G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: ?ó?ty Szlak Turystyczny "Dooko?a Rzeszowa"

PTTKS?owo wst?pu od pracowników PTTK w Rzeszowie.
Przygotowuj?c opisu szlaku turystycznego „Dooko?a Rzeszowa" starali?my si? w miar? mo?liwo?ci zamie?ci? jak najwi?cej aktualnych danych, bie??cych informacji opisów itp. Nie jest to zadanie ?atwe, bowiem samo ?ycie i zmiany w terenie s? cz?sto szybsze ni? napisanie i wydanie drukiem opisu lub przewodnika. B?dziemy wdzi?czni za krytyczne uwagi, opinie, a tak?e informacje o stanie oznakowania szlaku „Dooko?a Rzeszowa" oraz utrudnieniach w?drówek po nim. Prosimy je sk?ada? osobi?cie lub pisemnie do Zarz?du Oddzia?u PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 w Rynku, lub mailem na adres: pttk@rz.pl. W?ród krajoznawców i turystów uprawiaj?cych w?drówki piesze, rowerowe i narciarskie jest wielu kolekcjonerów odznak turystyczno-krajoznawczych. Zach?camy do zdobywania odznaki „Znam okolice Rzeszowa". Wszystkich zainteresowanych szczeblami jej zdobywania zapraszamy do Oddzia?u PTTK w Rzeszowie. Nasi przodownicy turystyki pieszej oraz przewodnicy udzielaj? dok?adnych informacji, jak te? umo?liwi? zdobycie odpowiednich regulaminów i ksi??eczek do potwierdzania pobytu na trasach ?ó?tego szlaku „Dooko?a Rzeszowa".

Omawiany szlak powsta? z inicjatywy dzia?aczy PTTK na u?ytek mieszka?ców rzeszowszczyzny, a szczególnie dzieci i m?odzie?y postanowiono o?ywi? najbli?sze okolice Rzeszowa. W 1978 r. Tadeusz Dyb zainicjowa? trasy i zapisa? w pierwszym folderze szlak turystyczny "Dooko?a Rzeszowa". Po prawie 20 latach zasz?y znaczne zmiany w terenie, w wyniku jego intensywnego zagospodarowania, co zadecydowa?o o opracowaniu i wydaniu od?wierzonego przewodnika po tym szlaku. Szlak ten cechuje jego uniwersalno?? ze wzgl?du na mo?liwo?? uprawiania na nim turystyki: pieszej, narciarskiej i kolarskiej. Wybieraj?c si? na szlak "Dooko?a Rzeszowa" b?dzie mo?na dostrzec ró?nice zachodz?ce mi?dzy Pogórzem Rzeszowskim, Pogórzem Strzy?owskim, Pradolin? Podkarpack?, dawn? Puszcz? Sandomiersk?, a starorzeczem Mrowli i Wis?oka. Na trasie mo?na podziwia? pi?kne widoki oraz stare i nowe kapliczki przydro?ne, które s? nieod??cznym motywem krajobrazu województwa podkarpackiego.

Tekst: Antoni Hada?a
 Przodownik Turystyki Kwalifikowanej PTTK

  1. Trasa I - Wilkowyja - Tyczyn - 20,5 km / ok. 6 godz.
  2. Trasa II - Tyczyn - Mogielnica - 29 km / ok. 8,5 godz.
  3. Trasa III - Mogielnica – D?browa - 17 km / ok. 5 godz.
  4. Trasa IV - D?browa G?ogów M?p. - 26 km / ok. 8 godz.
  5. Trasa V - G?ogów M?p. - Wilkowyja - 28 km / ok. 8 godz.
1. Trasa I - Wilkowyja - Tyczyn

D?ugo?? i czas przej?cia trasy I - 20,5 km / ok. 6 godz.
Odcinek 1 - Wilkowyja - S?ocina Górna „ W dolin? M?ynówki" 
D?ugo?? 2,5 km

?ó?ty szlak turystyczny „Dooko?a Rzeszowa" rozpoczynamy umownie w Wilkowyi przy skrzy?owaniu ulicy Cienistej, prowadz?cej do nowego rzeszowskiego Cmentarza Komunalnego w Wilkowyi, z mi?dzynarodow? drog? E-40, prowadz?c? z Rzeszowa do Przemy?la i dalej na Ukrain?. Z drogi tej schodzimy na ulic? Olbrachta i udajemy si? w kierunku po?udniowo-wschodnim do starej cz??ci Wilkowyi, po?o?onej nad brzegiem M?ynówki. Przed ostatnim przystankiem MPK skr?camy w prawo i przechodz?c przez mostek na M?ynówce idziemy dalej drog? ??cz?c? S?ocin? z Wilkowyj?. Po kilkuset metrach dochodzimy do drogi asfaltowej, która biegnie z Rzeszowa przez S?ocin? do Malawy. Skr?camy w lewo i id?c t? drog? w kierunku wschodnim, dochodzimy do sklepu i przystanku MPK (p?tla i ostatni przystanek MPK) w S?ocinie Górnej.
S?ocina jest wsi? i osiedlem podmiejskim, w 1977 roku w cz??ci przy??czonym do Rzeszowa. Na miejscu pierwszego, murowanego ko?cio?a pod wezwaniem ?w. Marcina (rozebranego w latach 1912 -13) w 1916 roku zosta? wybudowany obecny ko?ció? parafialny, neogotycki, pod wezwaniem ?w. Rocha, z oddzielnie stoj?c? dzwonnic? z 1929 r. W kruchcie ko?cio?a po prawej stronie warto obejrze? umieszczony w gablocie placek z traw polnych — chleb, jaki jedli ludzie w czasie tyfusu g?odowego po rabacji w 1847 r. W obej?ciu ko?cio?a kaplica grobowa dawnych w?a?cicieli dworu Ch?apowskich - rodziny napoleo?skiego genera?a Dezyderego Ch?apowskiego. Opodal ko?cio?a znajduje si? zespó? zabudowa? pleba?skich z plebani? z 1812 roku, wikarówk? z 1890 r., domem parafialnym z 1938 roku i ochronk? z 1896 r. Warto przespacerowa? si? równie? po s?oci?skim parku i obejrze? zabytkowy dwór, w którym mie?ci? si? dom dziecka, oraz spichlerz, neogotycki domek ogrodnika, rz?dcówk?, kapliczk? ?w. Floriana.

Odcinek 2 - Slocina Górna - S?ocina Roch „Przez lasy s?oci?skie"
D?ugo?? 8 km

Od ostatniego przystanku MPK w S?ocinie Górnej idziemy drog? asfaltow? w kierunku Malawy i po kilkuset metrach skr?camy w poln? drog?, biegn?c? w kierunku po?udniowym, doprowadzaj?c? do lasu. Dalej szlak prowadzi le?nymi dró?kami i ?cie?kami przez osad? Nowe Budy, po?o?on? malowniczo w ?rodku lasu. Id?c licznymi za?omami, dolinkami i uroczyskami le?nymi, wychodzimy na zbocza dzia?owe przed Malaw?, gdzie skrajem lasu na krótkim odcinku ?ó?ty szlak „Dooko?a Rzeszowa" biegnie wraz z zielonym szlakiem, prowadz?cym z Rynku w Rzeszowie (pocz?tek przy budynku, w którym mie?ci si? siedziba Zarz?du Oddzia?u PTTK w Rzeszowie) do N. Sarzyny przez widokowe Wzgórze Marii Magdaleny (394 m) i ?a?cut. Po trzystu metrach szlaki rozchodz? si?. Szlak zielony biegnie w g??b lasu sloci?skiego, za? nasz szlak pod??a w kierunku drogi asfaltowej, biegn?cej z Rzeszowa przez S?ocin? do Chmiclnika i wychodzi na przysió?ek zwany Lisi K?t. Nast?pnie schodz?c z drogi asfaltowej i pod??aj?c skrajem lasu oko?o sze??set metrów, wchodzimy w pi?kny bukowy las, gdzie ponownie spotykamy znany nam zielony szlak. Obydwa szlaki, biegn?ce razem ponad kilometr uroczymi le?nymi ?cie?kami, sprowadzaj? nas do drogi na dnie ?o?yska potoku. St?d skr?caj?c w kierunku zachodnim, idziemy krótko pod gór?, ?egnamy zielony szlak, który pod??a w kierunku szko?y, ko?cio?a i parku w S?ocinie i dochodzimy do kapliczki ?wi?tego Rocha.
W miejscu, w którym obecnie stoi murowana, wysoka na sze?? metrów kapliczka s?upowa z figur? ?w. Rocha, znajdowa?a si? kaplica drewniana, wybudowana przez plebana s?oci?skicgo ks. Wojciecha W?odka, po?wi?cona w 1677 roku. Wiara we wstawiennictwo ?w. Rocha — patrona od wszelkich chorób - przez kilka wieków ?ci?ga?a tu liczne pielgrzymki z Rzeszowa i okolic. Zniszczona kaplica zosta?a rozebrana w XIX w., za? obraz z wizerunkiem patrona zosta? przeniesiony do ko?cio?a parafialnego w S?ocinie. W pobli?u kapliczki znajduje si? sklep i przystanek MPK, z którego przez S?ocin? i Pobitno mo?na dojecha? do Rzeszowa.

Odcinek 3 - Slocina Roch - Matysówka: „Przez dzia?y Matysówki"
D?ugo?? 2,5 km

Od kapliczki ?wi?tego Rocha pod??amy pod gór? asfaltow? drog?, biegn?c? w kierunku Chmielnika. Z miejsca, gdzie droga ostro skr?ca w lewo, rozpo?ciera si? jedna z najpi?kniejszych w okolicach Rzeszowa panorama miasta: od Lisiej Góry przez Nowe Miasto, zamek Lubomirskich, ?ródmie?cie, Baranówk?, po Zale??. Po obejrzeniu panoramy schodzimy z drogi, pod??amy prosto przez dzia?y, obok ?anów polnych i coraz liczniejszych nowopowsta?ych zabudowa?, dochodz?c do skrzy?owania dróg w pobli?u ostatniego przystanku MPK i sklepu w górnej cz??ci wsi Matysówka. Przez ca?y odcinek mo?emy podziwia? pi?kne widoki na pasma rozci?gaj?ce si? nad Chmielnikiem i Matysówka oraz na dolin?, w której po?o?ony jest Rzeszów.

Odcinek 4 - Matysówka - Tyczyn: „Przez zagajniki"
D?ugo?? 7,5 km

Od ko?cowego przystanku MPK w Matysówce podchodzimy drog? w gór?, w kierunku po?udniowym. Na kulminacji, obok studni spotykamy znaki niebieskiego szlaku turystycznego, biegn?cego z Bia?ej k. Rzeszowa przez Obszary Kielnarowskie do Dynowa. Na krótkim odcinku szlaki pod??aj? razem, a? do miejsca, w którym szlak „Dooko?a Rzeszowa" gwa?townie skr?ca i schodzi do pi?knego w?wozu. Szlak niebieski biegnie dalej dzia?em, którym mo?na zej?? do Bia?ej (na drog? z Rzeszowa do Tyczyna i dalej do Dynowa) lub czarnym szlakiem turystycznym obok zabytkowej cerkwi do Zalesia.
Po przej?ciu w?wozu pi?knymi zagajnikami schodzimy w dolin? potoku. Nast?pnie, ogl?daj?c zmieniaj?cy si? ci?gle krajobraz, w?ród lasków i dolin podchodzimy na widokowy dzia? ?anów Kielnarowskich, którego sk?onem schodzimy do biegn?cej w dole drogi z Rzeszowa do Dynowa. Potem id?c krótki odcinek drog? asfaltow?, tu? za mostem na Strugu skr?camy w poln? drog? biegn?c? dolin? tej rzeki. Dochodzimy ni? do wiejskiej drogi i pod??amy na po?udnie w kierunku Tyczyna. Przekraczamy ponownie drog? Rzeszów - Dynów i pn?c si? kr?t? uliczk? pod gór?, po chwili wchodzimy na rynek w Tyczynie.2. Trasa II - Tyczyn - Mogielnica

D?ugo?? i czas przej?cia trasy II - 29 km / ok. 8,5 godz.
Odcinek 5. Tyczyn - Hermanowa: „Star? drog?"
D?ugo?? 6 km
Tyczyn, po?o?ony w dolinie Strugu, swoje powstanie zawdzi?cza królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który w 1368 r. zleci? lokalizacj? miasta na prawie magdeburskim Bartoldowi Tycznerowi. W wiekach ?rednich miasto posiada?o dobrze rozwini?te rzemios?o i handel. W XVII i XVIII wieku miasto trawi?y po?ary, najazdy Szwedów, wojsk Rakoczego oraz epidemie, w wyniku czego jego znaczenie podupada?o. W ko?cu XIX wieku Tyczyn sta? si? wa?nym o?rodkiem administracyjnym, centrum kultury i akcji niepodleg?o?ciowych. Chlubn? kart? w dziejach Tyczyna stanowi?a walka z okupantem hitlerowskim, prowadzona przez placówk? Armii Krajowej, która w otwartej bitwie wyzwoli?a miasto 27 lipca 1944 r. Herbem Tyczyna jest posta? ?w. Katarzyny na niebieskim tle. Warto zatrzyma? si? na d?u?ej w Tyczynie i zwiedzi? ciekawe zabytki i obiekty; ko?ció? parafialny, bod?cy barokow? bazylik? z XVIII w, eklektyczny pa?ac Wodzickich, du?y park krajobrazowy przy pa?acu, pomniki, zabudow? rynku i miejscowe cmentarze. Miasto liczy ok. 2900 mieszka?ców.
Z rynku kierujemy si? w stron? ko?cio?a parafialnego do skrzy?owania z drog? do Hermanowej i idziemy na po?udnie obok cmentarza. Dalej droga pnie si? do?? stromo pod gór?. Na tym odcinku warto zapozna? si? z ciekaw? panoram?: od Rzeszowa, poprzez dolin? Strugu, Wzgórze Marii Magdaleny (394 m), Kielnarow?, Chmielnik, Borek Stary z klasztorem dominikanów, do wzgórza nad Grzegorzówk? i Tyczynem (gdzie przebiega turystyczny szlak niebieski Bia?a - Dynów). Z drogi asfaltowej skr?camy w prawo na drog? ?wirow? i po kilkunastu metrach skr?camy w lewo, dochodz?c do kulminacyjnego punktu Dalnica (347 m). Przy tej drodze mijamy kapliczk? krzy? mi?dzy 5 lipami, dalszy kierunek marszu w prawo. Wiejsk? drog? mi?dzy domami kierujemy si? na widoczny w oddali kompleks le?ny, zwany potocznie Czerrwonki. ?agodnie podchodzimy pod gór?, gdzie jest krzy?ówka dróg asfaltowych. W kierunku wschodnim mo?na zej?? do Czerwonek Hermanowskich i Borku Starego. Na tej trasie mijamy kilka kapliczek. Po oko?o 15 minutach dochodzimy do kolejnej krzy?ówki dróg z drogowskazem kierunków jazdy do Czerwonek, Tyczyna i Straszydla.

Odcinek 6. Hermanowa - Przylasek Budziwojski: „Do cudownego ?róde?ka."
D?ugo?? 4 km

Kierujemy si? na drog? ?wirow?, pn?c si? w gór? przez przysió?ek Skotnik, z kolejnymi dwoma kapliczkami, sk?d rozpo?ciera si? ciekawy widok na Hermanow?, Tyczyn, Rzeszów, Podgórze Rzeszowskie i Pogórze Dynowskie.
Hermanowa jako wie? wyst?puje ju?  w 1478 r., kiedy jeden z synów Jana Pileckiego otrzymuje Tyczyn z przedmie?ciami i Hermanow? na w?asno??. Obecnie wie? liczy ok. 2300 mieszka?ców. Tereny s? tu górzyste, mocno pofa?dowane, z g??bokimi jarami, ziemie ma?o urodzajne. Przez d?ugie lata panowa?o tutaj ubóstwo. Wie? sk?ada si? z licznych przysió?ków, które do dzisiaj maj? swoje legendy. Okoliczne tereny eksploatowane by?y z surowców ceramicznych, wapnia, gipsu, alabastru, p?yt kamiennych. Do dzisiaj wyst?puj? tu bogate wody mineralne.
Po doj?ciu do grzbietu skr?camy na zachód do przysió?ka ?azy, sk?d w kierunku po?udniowym widoczne jest pasmo wzniesie? mi?dzy Babic? a Wilczem (506 m). W dole znajduj? si? zabudowania wsi Straszydle. Ten uroczy odcinek ma kilka ma?ych zagajników. Po prawej stronie ciekawa, nieco kar?owata sosna, a na niej skromna kapliczka z Jezusem Frasobliwym. Po przej?ciu ok. 350 m, tym razem z lewej strony drogi dwie olbrzymie lipy, pomi?dzy którymi kolejna kapliczka Na znacz?cym rozwidleniu dróg kierujemy si? do granicy lasu Przylasek. Po kilkunastu metrach, mi?dzy drzewami schodzimy do drogi asfaltowej Przylasek – Hermanowa. T? drog? idziemy lekko pod gór? ok. 10 minut, po czym wypatrujemy ?cie?ki w prawo. Wchodz?c do lasu zboczem tego wzniesienia schodzimy przez ok. 8 minut do kapliczki „z cudownym ?ród?em" leczniczej wody mineralnej.
Kiedy? miejsce to nazywano Studzionk?, obecnie jest u?ywana nazwa Studzianka Star? drewnian? kapliczk? zast?piono now? murowan?. Wodzie z wyst?puj?cego tu ?ród?a przypisuje si? si?? uzdrawiaj?c?. Miejsce to jest licznie odwiedzane przez ludno?? miejscow?, a tak?e z odleg?ych terenów, która prosi o opiek? i uzdrowienia od Studzia?skiej Pani. Obraz w kapliczce przedstawia Matk? Bo?? z Dzieci?tkiem, stoj?c? na w??u, po jednej stronie z m??czyzn? i po drugiej z anio?em gasz?cym p?omienie w murowanym budynku. Woda nosi nazw? „wody ?ywej", w której wyst?puj? wszystkie „barwy t?czy". Opuszczaj?c ten uroczy zak?tek Matki Bo?ej Studzia?skiej, przechodzimy przez kilka jarów, gdzie po niezbyt m?cz?cym podej?ciu dochodzimy do tej samej drogi asfaltowej. W tym rejonie jest ma?y parking, letni sklep spo?ywczy, przystanek PKS i pole biwakowe.

Odcinek 7- Przylasek Budziwojski - Zarzecze - Wis?oczanka: „Naddolin? Wis?oka"
D?ugo?? 7 km

Od tego miejsca obieramy kierunek zachodni i wychodzimy z lasu drog? Hermanowa - Budziwój. Po ok. 500 m skr?camy w lewo lekko pod gór?, by doj?? do grzbietu ci?gn?cego si? do doliny Wis?oka w rejonie Babicy. Na tym odcinku spotykamy bardzo oryginaln? kapliczk? pi?trow? (z 1903 r.), zwie?czon? krzy?em, której fundatorem jest rodzina Wilków. Po przej?ciu 1 km jest okazja obejrze? odkrywk? ?upkow?, po przeciwnej stronic widoczna kolejna kapliczka zbudowana z ceg?y Z tej drogi grzbietowej rozci?ga, si? szeroka panorama na wspomniane wcze?niej pasmo Pogórza Dynowskiego z jednym z najwy?szych wzniesie? województwa rzeszowskiego Wilczem (506 m) i dalej, w kierunku zachodnim, na Pogórze Ci??kowickie. Po kilkuset metrach opuszczamy drog? asfaltow?, skr?caj?c w kierunku pó?nocno-zachodnim na poln? drog?, któr? dochodzimy do Ksi??ego Lasku. Ze skraju tego zagajnika ods?ania si? rozleg?y widok na dolin? Wis?oka i Kotlin? Sandomiersk?. St?d mo?na zobaczy? zabudowania Lutory?a, Boguchwa?y oraz Rzeszowa z tali? wody zalewu rzeszowskiego, poszczególne osiedla, monument katedry i komin elektrociep?owni w Zal??u. Dalej w kierunku wschodnim wzgórza: Marii Magdaleny, ?any Bielskie i Tyczynskie. W dalszej w?drówce pokonujemy parów w przysió?ku Dobrze i stromym zboczem schodzimy do wsi Siedliska. Tymczasem obserwujemy malowniczy widok doliny Wis?oka w okolicy Babicy i Czudca w kierunku po?udniowo-zachodnim. Na tej ma?ej przestrzeni wyst?puje zjawisko erozyjnego dzia?ania wody.
Z Siedlisk pochodzi ks. Józef Kowalski - salezjanin, zam?czony w obozie koncentracyjnym w O?wi?cimiu, który jest kandydatem do beatyfikacji. Id?c w kierunku zachodnim, napotykamy rozwidlenie dróg, sk?d do Tyczyna jest 8 km i do Lubeni 3 km. Kierujemy si? na most na Wis?oku, opuszczaj?c gmin? Lubenia. Dalszy marsz odbywamy asfaltow? drog? przez wiosk? Zarzecze. Po drodze mijamy: szko?? podstawow?, sklep spo?ywczy, ko?ció? pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Ko?cio?a, wybudowany w 1982 r. Stoj?ca obok dzwonnica zosta?a ufundowana przez rodzin? Wilków z Montrealu w roku 1986. Po kilku minutach mijamy zabytkow? kapliczk? z 1885 r. z inicja?ami fundatorów. W ko?cu dochodzimy do stacji kolejowej w Wis?oczance na linii Rzeszów - Jas?o.

Odcinek 8 - Zarzecze Wis?oczanka - Mogielnica: „Przez bukowy las"
Odleg?o?? 12 km

W odleg?o?ci oko?o 250 m od tego miejsca znajduje si? przystanek PKS. Po przekroczeniu torów kolejowych kierujemy si? g?ówn? drog? w stron? wsi Babica, a po przej?ciu ok. 300 m skr?camy w prawo. Drog? poln? miedzy domami idziemy pod gór?, a nast?pnie przechodzimy ciekawym, do?? g??bokim jarem. Na brzegu po prawej stronie warto obejrze? olbrzymi, bardzo ?adny d?b. Po doj?ciu do wierzchowiny schodzimy do ma?ego potoku i dalej mi?dzy polami do drogi ?wirowej, gdzie skr?camy w lewo. Na tym odcinku przechodzimy pod lini? wysokiego napi?cia. Po ogl?dni?ciu si? do ty?u podziwiamy rozleg?y widok na wsie: Lubenia, Siedliska, Boguchwa?a, a w oddali rozleg?? dolin? Wis?oka i zabudow? Rzeszowa. Okalaj?ce pasmo wzgórz to brzegi dawnego morza mioce?skiego. Po 10 min dochodzimy do skraju lasu i murowanej kapliczki z napisem: „Jezu, Maryja i ?w. Antoni, polecamy si? Waszej opiece". Dalsze 5 min. marszu pozwala nam doj?? do szlaku czarnego, ??cz?cego Czudec z Babic?. Obydwa szlaki prowadz? nas na Grochowiczn?, gdzie si? rozchodz?. Obok znajduje si? metalowa kapliczka. Dalsze przej?cie przez las wymaga du?ej uwagi ze wzgl?du na liczne zakr?ty w g?stwinie le?nej. Po oko?o 20 minutach dochodzimy do licznych jarów i w?wozów, gdzie droga jest w dalszym ci?gu bardzo mylna. W dalszej kolejno?ci idziemy ?agodn? le?n? drog?, wyprowadzaj?c? nas na skraj lasu. Tu informacja, ze bez znaków mo?na doj?? po kilku minutach do okaza?ego d?bu, a dalej do przystanku MPK w Lutory?u. Od tej informacji nale?y znowu uwa?a? na usytuowanie znaków, skr?t jest ma?o widoczny, w prawo od drogi. Po kilkunastu minutach schodzimy ju? w ?ród?ow? kotlin? potoku ze ?ladami starych stawów. Teren ten jest bardzo podmok?y. Dalej stromo pod gór? dochodzimy do sadu i zdewastowanego domu zwanego „Will? Betusia". Od sadu kierujemy si? na pó?nocny-wschód jeszcze przez las oko?o 400 m i do widocznego przystanku na p?tli w Mogielnicy.
Mogielnica do 1948 roku nie by?a samodzieln? wsi?. Sk?ada?a si? z przysió?ków nale??cych administracyjnie do s?siednich wsi: Niechobrza, Lutory?a i Boguchwa?y. Pierwsi osadnicy zacz?li zamieszkiwa? te tereny w 1860 roku. Prawo samodzielnej wsi Mogielnica otrzyma?a w 1948 roku, gdy liczy?a oko?o 100 domów i oko?o 650 mieszka?ców. Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od mogi?, które powsta?y na skutek pomoru zwierz?t. Miejscowa ludno?? wielokrotnie dowiod?a gospodarno?ci, buduj?c: szko??, drog?, ko?ció?, gazoci?g, zak?adaj?c telefonizacj? i doprowadzaj?c podmiejsk? komunikacj?.3. Trasa III - Mogielnica – D?browa

D?ugo?? i czas przej?cia trasy III - 17 km / ok. 5 godz.
Odcinek 9 - Mogielnica - Niechobrz Górny: „Przez kamienio?om"
D?ugo?? 2 km

Z p?tli MPK wyruszamy na pó?noc, wchodz?c mi?dzy zabudowania, podchodzimy oko?o 500 m i dochodzimy do kapliczki na wzniesieniu nad Niechobrzem Górnym. Przy kapliczce skr?camy w lewo, idziemy poln? drog? po wierzchowinie oko?o 800 m i skr?camy wprawo w kierunku punktu widokowego wzniesienia 322 (wzd?u? drogi biegnie linia wysokiego napi?cia, nale?y skr?ci? zaraz przed 4 s?upem), przed nami na pó?noc g??boki jar starego kamienio?omu wapiennego. St?d 1,5 km na wzgórze Krzemionka, z którego mo?na ?atwo zej?? do Niechobrza lub w?drowa? dalej na wy?sze partie Wielkiego Dzia?u i zej?? ?cie?kami do Woli Zg?obie?skiej. Z punktu 322 schodzimy na pó?noc niewyra?n? drog? poln?. Na wysoko?ci pierwszych zabudowa? skr?camy w prawo w kierunku kamienio?omu, na którego skraju dochodzimy do drogi prowadz?cej w dolin? zbiegu ?ród?owych potoków Niechóbrzki. Przy g?ównej drodze skr?camy w lewo do przystanku MPK.
Na odcinku szlaku ?ó?tego mi?dzy Niechobrzem i D?brow?, jak podaje dokument Kazimierza Wielkiego, przebiega?a prastara granica mi?dzy Rusi? Czerwon? a Ma?opolsk?. Niechobrz by? ludn? wsi? w czasach staropolskich, le?a? na granicy powiatu pilzne?skiego województwa sandomierskiego. W 1438 r. nale?a? do Spytka z Jaros?awia Leliwity. W 1617 r. Niechobrz trafia w r?ce M.S. Lig?zy, a po jego ?mierci w 1637 r. przechodzi do rodu Lubomirskich. Przez wiele wieków Niechobrz nale?a? do parafii zg?obie?skiej.
Ko?ció? p.w. M.B. Nieustaj?cej Pomocy wybudowano w 1969 r. systemem gospodarczym, czyli bez udzia?u firm budowlanych, w nieca?e 6 miesi?cy. Inicjatorem budowy, podobnie jak w Mogielnicy, by? ks. Józef Mucha, za? autorem projektu in?. J. Nosek. 13.IX.1987 r. dokonano koronacji obrazu. Przy ko?ciele dzia?a o?rodek rekolekcyjny. Stacje drogi krzy?owej wyrze?bi?a staruszka Agata B?a?ej, która nigdy wcze?niej nie para?a si? dzia?alno?ci? artystyczn?.

Odcinek 10 - Niechobrz Górny - Zg?obie?: „Przez cegielni?"
D?ugo?? 6 km

St?d podchodzimy w gór? w kierunku pó?nocno-zachodnim, trzymaj?c si? tego kierunku a? do pierwszych zabudowa? Zg?obnia. Po przej?ciu ok. 1 km mijamy po lewej stronie napotkane zabudowania i nadal kierujemy si? na pn.-zach. Dochodzimy do lasu, gdzie na rozwidleniu dróg skr?camy w prawo i schodzimy w dó? w kierunku pó?nocnym. Dochodzimy do doliny, gdzie spotykamy pierwsze zabudowania przysió?ka Zagóry. Dalej idziemy ogólnie w kierunku pó?nocnym przez fa?dy grzbietowe i dochodzimy do Zg?obnia. Skr?camy w prawo w szutrow? drog? przechodzimy oko?o 200 m, skr?camy wprawo pomi?dzy zabudowania i wchodzimy na ??ki, którymi dochodzimy do kapliczki powsta?ej w po?owie XVIII w. na miejscu starego drewnianego ko?cio?a. Zg?obie? by? du?ym o?rodkiem, daj?cym nazw? ca?emu kluczowi wiosek. Pierwsza autentyczna wzmianka pochodzi z 1409 r., wie? ta nale?a?a do S?dochny ze Zg?obnia, która przez ma??e?stwo ze Spytkiem z Jaros?awia wnios?a t? wie? do dóbr Leliwitów. Kolejnymi w?a?cicielami Zg?obnia byli Odrow??owie, Lig?zowie, Lubomirscy. Od 1773 r. wie? trafi?a do rodu Straszewskich. Przez potok schodzimy w prawo do g?ównej drogi, mijamy po lewej stronie ko?ció? ufundowany w 1741 r. przez Teodora Lubomirskiego. W 1913 r. dobudowano nawy boczne, a w 1923 r. uko?czono wie??. Po prawej stronie od ko?cio?a w odleg?o?ci kilkuset metrów rozci?ga si? stary zespó? podworski. W II po?. XVI w. stan?? tu murowany dwór, wybudowany z inicjatywy Anny Sieniawskiej Jordanowej. Na pocz?tku XIX w. przebudowano go na spichlerz. Dwór by? budowl? renesansow? z cechami gotyckimi. Jest to najstarszy zabytek architektury na rym terenie. W pobli?u starej budowli stoi malowniczy dwór wybudowany przez Straszewskich. W starszej cz??ci ujawnia si? styl barokowo klasycystyczny, w nowszej - neorenesansowy. Po II wojnie ?wiatowej pe?ni? funkcj? budynku szkolnego.

Odcinek 11 - Zg?obie? - B??dowa Zg?obie?ska: „W wid?ach potoku Lubcza"
D?ugo?? 3 km

Od ko?cio?a w Zg?obniu podchodzimy na pó?noc g?ówn? drog? w kierunku B??dowej Zg?obie?skiej, mijamy po prawej stronie cmentarz parafialny i idziemy prosto asfaltow? drog? a? do wzniesienia, na którym ustawiono betonowy krzy? w 1948 r. na miejscu wcze?niejszego drewnianego, tuz przy szutrowej drodze do Nockowej. Po prawej miejsce cmentarne zmar?ych na choler? w XIX w. Dalej kierujemy si? prosto szutrow? drog?, dochodz?c: do B??dowej Zg?obie?skiej na ko?cowy przystanek PKS. B??dowa Zg?obic?ska nie jest zbyt du?? wiosk?. Od swego pocz?tku wchodzi?a w sk?ad klucza zg?obie?skiego. Pierwsza wzmianka ?ród?owa pochodzi z 1444 r., kiedy to Spytek Jaros?awski wydzier?awi? wie? Janowi B?czalowi.

Odcinek 12 - B??dowa Zg?obie?ska - D?browa: „Przez wysp? fliszow? morza mioce?skiego”
D?ugo?? 6 km

Z ko?cowego przystanku PKS w B??dowej idziemy w kierunku wsi oko?o 400 m i skr?camy z g?ównej drogi w lewo, id?c w gór? pomi?dzy zabudowaniami, skr?camy w prawo na poln? drog?, która prowadzi ponad wsi?. Podchodzimy skrajem sadów w kierunku na pó?nocny-zachód do wzniesienia 342 przy rozwidleniu dróg. Warto podej?? 200 m na pó?noc, sk?d roztacza si? rozleg?y widok na tereny pradoliny podkarpackiej. Widoczna jest ruchliwa trasa E-40 i linia kolejowa. Oprócz pobliskiej D?browy wida? lasy P?askowy?u Kolbuszowskiego. Na pólnocnym-zachodzie w oddali wida? miejsk? zabudow? S?dziszowa M?p. Pi?kna panorama rozci?ga si? na Ksi??omost i Kl?czany. Od zachodu nak?adaj? si? wzgórza nad dolin? Bystrzycy, a od po?udnia sk?ony Wielkiego Dzia?u. Dalej droga prowadzi na wzgórze 336 nad B?dziemy?lem. Jest to dzia? wód Wis?oki i Wis?oka.
Skr?camy po wyj?ciu na szczyt wierzchowiny w lewo. Idziemy drog? po wierzchowinie oko?o 500 m i po mini?ciu po lewej stronie zamkni?tego odwiertu schodzimy w boczn? drog? po prawej stronie. Schodzimy na pó?noc w dó? do D?browej oko?o 1,5 km. Dochodzimy do g?ównej drogi we wsi i tu skr?camy w prawo obok szko?y. Idziemy dalej w dó? wsi w kierunku wschodnim, skr?camy wzd?u? bocznego jaru na pó?noc i zatrzymujemy si? przed stawami. Warto wej?? drog? miedzy stawami do parku z zabytkowymi drzewami i obejrze? dawny dworek.
D?browa wymieniona jest w akcie donacyjnym Kazimierza Wielkiego z 1354 r. przy lokacji Rzeszowa. W II po?. XV w. D?browa nale?a?a do Jana Sapiechowskicgo, posiadaj?cego równie? inne okoliczne wioski. Anna Sapiechowska w 1601 r. wnosi D?brow? w posagu Wawrzy?cowi Spytkowi Jordanowi. Na pocz?tku XVIII w. jest w?asno?ci? Jana Topora Hinka, a od 1729 r. Micha?a Potockiego z S?dziszowa.4. Trasa IV - D?browa G?ogów M?p. - 26 km / ok. 8 godz.

D?ugo?? i czas przej?cia trasy IV - 26 km / ok. 8 godz.
Odcinek 13 - D?browa - Bratkowice: „Dolin? podkarpack?"
D?ugo?? 7 km

Obok stawów znajduje si? przystanek PKS, sk?d dochodzimy do skrzy?owania z szos? mi?dzynarodow? E-40, gdzie szlak ?ó?ty prowadzi nas na drug? stron? w kierunku pó?nocnym. Dró?k? pod tory kolejowe linii Rzeszów - Kraków i dalej przez tereny polne i ??kowe na skraj dawnej Puszczy Sandomierskiej w przysió?ku Budy Kl?cza?skie. W?drujemy p?askim i nizinnym terenem le?nym o drzewostanie ró?nym pod wzgl?dem wieku i gatunku. Pokonujemy strugi ?ródlane Mrowli. Szlakiem ?ó?tym podchodzimy do drogi le?nej prowadz?cej do D?brów. Dalej prosto na pó?noc do drogi g?ównej Bratkowice - Czarna.
St?d niedaleko do Bratkowic - Czekaja (przystanek PKS ok. 600 m). Warto zatrzyma? si? w Bratkowicach - centrum i podej?? do szko?y, ko?cio?a i le?nictwa, gdzie w pobli?u na skraju lasu i ??k znajduje si? pole biwakowe, k?pielisko i 3 okazy d?bów - pomników przyrody. Bratkowice to du?a wie?, licz?ca oko?o 4000 mieszka?ców. Pierwsza wzmianka o Bratkowicach pochodzi z 1466 r. Wówczas dobra te by?y przypisane do miasta Ropczyce i wsi Góra Ropczycka W ko?ca lipca 1944 r. w Bratkowicach podczas akcji „BURZA" mia?o miejsce starcie oddzia?u Armii Krajowej z Niemcami, w którym zgin??o wielu ?o?nierzy niemieckich i 8 partyzantów AK. Podczas okupacji wie? zosta?a spacyfikowana przez Niemców. Zgin??o wówczas 31 m??czyzn pochodz?cych z Bratkowic. W okolicach Bratkowic istniej? du?e torfowiska o powierzchni oko?o 25 ha. Z Bratkowic pochodzi znany geolog J. Rogala. Przeprowadzone wiercenia geologiczne mi?dzy Bratkowicami a Budami G?ogowskimi wykaza?y istnienie ciep?ych ?róde?, dotychczas nie wykorzystywanych.

Odcinek 14 - Bratkowice - Budy G?ogowskie: ,,Przez las bratkowicki"
D?ugo?? 11 km

Po prawej stronie mijamy le?niczówk? Bugaj. Szerok? drog? le?n? idziemy do niewielkiego pagórka 232 i dalej, skr?caj?c na pó?nocny-wschód, mijamy kolejne wzniesienie 231 i dochodzimy do du?ego zlewiska wód u ?róde? Tuszymki. Jest tu projektowany faunistyczny rezerwat „Zab?ocie'' o pow. oko?o 980 ha, z g?ównym celem ochrony ptactwa wodnego. Na sporej przestrzeni znajduj? si? tu stawy rybne z bogat? ro?linno?ci?: trzciny, pa?ki wodnej, zaro?li lasu ??gowego i boru. Doskona?e miejsce do wypoczynku, obserwacji ro?lin i ptactwa wodnego. Dalej przez las w?drujemy w kierunku wschodnim, dochodz?c do drogi Bratkowice - Por?by Kupie?skie. Idziemy krótkim odcinkiem drogi g?ównej na pó?noc i po chwili skr?camy w prawo. Dalej drog? le?n? nad stawami w kierunku niewielkich pagórków (kiedy? wydmy le?ne), dochodzimy do le?niczówki w Rudach G?ogowskich. Z drogi le?nej wchodzimy na drog? asfaltow?, mijamy po prawej stronie spi?trzenie potoku, w g??bi ko?ció? (wybudowany na zr?bach dawnego spichrza w 1943 r.) i now? szko?? na terenie podworskim.
Dawna wie? Budy powsta?a jako osada le?na dopiero po za?o?eniu G?ogowa na prze?omie XVI i XVII wieku. Obok g?ównych cz??ci wsi Kmiecie i Zagrody powsta?y liczne przysió?ki: Zacinek, R?kawek, Podlesie, ?anowszczyzna. Obecnie Budy G?ogowskie licz? oko?o 2000 mieszka?ców. Otoczenie le?ne, sporo piaszczystych wzniesie? (resztek wydm le?nych) poprzecinanych le?nymi potokami, zalewiskami, stawami, powoduje istnienie bardzo korzystnego klimatu dla regeneracji zdrowia. Ca?a trasa, jak i okoliczne tereny, doskonale nadaj? si? do spacerów i turystyki rowerowej.

Odcinek 15 - Budy G?ogowskie - G?ogów M?p. „Przez wydmy nad Szlachciank?"
D?ugo?? 8 km

Z centrum wsi Budy G?ogowskie, na krzy?owaniu dróg ko?o ko?cio?a i szko?y, kierujemy si? pocz?tkowo drog? asfaltow? w kierunku pó?nocno-wschodnim i dalej przez przysió?ek R?kawek, do przystanku PKP Budki na linii kolejowej Rzeszów - Kolbuszowa. W pobli?u by?a kiedy? (jeszcze w latach 60-tych) najwy?sza w tych okolicach le?na wydma (244 m), zwana Królewsk? Gór?. Dzisiaj nie istnieje, jak wiele innych okolicznych wydm le?nych, z których wybrano piasek w celach budowlanych. Wyrobiska piasku s? wyrównywane i zalesiane. Na pó?noc w pobli?u widoczne zabudowania zak?adów prefabrykacji betonowych. Drog? drugorz?dn? z Bud G?ogowskich do Stykowa wchodzimy w zwarty las i zbli?amy si? do g?ównej szosy kolbuszowskiej, przy której w pobli?u znajduje si? przydro?ny male?ki zajazd i parking. Skr?camy na po?udniowy wschód i dochodzimy do niewielkiej rzeczki Szlachcianki. Omijamy jej meandry od strony zachodniej i dochodzimy do stawów i zbiorników wodnych, które s? o?rodkiem wypoczynkowym w G?ogowie M?p. Obok le?ny parking. W pobli?u w kierunku po?udniowym znajduje si? stacja PKP. Id?c dalej w kierunku wschodnim, przechodzimy uliczkami G?ogowa obok zak?adów przemys?owych i szko?y podstawowej do rynku.5. Trasa V - G?ogów M?p. - Wilkowyja - 28 km / ok. 8 godz.

D?ugo?? i czas przej?cia trasy V - 28 km / ok. 8 godz.
Odcinek 16 - G?ogów M?p. - Wysoka G?ogowska „Przez Borsuk"
D?ugo?? 4,5 km

G?ogów lokowa? jako miasto w 1570 r. sekretarz Zygmunta Augusta Krzysztof G?owa i dlatego a? do XIX w. nazywa? si? G?owów. M?ody w stosunku do innych miast polskich wiek miasta jest typowy dla wi?kszo?ci osiedli na terenach Puszczy Sandomierskiej, których kolonizacja przypada dopiero na wiek XV i XVI. Typowy dla renesansowych za?o?e? urbanistycznych plan miasta, tj. kwadratowy rynek z ratuszem po?rodku i szachownicowy uk?ad ulic, jest g?ówn? atrakcj? turystyczn? G?ogowa, gdy? ani wielokrotnie przebudowywany ratusz, ani dwuwie?owy ko?ció? z 1879 r. nie s? dzie?ami sztuki. Wie?e tych budynków zdobi? natomiast sylwetk? roz?o?onego na lekkim wzniesieniu miasta o zdecydowanie niskiej zabudowie.
G?ogów doszed? do najwi?kszego rozkwitu za rz?dów nast?pnego w?a?ciciela - Miko?aja Spytka Lig?zy który otoczy? miasto ziemnymi fortyfikacjami. Kolejni w?a?ciciele Lubomirscy wznie?li tu w XVIII w. pa?ac, po przebudowie zamieniony przez Austriaków na koszary i z kolei adaptowany na prz?dzalni? lnu i konopi. W niczym nie przypomina dzisiaj dawnej rezydencji. Obecnie G?ogów liczy 4500 mieszka?cowi szybko rozrastaj? si? wokó? niego osiedla domów prywatnych. Lasy sosnowe, otaczaj?ce wokó? miasto, suchy klimat, dobra woda ze ?róde? g??binowych - sk?aniaj? ludzi zatrudnionych w Rzeszowie do budowania si? tutaj. Sam G?ogów w bardzo ma?ym stopniu mo?e da? zatrudnienie swoim mieszka?com.
Sprzed g?ogowskiego ratusza zmierzamy szlakiem do ulicy Mickiewicza, przepo?awiaj?cej wschodni? pierzej? rynku. Od G?ogowa do Stobiernej szlak wiedzie ca?y czas ogólnie w kierunku wschodnim. Id?c asfaltow? ulic?, mijamy zabudowania ?ródle?nego osiedla Borsuk, wyró?niaj?ce si? nowoczesn? architektur?. Asfalt ko?czy si? przed skrajem lasu, dalej idziemy le?n? drog? a? do Wysokiej G?ogowskiej. W lesie nasz szlak krzy?uje si? z odcinkiem szlaku zielonego Bór - Przewrotne. Przed Wysok? trudne do oznakowania miejsca, nale?y ca?y czas utrzymywa? jeden kierunek marszu, przez m?odnik sosnowy a? do pierwszych zabudowa? przysió?ka Piaski.

Odcinek 17 - Wysoka G?ogowska – Stobierna „P?askowy?em Kolbuszowskim "
D?ugo?? 4 km
Wysoka G?ogowska na pocz?tku XV w. by?a w?asno?ci? biskupa Jana Rzeszowskiego. Podczas wojny Stanis?awa Stadnickiego z ?ukaszem Opali?skirn w 1608 r. spali? j? doszcz?tnie „Diabe? ?a?cucki" wraz z pobliskimi Trzebowniskiem, ??k?, ?ukawcem jako w?asno?? ?ony wroga Anny z Pileckich Opali?skiej. Jak wi?kszo?? wsi na tym terenie, w czasie okupacji niemieckiej wie? by?a zapleczem dla polskich partyzantów. 22.VI.1943 r. Niemcy zastosowali krwawe represje, morduj?c kilkana?cie osób. Wie? o charakterze ulicówki ci?gnie si? wzd?u? potoku Go??biówka, w dolnym biegu zwanego Szuwark?. Od przystanku PKS w lewo (na pó?noc) drog?, w odleg?o?ci ok. 1,5 km ko?ció? z okresu mi?dzywojennego. Od przystanku szlak wiedzie na po?udnie asfaltow? drog? przez wie? ok. 350 m, po czym skr?ca ponownie w kierunku wschodnim. Poln? drog? podchodzimy na wzgórze 234,6 m do punktu triangulacyjnego. St?d panorama we wszystkich kierunkach. Na po?udnie równina lotniska, za nim obni?enie Mrowli i Wis?oka z charakterystycznym kominem elektrociep?owni w Za???u (200 m wysoko?ci), dalej Rzeszów, a za nim kraw?d? Podkarpacia, wznosz?ca si? prawie 200 m nad poziom Wis?oka. Na pó?noc obiekty radiolokacyjne z poruszaj?cymi si? ekranami radarów i w tle ?agodne wzgórza P?askowy?u Kolbuszowskiego, z wyró?niaj?cym si? na pó?nocy zalesionym wzniesieniem Jelenich Gór (246 m), a na pó?nocny wschód kulminacj? 262 m. Schodzimy na drug? stron? wzgórza w kierunku lasu i piaszczyst? drog? dochodzimy do skrzy?owania w?ród pierwszych zabudowa? Stobiernej, st?d szlak, nie dochodz?c do g?ównej szosy Rzeszów - Lublin, skr?ca na po?udnie.
Charakterystycznym obiektem w krajobrazie jest ko?ció? w Stobiernej, wybudowany na miejscu drewnianego, który sp?on?? od wystrza?u z wiwatówki na Wielkanoc 1890 r. Ze starego ko?cio?a pochodzi pó?nogotycka figura Matki Boskiej w bocznym o?tarzu. Sama wie? zanotowana zosta?a na pocz?tku XV w. jako w?asno?? Feliksa Rzeszowskiego. Podobnie jak s?siednia Wysoka, do?wiadczy?a terroru hitlerowskiego.

Odcinek 18 -  Stobierna - Nowa Wie? „Miedzy op?otkami do Mrowli"
D?ugo?? 6 km

Od skrzy?owania szlak biegnie na po?udnie drog? asfaltow? mi?dzy zabudowaniami G?siówki. Przed now? szko?? schodzi z szosy w prawo na ??ki, przekracza potok Szuwarka i po?ród nizinnego, wiejskiego krajobrazu dochodzi do zabudowa? Jasionki. W zabudowie wsi mo?na dostrzec resztki za?o?e? typu okolnica. Podobne za?o?enia wida? w zabudowie pobliskiej Nowej Wsi i Wólki Podle?nej. Zabudowania stawiano dooko?a obszernego wyr?bu (majdanu), z wodopojem dla byd?a po?rodku, w celu zabezpieczenia dobytku przed drapie?nikami puszcza?skimi, a tak?e dla ?atwiejszej obrony w razie niespodziewanego napadu.
Wie?, lokowana na prze?omie XIV i XV w., pierwotnie nazywa?a si? Jasiennik. Nale?a?a najpierw do Rzeszowskich, ale wielokrotnie zmienia?a w?a?cicieli. W Jasionce znajduje si? dwór po ostatnich w?a?cicielach J?drzejowiczach, w zaniedbanym niestety parku. Przy g?ównej alei do dworu stoi jeszcze XIX-wieczny spichlerz zbo?owy. Dwór zosta? zbudowany przez hrabin? Magdalen? Morsk? - fundatork? pa?acu w Zarzeczu k. Przeworska i autork? dwóch wydanych w 1832 i 1836 r. w Wiedniu albumów ilustruj?cych, jak powinna wygl?da? urz?dzona ze smakiem rezydencja szlachecka. Budowniczymi byli prawdopodobnie, jak w Zarzeczu, Ch. P. Aigner i F. Bauman. Za J?drzejowiczów w 1887 r. dwór zosta? przebudowany wg projektu Tadeusza Stryje?skiego. Do niedawna by? w?asno?ci?, rolniczej spó?dzielni produkcyjnej, obecnie stanowi w?asno?? prywatn?.
Dochodzimy do szosy lubelskiej. Nieprzyjemny dla piechura marsz poboczem g?ównej szosy urozmaica obserwacja hangarów na szybowce i samolotów sportowych, za?o?onego w 1946 r. Aeroklubu Rzeszowskiego. Mijaj?c lotnisko, po przej?ciu 1800 m dochodzimy do mostu na Mrowli, po przekroczeniu go skr?camy w lewo. Id?c prawym brzegiem rzeczki, dochodzimy do zbiornika spi?trzonego tam?, tu? przed uj?ciem do Wis?oka. Woda w zbiorniku jest czysta i nadaje si? do k?pieli, gdy? Mrowla zbiera wody przede wszystkim z lasów bratkowickich. Trzeba jednak pami?ta?, ?e temperatura wody w zbiorniku, nawet letnim wieczorem, jest o kilka stopni ni?sza ni? w Wis?oku, a ze stromego brzegu schodzi si? prawe natychmiast do g??bokiej wody. Zbiornik zbudowano dla potrzeb lotniska.

Odcinek 19 - Nowa Wie? - Za???e „Starorzeczem Mrowii i Wis?oka"
D?ugo?? 11 km

Wisz?c? k?adk? przekraczamy Wis?ok i prost? alej? dochodzimy do Terliczki. Wie? by?a przysió?kiem, w którym wyrabiano szkielety siode? (terlice) dla stadniny królewskiej w ??ce. Szlak, aby unikn?? asfaltu, skr?ca w prawo i po chwili idziemy równolegle do g?ównej drogi, w du?ej cz??ci zacienionym brzegiem strugi, a? do mostku, gdzie ponownie wchodzimy na drog? do ??ki. Po drodze min?li?my wybudowany w 1991 r. ko?ció?, dwupoziomowy, z du?ym zapleczem sal katechetycznych itp. Ko?cio?y tego typu budowano w diecezji przemyskiej za rz?dów bpa Ignacego Tokarczuka, zgodnie z jego koncepcj?, ?eby wierni (dzieci szkolne) nie mieli do ko?cio?a dalej ni? 5 km. W warunkach pa?stwowej ateizacji ko?ció? taki mia? zapewni? spo?eczno?ci lokalnej mo?liwo?? niezale?nej organizacji ?ycia spo?ecznego i kulturalnego. Ko?ció? p.w. Matki Bo?ej Fatimskiej jest ko?cio?em filialnym parafii ??ka. Inicjatorami budowy byli wywodz?cy si? z Terliczki dwaj bracia kapucyni - W?odzimierz i Bogus?aw Lechowie. Projekt opracowali in?ynierowie R. Orlewski i W. Jagie??o.
Opuszczamy szos? Terliczk? i ju? po chwili przed nami pierwsze zabudowania ??ki. Za lini? wysokiego napi?cia skr?camy w prawo. Idziemy drog? w?ród p?askich pól, gdzie szlak wyznaczaj? znaki na rzadko stoj?cych betonowych s?upach. Dochodzimy do drogi Trzebownisko - ??ka, przekraczamy j? i prawie na wprost schodzimy w zasypane w tym miejscu koryto Starego Wis?oka, tzw. Wis?oczysko, w miejscu, gdzie meandruj?cy pas otaczaj?cej go zieleni najbardziej zbli?a si? do drogi. Informacja ta ma szczególne znaczenie dla w?druj?cych w przeciwnym kierunku, gdy? na po?udnie od Wis?oczyska rozci?gaj? si? pola do?wiadczalne Akademii Rolniczej, gdzie uk?ad miedz mo?e si? zmienia? w zale?no?ci od zaplanowanych rodzajów upraw. Wis?oczyska nie da si? przej?? w dowolnym miejscu z powodu g??boko?ci i zaro?ni?tych, stromych brzegów. W b??d mog? wprowadzi? ?cie?ki, wydeptane przez w?dkarzy. Przechodz?c pola od Zale?? w kierunku pó?nocnym, nale?y zatem kierowa? si? w najbardziej odleg?e zakole, troch? na lewo od pierwotnego kierunku marszu (znaki na betonowych s?upach, a? do znaku nakazuj?cego skr?t w lewo). Natomiast kontynuuj?c w?drówk? zgodnie z przyj?tym na pocz?tku kierunkiem, nale?y po przej?ciu koryta trzyma? si? ?cie?ki jak najbli?ej zaro?li po prawej stronie. Po przej?ciu ok. 400 m doj?? do najbli?szego po prawej stronie cypla zieleni. Po 250 m znak na drzewie naka?e kierunek w lewo, ku s?upom elektrycznym, dalej znaki prowadz? do zagajnika D?bina, z d?bem - pomnikiem przyrody.
Wis?oczysko powsta?o na skutek wielkiej powodzi w 1750 r., która odsun??a o kilka kilometrów na pó?noc koryto Wis?oka na d?ugo?ci ok. 12 km w linii prostej. Z pól, zw?aszcza po po?udniu, pi?kny widok na Krasne z ko?cio?ami, barokowym i nowoczesnym, na tle Magdalenki czyli Wzgórza Marii Magdaleny (394 m). Wzgórze wyró?nia si? w progu Podkarpacia k?p? starych lip w pobli?u szczytu, z ukrytym po?ród nich ko?cio?em.
Zaraz za D?bin? zaczyna si? asfaltowa droga, po lewej mijamy wielki elewator zbo?owy o pojemno?ci 25 ty?. Ton. Po prawej rozleg?y plac, na którym co niedziel? odbywa si? najwi?ksza w regionie gie?da samochodowa. Po kilkuset metrach szlak skr?ca w lewo i przekraczaj?c bocznice kolejow? do elewatora, prowadzi nas równolegle do drogi szerok? miedz? do naro?nika, przeniesionego w 1980 r. z rzeszowskiego zamku, zak?adu karnego w Za???u. Jest to najwi?ksze w po?udniowo wschodniej Polsce wi?zienie dla odsiaduj?cych wyroki za najwi?ksze przest?pstwa. W czasie stanu wojennego w 1981 r. internowano tu równie? dzia?aczy ówczesnej „Solidarno?ci". Przechodzimy ko?o muru ogradzaj?cego dwór i park, obecnie mocno zdewastowany, nast?pnie przez prywatn? k?adk? na rowie melioracyjnym docieramy do centrum Za???a. Tutaj typowy, nowoczesny ko?ció? z 1980 r. p.w. Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy i ?w. Floriana. Projekt opracowali in?ynierowie J. Gorczyca i W. Jagie??o.

Odcinek 20 – Za???e - Wilkowyja „Na Wzgórze ?w. Antoniego"
D?ugo?? 2,5 km

Min?wszy zabudowania Stra?y Po?arnej, skr?camy wiejsk? drog? na po?udnie, przekraczamy lini? kolejow? do Przemy?la i w?ród rzadkiej zabudowy, p?ask? ??k? dochodzimy do pierwszej nad pradolin? terasy Podkarpacia. Podchodzimy po pochy?o?ci w?ród ogródków dzia?kowych, mijaj?c po lewej stronie prochowni? wojskow? i skr?camy na prawo do cmentarza nale??cego dawniej do Wilkowyi, dzi? w??czonego w kompleks wielkiego cmentarza komunalnego. Przy ulicy Cienistej, któr? idziemy do g?ównej szosy E-40, po lewej stronie wznosi si? mur, za którym za?o?y?y swój nowy dom zakonny wyrzucone z O?wi?cimia siostry karmelitanki. Dalej w g??bi wida? wie?? po?wi?conego w 1992 r. ko?cio?a ojców pijarów, p.w. za?o?yciela zakonu ?w. Józefa Kalasancjusza. Dwukondygnacyjny ko?ció? projektowa? in?. A. Pi?tek. Od 1975 r. prowadz? tu parafi? pijarzy, którzy powrócili do Rzeszowa 200 lat po wyrzuceniu ich przez Austriaków z zabudowa? przy ul. 3 Maja. Po drugiej stronie szosy g?ównej, nieco na prawo, cmentarz ?o?nierzy Armii Radzieckiej, poleg?ych w okolicach Rzeszowa w 1944 r. W tym miejscu szlak Dooko?a Rzeszowa najbardziej zbli?a si? do centrum miasta..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs