie? gatunki górskie, m.in. nadobnic? alpejsk?. W strumieniach potoków p?ywa pstr?g potokowy. Wyst?puj?ce gady to: zaskroniec, padalec, jaszczurka zwinka i ?yworodna. Mo?liwe jest wyst?powanie w??a Eskulapa oraz gniewosza plamistego. P?azy to g?ównie gatunki chronione: ropucha szara, zielona i paskówka, rzekotka drzewna i kumak nizinny. Na uwag? zas?uguj? rzadkie i chronione gatunki ptaków drapie?nych: orlik krzykliwy, trzmielojad, bielik, orze?ek w?ochaty oraz puchacz. Osta?a si? tak?e nieliczna populacja wyj?tkowo pi?knie ubarwionego i rzadkiego ptaka - kraski.
W lasach wyst?puj? cenne ze wzgl?dów ?owieckich gatunki ssaków ?ownych: ry?, wilk, jele? oraz ?o?. Na otwartych terenach spotka? mo?na: ?asic?, gronostaja a nad wodami wydr?. Wieczorem na ?owy wylatuj? chronione gatunki nietoperzy: gacek szary, borowiec wielki i mopek.

Zwiedzanie parku - Na omawianym terenie ju? od ?redniowiecza ?ciera?y si? wp?ywy kultury wschodniej i zachodniej. ?wiadcz? o tym obiekty budownictwa sakralnego ko?cio?y, cerkwie i cmentarze. Wi?kszo?? z nich zlokalizowana jest w otulinie, natomiast w Parku godnym polecenia jest ko?ció? w Werchracie, w którym znalaz?y schronienie rokokowe rze?by z kr?gu lwowskiego, przeniesione tam z Uchnowa. W Woli Wielkiej zachowa?a si? cerkiew z 1755 roku a w Bru?nie Nowym - cerkiew z XVIII wieku, o trójdzielnej budowie.
Istniej?cy do 1944 r. Ludowy O?rodek Kamieniarski w Bru?nie przyczyni? si? do stworzenia ciekawych pod wzgl?dem artystycznym rze?b, figur, krzy?y przydro?nych, kapliczek i nagrobków wkomponowanych w krajobraz pól, przydro?y, miedz oraz cmentarzy rzymskokatolickich, grekokatolickich i wojennych.
 
Najciekawsze osobliwo?ci przyrodnicze i kulturowe mo?na podziwia? w?druj?c oznakowanymi szlakami turystycznymi:
SZLAK ZIELONY - rozpoczyna si? w Hory?cu, wiedzie przez Dziewi?cierz, Werchrat?, Monastyrz, Jacków Ogród i ko?czy w Narolu. Nieopodal wsi Nowiny Horynieckie usytuowana jest drewniana kaplica Matki Bo?ej z XIX wieku. W otoczeniu kaplicy wybija kilka ?róde? zmineralizowanej wody, której przypisuje si? uzdrawiaj?ce dzia?anie szczególnie w chorobach oczu. W okolicy Nowin Horynieckich szlak biegnie równie? w pobli?u projektowanego rezerwatu "Buczyna Horyniecka" a w Dziewi?cierzu podziwia? mo?na pi?kne ja?owce pospolite w rezerwacie "So?okija". Id?c dalej, na wzgórzu Monastyrz napotykamy na ruiny klasztoru o.o. Franciszkanów oraz cmentarz z I wojny ?wiatowej. Jest to równie? miejsce po cerkwi i klasztorze bazylia?skim (grekokatolickim). Szlak przebiega przez najwy?sze wzniesienie Parku, tj. Wielki Dzia?. Zielony szlak od 1990 roku przybra? imi? Brata Alberta. Dla poznania przyrody oraz rekreacji utworzono ?cie?k? dydaktyczno - przyrodnicz? "Horyniec - Nowiny Horynieckie". 

Trasa ?cie?ki "Horyniec - Nowiny Horynieckie" zaczyna si? w parku zdrojowym w Hory?cu - miejscowo?ci uzdrowiskowej. W parku zdrojowym znajduje si? zak?ad przyrodoleczniczy oraz wiele ciekawie skomponowanych alei, grup drzew i krzewów ozdobnych. Przechodz?c przez Horyniec dochodzi si? do zespo?u klasztorno-ko?cielnego o.o. Franciszkanów otoczonego pomnikowymi drzewami. Nast?pnymi ciekawostkami przyrodniczymi jest starodrzew olchowy oraz zbiorowisko ro?linne buczyny karpackiej. W lesie w Nowinach Horynieckich na pi?knej polanie zosta?a wybudowana w XIX wieku kaplica na wodzie p.w. Matki Bo?ej. Ze ?róde?ka bij?cego spod kaplicy wyp?ywa woda o w?a?ciwo?ciach leczniczych. Na górce stoi krzy? ustawiony dla upami?tnienia id?cych na Lwów wojsk ksi?cia Józefa Poniatowskiego. Powy?ej pi?tego przystanku ?cie?ki urz?dzone jest miejsce ogniskowe ze sto?ami i ?awkami. 
Innym atrakcyjnym szlakiem jest SZLAK ?Ó?TY przechodz?cy zachodni? cz??ci? Parku. Wychodzi równie? z Hory?ca, poprzez wzgórze Kamienna Góra (369,6 m. n.p.m.), D?biny i J?drzejówk?. Trasa jego przebiega w pobli?u projektowanych rezerwatów "Buczyna Horyniecka" i "Dublen".
Oba szlaki wiod? przewa?nie okolicami zalesionymi. W okresie w?drówek pó?no - letnich i jesiennych jest okazja by zbiera? grzyby, bowiem lasy te obfituj? w du?e ich ilo?ci.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs