G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Prezentowany materia? pochodzi ze strony: www.parkiprz.itl.pl  tam te? zapraszamy osoby pragn?ce zg??bi? swoj? wiedz? przyrodnicz?.

Powo?any zosta? uchwa?? WRN w Przemy?lu nr XXIV/175/88 z dnia 26 maja 1988 r., utrzymany w mocy Obwieszczeniem Wojewody Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990 roku zaktualizowany Rozporz?dzeniem Wojewody Przemyskiego nr 11 z dnia 24 kwietnia 1997 roku. Znajduje si? w gminach Cieszanów i Narol województwa podkarpackiego na obszarze 7.675 ha( pozosta?e 21.303 ha - woj. lubelskiego). Obejmuje lesiste, po?udniowo - zachodnie wzgórza cz??ci kraw?dziowej Roztocza ?rodkowego oraz fragment rozci?gaj?cej si? u jego stóp - Puszczy Solskiej.

Teren ten w zdecydowanej cz??ci porastaj? bory sosnowe, fragmentarycznie buczyny z udzia?em jod?y oraz olsy tworz?ce wysoce naturalny krajobraz, urozmaicony ci?gami wydm i brze?nym pasmem wzgórz Roztocza z elementami krajobrazu kulturowego w postaci bezle?nych enklaw terenów rolniczych i zabudowy wsi Huta Ró?aniecka, ?ozy, Maziarnia i Stawy. Zró?nicowanie szaty ro?linnej wyra?a si? bogactwem wyst?powania wielu naturalnych zbiorowisk ro?linnych z rzadkimi i chronionymi gatunkami ro?lin, m. in. ?nie?yczk? przebi?nieg, rosiczk? d?ugolistn? i po?redni? oraz wid?akiem wro?cem. Na obni?onym terenie puszcza?skim, pomi?dzy stref? kraw?dziow? Roztocza - od pó?nocy i ci?gami wydm - od po?udnia, wyst?puj? szczególnie bogate zbiorowiska ro?linne siedlisk wilgotnych:
- sosnowego boru bagiennego z borówk? bagienn?,
- trzcinnikowego boru bagiennego z borówk? czernic?,
- trz??licowego boru bagiennego.
Otaczaj? one p?aty zbiorowisk krzewinkowo - torfowcowych, mokrych wrzosowisk i torfowisk. Wzd?u? koryt potoków Paucza i Ró?aniec, w obr?bie ich rozlewisk i zastoisk, a tak?e wokó? przyleg?ych stawów rybnych wyst?puj? typowe zbiorowiska z grupy olsów i zbiorowisk zaro?lowych z panuj?c? olch? czarn? i wierzbami. Bardziej suche, wzniesione tereny obfituj? w grzyby jadalne. Lokalnie po?udniowe sk?ony wydm porastaj? suche bory chrobotkowe. 
Dominuj?ce nad Równin? Puszcza?sk? masywy wzgórz Góra Grochy i Bukowy Las (270 - 310 m. n.p.m.) zajmuj? wyspowo zbiorowiska ?yznej buczyny karpackiej z udzia?em jod?y i ?ywca gruczo?owatego. Walory przyrodnicze zbiorowiska buczyny zosta?y obj?te ochron? prawn? w rezerwacie "LAS BUKOWY". Liczne rozlewiska i urz?dzone w ich obr?bie stawy z otaczaj?cymi je lasami stanowi? ostoje dla zwierz?t, szczególnie dla ptaków. Spotka? tu mo?na perkoza rdzawoszyjego, kani? czarn?, czapl? siw?, bociana bia?ego i czarnego oraz cietrzewia. W g??bi puszczy w?ród starodrzewia gniazduje g?uszec, puchacz a nawet orze? bielik. Nad Ró?a?cem us?ysze? mo?na ptaki ?piewaj?ce, m. in.: podró?niczka, strumieniówk? i brz?czk?. Znajduj? tu równie? dogodne warunki bytowania ssaki: wilk, wydra, ?o??dnica i nietoperz. W zimnych i czystych wodach potoków wyst?puje bogata ichtiofauna, m.in. pstr?g potokowy i lipie?. 
 
ZWIEDZANIE PARKU - Dost?pno?? terenu dla uprawiania ró?norodnej turystyki u?atwiaj? przebiegaj?ce przez ost?py le?ne, bite drogi publiczne. Pieszym wycieczkom sprzyja sie? gospodarczych duktów le?nych, co ma istotne znaczenie ze wzgl?du na bardzo skromne zaplecze turystyczne w otulinie Parku. Najbli?sz?, dobrze rozwini?t? baz? turystyczn?, jest le??cy po stronie województwa zamojskiego Susiec, którego po?o?enie pozwala na osi?ganie dowolnych rejonów Parku w ramach jednodniowych "wypadów". Atrakcyjniejsze elementy przyrodnicze i zabytki kultury Parku mo?na spotka? w?druj?c po oznakowanym ?ó?tym szlaku turystycznym, który swój pocz?tek bierze w otulinie Parku w m. Narol, prowadz?c wzd?u? Tanwi przez M?ynki na teren województwa lubelskiego. Ko?czy swój bieg w Su?cu.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs