G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obejmuje tereny po?o?one w ?rodkowo - zachodniej cz??ci województwa przemyskiego. Ogólna jego powierzchnia wynosi 52.408 ha. Dominuj? tu Lasy Sieniawskie, b?d?ce cz??ci? Puszczy Sandomierskiej. Na ?yznych glebach cz??ci wschodniej wyst?puj? lasy mieszane i bory nadaj?ce krajobrazowi niepowtarzalne pi?kno dzi?ki znacznej ró?norodno?ci form i stopniowemu przechodzeniu jednych w drugie.

Wiod?cym gatunkiem w tym zbiorowisku by?a sosna pospolita i d?b szypu?kowy. Zazacza si? równie? udzia? zbiorowisk gr?dowych z d?bem szypu?kowym, grabem i bukiem. W zachodniej cz??ci przewa?a krajobraz kulturowy z dolin? Sanu i Lubaczówki. Flora w tej cz??ci jest niezwykle ciekawa. Wyst?puj? synantropy pó?nocnoameryka?skie, tj. aster ameryka?ski i aster wirginijski. Na ??kach ko?o Sieniawy - kosaciec syberyjski, go?dzik pyszny, goryczka w?skolistna, pe?nik europejski. ?wiadectwem dawnej ?wietno?ci przyrodniczo - kulturowej s? liczne okaza?e drzewa i aleje pomnikowe. Fauna ma charakter wybitnie nizinny. Z ssaków mo?na spotka?: ?osia, jelenia, borsuka, kun? le?n?, orzesznic?; z ptaków: gado?era, pszczo?ojada, kobuza, muchówk? ?a?obn?, cietrzewia, jarz?bka, bociana czarnego, remiza; z p?azów: ropuch? zielon? i paskówk?. Ciekawie reprezentuje si? ten obszar pod wzgl?dem ichtiologicznym. W nurtach rzek wyst?puj?: dziki karp, sazan, leszcz, sandacz, sum, sumik kar?owaty, wzdr?ga i ciernik. Z gromady owadów wyst?puj?: jelonek rogacz, kozioróg d?bosz, modliszka i mrówkolew. Na walory kulturowe obszaru du?y wp?yw wywar?y dzieje rodziny chor??ego koronnego Miko?aja Sieniawskiego - za?o?yciela Sieniawy. Powsta?a w 1720 roku wielka rezydencja magnacka, zachowana jest cz??ciowo do dzi?. Jest to zespó? pa?acowy z romantycznym parkiem. W pa?acu go?cili m.in. Tadeusz Ko?ciuszko i car Aleksander I. Sieniawa posiada równie? zespó? klasztorny o.o. Dominikanów z 1719 - 1754 r. i ko?ció? parafialny z 1753 r. W dobrym stanie zachowa? si? tak?e ratusz z XVII wieku (obecnie urz?d gminy).

Na terenie Obszaru zachowa?y si? ponadto: park z XVIII wieku w Rudce z licznymi drzewami pomnikowymi, park dworski z XIX wieku w Try?czy oraz drewniany dworek z XVII wieku w Cieplicach.

Cerkiewna architektura sakralna dobrze zachowa?a si? w: Dobrej, Le?achowie, Cewkowie i Rudce. W ostatniej z wymienionych miejscowo?ci w pobli?u cerkwi ro?nie najgrubszy d?b szypu?kowy w województwie maj?cy 870 cm obwodu pnia. Atrakcyjno?ci turystycznej temu terenowi dodaj? du?e kompleksy le?ne obfituj?ce w zwierzyn?, owoce runa le?nego i grzyby. G?ównym o?rodkiem turystyki pobytowej jest Radawa - malownicza wie? letniskowa.

Prezentowany materia? pochodzi ze strony: www.parkiprz.itl.pl  tam te? zapraszamy osoby pragn?ce zg??bi? swoj? wiedz? przyrodnicz?.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs