G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Przemy?l - Helicha - Szybenica - Gruszowa - Huwniki - Kalwaria - Sierako?ce - Fredropol - Przemy?l

Rower: górski
D?ugo??: 53,2 km
Suma podjazdów: 640 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 4 3/4 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 6 1/2 h
Ogólna ocena trudno?ci: trudna

Jest to jedna z ciekawszych wycieczek na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Interesuj?ca pod wzgl?dem przyrodniczym, krajobrazowym i poznawczym, jest te? wycieczk? trudna, szczególnie w swoim najbardziej terenowym fragmencie - w okolicach G. Szybenica, na zje?dzie do Huwnik i przy podje?dzie do Kalwarii Pac?awskiej. Za to powrót do Przemy?la wiedzie ju? ?atw? drog? asfaltow?.

0,0 km. Rozpoczynamy wycieczk? na parkingu w pobli?u przeka?nika TV, wysoko ponad dolin? Sanu, w odleg?o?ci ok. 2 km od centrum miasta. Do tego miejsca mo?na dojecha? ró?nymi drogami. Po starcie z parkingu, skr?camy w lewo i mijaj?c przeka?nik jedziemy pocz?tkowo lekko w dó?, ?atw? drog? asfaltow?, w kierunku dzielnicy Zielonka. Po drodze mamy pi?kny widok na po?o?ony w dolinie Sanu Przemy?l, który b?dzie nam towarzyszy? w zmieniaj?cej si? perspektywie przez kilka kilometrów. T?dy prowadzi tak?e czerwony szlak turystyczny z Przemy?la do Sanoka.

1,4 km. Zielonka. Przeje?d?amy przez dzielnic? domków jednorodzinnych i gdy droga zaczyna si? lekko wznosi? ko?czy si? tak?e wygodny asfalt. W najwy?szym po?o?eniu ?wirowej drogi mijamy teren Fortu Zniesienie (po lewej), na prawo za? daleki widok na dolin? Sanu w kierunku zachodnim. Po chwili droga opada i terenowy zjazd ko?czy si? przy wjedzie do lasu.

3,6 km. ?wirowa droga forteczna prowadzi teraz cienistym lasem, a nieco trudny podjazd ko?czy si? skrzy?owaniem dróg i szlaków.

4,4 km. Do czerwonego, którym jedziemy, dochodz? z prawej: czarny i niebieski. Tu obok, pod szczytem G. Wapielnica ?adny widok na dolin? Sanu i fragment Przemy?la. Skr?caj?c w prawo, mo?emy przez Kruhel Wielki szybkim zjazdem wróci? do miasta lub za oznaczeniami szlaków niebieskiego i czarnego dojecha? do Fortu Pra?kowce. Nasza trasa wiedzie jednak dalej prosto, drog? ?wirow?, wzd?u? poro?ni?tego lasem grzbietu.

4,8 km. Tutaj szlak czarny i droga forteczna odchodz? w lewo do niedalekiego Fortu Helicha my pozostajemy na drodze le?nej i razem z czerwonym i niebieskim szlakiem jedziemy nadal grzbietem. Bez specjalnych trudno?ci pokonujemy kolejne niewielkie zjazdy i podjazdy.

8,5 km. Gdy zaczyna si? d?ugi zjazd do Bryliniec, w lewo odchodzi droga gruntowa i szlak niebieski. Skr?camy w lewo i czeka nas teraz najtrudniejszy fragment na trasie. Tempo jazdy wyra?nie spada. Droga, a w?a?ciwie gruntowa ?cie?ka bywa b?otnista, a po ok. 4 km wznosi si? bardziej zdecydowanie na szczyt G. Szybenica. Przed osi?gni?ciem najwy?szego punktu musimy jeszcze zaliczy? lekki zjazd i krótki podjazd.

14,0 km. Po mini?ciu niezbyt wyra?nego szczytu rozpoczynamy terenowy zjazd, na którym po wyje?dzie z lasu daleki widok na po?udnie. Wracamy jeszcze do lasu i pilnuj?c oznacze? szlaku zje?d?amy a? do sk?adu drewna na jego skraju.

15,1 km. Z tego miejsca mamy jeszcze 200 m do drogi asfaltowej, na której skr?camy w prawo i po nast?pnych 200 m opuszczamy j? w lewo, na ma?o wyra?n? drog? trawiasto-gruntow?. Ca?y czas razem z niebieskimi znakami szlaku turystycznego. Pozostaj?c na drodze asfaltowej tak?e jest mo?liwy zjazd do Huwnik, przez wie? Gruszowa, z pi?knymi widokami na Kopysta?k? i dolin? Wiaru. Szlak niebieski kr?ci teraz do?? zdecydowanie, wi?c szybka jazda jest wykluczona. Uwa?aj?c na znaki docieramy w ko?cu do Gruszowej i obok kilku zabudowa? przecinamy du?? ??k? by znowu wjecha? do lasu.

18,2 km. Droga nadal jest o nawierzchni naturalnej, gruntowej, ale jazda bardziej przyjemna. Otacza nas mieszany las z bukami, d?bami, grabami, jod?ami i sosnami. Po krótkim i ?agodnym podje?dzie nast?puje spokojny zjazd, który wyprowadza nas na skraj lasu nad Huwnikami. Przed nami wspania?y widok na dolin? Wiaru i na klasztor w Kalwarii Pac?awskiej, na wzgórzu po jej przeciwnej stronie.

18,8 km. Nasyciwszy si? widokami ruszamy dalej. Szlak turystyczny (bez znaków w tym miejscu) krzy?uje si? z drog? gruntow?, na której skr?ca w prawo i trzymaj?c si? jej, trudnym zjazdem sprowadza nas szybko w dó?. Stroma droga miejscami gruntowa, miejscami kamienista dociera do pierwszych, zabudowa? Huwnik i mi?dzy nimi, ju? po równym dobijamy do asfaltu. W tej miejscowo?ci warto wi?c pami?ta? o uzupe?nieniu bidonów.

21,0 km. Na drodze asfaltowej skr?camy w lewo i wzd?u? Wiaru, w dó? jego biegu jedziemy w kierunku Kalwarii Pac?awskiej. Po 500 m w lewo odchodzi droga do Fredropola i Przemy?la (przez G. Hyb), a nasza mostem przekracza Wiar i dalej prowadzi po równym.

22,9  km. Na pocz?tku wsi Nowosió?ki Dydy?skie droga do Kalwarii Pac?awskiej skr?ca w prawo i my razem z ni?. Od razu te? zaczyna si? podjazd. Zrazu ?agodny, ale po wje?dzie do lasu gwa?townie robi si? bardzo stromy. Nawierzchnia nadal jest asfaltowa, za to las wokó? bardzo ciekawy, bukowo-jod?owy z pi?knymi okazami drzew. Nawet je?eli dobra kondycja pozwala nam na wyjazd bez odpoczynków, warto zatrzyma? si? przy pierwszej kapliczce z lewej. Jest w niej doskona?e ?ród?o z wod? pitn?.
Ju? blisko szczytu stromego podjazdu zaczynaj? si? pierwsze zabudowania wsi Kalwaria Pac?awska.

25,3 km. W ko?cu droga ?agodnieje, a my docieramy do skrzy?owania, na którym skr?camy w lewo i po 100 m stajemy u bram klasztoru 0.0. Franciszkanów.
Pierwszy ko?ció? i klasztor powsta?y w tym miejscu w po?owie XVII w., obecne zbudowano w 2 po?owie wieku XVIII. Na wzgórzu i po przeciwnej stronie Wiaru rozrzuconych jest 43 kaplic i kapliczek po??czonych systemem kalwaryjskich dró?ek. Tak?e sama wie? Kalwaria Pac?awska ciekawa jest dzi?ki swoim zabytkowym domostwom o konstrukcji przy s?upowej. Senna i cicha na ogó? miejscowo?? t?tni ?yciem i gwarem w okresie sierpniowego odpustu, gdy wierni z ca?ej Polski (tak?e z zagraniacy) zje?d?aj? si? i schodz? do miejsca Maryjnego kultu. Ruszaj?c w dalsz? drog?, powtarzamy stromy odcinek do Nowosió?ek Dydy?skich. Tym razem jest to jednak szybki zjazd.

27,7 km. U podstawy wzgórza, nad Wiarem, skr?camy w prawo i spokojnie jad?c przez wie? docieramy do w?skiego mostka, którym przekraczamy rzek?. Po jej drugiej stronie skr?camy w prawo i ?atw? drog? asfaltow? jedziemy w kierunku Przemy?la, mijaj?c kolejne wsie: Sierako?ce, Aksmanice, Fredropol, Grochówce. W nast?pnej - Pikulicach, osi?gamy ju? granice Przemy?la. Na skrzy?owaniu dróg asfaltowych skr?camy w lewo i obok nieczynnej cegielni i ogródków dzia?kowych wje?d?amy do miasta.

53,2 km. Ko?czymy wycieczk? na parkingu przy ul. S?owackiego (obok cmentarza).

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs