G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zamek w Sanoku

Budynek zamkowy zosta? wzniesiony przez starost? Miko?aja Wolskiego w latach 1523-48, z dobudowanymi pó?niej dwoma skrzyd?ami, w swojej ponad czterystuletniej historii zatraca? pierwotny wygl?d, ulegaj?c potrzebom i gustom kolejnych gospodarzy. Badania wykopaliskowe, materia? ?ród?owy i ikonograficzny pozwa?y na cz??ciowe odtworzenie jego wygl?du, lecz dopiero kapitalny remont budynku zamkowego ujawni? ukryte w czasie licznych przebudowa? i napraw podzia?y wewn?trzne, uk?ad okien i drzwi, elementy kamieniarki, które zosta?y zachowane i - je?li to by?o mo?liwe - zrekonstruowane. Zamek w czasie swojej ?wietno?ci by? okaza?? rezydencj?, stanowi?c? w?asno?? królewsk? - tytu?em oprawy królowej Bony, której rodowy kartusz herbowy Sforzów pozosta? w herbie Sanoka do dzi?. Przy murach obwodowych, po obydwu stronach bramy, funkcjonowa?o zaplecze gospodarcze - pomieszczenia mieszkalne dla s?u?by, stajnie, wozownia, zbrojownia, kuchnia, ?a?nia, piekarnia, browar, których fundamenty ods?aniane s? w trakcie trwaj?cych od kilku lat wykopalisk. Zachowana do dzisiaj studnia powsta?a za czasów starosty Miko?aja Wolskiego w 1 po?. XVI w. Zespó? zamkowy powsta? na terenie wzgórza nad Sanem, oddzielonego ukszta?towaniem, ale ?ci?le zwi?zanego z miastem, które uzyska?o prawa jeszcze w okresie przynale?no?ci do Rusi w 1339 r., a w 1340 r. wraz z przyleg?ymi ziemiami przy??czone zosta?o do Korony. Na wzniesieniu nadsa?skim istnia?a ?redniowieczna warownia z zamkiem, którego go??mi byli: Kazimierz Wielki, W?adys?aw Jagie??o z trzeci? ?on? El?biet? Granowsk? z Pilczy (po ?lubie w Sanoku), kardyna? Ole?nicki, a rezydowa?y: czwarta ?ona W?adys?awa Jagie??y - królowa Zofia (Sonka) i królowa Izabela W?gierska, wdowa po Janie Zapolyi. Zamek ?redniowieczny (prawdopodobnie pó?nocna cz??? obecnego budynku), mury obronne o grubo?ci 4 ?okci (2,4 m), masywna, kamienna, gotycka wie?a z czasów króla Kazimierza Wielkiego, wie?a ceglana, most zwodzony i fosy - stanowi?y pot??ny zespó? obronny, b?d?cy jednocze?nie wa?nym punktem strategicznym na pograniczu polsko-rusko-w?gierskim. Obecno?? ciosów roma?skich w reliktach architektury gotyckiej daje nadziej? na cofni?cie metryki murowanych przedsi?wzi?? budowlanych. Natomiast cmentarzysko, ?lady wa?ów ziemnych, drewnianych budowli mieszkalnych, jamy o charakterze gospodarczym, du?a ilo?? zabytkowych przedmiotów codziennego u?ytku i militariów ods?oni?tych w trakcie wykopalisk - dokumentuje ?ycie wczesno?redniowiecznego grodu obronnego, usytuowanego na wzgórzu od ko?ca XI w. Prowadzone w latach dziewi??dziesi?tych prace budowlano-konserwatorskie pozwoli?y w du?ym stopniu przywróci? g?ównej budowli wygl?d z roku 1558, znany do?? dobrze dzi?ki zachowanemu inwentarzowi. Prawie w niezmienionym stanie zachowa?y si? piwnice zamku, do których prowadzi?y schodki z dziedzi?ca. Poziom piwnic by? zró?nicowany, zamiast pod?ogi by?a ubita ziemia. Drewniane stropy zmieniono na kamienne sklepienia dopiero mi?dzy 1548 a 1558 r. Wówczas równie? du?e piwnice pod izb? i sieni? przedzielono murem dzia?owym na mniejsze, po??czone mi?dzy sob? przej?ciem z kamiennym portalem. W XIX w. zasypano zej?cia zewn?trzne i przekuto przej?cia wewn?trzne mi?dzy piwnicami. W trakcie prac konserwatorskich, kieruj?c si? wzgl?dami ekspozycyjnymi, pog??biono piwnice i po?o?ono ceglan? posadzk?. G?ówne wej?cie do zamku, umieszczone na prawo od osi budynku, zdobione by?o kamiennym (piaskowiec) portalem zwie?czonym klasycznym trójpodzia?em z wypuk?ym gzymsem, fryzem, w którym umieszczone by?y herby: po ?rodku orze?, po bokach herb Sforzów - zwi?zanych z w?asno?ci? królowej Bony i litewska "Pogo?". Architraw powi?zany by? z kamieniami w?garów. W obszernej sieni kamienne portale wprowadza?y do znajduj?cych si? w amfiladzie izb i komnat. Z prawej strony zachowa?o si? kamienne obramienie otworu piecowego. Nie zachowany piec znajdowa? si? w izdebce obok sieni. Z sieni prowadzi?a drewniana klatka schodowa. Aktualna zosta?a wybudowana w mniejszych salach, tak jak w XIX w. zrobili to przebudowuj?cy zamek Austriacy. Oni te? zatarli renesansowy charakter budowli, wyrzucaj?c renesansow? kamieniark?, przemurowuj?c otwory drzwiowe i okienne. Dzi?ki odkryciom autentycznej kamieniarki, w XIX-wiecznych przemurowaniach zosta?y zrekonstruowane prawie wszystkie portale i w ca?o?ci kamieniarka okienna. W dwóch (po?udniowej i pó?nocnej) komnatach pi?tra portale prowadzi?y do tzw. "miejsca potrzebnego" - ówczesnych zamkowych ubikacji. Przy jednym z portali zachowa?o si? cz??ciowo lavabo - kamienna umywalka. We wn?trzach zrekonstruowano drewniane stropy, a na posadzk? zgodnie z opisem inwentarzowym zastosowano ceg??.

Dzieje wzgórza zamkowego
XI-XIII/XIV w. - (okres przynale?no?ci Ziemi Sanockiej do Rusi) - na wzgórzu istnieje gród obronny z drewnian? zabudow? i cmentarzyskiem, otoczony wodami Sanu, potoku P?owieckiego, wa?em ziemnym z ostroko?em i fos? z przerzuconym nad ni? zwodzonym mostem  1339 r. - Sanok otrzymuje prawa miejskie nadane przez ruskiego ksi?cia Jerzego II Trojdenowicza
1340 - 41 r. - przy??czenie Ziemi Sanockiej przez króla Kazimierz Wielkiego do Korony
po 1341 r. - za panowania króla Kazimierza Wielkiego w pó?nocnej cz??ci wzgórza powstaje ?redniowieczna warownia z?o?ona z pierwotnego, nie zachowanego do dzisiaj zamku (w którym kilkakrotnie przebywa? król, a pó?niej ksi??? W?adys?aw Opolczyk), odkrytej w trakcie wykopalisk gotyckiej, kamiennej wie?y obronnej z wi?zieniem w partii podziemnej i muru obronnego
2 maja 1417 r. - w zamku odbywa si? wesele króla W?adys?awa Jagie??y z trzeci? ?on? El?biet? Granowsk?
po 1434 r. w sanockim zamku wdowie?skie lata sp?dza czwarta ?ona króla W?adys?awa Jagie??y Zofia (Sonka), której go?ciem by? w 1440 r. kardyna? Zbigniew Ole?nicki
1523-1548 r. - starosta sanocki Miko?aj Wolski, z polecenia królowej Bony ?redniowiecznyzamek rozbudowuje i zmienia w zachowan? do dzi? renesansow? rezydencj? wraz z zapleczem gospodarczym
1555-1556 r. - zamek nale?y do w?gierskiej królowej Izabeli, siostry króla Zygmunta Augusta, a wdowy po Janie Zapolyi
XVII i XVIII w. - zamek rozbudowuje si? i powi?ksza o rozebrane w XIX i XX w. skrzyd?o pó?nocne i po?udniowe
XIX w. - w czasach zaboru austriackiego wyburzono wszystkie budynki z wyj?tkiem zmienionej licznymi przeróbkami i remontami budowli zamkowej

Chcesz wiedzie? wi?cej o zamku, zbiorach i jego wystawach?
Zapraszamy na stron? muzeum w Sanoku

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs