G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Przemy?l-G. Wapielnica-Bryli?ce-Kopysta?ka-Cisowa-Bryli?ce-Zalesie-Przemy?l

Rower: górski
D?ugo??: 41,2 km
Suma podjazdów: 620 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 3 1/2 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 6 h
Ogólna ocena trudno?ci: trudna

Jest to kolejna wycieczka z listy najbardziej godnych polecenia. Mimo sporych trudno?ci przy pokonywaniu podjazdu na Kopysta?k? (541 m n.p.m.), gdzie wielu czeka? b?dzie opuszczenie siode?ka ukochanego bike'a, to w pe?ni wynagrodz? nam to pi?kne widoki, ciekawa przyroda i emocjonuj?cy zjazd w kierunku Cisowej. Jad?c dalej do Bryliniec, kilkukrotnie przeprawia? si? b?dziemy brodem przez potok. Nie stwarza to zbytnich trudno?ci, ale szczególnie uwa?a? trzeba na p?yty betonowe. Pokryte glonami s? bardzo ?liskie. Najpi?kniej na trasie jest w czerwcu - gdy kwitn? ??ki i wczesn? jesieni? - wybuchaj?c? kolorami i babim latem.

0,0 km. Ruszamy na wypraw? z parkingu obok przeka?nika TV, jedziemy szybko, pocz?tkowo asfaltem, w kierunku po?udniowo-zachodnim. Mijamy osiedle Zielonka, w której ko?czy si? asfalt i dalej drog? ?wirow?, z pi?knymi widokami na dolin? Sanu, poruszamy si? w stron? lasu. Towarzysz? nam znaki czerwone szlaku turystycznego.

3,6 km. Wje?d?amy mi?dzy drzewa i od razu zaczyna si? kamienisto-?wirowy podjazd. Ko?czy si? on skrzy?owaniem dróg fortecznych i szlaków.

4,4 km. Z prawej dochodz? niebieski i czarny. Tu? obok jest szczyt G. Wapielnica (poro?ni?ty lasem), poni?ej którego otwiera si? wspania?y widok na dolin? Sanu i fragment miasta Przemy?la.
Na skrzy?owaniu, skr?caj?c w prawo, mo?liwy jest szybki powrót do miasta, my jedziemy jednak dalej prosto, teraz po równym. Po chwili szlak czarny odchodzi w lewo, naszej trasie i ?wirowej drodze le?nej towarzysz? nadal znaki niebieskie i czerwone. Mijamy po lewej wzgórze z ruinami Fortu Helicha i kontynuujemy jazd? do?? wyra?nym grzbietem, z krótkimi jedynie podjazdami i zjazdami.

8,5 km. Szlak niebieski odbija w tym miejscu w lewo i gruntow? ?cie?k? prowadzi dalej w kierunku G. Szybenica. My pozostajemy na dobrej drodze le?nej i razem z szlakiem czerwonym, d?ugim i szybkim zjazdem, mkniemy do Bryliniec.

11,9 km. Przyjemny zjazd ko?czy si? w dolinie potoku Cisowa, skrzy?owaniem z drog? asfaltow?. W prawo zaczyna si? wie? Rokszyce, jad?c prosto po chwili docieramy do Bryliniec. Po lewej mijamy charakterystyczn? bry?? murowanej cerkwi i ju? w centrum wsi ko?czy nam si? asfalt.

14,0 km. Trzymaj?c si? znaków czerwonych szlaku turystycznego, na nietrudnym podje?dzie w Bryli?cach, skr?camy w lewo i po kilkuset metrach zostawiamy ostatnie zabudowania tej wsi. Dalej, gorsza ju? droga sprowadza nas do potoku, który przekraczamy w bród, a po jego drugiej stronie jedziemy przez ?adn? ??k?. Znaki czerwone s? teraz bardzo rzadkie i kierowanie si? nimi jest utrudnione. Wyra?niejsza droga wiedzie jeszcze raz do potoku i trzymaj?c si? jej wyje?d?amy wkrótce na skraj du?ej ??ki wznosz?cej si? wyra?nie w kierunku po?udniowym. Droga gruntowa odchodzi w prawo, my przecinamy ??k? w lewo i na skraju lasu odnajdujemy znaki czerwone szlaku. Czeka nas teraz najtrudniejszy fragment trasy.

16,4 km. Niezbyt wyra?na ?cie?ka, rzadko ucz?szczanego szlaku wznosi si? dosy? ostro w gór?. Z lewej mamy ?cian? lasu, z prawej bujn? ??k?. Wy?ej gruntowa droga wchodzi do lasu, ale po chwili wyprowadza z niego i ginie w g?stej trawie. Trzymaj?c si? rzadkich oznacze? szlaku i niewyra?nych ?ladów docieramy w ko?cu na szczyt wzniesienia.

18,0 km. Za nami wspania?y widok na dolin? potoku Cisowa i Pogórze. Jad?c dalej otwieraj? si? widoki tak?e na po?udnie i wschód. Po kilkuset metrach wje?d?amy mi?dzy zabudowania opuszczonej wsi Kopy?no. Zabite deskami okna i wypalone zgliszcza robi? przejmuj?ce i do?? ponure wra?enie. Szczekanie psa oznajmia, ?e kto? tu jednak mieszka. Przeje?d?amy przez Kopy?no w kierunku zachodnim i zaraz gruntowa droga zaczyna si? wznosi? na niedaleki ju? szczyt Kopysta?ki (541 m n.p.m.).

20,0 km. Ostatnie metry podjazdu s? rzeczywi?cie trudne, ale widoki ze szczytu nagradzaj? ka?dy wysi?ek. We wszystkich kierunkach daleka przestrze? pokrytych lasami pogórzy, poprzecinanych dolinami potoków, na po?udniowy-wschód wie?e Kalwarii Pac?awskiej, a nieco bli?ej kwietne ??ki Kopysta?ki i dawnych pól nieistniej?cego ju? PGR-u w Cisowej, obecnie Zak?adu Arboretum. Jedziemy w ich kierunku, ale pocz?tkowo trasa nasza wiedzie prawie dok?adnie na zachód, razem z czerwonym szlakiem, gruntow? drog? le?n?. Po zje?dzie ze szczytu poruszamy si? wyra?nym grzbietem, najpierw skrajem lasu, potem mi?dzy drzewami jeszcze kilkaset metrów.

21,2 km. Zostawiamy czerwony szlak i skr?camy w prawo w le?n? drog? gruntow?, która sprowadza nas w dolin? potoku Cisowa. Jedziemy pod lini? energetyczn?, a po opuszczeniu lasu ?rodkiem du?ej ??ki po drodze ?wirowej. W dolnej cz??ci zjazdu robi si? bardziej stromo i tak docieramy do potoku. 23,8 km. Przekraczamy go ostro?nie po ?liskich p?ytach betonowych i ju? po drugiej stronie spotykamy drog? ?wirowo-gruntow?, która w lewo prowadzi do niewielkiej wsi Cisowa, w prawo za? w kierunku Bryliniec. Skr?camy w prawo i jedziemy dalej dolin? potoku, przekraczaj?c go od czasu do czasu, razem z kiepsk? drog? gruntow?. Ju? w Bryli?cach jeszcze raz przekraczamy w bród potok i lekkim podjazdem wje?d?amy do wsi. Po chwili spotykamy znaki czerwone szlaku turystycznego.

26,6 km. W tym miejscu zamykamy p?tl? naszej wycieczki, ale do Przemy?la pozosta?o nam jeszcze kilkana?cie kilometrów. Wkrótce zaczyna si? asfalt i ?atwo ju? mkniemy po równym, mijaj?c ostatnie zabudowania Bryliniec, odej?cie drogi le?nej do Gruszowej i czerwonego szlaku w kierunku Helichy. Trzymamy si? asfaltu i nim wje?d?amy do Rokszyc, poruszaj?c si? ci?gle dolin? potoku Cisowa.

30.8 km. Ju? za Rokszycami, na przeciw tartaku, jest odbicie drogi asfaltowej w prawo, lekko pod gór?. Przy skrzy?owaniu stoi du?a murowana kapliczka z XIX wieku. Dalej prosto, przez Olszany i Krasiczyn tak?e jest mo?liwy powrót do Przemy?la. My skr?camy jednak w prawo i jedziemy teraz w kierunku Zalesia.

34,2 km. W górnej cz??ci tej wsi ko?czy si? asfalt i najbardziej stromy fragment podjazdu pokonujemy po drodze ?wirowej. Na szczycie wje?d?amy do lasu i za nami zostaj? ostatnie ju? tak dalekie widoki na po?udnicwy-zachód. Nast?puj?cy teraz szybki zjazd, ko?czy si? wraz z powrotem nawierzchni asfaltowej.

35,0 km. Dalej, jedziemy ?adn? dolin? ma?ego potoku, mijamy wie? Pra?kowce i na skrzy?owaniu z g?ówn? drog? asfaltow? skr?camy w prawo (38,2 km).

41,2 km. Ostatnie kilometry trasy pokonujemy ?atwo i ko?czymy wycieczk? na parkingu przy ul. Sanockiej.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs