G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zamek w Rzemieniu

To niedu?y zamek bastionowy wzniesiony z XVI wieku przez Tarnowskich. Le?y on w pó?nocno-zachodniej cz??ci miejscowo?ci Rzemie?, 11 km na po?udniowy wschód od Mielca.
Powsta? on w miejscu warowni siedziby rycerskiej istniej?cej prawdopodobnie ju?  w XV stuleciu. Najwcze?niejsza wzmianka o zamku pochodzi z 1468 roku. Stanowi? on g?ówna siedzib? jednej z linii Leliwitów, pochodz?cej od Jana Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego. Pierwszym murowanym obiektem na miejscu obecnego zamku by? obronny dwór, który stanowi? centrum administracyjne rozleg?ego maj?tku Leliwitów.
Rycerska baszta obronna zosta?a wzniesiona w?ród mokrade? i bagien rzeki Wis?oki. Z uwagi na podmok?y grunt, teren na którym mia?a stan?? wie?a utwardzono drewnianymi palami a fundamenty k?adziono na d?bowym ruszcie. Twierdza zosta?a wzniesiona na planie zbli?onym do kwadratu o d?ugo?ci boku oko?o 13 m. Posiada?a cztery kondygnacje. Do jej budowy u?yto ceg?y a grubo?? muru w dolnych kondygnacjach mia?a a? 2 metry. Parter i piwnice wykorzystywane by?y do celów gospodarczych i jako pomieszczenia magazynowe. Na pierwszym pi?trze znajdowa?o si? mieszkanie w?a?ciciela zamku. Ostatnia najwy?sza kondygnacja posiada?a jedn? sal? która pe?ni?a funkcj? reprezentacyjne. Wie?a sta?a po?rodku otoczonego wa?em obronnym dziedzi?ca. Z pierwszego pi?tra prowadzi?y na wa?y drewniane ganki jeden do wej?cia drugi do stajni. Zapewnia?o to bezpo?redni? komunikacj? z cz??ci mieszkalnej wie?y bez schodzenia na dziedziniec. Do zamku prowadzi?a droga przez podzamcze zwane przedrostkiem. Mie?ci?y si? tam zabudowania gospodarcze oraz mieszkania dla s?u?by. Otoczony wod? i mokrad?ami zamek posiada? bram? z prawdopodobnie zwodzonym mostem. Leliwici posiadali Rzemie? do ?mierci Stanis?awa Tarnowskiego (1587). Pó?niej, przez krótki okres czasu rezydowa?a w zamku wdowa po Stanis?awie, Zofia z Kieleckich, która sprzeda?a Rzemie? w 1616 roku Stanis?awowi Lubomirskiemu. Za jego czasów powsta?y mi?dzy innymi nowoczesne ziemne umocnienia bastionowe a zamek zosta? powa?nie rozbudowany. Nowy w?a?ciciel zmodernizowa? umocnienia ziemne wokó? zamku oraz wyposa?y? go w 40 dzia?. Pomimo, ?e Rzemie? przesta? pe?ni? rol? siedziby rodowej, w swym testamencie Stanis?aw Lubomirski zaleca? aby artylerii tego zamku nie uszczupla?. Otaczaj?ce obiekt wa?y spora liczba dzia? oraz rozleg?e bagna i stawy wokó? czyni?y Rzemie? jednym z bardziej warownych zamków w Rzeczpospolitej w po?owie XVII wieku.
Nast?pnie w roku 1710 zamek dostaj? si? w r?ce Sanguszaków, po nich znowu odziedziczyli go na krótko Lubomirscy i kolejno Lasoccy, Reyowie, Boguszowie i Szoszkiewiczowie
W po?owie XIX wieku Feliks Bogusz przeprowadza neogotyck? przebudow? wie?y. Zostaje nadbudowana jedna kondygnacja oraz za?o?ony krenela? kryj?cy wkl?s?y dach. Kolejne zmiany zamku w Rzemieniu mia?y miejsce na pocz?tku XX wieku a ich autorem by? Gustaw Szaszkiewicz. Wzniesiona zostaje cylindryczna wie?yczka mieszcz?ca klatk? schodow? oraz dwie dobudówki od pó?nocy i zachodu. Wie?a uzyskuje ponownie dach namiotowy wy?szy ni? poprzednio. Rozebrana zostaje stara brama i kazamaty. Kurtyny pó?nocna i po?udniowa zostaj? rozkopane w celu budowy szerokich przej??. Obni?eniu ulega o oko?o 1,7 m poziom dziedzi?ca.
W pierwszej ?wierci XIX wieku zosta? opuszczony. Do dnia dzisiejszego zachowa?a si? rycerska wie?a mieszkalna, otoczona fortyfikacjami. Obecnie znajduje si? w r?kach prywatnych.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs