G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (b) Do dnia wybuchu I Wojny ?wiatowej

Do dnia wybuchu I Wojny ?wiatowej, zdo?ano zaopatrzy? Przemy?l w trzy linie obronne. Niestety, ci?g?e zmiany koncepcji dotycz?ce Przemy?la, powi?zane ze zbyt ma?ymi ?rodkami finansowymi przeznaczonymi na t? inwestycj? sprawi?y, ?e tylko linia pier?cienia zewn?trznego by?a odpowiednio przygotowana, pozosta?e za?, wykonano tylko cz??ciowo.
Pier?cie? zewn?trzny mia? 45 km obwodu i sk?ada? si? z 17 dzie? g?ównych /fortów./ Ponadto wybudowano 14 sta?ych dzia?obitni, 2 sta?e linie okopów i 2 sta?e bazy dla piechoty. Wewn?trzny system zabezpiecze? charakteryzowa? si? obecno?ci? 21 dzie? obronnych.
W dniu wybuchu wojny, zdolno?? bojowa Twierdzy wynosi?a ok. 75 % jej faktycznych mo?liwo?ci i przedstawia?a si? nast?puj?co:
• Stan garnizonu Twierdzy - 128 tys. osób
• 14,5 tys. koni
• 1022 dzia?
• tabor ok. 4 tys. wozów
Przyczyn? takiego stanu by? zbyt d?ugi cykl budowy i cz?sto zmieniaj?ce si? decyzje, nakazuj?ce wstrzymanie lub kontynuacj? prac fortyfikacyjnych, w zale?no?ci od sytuacji politycznej w Europie. W skutek d?ugoletniej budowy przewa?aj?ca cze?? fortów obronnych by?a po prostu... przestarza?a. Jako "wytrzyma?e na dzia?anie wszystkich rodzajów pocisków" wskazano tylko 12 fortów. Pozosta?e mia?y by? odporne na pojedyncze uderzenia granatów. ?adne z powsta?ych dzie? nie by?o odporne na dzia?anie artylerii stromotorowej kalibru 305 i 420 mm.
Dodatkowym zabezpieczeniem twierdzy mia?y by? równie? tzw. przeszkody czyli zasieki, pola minowe, rowy przeciwpiechotne. Znajdowa?y si? one na ogó? w odleg?o?ci 1000 - 2000 m przed fortami i mia?y utrudnia? piechocie dost?p do fortów w przypadku ataku bezpo?redniego. Poniewa? stan tych zabezpiecze? nie by? zadawalaj?cy, gor?czkowo przyst?piono do usuwania niedoci?gni?? i braków. Roboty te zacz?to realizowa? w dniach 14 - 18 sierpnia 1914 roku przy u?yciu rzeszy ok. 27 tys. robotników. Na wynik tych robót sk?ada?o si? 7 nowych dzie? po?rednich, 24 schrony. W mi?dzypolach powsta?o 50 km zakrytych przekopów i linii dla piechoty oraz 200 nowych dzia?obitni. Postawiono równie? zasieki o ??cznej d?ugo?ci 1 tys.km oraz za?o?ono pola minowe. W czasie wyposa?ania twierdzy w materia? wojenny dostarczono do Przemy?la m.in.:
• armaty - 714 szt.
• haubice - 54 szt.
• mo?dzie?e - 95 szt.
• karabiny maszynowe - 72 szt.
W ko?cu sierpnia 1914 roku stan za?ogi odpowiada? mniej wi?cej stanowi regulaminowemu dla takich obiektów a stan zaopatrzenia aprowizacyjnego by? wystarczaj?cy dla za?ogi na okres 90 dni i wynosi?: 25 tys sztuk byd?a rze?nego, 10 tys ?wi? i 2 tys owiec. Po rozpocz?ciu dzia?a? wojennych, stan osobowy twierdzy wzrós? do ok. 131 tys osób a liczba koni do ok. 21 tys sztuk. Zwi?zane to by?o z pozostaniem w twierdzy niektórych oddzia?ów, przy wycofywaniu si? 2, 3 i 4 Armii Polowej.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs