G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Ropczyce - Kamionka - Ropczyce

Trasa rowerowa Ropczyce - Kamionka - Ropczyce (40,2 km)
(znaki zielone)

0 km - Ropczyce (chodnik przy ko?ciele parafialnym od strony Alejki ks. J. Cie?li). 
Dojazd od parkingu przy markecie "Supersam" do pocz?tku trasy (~ 300 m), ulicami: K. K. Wielkiego i ks. J. Zwierza (pocz?tek trasy u wylotu Alejki ks. J. Cie?li).Po doje?dzie do ko?ca ulicy ks. J. Zwierza nale?y skr?ci? w prawo w ul. ks. kard. S. Wyszy?skiego i jecha? ni? prosto wzd?u? zabudowa? a? do osi?gni?cia wiaduktu kolejo-wego (ok. 2,7 km). W trakcie jazdy mijamy po prawej budynki Przychodni Zdrowia i widoczny za nimi w oddali ko?ció? N. M. Panny w Ropczycach, a nast?pnie zabudowania Osiedla Pietrzejowa. Po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym (trakt Kraków - Lwów) dalej jedziemy prosto i dopiero przed sklepem, stoj?cym przy mo?cie na rzece Wielopolka, skr?camy w ul. Rzeczn?. 

3,3 km - Ropczyce-Pietrzejowa (skrzy?owanie ulic S. Wyszy?skiego i Rzecznej).  Jedziemy ulic? wzd?u? wij?cej si? po prawej stronie drogi rzeki Wielopolki, mijaj?c znajduj?ce si? po lewej stronie zabudowania. Po kilkuset metrach ulica przechodzi w drog? poln?, któr? dalej przemieszczamy si? wzd?u? rzeki, aby po ok. 1,5 km osi?gn?? drog? asfaltow? biegn?c? w kierunku Kozodrzy.

4,8 km - Kozodrza (obok mostu na Wielopolce).  
Wje?d?amy na drog? asfaltow? i dalej jedziemy prosto w kierunku Kozodrzy, mijaj?c po prawej opuszczone zabudowania starego m?yna i zabudowania gospodarskie tzw. "m?ynówk?" (pi?trowy dom ze stajniami ko?skimi oraz stawem). Zabudowania s? mocno zniszczone, cho? architektura ?wiadczy o dawnej ich ?wietno?ci i du?ej zamo?no?ci ich ówczesnych w?a?cicieli. Po przebyciu ok. 900 m doje?d?amy do drogi g?ównej Ostrów - Borek Wielki, gdzie przy skrzy?owaniu dróg stoi pomnik grunwaldzki - wzniesiony w 1910 r.

5,8 km - Kozodrza (skrzy?owanie dróg przy pomniku grunwaldzkim). 
Zgodnie z drogowskazem skr?camy w prawo i jedziemy ok. 500 m drog? w kierunku Borku, mijaj?c po prawej figurk? Matki Boskiej Niepokalanie Pocz?tej (z po?owy XVIII w.), stoj?c? na granicy wsi Kozodrza i Borek Ma?y. Nast?pnie skr?camy w lewo w drog? asfaltow? i terenem lekko wznosz?cym si? pod??amy wzd?u? zabudowa? w kierunku przysió?ka Por?by Borkowskie. Po ok. 650 m ko?czy si? nawierzchnia asfaltowa a zaczyna ubita piaszczysta droga, któr? jedziemy dalej, mijaj?c le??ce po obu stronach drogi trzy tzw. stawy ?wirowe, szczególnie atrakcyjne dla w?dkarzy. Nast?pnie przemieszczaj?c si? dalej t? drog? doje?d?amy do drogi asfaltowej i kierujemy si? ni? w lewo, by po ok. 50 m osi?gn?? skrzy?owanie dróg, przyozdobione przydro?n? kapliczk?.

8,0 km - przysió?ek Por?by Borkowskie (kapliczka przy skrzy?owaniu dróg). 
Zgodnie z drogowskazem skr?camy w prawo w drog? bit? i jedziemy w kierunku lasku, by na najbli?szym rozwidleniu dróg skierowa? si? w prawo. Po prawej stronie mijamy opuszczone budynki magazynowe i po 1 km jazdy napotykamy kolejne rozwidlenie dróg. Drogowskaz kieruje nas w prawo i jedziemy ok. 900 m prosto drog?, a? do skrzy?owania dróg (po prawej pojedyncza zagroda). Zgodnie z drogowskazem skr?camy w lewo w las i pod??amy prost? le?n? drog? ok. 1,5 km, a? do osi?gni?cia drogi asfaltowej Ocieka - Kamionka (miejscowo?? ?d?ary). Po drodze mijamy dwa urokliwe stawy i bardzo rozleg?y m?odnik. Tutaj skr?camy w prawo i pod??amy drog? asfaltow? w kierunku Kamionki. Zaraz po skr?cie mijamy po lewej zabudowania le?niczówki w ?d?arach oraz grup? starych d?bów - pomników przyrody i po ok. 700 m docieramy do drogi g?ównej S?dziszów - Niwiska. 

12,2 km - Kamionka (skrzy?owanie dróg przy zalewie).  
GODNE OBEJRZENIA. Zalew na rzece Tuszymce miejsce wypoczynku i rekreacji wielu mieszka?ców kilku s?siednich gmin. Wzd?u? jego brzegów znajduj? si? liczne o?rodki wczasowe, pole namiotowe oraz przysta? wodna. S? tutaj równie? k?pieliska oraz liczne miejsca do w?dkowania, co powinno zach?ci? turystów do zatrzymania si? w tym bardzo malowniczym miejscu. Kamionka - wie? o bogatych tradycjach w kultywowaniu folkloru (wielu muzyków ludowych), po?o?ona jest na piaszczystym gruncie w?ród lasów. Urodzi? si? w niej Wilhelm Mach - literat, przedstawiaj?cy w swoich powie?ciach wie? Kamionk? jako najpi?kniejsze miejsce na ?wiecie. Cenne pami?tki po pisarzu znajduj? si? w Izbie Pami?ci w budynku Domu Kultury, a jego imieniem nazwano Szko?? Podstawow? w Kamionce. W szkole tej dzia?a Schronisko M?odzie?owe

Przy zalewie, zgodnie z drogowskazem skr?camy w lewo i jedziemy w stron? wsi Kamionka. Po mini?ciu mostu na Tuszymce skr?camy w lewo (przy kapliczce) w drog? bit? i jedziemy ni? wzd?u? zabudowa? i po kilkuset metrach znajdziemy si? przy ogrodzeniu miejsca biwakowego. 

13,0 km - Kamionka (miejsce biwakowe) 
Miejsce biwakowe. Ogrodzony teren, zaopatrzony w sto?y i ?awy oraz miejsce do palenia ognisk. Mo?na tutaj odpocz?? i nabra? sil przed dalsz? tras?. W tym miejscu urodzi? si? Wilhelm Mach, a na pami?tk? tego faktu ustawiono tutaj pomnik.
Kontynuuj?c jazd? kierujemy si? za znakami wzd?u? ogrodzenia okalaj?cego opuszczone magazyny, a nast?pnie wje?d?amy w drog? le?n?. T? drog? mimo licznych rozjazdów i skrzy?owa? le?nych dróg pod??amy prosto ok. 1 km przez las. Po dotarciu do le?nej drogi poprzecznej skr?camy w lewo i jedziemy ni? prosto, mijaj?c po drodze kilka wielkich drewnianych krzy?y, znacz?cych drog? do miejsca, gdzie stoi krzy? ku czci ksi?dza Romana Sitki, beatyfikowanego przez Ojca Sw. Jana Paw?a II podczas jego pielgrzymki do Polski w War-szawie 13.06.1999 r. 

14,4 km - Kamionka-Sekwestr (polana ks. Romana Sitki)  
"W tym miejscu ?y? i wychowywa? si? b?ogos?awiony ks. Roman Sitko (1880-1942). Kamionka-Sekwestr" - tak brzmi napis na wielkim kamieniu, le??cym na polanie le?nej obok wielkiego drewnianego krzy?a. Obok drewniana studnia z ?urawiem, a w perspektywie mieszka?cy planuj? tutaj budow? kaplicy.

Pod??aj?c dalej za drogowskazem drog? le?n? dojedziemy do skrzy?owania dróg le?nych z przydro?nym krzy?em, niedaleko pojedynczej zagrody przysió?ka Sekwestr. Skr?camy w prawo i kierujemy si? prost? drog? le?n? w stron? miejscowo?ci Sadykierz . 

16,9 km - Sadykierz (skrzy?owanie dróg). 
Zgodnie z tablic? drogowskazow? skr?camy w lewo w drog? bit? prowadz?c? wzd?u? zabudowa?. T? drog? jedziemy ok. 650 m i przy zabudowaniu posiadaj?cym bardzo star? drewnian? ku?ni? skr?camy w prawo. Mi?dzy domami ?cie?k? zje?d?amy w dó? w kierunku widocznego jeziorka.

18,0 km - Sadykierz (jeziorko). 
GODNE OBEJRZENIA. Jeziorko polodowcowe znane z du?ej ilo?ci kwitn?cych grzybieni bia?ych (lilii wodnych), które tworz? niezapomniany widok, dodaj?c niezwyk?ego uroku temu zak?tkowi.
TURYSTO! - Odpocznij tutaj, lecz staraj si? o zachowanie spokoju i czysto?ci na tym terenie.

Przy jeziorku skr?camy w lewo i jedziemy drog? le?n?, a po kilkudziesi?ciu metrach, na rozwidleniu dróg, kierujemy si? w lewo i pod??amy przez las (ok. 200 m), aby dotrze? do drogi biegn?cej od miejscowo?ci Blizna. Tutaj skr?camy w lewo i po ok. 300 m doje?d?amy do drogi prowadz?cej przez Sadykierz, któr? kierujemy si? w prawo. Jad?c przez ca?y czas t? drog? najpierw o nawierzchni utwardzonej, potem asfaltowej dojedziemy do miejscowo?ci Ocieka, mijaj?c po drodze okaza?e bunkry na "tatarskim wzgórzu". Po osi?gni?ciu drogi Kamionka - Ocieka skr?camy w prawo i po 200 m doje?d?amy do skrzy?owania przy ko?ciele parafialnym w Ociece.

WARTE OBEJRZENIA: Ko?ció? parafialny ?w. Katarzyny w Ociece (z lat 1908-1910) wraz z kaplic? grobow? hr. Romerów (wybudowan? na miejscowym cmentarzu w 1905 r.). 

22,2 km - Ocieka (skrzy?owanie przy ko?ciele). 
Zgodnie z drogowskazem skr?camy w drog? biegn?c? z lewej strony ko?cio?a wzd?u? jego muru i po 300 m doje?d?amy do drogi g?ównej Mielec - Ropczyce. Na skrzy?owaniu skr?camy w lewo i przemierzamy kolejne 300 m, zwracaj?c szczególn? uwag? na poruszaj?ce si? po drodze pojazdy. Po przejechaniu mostu na rzece Tuszymce skr?camy w prawo w drog? asfaltow?.

22,7 km - Ocieka-Zagrody (skrzy?owanie dróg przy mo?cie). 
Po pokonaniu ok. 700 m skr?camy w lewo (na rozje?dzie dróg) w drog? le?n? i jedziemy ni?, mijaj?c kilka zagród, do nast?pnego rozjazdu dróg le?nych i ponownie kierujemy si? w lewo. Po przejechaniu kolejnych 700 m doje?d?amy do drogi asfaltowej biegn?cej w kierunku Pustkowa. Tutaj skr?camy w prawo i po 150 m znajdziemy si? na skrzy?owaniu dróg w przysió?ku Paszczyna. 

25,0 km - Paszczyna-przysió?ek (skrzy?owanie dróg).  
Zje?d?amy z drogi g?ównej w lewo w drog? poln? w kierunku przysió?ka Ocieszyn. Po doje?dzie do zabudowa? przysió?ka Ocieszyn zauwa?ymy zmian? rodzaju nawierzchni -- zaczyna si? droga asfaltowa, któr? doje?d?amy do skrzy?owania drogi asfaltowej z poln?. Po skr?cie w lewo w drog? poln? i przejechaniu ok. 150 m znajdziemy si? na skrzy?owaniu dróg, przy którym stoi metalowy krzy?. Omijaj?c go z prawej strony jedziemy prosto, kieruj?c si? stron? lasu, aby przy pojedynczym zabudowaniu skr?ci? w prawo w drog? le?n?. W lesie jedziemy za znakami, najpierw drog? le?n?, pó?niej po zje?dzie w lewo - ?cie?k?, a dalej, po skr?cie w lewo - ponownie drog? le?n? a? do kraw?dzi lasu. 

27,9 km - przysió?ek Podlesie (skrzy?owanie dróg pod lasem). 
Po doje?dzie do skrzy?owania pod lasem skr?camy zgodnie z drogowskazem w prawo i jedziemy pocz?tkowo wzd?u? zabudowa?, a nast?pnie otwart? przestrzeni? w kierunku wsi Skrzyszów. Mijaj?c po prawej nowoczesn? budowl? ko?cio?a parafialnego doje?d?amy do skrzy?owania z drog? g?ówn? biegn?c? przez Skrzyszów.

29,7 km - Skrzyszów (skrzy?owanie dróg przy ko?ciele).  
Po skr?cie w lewo jedziemy drog? przez wie? ok. 0,5 km, bardzo uwa?aj?c na przeje?d?aj?ce samochody. Nast?pnie zgodnie z drogowskazem skr?camy w prawo w drog? asfaltow?, któr? doje?d?amy do rzeki Wielopolka. Po przejechaniu przez drewniany most skr?camy w lewo w drog? poln? i poruszamy si? pocz?tkowo wzd?u? rzeki, a nast?pnie zgodnie z drogowskazem poln? dró?k? przez ??k? w kierunku zabudowa? wsi Brzezówka. Gdy dojedziemy do drogi asfaltowej skr?camy w prawo i poruszamy si? po niej wzd?u? zabudowa?, mijaj?c rosn?ce po prawej stronie trzy, bardzo stare i niezmierne malownicze wierzby. Dalej przeje?d?amy pod wiaduktem kolejowym, po którym przebiega magistrala Lwów - Kraków i osi?gamy skrzy?owanie z drog? Brzezówka - Ropczyce. 

32,6 km - Brzezówka (skrzy?owanie przy wiadukcie). 
Zgodnie z drogowskazem skr?camy w lewo i drog? asfaltow? poruszamy si? równolegle do linii kolejowej (ul. Dworcowa), mijaj?c po lewej nowoczesny budynek Dworca PKP Ropczyce. Po przejechaniu pod wiaduktem drogowym (droga Ropczyce - Mielec) doje?d?amy do ulicy Robotniczej. 

34,8 km - Ropczyce-Czekaj (skrzy?owanie ulic Dworcowej i Robotniczej).  
Zgodnie z drogowskazem kierujemy si? w lewo w ul. Robotnicz?, a tu? zaraz przed zapor? kolejow? skr?camy w prawo i jedziemy drog? wzd?u? torów obok zabudowa? s?u?b kolejowych. Nast?pnie przeje?d?amy przez przejazd kolejowy na pojedynczym torowisku (zachowa? du?? ostro?no??) i po skr?cie w lewo kontynuujemy jazd? wzd?u? torów, a? do osi?gni?cia kolejnego przejazdu kolejowego. Przy przeje?dzie skr?camy w prawo i pod??amy poln? drog? w kierunku osiedla Pietrzejowa, podziwiaj?c panoram? przemys?owej dzielnicy Ropczyc.

37,5 km - Ropczyce-Pietrzejowa (skrzy?owanie dróg przy kapliczce ?w. Jana). 
Po doje?dzie do bardzo okaza?ej i ciekawie po?o?onej kapliczki ?w. Jana Nepomucena kierujemy si? na rozje?dzie dróg w lewo i dalej pod??amy drog? w kierunku osiedla. Po osi?gni?ciu zabudowa? kierujemy si? w prawo w ul. S. Wyszy?skiego i jedziemy ni? do ko?ca (ca?y czas prosto), mijaj?c po drodze szereg kapliczek i krzy?y przydro?nych. 

40,2 km - Ropczyce (skrzy?owanie ulic kard. S. Wyszy?skiego i ks. J. Zwierza). Koniec trasy. 

Trasa opracowana na podstawie materia?ów Urz?du Miasta i Gminy w Ropczycach.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs