G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Przemy?l-Dybawka-Fort Pra?kowce-G. Wapielnica-Fort Helicha-Grochowce-Fort Opty?-Pikulice-Przemy?l

Rower: trekkingowy lub górski
D?ugo?? trasy: 27,5 km
Suma podjazdów: 370 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 2 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 3 1/2 h
Ogólna ocena trudno?ci: nieco trudna

Ta wycieczka w cz??ci wykracza poza teren Parku Krajo­brazowego Pogórza Przemyskiego, jest jednak ciekaw? wypraw? terenow?, fragmentem d?u?szej trasy, któr? jest pokonanie na rowerze ca?ego czarnego szlaku tury­stycznego. W realizacji tego zamierzenia pomocn? b?dzie mapa turystyczna „Pogórze Przemyskie" w skali 1:75 000, z zastrze?e­niem, ?e na odcinku Fort ?uczyce - Fort Jaksmanice szlak zosta? b??dnie wrysowany prowadz?c pagórkowatym grzbietem przez Fort Mogi?ki. W rzeczywisto?ci zosta? on sprowadzony do drogi ??cz?cej wie? ?uczyce z Jaksmanicami (na pó?noc od linii wzgórz). Proponowana wycieczka ??czy w sobie walory przy­rodnicze, krajobrazowe i historyczne, jest wi?c ciekaw? alterna­tyw? sp?dzenia kilku godzin na dwóch kó?kach.

0,0 km. Podobnie jak w kilku innych wycieczkach, rozpoczyna­my jazd? z parkingu przy ul. Sanockiej w Przemy?lu. Wyje?d?aj?c na asfalt skr?camy w prawo (vis-a-vis parkingu pod wzgórzem Parku Miejskiego mie?ci si? Muzeum Pami?tek z I Wojny ?wiatowej), opuszczamy miasto, a nast?pnie ?atwo przeje?d?amy przez wie? Pra?kowce. Jedziemy dobr? drog? asfaltow? w kierunku Krasi­czyna.

5,5 km. We wsi Dybawka wspinamy si? na wzgórze i na szczycie podjazdu opuszczamy asfalt skr?caj?c w lewo.

6,8 km. Tutaj rozpoczyna si? tak?e czarny (forteczny) szlak tury­styczny, którym b?dziemy si? teraz porusza?. Jedziemy jeszcze pod gór?, teraz nieco trudniej, po drodze ?wirowej.

8,1 km. Gdy podjazd si? ko?czy, na skrzy?owaniu dróg ?wiro­wych skr?camy w lewo i po ok. 300 metrach, za ostatnimi zabu­dowaniami jeszcze raz w lewo, drog? gruntow? w kierunku lasu. Trzymaj?c si? oznacze? szlaku czarnego, ?cie?k? przez las docie­ramy do charakterystycznego terenu fortecznego, z du?? ilo?ci? wa?ów, jarów, resztek fortyfikacji.

9,0 km. Fort VII Pra?kowce w pier?cieniu wokó? Przemy?la mia? za za­danie ochron? drogi w kierunku Sanoka i doliny Sanu od strony za­chodniej. Las na wzgórzu zosta? posadzony po poddaniu Twierdzy. Ca?y teren wokó? Fortu jest ?wietny do ?wicze? techniki rowerowej jazdy. Przy Forcie Pra?kowce spotykamy tak?e znaki niebieskie szlaku tury­stycznego prowadz?ce a? z Dynowa i dalej w kierunku Kalwarii Pac?awskiej i Ustrzyk Dolnych. Od Fortu prowadzi dalej wygodna droga forteczna (i ni? szlak czarny) b?d? bardziej terenowo, przez las - szlak niebieski. Oba szlaki spotykaj? si? nieco dalej u stóp wzgórza, przy ko?cu zjaz­du, który nas teraz czeka. Oba warianty wymagaj? uwagi i do­brych hamulców.

10,8 km. Po wyje?dzie z lasu docieramy do skrzy?owania z dro­g? asfaltow? we wsi Pra?kowce. Przecinamy j? i pozostajemy nadal na drodze fortecznej, ?wirowej. Jedziemy jeszcze w dó?, a? do potoku, który przekraczamy mostem. Po drugiej stronie roz­poczyna si? do?? d?ugi, ale bardzo ciekawy podjazd przez las, drog? „o stu zakr?tach".

11,3 km. Na skraju lasu obieramy drog? pierwsz? w lewo i serpentynami na drodze fortecznej wspinamy si? w gór?.

13,1 km. Gdy wyje?d?amy z lasu (to jeszcze nie koniec podjaz­du) otwiera si? przed nami wspania?y widok na lewobrze?n? (w stosunku do Sanu), cz??? Przemy?la. Po chwili mamy szans? na szybki zjazd (w lewo) przez Kruhel Wielki i ewentualny po­wrót do miasta. Pozostaj?c na trasie wycieczki wybieramy drog? przecinaj?c? zjazd skosem w gór?.

14,1 km. Osi?gamy szczyt podjazdu, z prawej mamy Gór? Wapielnica (394 m n.p.m.) i otwart? ??k? z pi?knym widokiem na dolin? Sanu i fragment Przemy?la. Po 50 metrach docieramy do w?z?a szlaków turystycznych i skrzy?owania dróg le?nych (dawnych fortecznych). Na pot??nym buku s? umieszczone tabliczki kie­runkowe i informacyjne o przebiegu tras turystycznych. Z lewej dochodzi tu szlak czerwony z Przemy?la (mo?liwy powrót t? drog?) i teraz przez krótk? chwil? jedziemy trzema szlakami na­raz: czarnym, niebieskim i czerwonym.

14,6 km. Droga le?na i szlaki: niebieski z czerwonym, odchodz? w prawo, my pozostajemy na drodze fortecznej i czarnym szlaku. Jedziemy jeszcze lekko w gór?, w stron? Fortu Helicha. Przed Fortem droga forteczna skr?ca w lewo, w dó?. Pojedziemy ni? dalej, ale wpierw podje?d?amy jeszcze do Fortu. Fort VI Helicha, a w?a?ciwie jego poro?ni?te traw? i krzewami ruiny, jest pi?knie po?o?ony na wyra?nym wzgórzu d?ugiego, zalesionego grzbietu. Po powrocie z Fortu do drogi fortecznej, skr?camy teraz w prawo i rozpoczynamy d?ugi, szybki (uwaga na pod?o?e) zjazd, pocz?tkowo cienistym lasem, a po wyje?dzie z niego od­krytym terenem sprowadzaj?cym nas do wsi Grochowce.

16,6 km. Gdy ko?czy si? zjazd, pozostajemy na drodze ?wirowej i mijaj?c ostatnie zabudowania wsi, jedziemy po równym, prawie dok?adnie na wschód.

17,9 km. Docieramy do ma?ego domku, obiektu kopalnictwa ga­zowego (po lewej stronie drogi). W tym miejscu szlak czarny skr?ca w prawo, w drog? gruntow?. Po ok. 150 m zalesiony i za­krzewiony teren wyznacza miejsce Fortu V Grochówce. Przed Fortem szlak skr?ca w lewo i drog? gruntow? dociera do d?ugiej alei, któr? zje?d?amy w kierunku drogi asfaltowej. Jeszcze przed Fortem Grochówce, w kierunku wschodnim wida? wyra?­ne, poro?ni?te lasem wzgórze. To kolejny etap wycieczki - Fort IV Opty?.

19,2 km. Na drodze asfaltowej skr?camy w lewo i prawie od ra­zu znajdujemy si? na skrzy?owaniu dróg. W lewo szosa prowa­dzi do Przemy?la, w prawo kieruje si? do Fredropola, Huwnik i Kalwarii Pac?awskiej. Szlak czarny przecina szos? i po przekroczeniu potoku znika w wysokich trawach na nie u?ytkowanym zboczu. Wybieramy nieco wygodniejsz?, mo?liw? do jazdy rowerem, drog?. Na skrzy?owaniu dróg asfaltowych skr?camy w prawo, ale po 200 metrach opuszczamy wygodn? nawierzchni?, kieruj?c si? w lewo, na wyra?n? drog? gruntow?. Mostkiem przekracza ona potok i lekko si? wznosz?c kieruje nas w stron? Fortu Opty?. Na kolejnych rozwidleniach wybieramy drogi gruntowe na lewo i wkrótce znowu spotykamy znaki szlaku czarnego, który skra­jem terenu wojskowego i uprawianego pola, zmierza w tym samym co i my kierunku.

21,5 km. Z odkrytego wzniesienia rozci?ga si? daleki widok na zachód i po?udniowy-zachód, w kierunku Fortu Grochówce, Helicha i G. Szybenica.

22,1  km. Droga gruntowa doprowadza nas do innej, twardej, ?wirowej. Wprawo, do ruin Fortu IV Opty? jest st?d ok. 700 m. Szlak czarny tak?e skr?ca w prawo, ale po 500 m schodzi w lewo, w dó? przez las, w kierunku doliny Wiaru i Fortu ?uczyce. My skr?camy w lewo i szybkim zjazdem dobr? drog? ?wirow? docieramy do wsi Pikulice i drogi asfaltowej, na której skr?camy w prawo.

25,3 km. Na kolejnym skrzy?owaniu dróg asfaltowych, ju? w granicach miasta Przemy?la (w Nehrybce) skr?camy w lewo i obok nieczynnej cegielni, mi?dzy ogródkami dzia?kowymi wje?d?amy do miasta.

27,5 km. Ko?czymy wycieczk? na parkingu przy ul. S?owackiego (obok cmentarza), sk?d do centrum Przemy?la jest jeszcze ok. 1,5 km.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs