G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Ropczyce - Gnojnica - Ropczyce

Trasa rowerowa Ropczyce - Gnojnica - Ropczyce (28,5 km)
(znaki fioletowe)

0 km - Ropczyce (skrzy?owanie ulic 3-go Maja i Zielonej).
   Dojazd od parkingu przy markecie "Supersam" do pocz?tku trasy (~ 400 m), ulicami: Ko?ciuszki i 3-go Maja (pocz?tek trasy za mostem na rzece Wielopolka). Pocz?tkowo trasa wiedzie p?ask? drog? asfaltow? w kierunku Wielopola (droga krajowa nr 986), w?sk? dolin? rzeki Wielopolki, wzd?u? której ci?gn? si? z obu stron malownicze pasma wzgórz o wysoko?ci 300 - 400 m npm. Z uwagi na du?y ruch samochodowy i ze wzgl?dów bezpiecze?stwa zalecana jest jazda chodnikiem (po prawej stronie drogi). Po drodze mijamy liczne zabudowania Osiedla Chech?y, w tym równie? Szko?? Podstawow? (po prawej). Przed szko?? wzniesiony jest pomnik ku czci 45 mieszka?ców zamordowanych przez hitlerowców w okresie okupacji.

3,0 km
- Ropczyce-Chech?y (zjazd w drog? bit? w kier. Granic) 
Za przystankiem autobusowym skr?camy w lewo w drog? bit? (patrz drogowskaz) i rozpoczynamy d?ugi czasami bardzo stromy i m?cz?cy podjazd w gór?, bardzo urozmaicon? tras? (w cz??ci zalesion?). 

4,8 km
- Ropczyce-Chech?y Dzia? (skrzy?owanie dróg bitych). 
Po osi?gni?ciu wzgórza doje?d?amy do drogi biegn?cej z Granic do Borków Chechelskich i na skrzy?owaniu skr?camy w prawo. Dalej drog? bit?, atrakcyjn? widokowo, jedziemy po szczycie wzniesienia. Nast?pnie zje?d?amy w dó? przez osad? Borki Chechelskie. Nale?y zachowa? ostro?no?? przy zje?dzie ze wzgl?du na du?e nachylenie drogi oraz blisko?? zabudowa?. Po zje?dzie w dó? jedziemy bardzo urokliw? dolink? obustronnie zalesion? a? do skrzy?owania dróg (patrz drogowskaz). 

7,9 km
- Borki Chechelskie (skrzy?owanie dróg w dolince). 
Skr?camy w lewo i po ok. 500 m doje?d?amy do trasy rowerowej (pomara?czowej) - szukaj podwójnego drogowskazu (po lewej stronie trasy). W tym miejscu trasa pomara?czowa skr?ca w prawo (przejazd brodem przez strumyk). My kontynuujemy wypraw? jad?c dalej prosto (tras? wspóln? dla obu szlaków). Teraz trasa pnie si? w gór? (stromy m?cz?cy podjazd) przez osad? Por?by, by u szczytu osi?gn?? granic? lasu. Dalej drog? bit? jedziemy przez Las Gnojnicki. Na jednym z le?nych skrzy?owa? trasy rozchodz? si? (trasa pomara?czowa skr?ca w lewo w las). Nasza trasa dalej prowadzi bit? drog?, a? do drogi asfaltowej Granice - Broniszów (koniec lasu).

11,2 km - Lipnica - przysió?ek Gnojnicy (dojazd do drogi Granice - Broniszów).  Zgodnie z drogowskazem skr?camy w prawo w drog? asfaltow? i jedziemy w dó?. Po ok. 400 m napotykamy podwójny drogowskaz, który wskazuje dalszy kierunek trasy: prosto - drog? asfaltow? oraz w prawo - w las do miejsca biwakowego, oddalonego o 150 m od drogi.
Miejsce biwakowe. Zbaczaj?c w to miejsce spotykamy bardzo obszern? polan? le?n? z ogrodzonym miejscem biwakowym, zaopatrzonym w sto?y i ?awy oraz w miejsce do palenia ognisk. Mo?na tutaj odpocz?? i nabra? sil przed dalsz? tras?. Brak mo?liwo?ci zdobycia w tym miejscu wody pitnej.
Kontynuuj?c jazd? drog? asfaltow? w dó? dojedziemy do skrzy?owania dróg asfaltowych. 

11,9 km
- Lipnica - Le?niczówka Gnojnica (skrzy?owanie dróg). 
Zgodnie z drogowskazem skr?camy w lewo w drog? prowadz?c? do Gnojnicy. T? drog? jedziemy ok. 2 km otwartym terenem, przeje?d?aj?c w s?siedztwie bardzo g??bokiego jaru (po prawej stronie). Przed dojazdem do pierwszych zabudowa? zaczyna si? ostry zjazd, przy którym nale?y zachowa? ostro?no??, gdy? na bardzo ostrym zakr?cie w lewo b?dziemy skr?ca? w drog? bit?. Nale?y równie? uwa?a? na ruch samochodowy (brak poboczy). 

13,8 km
 - Gnojnica Wola (skrzy?owanie drogi asfaltowej z drogami bitymi).  W tym miejscu zje?d?amy z drogi g?ównej asfaltowej, skr?caj?c w prawo, a nast?pnie zgodnie z drogowskazem drog? bit? jedziemy wzd?u? zabudowa? szczytem wzniesienia, maj?c po lewej ci?gn?c? si? równolegle wie? Gnojnic?, a po prawej niewidoczn? w dole wie? Zagórzyce. Za ostatnimi zabudowaniami droga bita przechodzi w wyboist? ?cie?k?, trudno przejezdn? w okresach intensywnych opadów. Jad?c ni? szczytem wzniesienia mijamy znajduj?ce si? po obu jej stronach krzy?e (stawiane w ró?nych okresach czasu i w ró?nych intencjach). Niektóre z nich s? bardzo pi?kne i bardzo stare, godne bli?szego przyjrzenia si? im. Pod koniec tego odcinka wje?d?amy w bardzo w?ski parów o bardzo stromym spadku, wymagaj?cy du?ej ostro?no?ci jazdy. Nast?pnie doje?d?amy do zabudowa? przysió?ka Domaradz. 

18,8 km
- Domaradz (skrzy?owanie dróg bitych). 
Skr?camy w lewo i wzd?u? zabudowa? kierujemy si? drog? w dó?. Po mini?ciu zabudowa? zmienia si? nawierzchnia drogi (poprzecznie u?o?one w?skie p?yty betonowe), która wymaga od turysty znacznego zmniejszenia pr?dko?ci, zw?aszcza ?e wyst?puje na tym odcinku spore nachylenie stoku. Ta drog? zje?d?amy w dolin? do wsi Gnojnica. 

20,2 km
- Gnojnica (wjazd od Domaradza na drog? g?ówn?). 
Gnojnica - wie? znana z du?ej liczby urodzajnych sadów jab?oniowych. Skr?camy w lewo w drog? asfaltow? i jedziemy wzd?u? zabudowa?, mijaj?c po drodze Wiejski Dom Kultury, boiska klubu sportowego, Szko?? Podstawow? oraz sklepy spo?ywcze. Przy przeje?dzie przez ten odcinek trasy nale?y uwa?a? na ruch samochodowy (brak pobocza). 

22,0 km - Gnojnica (zjazd z drogi g?ównej w drog? bit? w kierunku Granic). Zgodnie z drogowskazem skr?camy w prawo w drog? bit? i wzd?u? zabudowa? pniemy si? w gór?. Dalej otwartym terenem drog? bit? wed?ug drogowskazów doje?d?amy do drogi asfaltowej (ul. Le?na). 

23,7 km
- Brzyzna (skrzy?owanie ul. Le?nej z droga bit? od Gnojnicy).  Skr?camy w lewo w drog? asfaltow? i szczytem wzniesienia jedziemy w kierunku osiedla Granice. Po prawej mo?emy podziwia? panoram? Ropczyc i dalej le??cych pó?nocnych okolic miasta. Po lewej mijamy nowoczesn? budowl? Ko?cio?a Parafialnego p. w. B?ogos?awionej Urszuli Leduchowskiej. 

25,0 km
- Ropczyce-Granice (skrzy?owanie ulic Le?nej i Witosa). 
Tutaj skr?camy w prawo i zje?d?amy w dó? w stron? miasta. Nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? przy zje?dzie ze wzgl?du na du?y ruch samochodowy, brak poboczy, znaczny spadek terenu oraz kilka ostrych zakr?tów. Po prawej mijamy Cmentarz Komunalny.

27,0 km - Ropczyce (zjazd z ul. Witosa przed Motelem "Super 6"). 
Zgodnie z drogowskazem skr?camy w lewo i jedziemy drog? bit?, mijaj?c po lewej zabudowania i tereny Zespo?u Szkó?, Liceum Ogólnokszta?c?cego oraz Zespo?u Szkó? Rolniczych. Nast?pnie skr?camy zgodnie z drogowskazem w ul. Lisa Kuli, a potem w prawo w ul. Kili?skiego. Na ko?cu ulicy kierujemy si? w lewo w ul. Gr?dysa, a po przejechaniu ok. 150 m skr?camy w prawo i pod??amy drog? bit? wzd?u? Wielopolki w kierunku cmentarza ?ydowskiego. Obje?d?aj?c kirkut wzd?u? jego ogrodzenia dostajemy si? do ul. Polnej, któr? przebiega rowerowa trasa pomara?czowa. Po skr?cie w prawo zgodnie z drogowskazem (przy ogrodzeniu cmentarza) jedziemy prosto w kierunku centrum miasta (do ul. 3-go Maja). 

28,5 km - Ropczyce (skrzy?owanie ulic Polnej i 3-go Maja). 
Koniec trasy. 

Trasa opracowana na podstawie materia?ów Urz?du Miasta i Gminy w Ropczycach.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs