G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Huwniki - Makowa - Sopotnik - Suchy Obycz - Ar?amów - Trójca - Posada Rybotycka - Rybotycze-Huwniki

Rower: górski lub trekkingowy
D?ugo??: 42,6 km
Suma podjazdów: 330 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 4 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 6 1/2 h
Ogólna ocena trudno?ci: do?? trudna

Jest to jedna z najprzyjemniejszych i najpi?kniejszych widokowo propozycji wycieczek rowerowych zamieszczonych w tym przewodniku. Prawie zupe?nie nieznany i nieodwiedzany jest fragment mi?dzy Makow? a Sopotnikiem i dalej w kierunku granicy pa?stwa. Wy?o?ona ?wie?ym dywanikiem asfaltowym droga le?na ?atwo, mimo podjazdu, doprowadza nas nast?pnie prawie na szczyt Suchego Obycza (618 m n.p.m.). Kolejny fragment od Ar?amowa do Trójcy i jeszcze dalej do Posady Rybotyckiej, to prawdziwa pere?ka dla ?atwej rowerowej jazdy, a pi?kne widoki i pustka doliny Jamnej oraz murowana obronna cerkiew w Posadzie Rybotyckiej pozostaj? w pami?ci na d?ugo.

0,0 km. Rozpoczynamy opis trasy wycieczki w Huwnikach, do których dojecha? mo?emy z ró?nych kierunków. Pocz?tkowo jedziemy wzd?u? Wiaru w kierunku zachodnim. Krótki podjazd, a nast?pnie zjazd doprowadzaj? nas ?atwo do odbicia z g?ównej drogi asfaltowej w lewo w kierunku Makowej.

1,5 km.
Skr?camy i my, a po przejechaniu przez most na Wiarze, jedziemy dalej mi?dzy zabudowaniami wsi, wzd?u? ?adnego potoku Turnica.

3,6 km. Ju? daleko za Makow?, skr?camy jeszcze raz w lewo i drog? ?wirow? pod??amy w kierunku wsi Sopotnik. Przez chwil? jedziemy przez las, lekko pod gór?, ale wkrótce otwiera si? przed nami rozleg?y, otwarty teren. Mijamy budynek le?niczówki po lewej i po chwili docieramy do budynków dawnego PGR-u.

5,1 km. Niewielka wie? robi wra?enie zamieraj?cej, jakby po?o?onej na ko?cu ?wiata. Kiepska droga ?wirowa prowadzi jednak jeszcze dalej.

5,8 km. Przy ostatnich zabudowaniach Sopotnika droga skr?ca w prawo i przekraczaj?c potok bie?y w kierunku lasu. Oko?o l km jedziemy mi?dzy drzewami, a nast?pnie znowu odkrytym i zakrzaczonym terenem. Pogarsza si? te? nawierzchnia, ale nie stanowi to wi?kszego problemu dla rowerowej jazdy.

7,7 km. Natrafiamy na znaki niebieskie szlaku turystycznego, które dochodz?c z lewej (od Kalwarii Pac?awskiej) towarzyszy? nam b?d? przez kilka nast?pnych kilometrów.

8,3 km. Ju? bardzo blisko granicy pa?stwa (koniecznie nale?y mie? ze sob? dokument to?samo?ci) droga ?wirowa nagle si? ko?czy, a w?a?ciwie skr?ca w prawo i pokrywa ?wie?ym dywanikiem asfaltowym. Zdecydowanie u?atwia to dalsz? jazd?. Szybko te? zaczyna si? podjazd, który jest pocz?tkowo ?agodny, a nast?pnie do?? stromy, kilkoma serpentynami wyprowadza nas przez pi?kny bukowo-jod?owy las bardzo blisko najwy?szego wzniesienia Parku - Suchego Obycza (618 m n.p.m.).

13,4 km. Na w?a?ciwy szczyt prowadzi odbijaj?ca od drogi ?cie?ka (i niebieski szlak). Asfaltowa droga spokojnym zjazdem do prowadza nas do skrzy?owania, na którym skr?caj?c w prawo powróciliby?my do Makowej.

15,1 km. My skr?camy jednak w lewo i jad?c jeszcze troch? pod gór? osi?gamy szczyt, z którego otwieraj? si? wspania?e, dalekie widoki w kierunku po?udniowym.

15,9 km. W prawo z tego miejsca, prowadzi droga do widocznego, po przeciwnej stronie „siod?a", hotelu Ar?amów. Droga na wprost wiedzie coraz szybszym zjazdem w kierunku Jureczkowej. Pod??amy w t? stron?, ale po 1,7 km skr?camy w pierwsz? odbijaj?c? w prawo drog?.

17,6 km. Po ?wietnej nawierzchni asfaltowej jedziemy bardzo szybko przez jod?owy las. Gdy ko?czy si? zjazd, wyje?d?amy z lasu i otwiera si? przed nami przepi?kna dolina Jamnej.

18,5 km. Jeszcze po prawej, na wzgórzu widzimy hotel Ar?amów, ale nast?pne blisko 10 km pokonujemy przez, niespotykan? ju? gdzie indziej, pustk?. Las pokrywa szczytowe partie wzgórz, po obu stronach d?ugiej doliny. Ni?ej s? laki z k?pami brzóz i drzew owocowych, ?wiadcz?cych o tym, ?e kiedy? mieszkali tu ludzie. Na niebie kr??? orliki krzykliwe i myszo?owy, w wysokich trawach s?ycha? derkacze, a nad potokiem przechadzaj? si? czarne bociany. Rankiem i wieczorami, na ??ki wychodz? stada jeleni. Prawdziwe królestwo przyrody. Dolina ko?czy si? gdy potok Jamninka wpada do Wiaru. Tutaj w miejscu dawnej wsi Trójca znajdujemy O?rodek Rady Ministrów, sk?adaj?cy si? z ?adnych drewnianych domków rozrzuconych na wzgórzu. W dolinie, nad Wiarem stoi kilka murowanych domów.

27,8 km. Przekraczamy mostem Wiar i na skrzy?owaniu dróg asfaltowych skr?camy w prawo. Zostawiamy ORM po lewej na wzgórzu i jad?c ?atwo drog? asfaltow? wzd?u? Wiaru, docieramy do kolejnego skrzy?owania dróg, a tu? obok jest du?y wypa? w?gla drzewnego.

30,3 km. W lewo droga prowadzi do Birczy, ale my skr?camy w prawo i nadal jad?c wzd?u? Wiaru wkrótce docieramy do Posady Rybotyckiej.

33,8 km. Na pocz?tku tej niewielkiej wsi spotykamy po lewej, jeden 2 najciekawszych zabytków - murowan? cerkiew obronn? z XVI w. najstarsz?, jedyn? tego typu w Polsce. Droga asfaltowa prowadzi dalej wzd?u? Wiaru, który to zbli?a si? to oddala od niej.

37.5 km. Kolejn? miejscowo?ci? na trasie wycieczki s? Rybotycze. Kiedy? miasteczko, obecnie wie?. Tutaj odbija w lewo ?wirowa droga w kierunku Kopy?na, jedziemy jednak prosto i zamykamy p?tl? trasy przy skrzy?owaniu drogi do Makowej.

41,1 km. St?d pozostaje nam ju? tylko krótki podjazd i zjazd do zako?czenia ca?ej wycieczki.

42.6 km. Ko?czymy w Huwnikach, na rozleg?ej ??ce nad Wiarem.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs