G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Iwonicz Zdrój

Informacje o sanatoriach znajd? Pa?stwo TUTAJ.

Iwonicz Zdrój to przepi?kna miejscowo?? uzdrowiskowa po?o?ona na pó?nocnym skraju Beskidu Niskiego na wysoko?ci oko?o 410 m n.p.m., otoczona od wschodu i zachodu górami. Iwonicz-Zdrój w historii polskiego zdrojownictwa zajmuje jedno z czo?owych miejsc, wymieniane jako najstarsze i najch?tniej odwiedzane uzdrowisko w Polsce.
Pocz?tkowo uzdrowisko by?o prywatn? w?asno?ci?, a najwcze?niejsza wzmianka kronikarska o Iwoniczu pochodzi z 1427 roku. Jednak informacje o tym, ?e znajduj? si? na jego terenie wody lecznicze pochodz? z 1578 roku. S? to wody mineralne chlorkowo-wodorow?glanowo-sodowe, jodkowe i bromowe Dzi? wykorzystuje si? je do kuracji pitnych, k?pieli, inhalacji i produkcji soli jodowo-bromowej. Pomagaj? one w leczeniu wielu chorób. Iwonickie ?ród?a jodowe wyp?ywaj? z pok?adów oceo?skich, a mineralne sk?adniki pobieraj? z warstw i?ów i pstrych ?upków czerwono-niebieskich zawieraj?cych pozosta?o?? flory i fauny dawnych oceanów; ?ród?a siarkowe wyp?ywaj? z warstw menilitowych.
Borowin? stosuje si? w tym uzdrowisku od 1987 roku. Wcze?niej czerpano j? z lasu otaczaj?cego Iwonicz, a od 1949 roku przywozi si? j? z ??k po?o?onych we wsi Targowiska. Borowina iwonicka jest bogata w warto?ciowe, lecznicze sk?adniki mineralne: cia?a ?ywiczne i woskowe, kwasy humusowe, siarkowe, fosforowe, azot w postaci soli amonowych, tlenki potasu wapnia itd. B?d?c w Iwoniczu-Zdroju nie mo?emy zapomnie? o tym, by zapatrze? si? i skorzysta? z dobroczynnych w?a?ciwo?ciach soli iwonickiej jodobromowej, warzonej w Iwoniczu ju? od 1867 roku.
Obok wód mineralnych Iwonicza jego leczniczymi czynnikami s? tutaj równie? przepi?kne po?o?enie, widoki, które zach?caj? do spacerów i wycieczek rowerowych, a przede wszystkim czyste powietrze i ?agodny mikroklimat. Du?e nas?onecznienie zim? i latem sprzyja leczeniu stanów wyczerpania i zm?czenia. Powietrze iwonickie ze wzgl?du na nasycenie jodem, ozonem i olejkami eterycznymi zbli?a go do klimatu morskiego, co sprzyja leczeniu dróg oddechowych. Walory bioklimatyczne i krajobrazowe Iwonicza podnosi lesisto?? tego terenu. Lasy otaczaj?ce uzdrowisko stanowi? nie tylko jego ozdob?, ale przede wszystkim reguluj? wilgotno?? powietrza i jego ciep?ot? a poza tym chroni? od waha? temperatury. W lasach tych dominuje drzewostan jod?owo-bukowy.
Iwonicz-Zdrój jest pi?knym starym i cichym uzdrowiskiem. Kuracjuszy nie tylko z Polski, ale i z ca?ej Europy przyci?gaj? obok jego w?a?ciwo?ci leczniczych, równie? osobliwo?ci turystyczne. Zabytkowe centrum starego uzdrowiska, na które sk?adaj? si? XIX-wieczne obiekty drewniane w tzw. stylu szwajcarskim i pó?noklasycystycznym, stary park zdrojowy oraz fakt, i? tereny otaczaj?ce Iwonicz Zdrój stanowi? doskona?e punkty wypadowe na ca?e Podkarpacie. Przebiega t?dy G?ówny Szlak Beskidzki, który ci?gnie si? od Ustronia przez Krynic?, Magur? W?tkowsk?, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Koma?cz?, a? po Halicz w Bieszczadach. W samym uzdrowisku warto zwróci? uwag? na m.in. Stary Pa?ac, ?azienki Mineralne, Dom Zdrojowy, Pensjonat "Bazar", zabudow? "?ród?a Józefa". Nowe sanatoria usytuowane s? na zboczach, w pobli?u zabytkowego centrum. Stary Pa?ac jest najstarszym obiektem uzdrowiskowym na terenie Iwonicza. Klasycystyczny budynek zosta? wzniesiony w 1837 r. projektantk? by?a Amelia Za?uska. Obecnie mie?ci si? tu dyrekcja P.P.U Iwonicz. Stare ?azienki, które projektowa? Feliks Ksi??arski, wzniesione w latach 1870-75, zmieni?y swój pierwotny wygl?d w wyniku pó?niejszej przebudowy.
Kolejnym obiektem zabytkowym jest dom zdrojowy Hotel  wzniesiony w latach 1859-61. Obecnie znajduje si? w nim kino Wczasowicz.
Klasycystyczny pawilon nad ?ród?ami Amelia i Jan stoj?cy obok figury Matki Boskiej, to drewniana budowla w kszta?cie o?miobocznej altany, wzniesiona w 1838 r. Nad ?ród?em Józef wznosi si? za? murowany budynek z 1890 r.
Wi?kszo?? willi na terenie uzdrowiska to wille drewniane powsta?e w tzw. stylu szwajcarskim. Najstarsza z nich jest willa „Bazar”, która wraz z pi?kn? wie?? zegarow? powsta?a oko?o 1866 roku. Na prawym brzegu Potoku Iwonickiego w?ród ska? i lasu stoi drewniany ko?ció? z ko?ca XIX wieku o ciekawej architekturze i stylowym wn?trzu. W parku zdrojowym znajduje si? ?róde?ko "Be?kotka", z którego wydobywa si? palny gaz ziemny. Jego nazwa odzwierciedla odg?os, który wydaje.
Nierozerwalny element uzdrowiska to tak?e ?ycie kulturalne i sportowe. Przebywaj?cy tam kuracjusze mog? w sposób zorganizowany sp?dzi? wolny czas korzystaj?c z basenów krytych oraz otwartego basenu k?pielowego z placem zabaw dla dzieci i boiskiem do siatkówki, sauny, si?owni, kortów tenisowych, rowerów górskich. Zim? za? jest stok narciarski, wypo?yczalnia sprz?tu zimowego, mo?liwo?? uprawiania sportów zimowych, narciarstwa zjazdowego i biegowego. Kino, liczne kawiarnie, muszla koncertowa, jaskinia solna sprawiaj?, ?e nie mo?na si? nudzi? w Iwoniczu Zdroju.

Profil leczniczy:
- choroby serca i naczy? krwiono?nych, czyli choroby uk?adu kr??enia na tle zapalnym b?d? zwyrodnieniowym,
- choroby narz?du ruchu: reumatyzm, schorzenia stawów, ko?ci, krzywica, choroby kr?gos?upa, zapalenie szpiku kostnego, 
- choroby uk?adu nerwowego o?rodkowego i obwodowego
- choroby mózgu i rdzenia kr?gowego po chorobie Heinego-Medina
- nerwobóle, histeria, neurastenia,
- choroby górnych dróg oddechowych, nosa, gard?a i krtani 
- choroby narz?du s?uchu
- choroby przemiany materii: cukrzyca, oty?o??
- gru?lica pozap?ucna: ko?ci, stawów i skóry
- choroby oskrzeli i p?uc (z wyj?tkiem gru?licy)
- choroby skóry: ?uszczyca, rybia ?uska, przewlek?e wypryski
- choroby wieku dzieci?cego
- choroby kobiece organiczne i czynno?ciowe
- choroby zawodowe
- choroby krwi
- choroby wieku podesz?ego
- choroby z?bów i jamy ustnej

Przeciwwskazania:
1. gru?lica p?uc
2. choroby wra?liwe na dzia?anie jodu

Zabiegi z jakich mo?na skorzysta?:
- elektroterapia i ?wiat?olecznictwo
- inhalacje indywidualne i zbiorowe
- k?piele mineralne, kwasow?glowe, wirowe i pere?kowe
- kinezyterapia indywidualna i zbiorowa
- krioterapia
- laseroterapia
- magnetoterapia
- masa?e suche i podwodne
- natryski p?aszczowe i bicze szkockie
- ok?ady borowinowe i parafinowe
- kuracja pitna wodami mineralnymi (woda chlorkowo-wodorow?glanowo-sodowe, fluorkowa, bromkowa, jodkowa, borowa, siarczkowa)

Lecznictwo sanatoryjne:
"Uzdrowisko IWONICZ" S.A.
al. Torosiewicza 2; 38-440 IWONICZ ZDRÓJ
(Dom Zdrojowy; Sanatoria: "MA?Y ORZE?", "PEWEX",
"POD JOD??", "USTRONIE")
tel. 435-01-11; 435-05-66; fax 435-05-05
Centrum Rehabilitacji Rolników "KRUS"
ul. Ks. J. R?ba 22; 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 435-06-12; fax 435-05-94
Prewentorium Uzdrowiskowe "PIAST" kat. I
ul. Kulczy?skigo 5; 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 435-07-11; fax 435-08-51
Sanatorium "Barbórka" (dla matki z dzieckiem)
ul. Kulczy?skiego 8; 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 435-08-45
Sanatorium "BIA?Y ORZE?"
al. Torosiewicza 4; 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 435-02-09
Sanatorium "STARE ?AZIENKI"
pl. Józefa i Karola; 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 435-01-11
Sanatorium Uzdrowiskowe "BUDOWLANI"
ul. Ks. J. R?ba 1; 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 435-04-11; fax 435-04-93
Sanatorium Uzdrowiskowe "GÓRNIK"
ul. Ks. J.R?ba 3; 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 435-08-11; fax 435-02-80
Sanatorium Uzdrowiskowe "WIS?A" kat. I
ul. Ks. J. R?ba 24; 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 435-05-11; fax 435-05-54
Sanatorium Uzdrowiskowe "ZIEMOWIT"
ul. Kulczy?skiego 7; 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 435-02-11; fax. 435-06-67
Szpital Uzdrowiskowy "EXCELSIOR"
ul. Partyzantów 2; 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. 435-06-04

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs