G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zamek Kazimierzowski w Przemy?lu

Zamek w Przemy?lu usytuowany na wzgórzu, na wysoko?ci 270m n.p.m. to jeden z najbardziej przebadanych przez specjalistów obiektów tego typu w Polsce po?udniowo-wschodniej. Usytuowany wysoko nad miastem, nawet latem w?ród bujnej zieleni stanowi jeden z charakterystycznych elementów przemyskiego krajobrazu. Wzgórze Zamkowe na którym stoi zamek o powierzchni 1 ha jest ze wszystkich stron otoczone stromymi zboczami. Nazw? sw? wzi??o od wzniesionego po roku 1340, za panowania Kazimierza Wielkiego, murowanego zamku w stylu gotyckim, z którego do dzisiaj zachowa?a si? jedynie brama wjazdowa. Zamek ten wspominany jest ju? przez kronikarza Janka z Czarnkowa. Niestety zniszczenia wojenne i po?ary niewiele pozostawi?y z tamtejszego zamku. Wi?cej dzi? wiemy o czworobocznym zamku bastejowym budowanym  w miejsce tego zniszczonego przez Piotra Kmit? w latach 1514-1553, ówczesnego starost? przemyskiego. Wówczas zamek z dwukondygnacyjn? bram? wjazdow? i masywnymi kurtynami wyposa?onymi w hurdycje  budowany by? na zlecenie Zygmunta Starego. Od strony wjazdu przylega? do zamku „przygródek” otoczony drewnianym parkanem, wa?ami oraz palisad? stanowi? cze?? gospodarcz?, jak i pomocniczy punkt obronny.  Zamek w?a?ciwy zajmowa? natomiast obszar o rzucie czworoboku utworzonego przez kurtyny, wzmocnione w naro?ach basztami wyznaczaj?cymi kierunki ?wiata. Trzy baszty mia?y kszta?t ko?a, natomiast baszta po?udniowa kszta?tem zbli?a?a si? do czworoboku. W kurtynie pó?nocno-zachodniej znajdowa?a si? brama wjazdowa. W cz??ci po?udniowo- wschodniej i po?udniowo zachodniej sta?y budynki mieszkalne, a cz??ci wschodniej drewniane zabudowania gospodarcze. Bram? wjazdowa do zamku oddziela?a fosa i drzwi ?elazne oraz drewniane od przygródka.  Przez fos? przerzucano z zamku most zwodzony. Prócz normalnej drogi ko?owej, która na gór? zamkowa wiod?a od zachodu, istnia?a tez w drewnianej baszcie przygródka od strony po?udniowo-zachodniej ma?a furtka. U?atwia?a ona wej?cie do zamku pieszym. Jeszcze w 1835 roku Wzgórze Zamkowe by?o zupe?nie pozbawione drzew i krzewów, co mia?o utrudni? wrogowi dost?p do zamku. U podnó?a zamku, gdzie dzisiaj jest park miejski, znajdowa?y si? staro?ci?skie ogrody warzywne, winnice, ??ki a z ty?u sadzawki i kamienio?omy.
Wygl?d zamku przebudowanego przez Piotra Kmit? znamy dobrze dzi?ki inwentarzom sporz?dzonym w latach 1553 i 1569. Narys elementów opisanych w inwentarzach potwierdzi? si? pó?niej w pracach archeologicznych.
W latach 1616-1631 zamek ulega? kolejnym przebudowaniom. Tym razem przebudowy przeprowadza? hrabia Marcin Krasicki, starosta przemyski. Z polecenia Krasickiego pracami na zamku kierowa? Galeazzo Appiani, który w tym czasie budowa? tak?e zamek w Krasiczynie. Krasiczynie. Krasiczynie. Krasiczynie poniewa? hrabia Marcin Krasicki chcia? uczyni? z zamku pi?kn?, pa?acow?, przepyszna rezydencj? mo?emy w pewnych elementach zamku odnale?? jego podobie?stwo do Zamku w Krasiczynie. Niestety dotyczy to tylko ma?ej cz??ci zamku, poniewa? przedsi?wzi?cie M. Krasickiego nigdy nie zosta?o uko?czone. Zd??y? on jedynie podwy?szy? baszty zwi?czaj?c je manierystycznymi, koronkowymi attykami, oraz wybudowa? nowy budynek mieszkalny z kru?gankami przy kurtynie pó?nocno-wschodniej, który mia? by? pocz?tkiem obudowy ca?o?ci dziedzi?ca mi?dzywie?owymi traktami mieszkalnymi. W XVII wieku sejmiki ziemskie i Sejm uchwala?y pewne kwoty na napraw? i wyposa?enie zamku. Zadanie poprawy walorów obronnych zamku przypad?o wówczas Marcinowi K?ckiemu, jednak nic on nie uczyni? w tej kwestii. W 1678 roku urz?dzi? jedynie na zamku zbrojowni?, natomiast sam zamek zacz?? popada? w ruin?.
Ju? w XVII wieku przesta?o istnie? drewniane podegrodzie  przy zamku, dewastacji uleg?y dwie baszty: po?udniowa i zachodnia oraz kurtyna mi?dzy nimi. Dopiero w 1759 roku jeden z ostatnich starostów przemyskich, pó?niejszy król Polski, Stanis?aw Poniatowski zaj?? si? odnawianiem zamku. Wówczas zniszczone dwie baszty oraz kurtyna mi?dzy nimi zosta?a odbudowana, a nowy mur kamienny przesuni?to wewn?trz dziedzi?ca o oko?o 10 cm. Do budynku bramnego dobudowano przypory.
Po zaj?ciu Przemy?la przez Austriaków 1774 roku w niszczej?cym zamku planowali oni urz?dzi? wi?zienie. Ta jednak przebudowa nie dosz?a do skutku, a ostatecznie wykorzystano go na koszary i magazyny. W 1842 roku na wzgórzu urz?dzono park miejski sadz?c m. in. drzewa.  W tym czasie ostatecznie zosta?y zniszczone ju? pozosta?e cz??ci przygródka. Po oddaniu zamku przez rz?d austriacki miastu w 1865 by? on restaurowany na koszt gminy miejskiej a w roku 1885 zyska?o w nim siedzib? Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry. W latach pierwszej wojny ?wiatowej na zamku przebywali je?cy rosyjscy. By?o ich oko?o 2000. W latach dwudziestych wa?n? role w konserwacji i restauracji zamku przemyskiego odegra?o przemyskie Towarzystwo Przyjació? Nauk, kiedy to odrestaurowano baszt? pó?nocn?. Natomiast latach siedemdziesi?tych i osiemdziesi?tych odbudowano baszty po?udniowa i zachodni? okr?g?? oraz ??cz?ca je kurtyn?.
Obecnie Zamek Kazimierzowski wraz z dziedzi?cem zajmuje oko?o 0,5 ha. Od strony pó?nocno-zachodniej znajduje si? brama wjazdowa, a od pó?nocnego wschodu cz??? skrzyd?a z dwoma basztami w naro?ach. Na placu przed zamkiem umieszczono polodowcowy g?az eratyczny dla uczczenia twórców Konstytucji 3 Maja, przy którym mia?y miejsce w okresie niewoli manifestacje patriotyczne. Wiele imprez kulturalnych odbywa si? dzi? na placu przed zamkiem, mo?na tak?e skorzysta? z pokoi go?cinnych budynku bramy zamkowej.

Wystawy sta?e na Zamku Kazimierzowskim
(informacja z dnia 1.05.2004):
- 135 lat Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry "Fredreum" w Przemy?lu
- Dorobek sceniczny Kazimierza Opali?skiego - najwybitnieszego aktora "Fredreum"
- "Fredreum" w karykaturze
- Widoki przemyskie z lat 50-tych XX wieku

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs