G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zamek w ?a?cucie

Zapraszamy do obejrzenia Galeri Foto, wyslania eKartki lub pobrania tapety.

Informacje na temat zwiedzania

Zamek w ?a?cucie to jeden z najpi?kniejszych, najlepiej zachowanych i najch?tniej zwiedzanych zamków w województwie podkarpackim. Obiekt ten zaliczony zosta? do grupy zabytków mi?dzynarodowych.
Pierwszymi w?a?cicielami zamku by?? rodzina Pileckich. Zamek, usytuowany na ?ysej Górze wyznacza? pó?nocny kraniec miasta ?a?cut powsta?ego prawdopodobnie w drugiej po?owie XIV wieku na obszarze wcze?niejszej osady. Pileccy w?adali ?a?cutem przez dwa wieki, wznosz?c tak?e budowle obronne oraz funduj?c ko?ció? i  klasztor dominikanów.
W roku 1586 ?a?cut przechodzi w r?ce Stadnickich, najpierw Stanis?awa Stadnickiego, starosty zygwulskiego, zwanego „Diab?em ?a?cuckim”, a potem jego dwóch synów. Dzieje zamku z tego okresu to nieustaj?ce, wyniszczaj?ce najazdy ze strony rodziny Korniaktów i Ossoli?skich.  Sam przydomek natomiast St. Stadnickiego – „Diabe? ?a?cucki” mia? swe ?ród?o w prowadzonych przez niego prywatnych wojnach, wypraw ?upieckich i napadów rabunkowych na s?siednie dwory i miasta. Diabe? ?a?cucki pos?uguj?c si? najemnymi zast?pami hajduków i sabatów nie szcz?dzi? okrucie?stw swym przeciwnikom, dr?c z ludzi pasy ze skóry, ucinaj?c r?ce czy zakopuj?c ?ywcem. Niestety, najbardziej cierpieli na tym ch?opi, czyli nie sami jego przeciwnicy, lecz ich poddani. Passa Stanis?awa Stadnickiego jednak sko?czy?a si?, gdy w odwecie na jego awanturnicze zachowanie wszcz?? z nim wojn? starosta Le?ajski, ?ukasz Opali?ski. W rezultacie tej wojny spalony zosta? zamek, miasta o tak?e okoliczne wsie.
Po stadnickich w histori? ?a?cuta wplót? si? ród Lubomirskich. Pierwszy w?a?ciciel o tym nazwisku, Stanis?aw Lubomirski, wojewoda ruski i krakowski przej?? zamek w 1626 roku jako pokrycie nie sp?aconych d?ugów rodziny Stadnickich. ?a?cut we w?adaniu Lubomirskich zostaje zamieniony na twierdze – rezydencj?. Stanis?aw Lubomirski chc?c mie? siedzib? bezpieczn? i znacz?c? wojskowo, przebudowa? i umocni? budowle zamku, wzniós? obwarowania, otoczy? pot??n? fortyfikacj?. Ca?o?? wzmacnia?y wa?y, a umocnie? dope?nia?a g??boka, sucha fosa otoczona jeszcze jednym suchym wa?em ziemnym. Przypuszcza si?, ?e Stanis?aw  Lubomirski wynaj?? do przebudowy zamku s?ynnego wówczas w?oskiego architekta Macieja Trapol?. Zamek wraz z fortyfikacjami oparto  na za?o?eniach szko?y staroholenderskiej, przedstawia? typ za?o?enia zwanego po w?osku „palazzo in fortezza”, co znaczy, ?e spe?nia?a ona funkcje mieszkalne i obronne.  Dla obrony zamku Lubomirski utrzymywa? 300-osobow? sta?? za?og?, uzbrojon? w r?czna bro? paln?.  Zamek w tym czasie stanowi? jedno z g?ównych i równocze?nie najnowocze?niejszych budowli obronnych doliny Wis?oka, obok Jaros?awia i Rzeszowa. Dzia?alno?c? Stanis?awa Lubomirskiego oznacza?a dla dziejów zamku okres o wyj?tkowej wadze, okre?laj?c poniek?d bieg jego historii.
W r?kach rodziny Lubomirskich zamek pozostawa? przez dwie?cie lat. Ostatnim w?a?cicielem z Lubomirskich by? Stanis?aw Lubomirski, którego ?on? by?a Izabela Czartoryska. Od tego momentu, po po??czeniu w?o?ci Lubomirskich i Czartoryskich, rozpocz?? si? okres ?wietno?ci zamku. Mia?a na to tak?e wp?yw zmiana sytuacji politycznej. Usta?y napady tureckie i tatarskie oraz najazdy szwedzkie. Zamek co prawda utraci? swe znaczenie obronne, ale w miejsce tego przekszta?ca? si?  w rezydencje pa?acow? na miar? jednej z najbogatszych fortun ówczesnego czasu w Europie. Za spraw? wielu wybitnych architektów, malarzy, rze?biarzy i innych ludzi sztuki, niejednokrotnie sprowadzanych z zagranicy twierdza ?a?cucka stawa?a si? przepi?kn? rezydencj? jednej z najwi?kszych rodzin magnackich w Polsce. Dla ksi??nej pracowali tacy wybitni architekci jak: Szymon Bogumi? Zug, Jan Chrystian Kamsetzer, Chrystian Piotr Aigner oraz malarze Vicenzo Brenna, bracia Smuglewiczowie i inni. Z tego okresu pochodzi mi?dzy innymi "Pokój pod Widokiem", "Apartament Brenny", "Apartament Chi?ski", "Apartament Turecki" - z zachowanym autentycznym wystrojem wn?trz. Pi?kne sale pa?acowe reprezentowa?y style rokoka i dwóch odmian klasycyzmu. Zas?ug? Ksi??nej Marsza?kowej jest tak?e za?o?ony wokó? zamku park krajobrazowy z klasycystyczn? oran?eri? i gloriett?. Ksi??na nie szcz?dzi?a tak?e pieni?dzy na zakup dzie? sztuki zwo?onych z ca?ej Europy. Dobudowano tak?e bibliotek? i teatr pa?acowy. Poza fos? wzniesiony zosta? neogotycki Zameczek Romantyczny, maj?cy by? dla ksi??nej miejscem cichego odpoczynku po gwarnych przyj?ciach i spotkaniach z go??mi.
Po Lubomirskich dobra ?a?cuckie przypad?y Alfredowi Potockiemu, który utworzy? z tych dóbr ordynacj?. Odt?d dobra ?a?cuckie dziedziczone by?y niepodzielnie przez z najstarszego z synów w?a?ciciela. Alfred Potocki, ?ladami swojej babki Izabeli Lubomirskiej tak?e dba? o upi?kszanie i wzbogacenie rezydencji.
W po?owie XIX wieku, nast?pca pierwszego ordynata, Alfred II Potocki przebywa? przede wszystkim w Wiedniu i Lwowie, pe?ni?c tam wiele funkcji pa?stwowych, przez co ?a?cut zacz?? podupada?. Do dawnej ?wietno?ci przywróci? go znowu kolejny ordynat Roman o?eniony El?bieta Radziwi??ówn?. Z jej inicjatywy zamek gruntownie odbudowano  dostosowuj?c go do wymogów wspó?czesno?ci, uwzgl?dniaj?c jednak zachowanie cennych wn?trz z czasów ksi??nej Lubomirskiej. Rezydencja zyska?a wówczas – zachowan? do dzi? – elewacj? w stylu francuskiego neobaroku, unowocze?niono wn?trza pa?acowe. Za?o?ono instalacj? wodoci?gow?, kanalizacj?, centralne ogrzewanie, przeprowadzano elektryfikacj? i zainstalowano nawet telefony. Zbudowano stajni? i powozowni?. Cz??? powozowni przeznaczona by?a dla pojazdów wycofanych ju? z u?ycia, jednak przede wszystkim znalaz?a tu swoje miejsce kolekcja pojazdów konnych i uprz??y wówczas u?ywanych, w której znalaz?y si? pojazdy najlepszych firm europejskich, g?ównie wiede?skich, paryskich i  londy?skich. Ciekawostk? jest znajduj?ca si? tam równie? kareta, któr? podró?owa? Fryderyk Chopen. Dzi?, ?a?cucki zbiór powozów to jedyny taki zbiorów w Polsce, a jeden z nielicznych w Europie reprezentuj?cy ostatnia epok? pojazdu zaprz?gowego. Powi?kszono dwukrotnie powierzchni? parku, przekszta?caj?c go na styl angielski.  Ca?y obszar zosta? ogrodzony i otrzyma? trzy ozdobne bramy wjazdowe. Ostatni w?a?ciciel Alfred Potocki mieszka? w rezydencji wraz z matk? prawie do ko?ca  XX wieku. Jakkolwiek wojna oszcz?dzi?a zamek. To jednak najbardziej warto?ciowa jego cz??? w postaci zbiorów sztuki i kultury zosta?a dla Polski bezpowrotnie stracona. Alfred Potocki uciekaj?c przed zbli?aj?cym si? frontem wschodnim wywióz?  do Lichtensteinu 11 wagonów najcenniejszych zgromadzonych w zamku skarbów. W okresie mi?dzywojennym udost?pni? zamek na spotkania dyplomatyczne. W listopadzie 1944 roku w?adze polskie postanowi?y otworzy? w zamku oficjalne muzeum dla zwiedzaj?cych. W latach pi??dziesi?tych rozpocz?to powa?ne prace remontowe i konserwatorskie. Zadecydowano tak?e o charakterze muzeum, którego naczelnym zadaniem sta?a si? ekspozycja zabytkowych wn?trz pa?acowych, przede wszystkim XVII i XIX wieku. Nie zabytkow? cz??? zamku zaadaptowano na cele turystyczne.
Dzi? w ?a?cuckim Zamku-Muzeum uzupe?nia si? zbiory dzie? sztuki wypo?yczaj?c z innych placówek b?d? zakupuj?c. Zwiedzanie zamku odbywa si? wraz z przewodnikiem. Zachowany w nim artystyczny autentyzm pa?acowych wn?trz czyni to muzeum wyj?tkowym i niepowtarzalnym. Na uwag? zas?uguje mieszcz?ca si? tam biblioteka, w której zgromadzono 22 tysi?ce woluminów pozosta?ych jeszcze po Potockich Potockich oko?o 20 tysi?ce zakupionych przez muzeum. W zbiorach znajduj? si? unikatowe w ?wiecie starodruki, r?kopisy, pozycje kartograficzne, encyklopedie historii, geografii i inne.
Nie bez znaczenia jest tak?e roztaczaj?cy si? wokó? zamku park krajobrazowy który swym urokiem i bogatym skupiskiem ro?lin przyci?ga rzesze turystów zw?aszcza w okresie od wiosny do jesieni. Zajmuje on 31 ha i rozdziela si? na trzy wyodr?bnione rodzajowo i widokowo cz??ci: park wewn?trzny, zewn?trzny oraz niedu?y park po?udniowy, stanowi?cy najbli?sze otoczenie wspominanej wcze?niej Powozowni. Ogród W?oski, Ogród Bylinowy, Ogród Ró?any, Ogród Zimowy czy Oran?eria na d?ugo pozostaj?  w pami?ci zwiedzaj?cych.  Du?ym, usytuowanym  w parku obiektem jest Uje?d?alnia, szklarnia storczyków, kort tenisowy. Nie zapomnijmy zwiedzi? tak?e Zameczku Romantycznego, oraz Stajni i Powozowni, której zbiory licz? oko?o 80 pojazdów konnych.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs