G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Okolice ?o?yni

Teren gminy ?o?ynia oraz gmin s?siednich, jest wr?cz wymarzonym miejscem do uprawiania coraz popularniejszej turystyki rowerowej. Jest niezwykle malowniczy, z licznymi atrakcjami na trasie, z urozmaicon? rze?b?, co sprawia ?e jazda nie jest monotonna, nie wymaga przy tym jednak specjalnego przygotowania kondycyjnego.

W ?o?yni jak dot?d istnieje tylko jedna oznakowana ?cie?ka rowerowa.

PLAN ?CIE?KI ROWEROWEJ ?O?YNIA-BIA?OBRZEGI

?o?ynia


Na znaki ?cie?ki rowerowej naj?atwiej trafi? w ?o?yni Dolnej, w okolicach Szko?y Podstawowej nr 2, a tak?e przy skrzy?owaniu drogi Bia?obrzegi-?o?ynia z drog? Korniaktów Smolarzyny. W miejscach tych znajduj? si? tablice informacyjne, przy czym t? w Bia?obrzegach trudno zauwa?y?, gdy? ustawiona jest na prywatnej posesji, tu? za p?otem, w?ród m?odych drzew, które nieco j? przys?aniaj?. Znaki ?cie?ki maj? kszta?t okr?gów o promieniu oko?o 20 cm. Na zielonym tle namalowany jest symboliczny, bia?y rower. W miejscach skr?tu umieszczono strza?ki. Tras? uzna? mo?na za dobrze oznakowan?, zgubi? si? trudno. Jej d?ugo?? to 15 km. Miejscami droga jest piaszczysta (zw?aszcza w okolicy kaplicy ?w.Huberta) i tu trzeba troch? mocniej popeda?owa?, generalnie jednak wytyczona trasa nie wymaga specjalnej kondycji. G?ówn? jej atrakcj? s? ?ródle?ne stawy rybne w Korniaktowie - siedlisko czapli siwej. Na jednym ze stawów znajduje si? poka?nych rozmiarów wyspa. Trzeba uwa?a? aby stawów nie przegapi?, ?cie?ka bowiem biegnie wzd?u? nasypu, za którym s? po?o?one. Warto wi?c, nie znaj?c dobrze terenu, posi?kowa? si? planem zamieszczonym powy?ej. W pobli?u ?cie?ki znajduje si? równie? le?na droga krzy?owa, 14 rze?bionych stacji nieznanego autora. Drog? podobno ufundowa? pewien lekarz, w ramach pokuty za wykonywanie zabiegów aborcji (do?? trudno ze ?cie?ki w to miejsce trafi?, dobrze jest wi?c wcze?niej popyta? miejscowych). Z innych ciekawych obiektów na trasie wymieni? nale?y wybudowan? na rozstaju le?nych duktów kaplic? ?w. Huberta (tu 3 listopada, w dniu ?w. Hubeta - patrona my?liwych, odprawiane s? msze ?wi?t? z intencji my?liwych nale??cych do ?o?y?skiego ko?a ?owieckiego "Kuropatwa"). Druga ciekawa ?ródle?na kaplica znajduje si? w okolicach Bud ?a?cuckich (poka?ne rozmiary robi? wra?enie, pó? kaplicy jest z drewna, pó? z cegie?). Tu? przed Bia?obrzegami, pod koniec trasy (je?eli podró? zaczynamy od ?o?yni), na niewielkim pagórku po lewej stronie spotykamy XIX w. dwór.

PROPOZYCJE ?CIE?EK ROWEROWYCH:
Na planie poni?ej przedstawiamy osiem propozycji ?cie?ek rowerowych. Warto je odszuka? w terenie i przejecha? lub przew?drowa?. Prowadz? g?ównie drogami le?nymi i polnymi, z ograniczonym do minimum wykorzystaniem dróg asfaltowych (zat?oczonych i zasmrodzonych przez samochody). Wszystkie trasy zosta?y sprawdzone, rozpoczynaj? si? w Rynku i prowadz? do ciekawych, urokliwych miejsc. Na planie zaznaczono równie? punkty widokowe sk?d podziwia? mo?na pi?kna, szerok? panoram? (punkty widokowe).

 Dok?adny przebieg proponowanych ?cie?ek mo?na prze?ledzi? porównuj?c zamieszczony poni?ej plan z mapami topograficznymi w skali 1:25 000. Obszar ten mie?ci si? na dwóch arkuszach mapy, ich god?a to 165.42 (arkusz ?o?ynia) i 165.24. (arkusz Le?ajsk). Mapy te naby? mo?na w Rzeszowie, w Wojewódzkim Oddziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszcz?cym si? przy ul.Targowej 1, IV pi?tro (cena arkusza to oko?o 3z?).


Propozycje ?cie?ek rowerowych w okolicy ?o?yni
(plan najlepiej ogl?da? przy rozdzielczo?ci monitora 800x600)

?o?ynia - trasy rowerowe

Proponowane ?cie?ki rowerowe:
nr 1 - do stawów le?nych w Rakszawie, (na trasie kapliczki, lasy: Smolarski i Brze?nik, okopy z okresu II wojny ?wiatowej)
nr 2 - do zalewu w Brzózie Królewskiej, (na trasie spichlerz z XIX w. w Brzózie Stadnickiej, siedlisko bobrów w Podkud?aczu)
nr 3 - wycieczka po ?o?yni Górnej (na trasie kapliczki, stawy rybne w ?o?yni Grn., punkt widokowy w pobli?u stacji GSM)
nr 4 - do pa?acyku w Julinie (na trasie stadnina i o?rodek je?dziecki, kapliczki, las z wydmami, stanowisko do palenia ognisk)
nr 5 - przez Jagielnie do stawów le?nych w Kopaniach (dalej mo?liwo?? jazdy ?cie?k? nr 7 do stawów w Korniaktowie)
nr 6 - z Potoka do Smolarzyn (od alei modrzewiowej do by?ego PGR - skrót ?cie?ki nr 1)
nr 7 - do stawów w Korniaktowie (na trasie punkt widokowy, zalew Rajszula, ?ródle?na droga krzy?owa)
nr 8 -  do znaków "bia?obrzeskiej ?cie?ki rowerowej"

Ciekawe miejsca oznaczone na planie:
1. XIX wieczny spichlerz w Brzózie Stadnickiej, pozosta?o?? po Ordynacji Potockich
2. Stadnina i o?rodek je?dziecki w Julinie
3. Pa?acyk my?liwski Potockich w Julinie
4. Stawy le?ne w Rakszawie
5. Neogotycki ko?ció? p.w. ?w. Jana Kantego w ?o?yni, (jedna z najwi?kszych ?wi?ty? w Diecezji Przemyskiej)
6. Wiekowa sosna "Sobieskiego" w ?o?yni Dolnej, pomnik przyrody
7. Siedlisko bobrów na rzece Terlace w przysió?ku Podkud?acz, w pobli?u le?na kaplica Julii Zamoyskiej oraz pozosta?o?ci dawnego parku
8. Wisz?cy most na Wis?oku ??cz?cy Smolarzyny z Wol? Dalsz?
9.Stawy w Korniaktowie, siedlisko czapli siwej
10. Aleja modrzewiowa w Potoku, w pobli?u stara brama na terenie dawnej psiarni Potockich
11. Zalew i o?rodek wypoczynkowy w Brzózie Królewskiej
12. Zalew Rajszula w ?o?yni

Informacje tutaj zamieszczone pochodz? z serwisu Gminy ?o?ynia:
ww.Zolynia.pl

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs