G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (d) Drugie obl??enie

Wycofana uprzednio z rejonu Przemy?la 2, 3 i 4 armia po przegrupowaniu i uzupe?nieniu stanu osobowego ponownie zosta?a skierowana do dzia?a?. W wyniku dzia?a? wojennych na wschodnim odcinku frontu, armia rosyjska musia?a nieznacznie si? cofn?? umo?liwiaj?c tym samym dotarcie do twierdzy armii austriackiej. Zacz?to gor?czkowo uzupe?nia? zapasy dla garnizonu twierdzy. O skali przedsi?wzi?cia niech ?wiadczy fakt, ?e do obs?ugi poci?gów z zaopatrzeniem skierowano 100 lokomotyw. W sumie do Twierdzy dotar?o 213 poci?gów z ró?nego rodzaju zaopatrzeniem. Pomimo tak du?ego zaanga?owania, nie uda?o si? uzupe?ni? zapasów do wymaganych norm. Brakowa?o g?ównie ?ywno?ci, leków i ?rodków opatrunkowych, ciep?ej odzie?y i opa?u. W dniu 5 listopada 1914 r. armia austriacka wskutek niekorzystnych zmian na froncie zmuszona by? cofn?? si? w kierunku zachodnim. Niedoko?czone dzie?o zaopatrzenia wywo?a?o niepokój zarówno w?ród obro?ców jak i dowództwa twierdzy. W nocy z 5/6 listopada twierdza powtórnie zosta?a wydana na pastw? wroga. Stan za?ogi twierdzy wynosi? wówczas:
• 131 tys. ?o?nierzy
• 21,5 tys. koni
• 30 tys. ludno?ci cywilnej
• 2 tys. je?ców rosyjskich
Zbli?aj?ce si? do twierdzy wojska rosyjskie, wyci?gn??y wnioski z poprzednich walk i nie przejawia?y zbytniej aktywno?ci. Wprost przeciwnie, otoczy?y twierdz? pier?cieniem wojsk.
Brak dostatecznego zaopatrzenia, sroga zima oraz konieczno?? ?ywienia ludno?ci cywilnej i je?ców, spowodowa?y gwa?towne wyczerpywanie si? zapasów. Wojska rosyjskie okupuj?ce twierdz? uniemo?liwia?y jakiekolwiek dostawy zaopatrzenia z zewn?trz. Ju? 10 grudnia 1914 r podj?to decyzje o zmniejszeniu racji ?ywno?ciowych dla ?o?nierzy. 17 grudnia Intendentura forteczna po dokonaniu oblicze? stwierdzi?a, ?e stan zapasów pozwoli na prowadzenie dzia?a? nie d?u?ej jak do 15 stycznia 1915r. dlatego dowództwo twierdzy podj??o decyzje o uboju koni na potrzeby aprowizacyjne. W dniach od 23 grudnia 1914 do 6 stycznia 1915 r. dokonano uboju ok. 10 tys. koni co mia?o bardzo du?y wp?yw na mobilno?? zm?czonych i wyczerpanych obro?ców. Dla obro?ców twierdzy oraz ludno?ci cywilnej nasta? bardzo trudny okres.
Systematyczne zmniejszanie i tak skromnych racji ?ywno?ciowych, zm?czenie, odmro?enia oraz choroby spowodowa?y, ?e morale bojowe twierdzy a zw?aszcza za?óg fortecznych, znacznie si? obni?y?o. W ostatnich dniach obl??enia odnotowano 24 tys. chorych i niezdolnych do s?u?by ?o?nierzy, z czego w szpitalach ok 4,5 tys. rannych. Malej?ce stany za?óg fortecznych próbowano uzupe?nia? ?o?nierzami z oddzia?ów roboczych ale tym brakowa?o przeszkolenia. Notowano coraz cz?stsze dezercje i to nie tylko pojedy?czych ?o?nierzy. Na stron? wroga przechodzi?y ca?e oddzia?y, zw?aszcza sk?adaj?ce si? z tzw. Rusinów. W czasie walki ?o?nierze zaprzestawali oporu wybieraj?c pewn? niewol? od niepewnego losu w twierdzy. Podj?te w dniach 17-19 marca próby prze?amania okr??enia przez za?og? twierdzy na wybranym odcinku zako?czy?y si? niepowodzeniem. W wyniku ataku na pozycje rosyjskie straty obro?ców twierdzy oszacowano na 5,5 tys. zabitych, rannych i zaginionych.
W odpowiedzi na atak, wojska rosyjskie dokona?y zmasowanego szturmu ze wszystkich kierunków ale forty zdo?ano utrzyma?. Dowództwo twierdzy, w obawie przed powtórnymi atakami i mo?liwo?ci? zdobycia fortów wskutek prze?amania obrony, w porozumieniu z Naczelnym Dowództwem Armii, wyda?o rozkaz zniszczenia twierdzy i poddania si?. 20 marca 1915 r. z Naczelnego Dowództwa przes?ano Komendantowi Twierdzy Przemy?l, drog? radiow? rozkaz nast?puj?cej tre?ci: "Skoro ilo?? ?ywno?ci uniemo?liwia d?u?sze utrzymanie twierdzy, nale?y podda? si? a przed przekazaniem twierdzy zniszczy? ca?y materia? i sprz?t wojenny". Te wytyczne stanowi?y podstaw? dla gen. H. Kusmanka do wydania historycznego Rozkazu Nr oper. 233/1 - O poddaniu twierdzy.
Dzie?o zniszczenia rozpocz?to ju? w dniu 18 marca 1915 r. pal?c rezerwowe zapasy Kancelarii Dowództwa Twierdzy. W dniu 19 marca w piecach w?dzarni zak?adów mi?snych spalono zasoby pieni??ne kasy pa?stwowej. Po spaleniu popió? przesiano i zakopano wraz z jednym protoko?em zniszczenia. Zgodnie z regulaminem s?u?bowym E - 9, §70 "Regulaminu S?u?by w fortecach" zebrana w dniu 22 marca 1915 r. komisja sk?adaj?ca si? z wy?szych oficerów dowództwa twierdzy ustali?a:
W dniu 22 marca w godzinach miedzy 5.00 a 6.00 przeprowadzi? wysadzenia w obr?bie fortów a nast?pnie rozsadzi? wszystkie dzia?a. Po wysadzeniu fortów d??y? do przeprowadzenia zniszcze? na liniach okopów i przedpolach oraz ca?ej broni strzeleckiej i bia?ej. W karabinach odbi? kolby, zamki roz?o?y? i zakopa? w ziemi, amunicj? porozrzuca? lub zakopa?. W ka?dej kompanii wyznaczy? po 6 uzbrojonych ?o?nierzy do utrzymania porz?dku, wybranych z po?ród tych co posiadaj? medale za waleczno??. Pe?ne uzbrojenie zachowuje tylko Kompania wartownicza Sztabu Twierdzy. ?o?nierzom pozostaj? chlebaki, mena?ki i ekwipunek osobisty. Kuchnie polowe, samochody, podwody i wszelki sprz?t wojenny, który mo?e wykorzysta? nieprzyjaciel nale?y zniszczy?. Wszystkie konie b?d?ce na stanie wojska, instytucji i artylerii, z wyj?tkiem konia Komendanta Twierdzy, nale?y zastrzeli?. Po zako?czeniu wysadze? i dokonaniu zniszcze? wszelkie wrogie dzia?ania przeciwko armii rosyjskiej nale?y zaprzesta?.
Natychmiast po og?oszeniu rozkazu rozpocz?to niezw?oczne przygotowania do dzie?a zniszczenia. Pierwsza rozpocz??a artyleria forteczna, która przez ca?? noc niszczy?a swoje zasoby. O godzinie 5 rano dzia?a zamieniono w kup? z?omu. O godz 6.00 wysadzono forty twierdzy, tym samym w zwa?y gruzu obrócono najwi?ksz? budowl? Galicji. Pilot samolotu ppor. Stanger, który opuszcza? twierdz? tu? przed wysadzeniem fortów wioz?c ró?ne dokumenty z twierdzy w tym listy do ?ony i córki gen. Kusmanka tak opisa? to wydarzenie : "Znajdowa?em si? ok. 300 m nad miastem, kiedy w powietrze wylecia?y mosty na Sanie, forty, sk?ady amunicji i prochu. Si?a eksplozji by?a tak silna, ?e od?amki dolatywa?y prawie do kad?uba maszyny. Fala uderzeniowa i podmuch rzuca?y samolotem jak balonem."

Potwierdzeniem bohaterskiej obrony twierdzy Przemy?l by? rozkaz do armii Naczelnego wodza armii austriackiej Marsza?ka Arcyksi?cia Fryderyka wydany po upadku twierdzy:

"Po 4 1/2 miesi?cznych bohaterskich walkach, w których nieprzyjaciel bezwzgl?dnie i wytrwale, ale zawsze bezskutecznie szturmuj?c, poniós? ogromne straty i po krwawym odparciu jego jeszcze w ostatnim czasie, zw?aszcza 20 i 21 marca dniem i noc? podj?tych usi?owa? zdobycia twierdzy Przemy?la przemoc?, bohaterska za?oga twierdzy, która jeszcze 19-go marca ostatni? si?? usi?owa?a przemo?ny pier?cie? osaczenia rozbi?, zmuszona g?odem, na rozkaz i po zniszczeniu wszystkich fortów, mostów, broni, amunicji i materia?ów wojennych wszelkiego rodzaju, pozostawi?a gruzy Przemy?la nieprzyjacielowi. Niezwyci??onym bohaterom Przemy?la kole?e?skie pozdrowienia nasze i podzi?kowania: zostali pokonani si?? elementarn? a nie przez wroga. Pozostaje nam zaszczytnym wzorem wiernego pe?nienia obowi?zków a? do najostateczniejszych granic si?y ludzkiej. Obrona Przemy?la pozostanie na wieczne czasy ?wietlan? kart? s?awy naszej armii."

Drugie obl??enie trwa?o nieprzerwanie od 5.XI 1914 r. do 22. III. 1915 r. (137 dni).

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs