G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zamek w Baranowie Sandomierskim

Na prawym brzegu Wis?y, na skraju osady baranowskiej, w wid?ach Wis?y i Babulówki (Krzemienicy) znajdowa? si? ju? w ?redniowieczu, na miejscu obecnego zamku, rycerski dwór obronny, o którym wspomina D?ugosz, i? nale?a? w XV w. do rodziny Baranowskich herbu Grzyma?a. Przej?cie maj?tno?ci baranowskich w 1578 r. do mo?nej rodziny Leszczy?skich herbu Wieniawa stanowi pocz?tek dziejów renesansowego zamku w Baranowie, którego architektoniczny kszta?t zosta? zachowany, mimo wielu zniszcze? i po?arów do naszych czasów i stanowi jeden z najcenniejszych pomników ?wieckiego budownictwa z czasów Odrodzenia w Polsce.

Baranów Sandomierski

Zamek w takiej postaci, w jakiej przetrwa? do dzi?, stanowi imponuj?cy dowód wytwornego smaku i kultury estetycznej Leszczy?skich, którzy go zbudowali, urz?dzili wn?trza i przez z gór? sto lat, bo od 1569 r. do 1677 r. zamieszkiwali. Nale?eli oni do najznamienitszych w XVI i XVII w. rodów w Polsce. Rafa? (V) Leszczy?ski by? jednym z najg?o?niejszych ludzi swego okresu . W Polsce, uchodzi?, jako ?wietny mówca, za trybuna szlachty, na sejmie piotrkowskim w 1548r. domaga? si? rozwodu króla Zygmunta Augusta z Barbar? Radziwi??ówn?. Rafa? (V) przekaza? dobra baranowskie w 1579r. m?odszemu synowi Andrzejowi, wojewodzie brzesko-kujawskiemu, który zbudowa? Zamek i za?o?y? w nim s?ynn? bibliotek?. Zamek by? g?ówn? rezydencj? Andrzeja Leszczy?skiego i tym czasie mia? go kilkakrotnie odwiedza? król Stefan Batory. Sam Baranów sta? si? w tym czasie wa?nym o?rodkiem reformacji w Polsce. Zamek w Baranowie z uwagi na wysok? warto?? artystyczn? oraz form? szczegó?ów architektoniczno - rze?biarskich wskazuje na Santi - Gucciego jako twórc? budowli, która ko?czona by?a przez warsztaty pozostaj?ce pod wp?ywem Santi Gucciego, ju? po jego smierci. Z okresu rz?dów Rafa?a (VII) Leszczy?skiego pochodz? zapewne bogate sztukaterie, przypisywane Janowi Bapty?cie Falconiemu, zachowane w sklepieniu baszty pó?nocno - wshodniej. W czasie najazdu szwedzkiego wiosn? 1656 r. król szwedzki Karol Gustaw spotka? si? pod Baranowem z dowodzonymi przez Paw?a Sapieh? wojskami litewskimi. Baranów jednak zostawi? nietkni?ty, gdy? n?kani przez podjazdy Czarneckiego Szwedzi cofn?li si? w kierunku Zawichostu.Zamek w BaranowieOstatnim w?a?cicielem zamku ze znamienitego rodu Leszczy?skich by? Rafa? (X) ,którego jedynym synem by? Stanis?aw przysz?y król Polski. W latach 1677 - 1682 dziedzicem zamku by? Dymitr Wi?niowiecki, który krótko w?adaj?c zamkiem nie wprowadzi? ?adnych znacz?cych zmian. Kolejnym w?a?cicielem zamku zosta? ksi??e Józef Karol Lubomirski herbu ?reniawa. Podj?? on cz??ciow? przebudow? zamku i odnowienie wn?trz, powierzaj?c te prace w 1695 r. jednemu z najwybitniejszych architektów, którzy dzia?ali wówczas w Polsce Tylmanowi z Gameren. On to dobudowa? miedzy dwoma basztami przy skrzydle zachodnim galeri? obrazów, wspart? na otwartych arkadach parteru. Zmodernizowa? te? elewacje zamkowe. Do wn?trz pi?tra zaprojektowa? bogate dekoracje stiukowe, zachowane do dzi? w tzw. Galerii Tylmanowskiej oraz w przyleg?ych pomieszczeniach. W r?kach Lubomirskich zamek baranowski pozostawa? od 1683 do 1720 r. Kolejnymi w?a?cicielami byli: ksi??e Pawe? Sanguszko, Jacek Ma?achowski, Józef Potocki, Jan Krasicki. Cz?ste zmiany w?a?cicieli uchroni?y zamek baranowski od wi?kszych przeobra?e? w XVIII w. Zachowa? on swój renesansowo- barokowy charakter, jaki nadali mu Leszczy?scy i Lubomirscy. Krasiccy odnowili zamek, chocia? trudno dzi? ustali? na czym to odnowienie polega?o, gdy? oba po?ary w XIX w. zniszczy?y prawie wszystkie wn?trza. Pod koniec XVIII w. w zamku mia? przebywa? cz?sto wedle tradycji biskup Ignacy Krasicki. W dniu 24 wrze?nia 1849 r. wybuch? w zamku po?ar, który zniszczy? wn?trza. Wypalone zosta?y stropy drewniane, dachy, wszystkie mobilia wraz z bibliotek? umieszczon? w jednej z baszt zamkowych. Wn?trzeKrasickich nie sta? by?o na przywrócenie rezydencji dawnej ?wietno?ci, a ostatni jej w?a?ciciele nie wykazywali szacunku dla zabytków pozosta?ych w zamku. Dokonano w tym czasie niepowetowanych dewastacji, a gdy dobra baranowskie ca?kowicie podupad?y i zosta?y wystawione na licytacje, kupi? je w 1867r. Feliks Dola?ski z Gr?bowa. W r?kach rodziny Dola?skich zamek pozostawa? a? do II wojny ?wiatowej. W tym czasie w naro?nej komnacie parteru obok baszty po?udniowo - zachodniej, urz?dzono kaplic? ozdobion? witra?ami Józefa Mehoffera i obrazem Jacka Malczewskiego Matka Boska Niepokalana, umieszczonym w o?tarzu. Wystrój architektoniczny kaplicy nosi? znamiona, panuj?cego na pocz?tku XX w. stylu secesji. Ostatnim w?a?cicielem zamku by? Roman Dola?ski. Na skutek reformy rolnej z 1945 r. maj?tek ziemski wraz z zamkiem przeszed? na w?asno?? Skarbu Pa?stwa. W dniach 4 i 5 stycznia 1968 r. nast?pi?o formalne przekazanie zamku w Baranowie Sandomierskim Kopalniom i Zak?adom Przetwórczym Siarki "Siarkopol" w Tarnobrzegu. W lipcu 1997r. nowym w?a?cicielem zosta?a Agencja Rozwoju Przemys?u S.A. w Warszawie, która zarz?dza obiektem do dnia dzisiejszego.

Baranów Zamek

Strona wykonana zosta?a z materia?ów przekazanych przez Zarz?dce Zamku.
Chcesz wiedzie? wi?cej o zamku i muzeum?
Zapraszamy na stron? gospodarzy zamku.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs