G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Okolice Rymanowa Zdroju - Szlak Mi?dzy Zdrojami (czerwony)

Szlak Mi?dzy Zdrojami
Kolor szlaku czerwony

Trasa szlaku:
Rymanów - Rymanów Zdrój - Królik Polski - Ba?ucianka -Przymiarki - Turkówka -Iwonicz Zdrój - Klimkówka - Pustki - Rymanów

D?ugo?? trasy: 24 km

Przebieg trasy:
Z parkingu w Rymanowie jedziemy na po?udnie, mijaj?c ko?ció? parafialny p.w. ?w. Wawrzy?ca po prawej stronie. Nale?y go zwiedzi?. Zje?d?aj?c z rynku ul. Grunwaldzk? po prawej stronie kino "Irys", dawny budynek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokó?". Za kinem nad Taborem Gminny O?rodek Kultury oraz budynek policji. 
Jad?c dalej ul. Grunwaldzk? mijamy po prawej stronie "Ochronk? ?w. Józefa", obecnie przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr S?u?ebniczek NPM. Przed budynkiem pomnik b?. Edmunda Bojanowskiego, za?o?yciela Zgromadzenia. Zaraz za ochronk? szlak skr?ca w lewo, aby po przejechaniu przez most dalej kierowa? si? na po?udnie ul. Nadbrze?n?. Droga ta wije si? wzd?u? Taboru, dop?ywem Wis?oka. Jedziemy ok. 2 km wzd?u? g?stej zabudowy Posady Górnej - miejscowo?ci pomi?dzy Rymanowem a Rymanowem Zdrojem. W Rymanowie Zdroju nale?y wjecha? na ulic? Zdrojow? przez most na Taborze i dalej kierowa? si? na po?udnie. Zalesione wzgórza to Mogi?a (606m) po prawej i Zamczyska  (568m)  po lewej.  Mijamy pierwsze   stare   drewniane   wille w   stylu   szwajcarskim   -  "Zgoda", "S?oneczna", "Góral", budowane jeszcze za czasów za?o?ycieli uzdrowiska, pod koniec XIX w. Pomi?dzy nimi s? nowsze budynki, ?wiadcz?ce o prosperity uzdrowiska w okresie powojennym. W centrum  Rymanowa Zdroju na przystanku PKS jest Biuro Informacji Turystycznej, kawiarnia,  parking  i wej?cie  na  deptak uzdrowiskowy. Jest tu równie? poczta, bank i wi?kszo?? sklepów. Z ciekawych budynków - murowana stacja transformatorowa z 1930 roku w kszta?cie wie?y, z herbem Potockich "Pilawa". Po przeciwnej stronie ulicy willa "Bia?y Orze?", wspó?cze?nie dyrekcja Uzdrowiska S.A. i Biuro Obs?ugi Kuracjusza. W k?pie drzew za "Bia?ym Or?em" - "Le?niczówka" - najstarszy budynek w Rymanowie Zdroju. Trasa wiedzie ul. Zdrojow?, po lewej stronie deptak uzdrowiskowy, wille "Krakus", "Go??bek", "Opatrzno??". Po prawej nowe prywatne domy przy ul. S?oneczny Stok, oraz "Teresa" i "Pogo?" - stare, drewniane wille. Naprzeciw "Pogoni" ko?ció? parafialny p.w. ?w. Stanis?awa Biskupa, wybudowany na pocz?tku wieku XX, obecnie w rozbudowie.
Jedziemy przez most na Taborze, ci?gle g?ówn? ulic?, mijamy po prawej basen, po lewej korty i boiska do gier zespo?owych. Otoczone drzewami nad kortami sanatorium "Krystyna" oraz "Dom Wczasów Dzieci?cych"- dawna l Krajowa Kolonia Letnia dla dzieci za?o?ona w 1884. Za pierwszym domem za basenem skr?camy w prawo, przez most w ulic? Spacerow?. W?a?ciwie jeste?my ju? w Desznie. Droga wiedzie lewym brzegiem Taboru, wzd?u? zabudowy wsi. Góruj?cy po prawej stronie szczyt to Kopa w pa?mie Przymiarek (640m), po lewej to Dzia? (673m). Na g?ówn? drog? wje?d?amy skr?caj?c obok Domu Ludowego w Desznie. W charakterystycznej k?pie drzew - na cerkwisku, zachowa?a si? mogi?a ostatniego ksi?dza greckokatolickiego. Po prawej Rozlewnia Wód Mineralnych. Naprzeciwko odnowiony cmentarz ?emkowski z ciekawymi nagrobkami. Za mostem skr?camy w prawo na drog? do Ba?ucianki. Droga wiedzie wzd?u? potoku Ba?ucianka, na którym za czasów Potockich za?o?ony by? folusz i m?yn wodny. Zabudowania wsi rozpoczynaj? si? ok. l km od krzy?ówki, i ci?gn? si? na zbocza Przymiarek. Podje?d?aj?c w gór? po prawej stronie budowa nowego ko?cio?a, potem niewielka krzy?ówka. My jedziemy drog? w lewo do cerkwi. Przed cerkwi? budynek starej szko?y, obecnie zamieniony na mieszkanie, niszczeje. Przed budynkiem studnia z napisami na cembrowinie. Droga prowadzi pod gór? na wierzchowin? Przymiarek. St?d pi?kny widok, przy dobrej pogodzie wida? Bieszczady, a nawet Tatry. My jedziemy na zachód wyra?n? drog? poln?, wje?d?amy w las sosnowy i dalej kierujemy si? w dó? do przysió?ka Turkówka. Tu wje?d?amy na asfaltow? drog? prowadz?c? w kierunku lasu. Potok po prawej stronie to Iwonka, zwana te? Iwonickim Potokiem, p?yn?cy przez Iwonicz Zdrój. Droga wyra?nie prowadzi w dó?. Otaczaj?cy las stanowi otulin? Iwonicza Zdroju i zaplecze rekreacyjne uzdrowiska. S? tu ju? chyl?ce si? do ruiny dwie skocznie narciarskie (wytycza? je znany zakopia?ski skoczek Bronis?aw Czech), stok slalomowy, obok którego obelisk po?wi?cony W?adys?awowi Be?zie, strzelnica sportowa (Iwonicz s?yn?? z biathlonistów), basen, kemping. Wje?d?aj?c do starego Iwonicza Zdroju kierujemy si? w prawo Alej? Torosiewicza. Mijamy zabytkowe wille z XIX i XX wieku w stylu szwajcarskim: Ustronie, Bia?y Orze?, Krakowiak. Tu zaczyna si? deptak, który mijamy po lewej. Z drogi widoczne s? ?ród?o Józefa, Pawilon "Nad ?ród?ami", nowa pijalnia, Stare ?azienki, Stary Pa?ac, obecnie siedziba dyrekcji Uzdrowiska Iwonicz S.A. Jad?c po prawej mijamy Hotel Pod Jod?? i pensjonat Klimat. Na Placu Wojciecha Oczki nowy ko?ció? z pi?knym o?tarzem i zabytkowy drewniany ko?ció?ek, dawna kaplica zdrojowa. Naprzeciw przystanku PKS Krzy? Milenijny i olbrzymi d?b - pomnik przyrody, oraz pomnik po?wi?cony dr Oczce w 400-lecie opisania iwonickich wód mineralnych (1576 r). Naprzeciw g?ówne wej?cie na deptak, przy wej?ciu po lewej budynek Bazaru z wie?? zegarow?, po prawej Dom Zdrojowy. Na skarpie Zak?ad Przyrodoleczniczy, w którym wykonuje si? wi?kszo?? zabiegów w uzdrowisku. Wje?d?amy w Alej? S?oneczn?, za budynkiem Urz?du Gminy skr?camy w prawo i serpentynami ul. Piwarskiego wspinamy si? na Osiedle Wschodnie. St?d widoki na Iwonicz i okolice Krosna z zamkiem Odrzyko?skim i Rezerwatem Prz?dki na horyzoncie. Drog? asfaltow? zje?d?amy w dó? do zabudowa? kopalni ropy naftowej, skr?camy w lewo i kierujemy si? drog? w las. Za lasem pojawiaj? si? pierwsze zabudowania Klimkówki. Droga prowadzi wzd?u? potoku Flora, zabudowa wsi staje si? coraz bardziej zwarta. Po prawej stronie za ?liczn? bia?? kapliczk? skr?t drogi do ko?ció?ka ?w. Krzy?a (800 m), my jedziemy prosto, do centrum wsi, gdzie mijamy drewniany ko?ció? parafialny, obity gontem. Warto go zwiedzi?. Obok ko?cio?a przystanek PKS, Dom Ludowy, a za nim pomnik - pami?tka po mieszka?cach wsi poleg?ych w l i II wojnie ?wiatowej, oraz szko?a im. Jana Paw?a II. Nasza droga prowadzi prosto do krzy?ówki, mijaj?c zachowane jeszcze stare drewniane cha?upy i kapliczki. Przed skrzy?owaniem pojawia si? po prawej du?y park- pozosta?o?? po kompleksie dworsko-parkowym z XIX wieku. W parku nowo wybudowany hotelik "Dwór Ostoja". My skr?camy w prawo i jedziemy poboczem 100 m, aby za mostkiem na Florze znów skr?ci? w prawo. Po ok. 150 m, pomi?dzy zabudowaniami za boiskiem sportowym skr?camy w lewo, i po ok. 1,5 km doje?d?amy do przysió?ka Pustki. St?d ul. Zielon? doje?d?amy do rymanowskiego rynku, podziwiaj?c panoram? Do?ów Jasielsko - Sanockich, Pogórza Strzy?owskiego oraz Beskidu Niskiego.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs